Yıl 2019, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 120 - 133 2019-12-30

The study of validity and reliability of power distance scale
Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

Ömer GÜL [1]


Inequality is seen in many societies and can occur in many different institutions of the society such as family, social life, public sphere, educational organizations or business life. This inequality in different institutions of the society makes some members of the society stronger than others. The concept of power distance, which is based on the understanding that individuals in society are not equal to each other, expresses the level of acceptance of the fact that less power is not distributed equally in a country's institutions and organizations. The power distance that stems from unequal distribution of power within the organization is an important concept in organizational life and it is a very important concept in terms of organizational processes such as decision making, communication and interaction. In this context, this study was carried out to develop a scale to determine employees' perceptions of power distance. The study group consists of primary, secondary and high school teachers working in the Ministry of National Education. The construct validity of the scale was tested by using exploratory and confirmatory factor analyzes. As a result of factor analysis, it was revealed that the scale had 23 items and 3 dimensions: participation, hierarchy and access. The variance ratio explained by these three factors was 56.65% and this structure was confirmed by DFA. At the end of the DFA analysis, the fit values of the scale were x2 / sd = 2.8, RMSEA = .06, NNFI = 93; CFI = 94, RMR = .05; GFI = .91 and AGFI = .90. In addition, as a result of the reliability analysis, it was found that Cronbach alpha internal consistency values for the scale was .92 after expletory factor analysis. It was also found that Cronbach alpha internal consistency values for the scale was .94. after confirmatory factor analysis. As a result of the study, a valid and reliable scale was developed which can be used to measure teachers' perceptions of power distance at school.

Eşitsizlik her toplumda kısmen de olsa görülmekte olup, aile, sosyal hayat, kamusal alan, eğitim örgütleri ya da iş hayatı gibi toplumun birçok değişik kurumlarında ortaya çıkabilmektedir. Toplumun değişik kurumlarında ortaya çıkan bu eşitsizlik toplumun bazı fertlerini daha güçlü kılmaktadır. Toplumdaki fertlerin birbirleri ile eşit olmadığı anlayışına dayanan güç mesafesi kavramı, bir ülkenin kurum ve kuruluşlarında daha az güce sahip üyelerin gücün eşit dağıtılmadığını kabul etme düzeyini ifade etmektedir. Örgüt içerisinde gücün eşit olmayan dağılımından kaynaklanan güç mesafesi örgütsel yaşamda önemli bir kavram olup, karar alma, iletişim, etkileşim gibi örgütsel süreçler açısından oldukça önemli bir kavramdır. Bu bağlamda, bu araştırmada çalışanların güç mesafesi algılarını tespit etmeye yönelik bir ölçek geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmakta olan ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılarak ölçeğin yapı geçerliliği sınanmış olup açımlayıcı faktör analizi 401 öğretmen ile, doğrulayıcı faktör analizi ise 601 öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan faktör analizleri sonucunda ölçeğin, katılım, hiyerarşi ve erişim olmak üzere 23 madde ve 3 boyuttan oluşan bir yapıya sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu üç faktörün açıkladığı toplam varyans oranı %56.65 olup, bu yapı DFA ile doğrulanmıştır. Ölçeğin DFA analizi soncunda uyum değerleri, x2/sd = 2.8, RMSEA=.06, NNFI=.93; CFI=.94, RMR=.05; GFI=.91 ve AGFI=.90 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin, pilot uygulama sonrası yapılan güvenirlik analizi sonucunda, Cronbach Alfa değerinin .91 olduğu, alt boyutlarda ise katılım boyutunda α=.92, ulaşım boyutunda α=.88, hiyerarşi boyutunda ise α=.83 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, DFA için 601 katılımcıdan toplanan verilerle yapılan güvenirlik analizinde ise, ölçeğin Cronbach Alfa değerinin .94 olduğu, boyutlarda ise katılım alt boyutu α=.91, ulaşım alt boyutu α=.89, hiyerarşi alt boyutu α=.81 ve olarak tespit edilmiştir. Araştırma neticesinde öğretmenlerin okuldaki güç mesafesi algılarını ölçmek için kullanılabilecek geçerli ve güvenilir veriler elde edilebilecek bir ölçek geliştirilmiştir.

 • Białas, S. (2009). Power distance as a determinant of relations between managers and employees in the enterprises with foreign capital. Journal of Intercultural Management, 1(2), 105-115. http://www.joim.pl/pdf/Bialas2.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Çelik, M. (2007). Örgüt kültürü ve örgütsel vatandaşlık davranışı –Bir uygulama-, Atatürk Üniversitesi SBE, İşletme ABD, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Erzurum
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi
 • Daniels, M. A., & Greguras, G. J. (2014). Exploring the nature of power distance: ımplications for micro- and macro-level theories, processes, and outcomes. Journal of Management, 22(10), s. 1-28.
 • De Mooij, M., & Hofstede, G. (2002). Convergence and divergence in consumer behavior: Implications for international retailing. Journal of Retailing 78(1), 61-69. doi: 10.1016/S0022-4359(01)00067-7.
 • Gül, Ö. (2019). Okullardaki güç mesafesinin lider üye etkileşimine etkisi. Eskişehir: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1), 1-26. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1014
 • Hofstede, G. (2001). Culture's consequences. London: Sage.
 • Hofstede, G. J., Pedersen, P. B., & Hofstede, G. (2002). Exploring cultures; exercises, stories and synthetic cultures. Yarmouth, Maine: Nicholas Brealey Publishing.
 • Hofstede, G., & McCrae, R. R. (2004). Personality and culture revisited: linking traits and dimensions of culture. Cross-Cultural Research, 38(1), 52-88. doi:10.1177/1069397103259443.
 • Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind. New York: Mc Graw Hill.
 • Khatri, N. (2009). Consequences of power distance orientation in organizations: Vision. The Journal of Business Perspective, 13(1), 1-10. doi: 10.1177/097226290901300101
 • Kline, R. (1998). Principles and practice of structural epuation modeling. New York: Guildford Press.
 • Matveev, A. V., & Del Villar, C. P. (2014, June). Assessing intercultural communication competence of the Filipino and American managers. GSTF Journal on Business Review (GBR), 3(3), 46-51. doi: 10.5176/2010-4804_3.3.323
 • Mead, R., & Andrews, T. G. (2009). International management. West Sussex: Wiley Publication.
 • Meydan, C., H., ve Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık
 • Polat, S., & Doyuran-Göktürk, Ş. (2005). Avrupa birliğine katılım sürecinde okul müdürlerinin ulusal kültür profili. Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Şişman, M. (2011). Örgütler ve kültürler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Tabachnick, B. G. Ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. Boston: Allyn and Bacon.
 • Uslu, O., & Ardıç, K. (2013). Güç mesafesi örgütsel güveni etkiler mi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi XV, S. II, 2013.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8635-224X
Yazar: Ömer GÜL (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 26 Ekim 2019
Kabul Tarihi : 23 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { kuje638591, journal = {Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-8846}, address = {Eğitim Fakültesi Kocaeli Üniversitesi 41380 İzmit Kocaeli Türkiye}, publisher = {Kocaeli Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {120 - 133}, doi = {10.33400/kuje.638591}, title = {Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması}, key = {cite}, author = {Gül, Ömer} }
APA Gül, Ö . (2019). Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması . Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi , 2 (2) , 120-133 . DOI: 10.33400/kuje.638591
MLA Gül, Ö . "Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması" . Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2 (2019 ): 120-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuje/issue/50980/638591>
Chicago Gül, Ö . "Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması". Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2 (2019 ): 120-133
RIS TY - JOUR T1 - Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması AU - Ömer Gül Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33400/kuje.638591 DO - 10.33400/kuje.638591 T2 - Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 120 EP - 133 VL - 2 IS - 2 SN - -2636-8846 M3 - doi: 10.33400/kuje.638591 UR - https://doi.org/10.33400/kuje.638591 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması %A Ömer Gül %T Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması %D 2019 %J Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi %P -2636-8846 %V 2 %N 2 %R doi: 10.33400/kuje.638591 %U 10.33400/kuje.638591
ISNAD Gül, Ömer . "Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması". Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi 2 / 2 (Aralık 2020): 120-133 . https://doi.org/10.33400/kuje.638591
AMA Gül Ö . Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. KUJE. 2019; 2(2): 120-133.
Vancouver Gül Ö . Güç mesafesi algısı ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi. 2019; 2(2): 120-133.