Konferans Bildirisi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 27 - 43, 08.04.2015

Öz

Kaynakça

 • Çakır, M. Ali (2004). “Mesleki Karar Envanterinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt, sayı: 2: 3.
 • Erkan, Semra- Tuğrul, Belma- Üstün, Elif- Akman, Berrin- Şendoğdu, MineKargı, Eda-Boz, Menekşe-Güler, Tülin (2002). “Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-116.
 • Fisher, S.C.( 1948). “Relationship o f attitudes opinions and values among family members ”. Berkeley, Calif: Univ of Califomia Precss.
 • Işık, B., Güven, Y. (2007). “An investigation of Preschool Children"s Family Functions: A General Outlook on the Family from the Mother"s Perspective” Educational Sciences: Theory and Practice, Volüme 7, No- 3, p. 1287-13004
 • Karasar, Niyazi (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Keskin, Nuray-Koraltan, Asiye-Öztürk, Özcan (2010). “Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO Öğrenci Profili”. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu. Aydın.
 • Kuzgun, Yıldız (2000). Meslek Danışmanlığı Kuramlar Uygulamalar. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Kuzgun, Yıldız -a. “Ana Baba Tutumlarının Bireyin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi”. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/518/6474.pdf (erişim tarihi: 25.09.2012).
 • Kuzgun, Yıldız -b. Meslek Seçiminde Bilinmesi Gerekenler. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&ffm=l&source=web& cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sosyalhizmetuzmani. org%2Fmesleksecimi.doc&ei=XXHRTrHfCceZ8QO_3KDw&usg=AFQjC NE6Hc81I06Yg9dXxDg7VnjoVuXOww. (erişim tarihi: 27.09.2012).
 • Özdemir, Ç., Yüksel, G., Cemaloğlu, N., Akbaş, O., Arı, A., Doğan, O., ve diğerleri, “Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili” (2002). Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara.
 • Özgün- a, M. Salih, (2007). Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri île Mesleki Yetkinlik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Y ü k s e k L is a n s T ez i. Ç u k u ro v a Ü n iv e rsite si S o sy al B ilim le r E n stitü sü E ğ itim B ilim le ri A n a b ilim D a lı, 3, A d a n a.
 • Özgün -b, M. Salih, (2007). Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri İle Mesleki Yetkinlik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Y ü k s e k L is a n s T ez i. Ç u k u ro v a Ü n iv e rsite si S o sy a l B ilim le r E n stitü sü E ğ itim B ilim le ri A n a b ilim D a lı, 3 - 4 , A d a n a.
 • TDK, “Türk Dil Kurumu Sözlüğü” (2010). http://www.tdk.gov.tr (erişim tarihi: 16.04.2011).
 • TES-AR, (1993). “Türkiye’ de Kadın Girişimcilik”. Türkiye Esnaf-Sanatkâr ve Küçük Sanayi Araştırma Enstitüsü, Ankara: 225. Ünlü, Sezen, books.google.com: 8 (erişim tarihi: 20.11.2012).

MÜZİK BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN AİLE PROFİLLERİ VE MESLEK TERCİHLERİNDE AİLENİN ROLÜ : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 2, 27 - 43, 08.04.2015

Öz

Sahip olduğumuz bütün özellikler, doğuştan getirilen özelliklerin çevre ile etkileşiminin ürünüdür. Ancak, bazı özelliklerin oluşumunda çevrenin etkisi diğerlerine oranla daha fazla olabilir. Çevre denince de ilk akla gelen, en yakın ve doğal çevremizi oluşturan ailedir. Hiçbir ailenin çocuğunu bilinçli olarak yanlış yönlendirebileceği düşünülemez. Ancak çocuğun sağlıklı bir ortamda gelişimini sağlayabilmek için, öncelikle aile fertlerinin kendi davranış biçimleri üzerinde bilinçlenmelerini gerekli kılar. Bu durumun öğrencinin akademik ve kültürel gelişiminin yanısıra mesleki tercihlerini de etkilediği görülmektedir. Araştırmanın amacı, Kırıkkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı’nda okuyan öğrencilerin aile profillerini ve meslek tercihlerinde ailenin rolünü ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırıkkale Üniversitesi GSF Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı öğrencileri, ömeklemini ise 2011-2012 akademik yılında öğrenim gören 120 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, araştırmacı tarafından hazırlanan anket yoluyla toplanmış, cevaplardan elde edilen bulgular, frekans (f) ve yüzde (%) dağılımlarına bakılarak yorumlanmıştır. Araştırmanın sonucunda; ülkemizde bireylerin meslek tercihlerini belirleme aşamasında özellikle aile etkisinin beklenen seviyede olmadığı gözlenmiştir.

Kaynakça

 • Çakır, M. Ali (2004). “Mesleki Karar Envanterinin Geliştirilmesi”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt, sayı: 2: 3.
 • Erkan, Semra- Tuğrul, Belma- Üstün, Elif- Akman, Berrin- Şendoğdu, MineKargı, Eda-Boz, Menekşe-Güler, Tülin (2002). “Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 108-116.
 • Fisher, S.C.( 1948). “Relationship o f attitudes opinions and values among family members ”. Berkeley, Calif: Univ of Califomia Precss.
 • Işık, B., Güven, Y. (2007). “An investigation of Preschool Children"s Family Functions: A General Outlook on the Family from the Mother"s Perspective” Educational Sciences: Theory and Practice, Volüme 7, No- 3, p. 1287-13004
 • Karasar, Niyazi (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Keskin, Nuray-Koraltan, Asiye-Öztürk, Özcan (2010). “Pamukkale Üniversitesi Buldan MYO Öğrenci Profili”. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu. Aydın.
 • Kuzgun, Yıldız (2000). Meslek Danışmanlığı Kuramlar Uygulamalar. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.
 • Kuzgun, Yıldız -a. “Ana Baba Tutumlarının Bireyin Kendini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi”. Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/518/6474.pdf (erişim tarihi: 25.09.2012).
 • Kuzgun, Yıldız -b. Meslek Seçiminde Bilinmesi Gerekenler. http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&ffm=l&source=web& cd=3&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.sosyalhizmetuzmani. org%2Fmesleksecimi.doc&ei=XXHRTrHfCceZ8QO_3KDw&usg=AFQjC NE6Hc81I06Yg9dXxDg7VnjoVuXOww. (erişim tarihi: 27.09.2012).
 • Özdemir, Ç., Yüksel, G., Cemaloğlu, N., Akbaş, O., Arı, A., Doğan, O., ve diğerleri, “Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili” (2002). Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara.
 • Özgün- a, M. Salih, (2007). Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri île Mesleki Yetkinlik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Y ü k s e k L is a n s T ez i. Ç u k u ro v a Ü n iv e rsite si S o sy al B ilim le r E n stitü sü E ğ itim B ilim le ri A n a b ilim D a lı, 3, A d a n a.
 • Özgün -b, M. Salih, (2007). Okul Psikolojik Danışmanlarının Kişilik Özellikleri İle Mesleki Yetkinlik Beklentileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Y ü k s e k L is a n s T ez i. Ç u k u ro v a Ü n iv e rsite si S o sy a l B ilim le r E n stitü sü E ğ itim B ilim le ri A n a b ilim D a lı, 3 - 4 , A d a n a.
 • TDK, “Türk Dil Kurumu Sözlüğü” (2010). http://www.tdk.gov.tr (erişim tarihi: 16.04.2011).
 • TES-AR, (1993). “Türkiye’ de Kadın Girişimcilik”. Türkiye Esnaf-Sanatkâr ve Küçük Sanayi Araştırma Enstitüsü, Ankara: 225. Ünlü, Sezen, books.google.com: 8 (erişim tarihi: 20.11.2012).
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gülden Önal

Yayımlanma Tarihi 8 Nisan 2015
Gönderilme Tarihi 8 Nisan 2015
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Önal, G. (2015). MÜZİK BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN AİLE PROFİLLERİ VE MESLEK TERCİHLERİNDE AİLENİN ROLÜ : KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 27-43.

İletişim

Telefon Numarası: +90 0318 357 35 92

Faks Numarası: +90 0318 357 35 97

e-mail: sbd@kku.edu.tr

Posta Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, 71450, Yahşihan-KIRIKKALE

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.