Makale Değerlendirme Süreci

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisine gönderilen makaleler aşağıdaki aşamalardan geçmektedir. 


İlk Değerlendirme Aşaması

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisine gönderilen bir çalışmayı öncelikli olarak dergi editör(ler)i değerlendirir. Derginin amaç ve kapsamı ile örtüşmeyen, akademik yayın dili ve Türkçe (İngilizce) dilbilgisi ve anlatım kuralları açısından zayıf çalışmalar, bilimsel açıdan kabul edilemeyecek hatalar içeren, özgün değeri olmayan ve yayın ilkeleri ile örtüşmeyen çalışmalar doğrudan dergi editör(ler)i tarafından reddedilir. Reddedilen çalışmanın yazar(lar)ı, makalenin gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde reddedilme gerekçesini de açıklayan bir bilgilendirme metni gönderilir.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi editör(ler)i tarafından ilk değerlendirme aşamasında uygun bulunan çalışmalar ise makalenin içerik alanına yönelik detaylı incelemeyi gerçekleştirmesi için Bölüm (Alan) editörüne yönlendirilir.


Bölüm (Alan) Editörü Tarafından Değerlendirme Aşaması

İlk Değerlendirme Aşamasını başarıyla tamamlayan makaleler Bölüm (Alan) Editör(ler)i tarafından incelenir. Bu aşamada Bölüm Editörü çalışmanın alanyazın, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerini içerik ve özellikle de özgünlük açısından ayrıntılı bir şekilde incelemeye tabi tutar. Bölüm editörü bu aşamada makalenin ilgili alanın akademik alanı ile örtüşüp örtüşmediğini, ilgili alanın akademik terminolojisinin doğru kullanılıp kullanılmadığını, çalışmanın bölümlerinin akademik bir çalışmaya uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Çalışmanın derginin amaç ve kapsamına uygunluğu ile yayın ilkeleriyle örtüşüp örtüşmediğini son kez kontrol eder.

Bölüm Editörü Tarafından Değerlendirme Aşaması sonrası hakemlere göndermeye uygun bulunmayıp reddedilen çalışmanın yazar(lar)ı, makalenin gönderim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde reddedilme gerekçesini de açıklayan bir rapor ile bilgilendirilir.

Bölüm Editörü Tarafından Değerlendirme Aşaması sonrası hakemlere gönderilmesi uygun bulunan çalışmalar için hakem değerlendirme süreci başlatılır. Bu aşamada Bölüm (Alan) Editörü ilgili çalışmayı, çalışmanın içeriğini de göz önünde bulundurarak, çalışmayı değerlendirmesi için 2 hakeme yönlendirir.


Hakem Değerlendirme Aşaması

İlk Değerlendirme Aşaması ve Bölüm Editörü Tarafından Değerlendirme Aşamasını tamamlayan makaleler; Bölüm Editörü tarafından uzmanlık alanları göz önünde bulundurularak değerlendirilmek üzere 2 hakeme yönlendirilir. Bu aşamada Bölüm (Alan) Editörü Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi hakem havuzundan hakem belirleyebilir ya da çalışmanın alanına uygun yeni hakem önerebilir.  

Hakemler kendilerine değerlendirilmek üzere gönderilen makaleleri değerlendireceklerini kabul ettikleri zaman; çalışmayı tanımlanan zaman dilimi içerisinde DergiPark sistemi üzerinden değerlendirip, çalışmaya ait değerlendirme raporlarını ileteceklerini taahhüt ederler. Ayrıca, bir çalışmayı değerlendirmeyi kabul eden hakem, etik açıdan, çalışmanın içeriği, çalışmayla ilgili bilgi ve belgeleri gizlilik kuralları dâhilinde değerlendireceğini ve çalışmayla ilgili hiçbir süreci belgeyi paylaşmayacaklarını garanti ettiklerini taahhüt eder.


Hakem Raporları

Hakem Değerlendirme Aşaması, hakemin değerlendirme raporunu oluşturması ile tamamlanır. Hakem, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurarak makale hakkındaki değerlendirmesini tamamlar.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi Hakem Değerlendirme Formu, hakemden çalışmanın, özgünlüğünü, özetin uygunluğunu, alan-yazın taramasının ilgili ve yeterli olduğunu, seçilen yöntemin uygunluğunu,  bulguların doğru sunulduğunu, sonuçların ve tartışmanın yeterli olduğunu, çalışmada kullanılan şekil, çizelge ve tabloların bilimsel kurallara uygun hazırlandığını, kaynakların ilgili ve yeterli olduğunu değerlendirmesini ister. Hakem ayrıca, çalışmanın genel olarak bilimsel çalışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirildiğini, makalede terminolojiye hakim şekilde yazıldığını, makalenin yazımının bilimsel olduğunu ve dil yazım kurallarına uygun olduğunu değerlendirir.

Çalışmanın Genel Değerlendirme Sonucu ve Karar aşamasında hakem, Çalışmanın Genel Değerlendirme Sonucunu ve Çalışmanın yayınlanmasına yönelik kararını beyan eder. Hakem için karar seçenekleri aşağıdaki gibidir:

  • KABUL: Aynen yayınlanabilir.

  • DÜZELTME: Düzeltme yapılarak yayınlanabilir (Yayın Kurulu tarafından kontrol edilmesi yeterlidir).

  • DÜZELTME: Tekrar görmek istiyorum.

  • RED: Yayınlanması uygun değildir.

Ayrıca, hakemlerin yazarlara iletilmek üzere “Görüş, Eleştiri ve Öneriler” bölümüne çalışma hakkındaki görüşlerini yazmaları zorunludur.

Bölüm (Alan) Editörü, yayını değerlendiren hakemlerin görüşleri doğrultusunda yazar(lar)dan yayınlarında düzeltme yapmalarını isteyebilir. Yazarların, hakemlerden gelen bu düzeltmeler doğrultusunda yayınlarını tekrar düzenlemesi beklenmektedir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar Yayın Kurulu tarafından verilir.

Yazar(lar) hakemlerin değerlendirme görüşlerine karşı açıklayıcı kanıt göstermek koşuluyla itirazda bulunabilirler. Yapılan itirazlar Yayın Kurulu tarafından değerlendirilir ve gerekli görülürse gönderilen yayın için farklı hakem görüşüne başvurulabilir.


Hakem Değerlendirme Süreci

Bölüm Editörü tarafından makale için hakem(ler) ataması gerçekleştirilir. Davet e-postası DergiPark sistemi üzerinden otomatik olarak gönderilir. Hakem’in ilgili çalışmaya hakemlik yapıp yapmayacağına 7 gün içerisinde iletilen e-postadaki bağlantıya tıklayarak karar vermesi gerekmektedir. Hakem daveti en fazla 3 gün uzatılabilir. Hakemin daveti kabul ettikten sonra, daveti kabul ettiği tarih baz alınarak, ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere 30 gün otomatik olarak tanımlanır. Bölüm Editörü, hakeme değerlendirmeyi tamamlayabilmesi için en fazla 7 gün ekstra süre tanımlayabilir.

Hakemler, makul süre içerisinde çalışmayı değerlendirmezler ise Bölüm (Alan) Editörü ilgili çalışmayı değerlendirmek üzere farklı hakemlere gönderebilir.


Çalışmaya ait Değerlendirmenin Tamamlanması

Bölüm Editörü(leri) hakemler tarafından doldurulan Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi Hakem Değerlendirme Formunu, hakemlerin Çalışmanın Genel Değerlendirme Sonucunu ve Çalışmanın yayınlanmasına yönelik kararını göz önünde bulundurarak 2 hafta içerisinde çalışmaya ait değerlendirmeyi tamamlar.

Eğer hakem raporları 1 kabul yönünde ve 1 red yönünde ise, Bölüm Editörü çalışmayı üçüncü bir hakeme gönderir. Bölüm Editörü çalışma hakkındaki nihai kararı Editör(ler)e gönderir.


Yayın Kurulu Kararı

Editör(ler), Bölüm Editörü ve hakem görüşlerini göz önünde bulundurarak çalışma ile ilgili yayın kurulu görüşünü oluştururlar. Bölüm Editörü görüşü ve hakem görüşleri en geç 1 hafta içerisinde yazar(lar)a iletilir.


İntihal Kontrol Yazılımı Raporu

Yayınlaması kabul edilen çalışma için, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi intihali önlemek için yazarlardan yaygınlığı kabul görmüş bir intihal yazılımını kullanarak intihal raporu göndermelerini talep eder. Yazarlar intihalden (plagiarism) kesinlikle kaçınmalıdır. Bilimsel etik sorunlarının en başında gelen intihal, daha önce yayımlanmış bir yayının (bu yazarın daha önce yayınladığı kendi yayını da olabilir) tümünün ya da bir kısmının kaynak gösterilmeden alınarak yeni yayın gibi yeniden yayınlanmasıdır.


Değerlendirme Sürecinin Toplam Süresi

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi’nin bir çalışmayı değerlendirme süreci yaklaşık olarak 1-1,5 ay sürmektedir. Ancak, çalışmanın üçüncü hakeme gönderilmesi, yazar(lar)dan düzeltme talep edilmesi gibi olan sürenin dışında gerçekleşen iş adımları bu 1,5 aylık süreye dahil değildir.