Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A Comparison On Al Farabi's Happiness Ethics Between Aristotle's Happiness Definition

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, 469 - 480, 31.07.2018

Öz

Happiness is the most precious aim for humanity both in this world and in the rest of the world. But many people look for ways to be happy by starting from their own definition of happiness instead of thinking about what happiness might actually be. He thinks he reaches for the purpose of reaching these roads or he thinks he will be unhappy if he can not reach these roads. However, this happiness reaches without thinking about what happiness may actually be. Happiness for the thinkers of the East and West world is always the ultimate goal as well as being a complementary element in their own philosophical systems. We will look at Aristotle, one of the main thinkers of western thought history, and where the Muslim philosopher Fârâbî systematized and blended Islamic thought of eastern civilization into the definition of happiness and the happiness in its holistic philosophical system. Then we will compare Al-Farabi's definition of metaphysical happiness with the definition of Aristotle by comparing happiness with western (Aristotle) definition and Al-Farabi’s view of happiness, which laid the foundation of Aristotle's philosophy.

Kaynakça

 • Adamson P, ve Taylor R. C., (2008). Druart, T. E., Metafizi,. İslam Felsefesine Giriş, (Çev: Kaya M. C.). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Aristoteles., (1995). Retorik, (Çev: M. H. Doğan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Aristoteles., (1999). Eudemos'a Etik, (Çev: S.Babür) Ankara: Dost Kitabevi.
 • Aristoteles., (2010). Metafizik, (Çev: A. Arslan). İstanbul: Sosyal Yayıncılık.
 • Aristoteles., (2010). Politika, (Çev: M. Tuncay). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles., (2014). Nikomakhos'a Etik, (Çev: Z. Özcan). Ankara: Sentez Yayınları.
 • Arslan, A., (2006). İlkçağ Felsefe Tarihi 2. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Arslan, A., (2007). İlkçağ Felsefe Tarihi 3. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ateş, A., (1950). Farabî Tetkikleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Aydınlı, Y., (2004). Farabî’nin Bilgi Anlayışına Genel Bir Bakış. Bilimname Dergisi, 4 (1), 5-16.
 • Aydınlı, Y., (2016). Farabî’nin Kitâbu Îsâgûcî Ey El-Medhal adlı Eseri. Diyanet İlmî Dergisi, 52 (1).
 • Aydınlı, Y., (2008). Farabî. İstanbul: İSAM Yayınları.
 • Bayrakdar, M., İslam Felsefesine Giriş. Ankara: AÜİF Yayınları.
 • Bayraklı, B., (2016). Farabî'de Devlet Felsefesi. İstanbul: Düşün Yayıncılık.
 • Bircan, H. H., (2008). İslam Felsefesine Giriş. İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Bolay, S. H., (2005). Aristoteles Metafiziği ile Gazzalî Metafiziğinin Karşılaştırılması. Ankara: MEB Yayınları.
 • Bolay, S. H., (2009). Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Butterworth, C. E., Adamson P. ve Taylor R. C. (2008). İslam Felsefesine Giriş, (Çev: M. C. Kaya). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Cevizci, A., (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Corbin H., (2010). İslam Felsefesi Tarihi Cilt 1, (Çev: H. Hatemi). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çilingir, L., (2003). Ahlâk Felsefesine Giriş. Ankara: Elis Yayınları.
 • Fahri, M., (1987). İslam Felsefesi Tarihi, (Çev: K. Turhan). İstanbul: İklim Yayınları.
 • Farabî., (1974). Mutluluğu Kazanma, Eflâtun Felsefesi-Aristoteles Felsefesi, (Çev: H. Atay). Ankara: AÜİF Yayınları.
 • Farabî., (1985). Eflâtun Kanunlarının Özeti, (Çev: F. Olguner). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Farabî., (1990). Şeriât'it Ul-Yakîn, (Çev: M. Türker Küyel). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Farabî., (2008). Harfler Kitabı (Kitâbu'l-Hurûf), (Çev: Ö. Türker). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Farabî., (2011). İdeal Devlet (El-Medinetü'l-Fâzıla), (Çev: A. Arslan). Ankara: Divan Yayınları.
 • Farabî., (2011). İlimlerin Sayımı (İhsâu’l-Ulûm), (Çev: A. Arslan). Ankara: Divan Yayınları.
 • Farabî., (2012). Mutluluğun Kazanılması, (Çev: A. Arslan). Ankara: Divan Yayınları.
 • Farabî.,(2012). Kitabu'l-Burhân, (Çev: Ö. Türker-Ö. Mahir Alper). İstanbul: Klasik Yayınları.
 • Gökberk, M., (1999). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hammond, R., (2001). Farabî Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi, (Çev: G. Küken – U. Nutku). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hançerlioğlu, O., (2006). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kaya, M., (2010). İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri. İstanbul: Klasik Yayınları.
 • Kılıç. C., (2015). İslam Felsefesi Tarihi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Korkut, Ş., (2012). Meşşâî Geleneğin Kurucu Filozofu: Farabî. İçinde B. A. Çetinkaya (Edt.), İslam Felsefesi Tarihi. Ankara: Grafiker yayınları.
 • Korkut, Ş., (2015). Farabî'nin Siyaset Felsefesi. Ankara: Atlas Yayınları.
 • Laertios, D., (2007). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (Çev: C. Şentuna). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Leaman, O. ve Nasr, S. H., (2007). İslam Felsefesi Tarihi, (Çev: H. T. Başoğlu-Ş. Öçal). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Mahdi, M., (1962). AlFarabî's Philosophy of Plato and Aristotelestle. New York: The Free Press of Glencoe.
 • Netton, I. R., (2005). Farabî ve Okulu, (Çev: M. Vural). Ankara: Elis Yayınları.
 • Öçal, Ş., (1998). Farabî: Dinin Felsefeleştirilmesi Ya da Erdemli Şehir’de Vahyin Rasyonel Savunusu. Kırıkkale Üniversitesi SBE Bilim Yol Dergisi, (1).
 • Öçal, Ş., (2013). Varlığın Halleri: Farabî’ye Göre ‘Varlık’ın Ontolojik, Dilsel ve Mantıksal Anlamları. Felsefe Dünyası, 57 (1).
 • Özcan, E.S., (2006). Doğunun Öğretmeni Farabî. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Özcan, H., (2005). Farabî'nin İki Eseri (Fusûlü'l-Medenî, Tenbîh Alâ Sebîli's-sa'âde). İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Özgen, M. K., (1997). Farabi’de Mutluluk ve Ahlâk İlişkisi. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Özgen, M. K., (2007). Mutluluk Problemi. İstanbul: Artus Yayınları.
 • Platon., (2014). Şölen, (Çev: Çoraklı E.). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Platon., (2001). Timaios, (Çev: E. Güney – L. Ay). Ankara: MEB Yayınları.
 • Ross, W. D., (2014). Aristoteles, (Çev: A. Arslan). Ankara: Kabalcı Yayınları.
 • Soccio, D.J., (2010). Felsefeye Giriş Hikmetin Yapıtaşları, (Çev: K. K. Karataş). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Şerif, M. M., (2000). Klasik İslam Filozofları Ve Düşünceleri. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Taylan, N., (1997). İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Topdemir, H. G., (2010). Farabî. İstanbul: Say Yayınları.
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (1995). cilt: 12.
 • Yıldırım, C., (2004). Ansiklopedik Çağdaş Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Doruk Yayınları.

FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI

Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, 469 - 480, 31.07.2018

Öz

Mutluluk, insanoğlu için hem bu dünyada hem diğer dünyada ulaşılması istenen en değerli hedeftir. Birçok insan mutluluğun aslında ne olabileceği hakkında düşünmek yerine kendi düşüncesindeki mutluluk tanımından yola çıkarak mutlu olmanın yollarını arar. Bu yollara erişince amacına ulaştığını düşünmektedir veya bu yollara ulaşamayınca mutsuz olacağını zanneder. Oysa mutluluğun gerçekte ne olabileceği hakkında düşünmeksizin bu zanna ulaşır. Biz bu makalede, düşünce tarihinin temel düşünürlerinden Aristoteles ve İslâm düşüncesini felsefe ile buluşturup harmanlayan Farabî’nin mutluluk anlayışını inceleyeceğiz. Farabî’nin tüm felsefî sistemi içerisinde mutluluğu nereye yerleştirdiğine bakacağız. Ardından Aristoteles’in mutluluk tanımını inceleyip Aristoteles’i felsefesinin temeline koyan Farabî’nin mutluluk görüşü ile karşılaştıracağız. Böylelikle Farabî’nin felsefesindeki metafizik kaynaklı mutluluğun Aristoteles’in mutluluk tanımlaması ile ne şekilde uzlaştığını göreceğiz.

Kaynakça

 • Adamson P, ve Taylor R. C., (2008). Druart, T. E., Metafizi,. İslam Felsefesine Giriş, (Çev: Kaya M. C.). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Aristoteles., (1995). Retorik, (Çev: M. H. Doğan). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Aristoteles., (1999). Eudemos'a Etik, (Çev: S.Babür) Ankara: Dost Kitabevi.
 • Aristoteles., (2010). Metafizik, (Çev: A. Arslan). İstanbul: Sosyal Yayıncılık.
 • Aristoteles., (2010). Politika, (Çev: M. Tuncay). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Aristoteles., (2014). Nikomakhos'a Etik, (Çev: Z. Özcan). Ankara: Sentez Yayınları.
 • Arslan, A., (2006). İlkçağ Felsefe Tarihi 2. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Arslan, A., (2007). İlkçağ Felsefe Tarihi 3. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Ateş, A., (1950). Farabî Tetkikleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Aydınlı, Y., (2004). Farabî’nin Bilgi Anlayışına Genel Bir Bakış. Bilimname Dergisi, 4 (1), 5-16.
 • Aydınlı, Y., (2016). Farabî’nin Kitâbu Îsâgûcî Ey El-Medhal adlı Eseri. Diyanet İlmî Dergisi, 52 (1).
 • Aydınlı, Y., (2008). Farabî. İstanbul: İSAM Yayınları.
 • Bayrakdar, M., İslam Felsefesine Giriş. Ankara: AÜİF Yayınları.
 • Bayraklı, B., (2016). Farabî'de Devlet Felsefesi. İstanbul: Düşün Yayıncılık.
 • Bircan, H. H., (2008). İslam Felsefesine Giriş. İstanbul: Ensar Neşriyat.
 • Bolay, S. H., (2005). Aristoteles Metafiziği ile Gazzalî Metafiziğinin Karşılaştırılması. Ankara: MEB Yayınları.
 • Bolay, S. H., (2009). Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Butterworth, C. E., Adamson P. ve Taylor R. C. (2008). İslam Felsefesine Giriş, (Çev: M. C. Kaya). İstanbul: Küre Yayınları.
 • Cevizci, A., (1999). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayıncılık.
 • Corbin H., (2010). İslam Felsefesi Tarihi Cilt 1, (Çev: H. Hatemi). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çilingir, L., (2003). Ahlâk Felsefesine Giriş. Ankara: Elis Yayınları.
 • Fahri, M., (1987). İslam Felsefesi Tarihi, (Çev: K. Turhan). İstanbul: İklim Yayınları.
 • Farabî., (1974). Mutluluğu Kazanma, Eflâtun Felsefesi-Aristoteles Felsefesi, (Çev: H. Atay). Ankara: AÜİF Yayınları.
 • Farabî., (1985). Eflâtun Kanunlarının Özeti, (Çev: F. Olguner). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
 • Farabî., (1990). Şeriât'it Ul-Yakîn, (Çev: M. Türker Küyel). Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
 • Farabî., (2008). Harfler Kitabı (Kitâbu'l-Hurûf), (Çev: Ö. Türker). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Farabî., (2011). İdeal Devlet (El-Medinetü'l-Fâzıla), (Çev: A. Arslan). Ankara: Divan Yayınları.
 • Farabî., (2011). İlimlerin Sayımı (İhsâu’l-Ulûm), (Çev: A. Arslan). Ankara: Divan Yayınları.
 • Farabî., (2012). Mutluluğun Kazanılması, (Çev: A. Arslan). Ankara: Divan Yayınları.
 • Farabî.,(2012). Kitabu'l-Burhân, (Çev: Ö. Türker-Ö. Mahir Alper). İstanbul: Klasik Yayınları.
 • Gökberk, M., (1999). Felsefe Tarihi. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Hammond, R., (2001). Farabî Felsefesi ve Ortaçağ Düşüncesine Etkisi, (Çev: G. Küken – U. Nutku). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Hançerlioğlu, O., (2006). Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Kaya, M., (2010). İslam Filozoflarından Felsefe Metinleri. İstanbul: Klasik Yayınları.
 • Kılıç. C., (2015). İslam Felsefesi Tarihi. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Korkut, Ş., (2012). Meşşâî Geleneğin Kurucu Filozofu: Farabî. İçinde B. A. Çetinkaya (Edt.), İslam Felsefesi Tarihi. Ankara: Grafiker yayınları.
 • Korkut, Ş., (2015). Farabî'nin Siyaset Felsefesi. Ankara: Atlas Yayınları.
 • Laertios, D., (2007). Ünlü Filozofların Yaşamları ve Öğretileri, (Çev: C. Şentuna). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Leaman, O. ve Nasr, S. H., (2007). İslam Felsefesi Tarihi, (Çev: H. T. Başoğlu-Ş. Öçal). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Mahdi, M., (1962). AlFarabî's Philosophy of Plato and Aristotelestle. New York: The Free Press of Glencoe.
 • Netton, I. R., (2005). Farabî ve Okulu, (Çev: M. Vural). Ankara: Elis Yayınları.
 • Öçal, Ş., (1998). Farabî: Dinin Felsefeleştirilmesi Ya da Erdemli Şehir’de Vahyin Rasyonel Savunusu. Kırıkkale Üniversitesi SBE Bilim Yol Dergisi, (1).
 • Öçal, Ş., (2013). Varlığın Halleri: Farabî’ye Göre ‘Varlık’ın Ontolojik, Dilsel ve Mantıksal Anlamları. Felsefe Dünyası, 57 (1).
 • Özcan, E.S., (2006). Doğunun Öğretmeni Farabî. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Özcan, H., (2005). Farabî'nin İki Eseri (Fusûlü'l-Medenî, Tenbîh Alâ Sebîli's-sa'âde). İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Özgen, M. K., (1997). Farabi’de Mutluluk ve Ahlâk İlişkisi. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Özgen, M. K., (2007). Mutluluk Problemi. İstanbul: Artus Yayınları.
 • Platon., (2014). Şölen, (Çev: Çoraklı E.). İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Platon., (2001). Timaios, (Çev: E. Güney – L. Ay). Ankara: MEB Yayınları.
 • Ross, W. D., (2014). Aristoteles, (Çev: A. Arslan). Ankara: Kabalcı Yayınları.
 • Soccio, D.J., (2010). Felsefeye Giriş Hikmetin Yapıtaşları, (Çev: K. K. Karataş). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Şerif, M. M., (2000). Klasik İslam Filozofları Ve Düşünceleri. İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Taylan, N., (1997). İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
 • Topdemir, H. G., (2010). Farabî. İstanbul: Say Yayınları.
 • Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (1995). cilt: 12.
 • Yıldırım, C., (2004). Ansiklopedik Çağdaş Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Doruk Yayınları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurefşan BULUT USLU
0000-0002-1087-8912
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Temmuz 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kusbd410223, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-2879}, eissn = {2717-6231}, address = {}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {469 - 480}, doi = {}, title = {FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI}, key = {cite}, author = {Bulut Uslu, Nurefşan} }
APA Bulut Uslu, N. (2018). FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (2) , 469-480 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/38953/410223
MLA Bulut Uslu, N. "FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI" . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 469-480 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/38953/410223>
Chicago Bulut Uslu, N. "FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2018 ): 469-480
RIS TY - JOUR T1 - FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI AU - Nurefşan Bulut Uslu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 469 EP - 480 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-2879-2717-6231 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI %A Nurefşan Bulut Uslu %T FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI %D 2018 %J Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-2879-2717-6231 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Bulut Uslu, Nurefşan . "FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2018): 469-480 .
AMA Bulut Uslu N. FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(2): 469-480.
Vancouver Bulut Uslu N. FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 8(2): 469-480.
IEEE N. Bulut Uslu , "FARABÎ VE ARİSTOTELES’TE MUTLULUK AHLÂKI", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 469-480, Tem. 2018

İletişim

Telefon Numarası: +90 0318 357 35 92

Faks Numarası: +90 0318 357 35 97

e-mail: sbd@kku.edu.tr

Posta Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, 71450, Yahşihan-KIRIKKALE

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.