Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 106 - 119 2019-12-30

Awareness of different branch teachers on the role of Turkish in academic success
Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı

Tülay SARAR KUZU [1] , İlknur KARŞI [2]


The correct use of language, which is the main tool of communication in society, is seen only as the problem of Turkish teachers and linguists. However, language is of vital importance in terms of establishing healthy communication in all areas and in every dimension of life. Since the students' comprehension and narrative skills are developed with their mother tongue, the correct and effective use of language is of great importance for general academic achievement. The aim of this study is to reveal the awareness of the teachers who are outside the Turkish course on the relationship between their mother tongue proficiency and their academic achievement. The study was planned as a qualitative study and it was carried out with the 5th, 6th, 7th and 8th grade teachers, who were assigned randomly by the Ministry of National Education. Semi-structured interview method was applied to provide flexibility in collecting data and to ensure completeness in response rates. Data obtained from teacher interviews were interpreted by document analysis method. 5 questions were asked to the study group and the findings obtained from the answers to these questions were interpreted; it was seen that teachers' language and language functions were evaluated within certain limits. It is neglected that thinking, thinking, and sharing are realized through language. Teachers focus on reading, reading comprehension and writing skills on language proficiency. In addition, it was observed that the measurement and evaluation tests applied to the students did not allow the students to produce and analyze text, and they were subjected to measurement and evaluation by making selections only in multiple choice tests. From this point of view, it is thought that both the teaching of the lesson and the use of language in the measurement and evaluation of the teachings can have a direct effect on the academic success of the student.

İletişimin temel aracı olan dilin doğru kullanımı, toplumun önemli bir kesiminde, yalnızca Türkçe öğretmenleri ile dilcilerin sorunu gibi görülmektedir. Oysa dil, her alanda ve yaşamın her boyutunda, herkes için, sağlıklı iletişim kurmak açısından yaşamsal öneme sahiptir.  Öğrencilerin anlama ve anlatma becerileri anadilleri ile geliştirildiğinden, doğru ve etkin dil kullanımı genel akademik başarı açısından da ayrıca büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkçe dersi dışında kalan ders öğretmenlerinin, öğrencilerin anadili yeterlilikleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki konusunda farkındalıklarını ortaya koymaktır. Çalışma nitel bir çalışma olarak planlanmıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda görev yapan ve rastgele seçimle belirlenen 5., 6., 7. ve 8. sınıf öğretmenleri ile 2017- 2018 öğretim yılı güz dönemi içerisinde gerçekleştirilmiştir.  Verilerin toplanmasında esneklik ve sorulara alınan yanıt oranlarında tamlık sağlanabilmesi amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi uygulanmıştır. Öğretmen görüşmelerinden elde edilen veriler doküman analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Çalışma grubuna uzman görüşü alınarak hazırlanan 5 soru yöneltilmiştir. Bu sorulara verilen cevaplardan elde edilen bulgular yorumlandığında,  öğretmenlerin dilin işlevini ve akademik başarıdaki rolünü belli sınırlar içinde değerlendirdikleri; dil yeterliliği konusunda okuma, okuduğunu anlama ve yazma becerilerine odaklandıkları; düşünmenin, fikir üretmenin ve paylaşmanın dil ile gerçekleştiği konusunda yeterli dikkat ve farkındalığa sahip olmadıkları görülmüştür. Çalışma sonucunda öğretmenlerin öğrenci başarısını ölçmede yalnızca doğru cevabı seçip işaretledikleri çoktan seçmeli test kullanmalarının öğrencilerin metin üretme ve çözümlemesine ortam ve olanak sağlamadığı belirlenmiştir. Buradan hareketle hem ders sürecinde hem de öğretilenlerin ölçme ve değerlendirilmesinde, her alanda, söze dayalı dilin kullanımına özen gösterilmesinin ve öğrencide dil yanlışları konusunda dikkat uyandırılmasının öğrencinin akademik başarısına olumlu etki edebileceği değerlendirilmiştir.

 • Arık, A. (1995). Öğrenme psikolojisine giriş. İstanbul: Der.
 • Baltacı, A. (2018). Nitel araştırmalarda örnekleme yöntemleri ve örnek hacmi sorunsalı üzerine kavramsal bir inceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 231-274.
 • Beyreli, L., Çetindağ, Z., & Celepoğlu, A. (2011). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara: Pegem.
 • Büyüköztürk, Ş. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kavcar, C., Oğuzkan, F., & Sever, S. (2003). Türkçe öğretimi türkçe ve sınıf öğretmenleri için. Ankara: Engin
 • Kuzu, T. (2008) Üniversiteler için Türk dili ders kitabı. Güzel A. (Ed.), Anlama ve Anlatma içinde (s.278-289). Ankara.
 • Marshall, C., & Rossman, G. B. (2014). Designing qualitative research. New York: Sage.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. New York: Sage.
 • Onan, B. (2009) Türkçe dil yapılarının ana dili eğitimindeki işlevleriyle ilgili bazı tespitler. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Dergisi, 4, 83-92.
 • Melanlıoğlu, D. (2008). Türkçe öğretiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5, 30-45.
 • Müller, M. (1899). Lectures on the science of language I, s. 421 (Çev.) Dilaçar A. , (1964) Türk Diline Genel Bir Bakış, TDK, 39-40.
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Senemoğlu, N. (2001) Öğrenme ürünleri ve eğitim. İlköğretimde etkili öğretme ve öğrenme öğretmen el kitabı modül 1. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2009). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9417-4110
Yazar: Tülay SARAR KUZU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Başkent Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1465-9386
Yazar: İlknur KARŞI
Kurum: Başkent Üniversitesi

Tarihler

Başvuru Tarihi : 29 Nisan 2019
Kabul Tarihi : 18 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kuje559006, journal = {Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8846}, address = {Eğitim Fakültesi Kocaeli Üniversitesi 41380 İzmit Kocaeli Türkiye}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {106 - 119}, doi = {10.33400/kuje.559006}, title = {Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı}, key = {cite}, author = {Sarar Kuzu, Tülay and Karşı, İlknur} }
APA Sarar Kuzu, T , Karşı, İ . (2019). Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı . Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi , 2 (2) , 106-119 . DOI: 10.33400/kuje.559006
MLA Sarar Kuzu, T , Karşı, İ . "Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı" . Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2 (2019 ): 106-119 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuje/issue/50980/559006>
Chicago Sarar Kuzu, T , Karşı, İ . "Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı". Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2 (2019 ): 106-119
RIS TY - JOUR T1 - Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı AU - Tülay Sarar Kuzu , İlknur Karşı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33400/kuje.559006 DO - 10.33400/kuje.559006 T2 - Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 119 VL - 2 IS - 2 SN - -2636-8846 M3 - doi: 10.33400/kuje.559006 UR - https://doi.org/10.33400/kuje.559006 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı %A Tülay Sarar Kuzu , İlknur Karşı %T Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi %P -2636-8846 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33400/kuje.559006 %U 10.33400/kuje.559006
ISNAD Sarar Kuzu, Tülay , Karşı, İlknur . "Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı". Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 106-119 . https://doi.org/10.33400/kuje.559006
AMA Sarar Kuzu T , Karşı İ . Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı. KUJE. 2019; 2(2): 106-119.
Vancouver Sarar Kuzu T , Karşı İ . Farklı branş öğretmenlerinin Türkçenin akademik başarıdaki rolüne yönelik farkındalığı. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi. 2019; 2(2): 106-119.