Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Arap Şiirinde İlim

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 3, 61 - 70, 30.12.2019

Öz

Günümüzde varlığını sürdüren ve kendisinden söz ettiren pek çok medeniyet vardır. Bu medeniyetler bir kültür veya ilim ekseni etrafında var olmuştur. Tarihe yön veren kişilerin ilme karşı takındıkları tavırlar, ileriki dönemlerde medeniyet ve kültürün gelişimi üzerinde önemli etkiler bırakmıştır.

İslam medeniyetinin oluşumunda ilk emir olan “oku!” vardır. Onu Hz. Peygamberin ilim öğrenilmesi ve öğretilmesi konusundaki tavsiyeli izlemektedir. Bu bağlamda, edebiyatçılar da ilim ile ilgili ayet ve hadisler ışığında eserlerinde ilim, ilim öğrenmek, ilim öğretmek, cahillerden ve cehaletten uzaklaşmak konularını eserlerinde işlemişlerdir.

Bu çalışmada Arap şairlerinin ilim konusunda yazmış oldukları şiirler incelenecektir.

Kaynakça

  • Akpınar, H., (2005), İlimler Tasnifinde Musikinin Yeri, İstem, Yıl:3, Sayı:5, 2005, s. 191 – 201.Ali b. Ebî Talib, (1988), ed-Dîvân, (Thk: Abdulaziz el-Kerem), Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye.el-Beyhakî (1984), el-Medhal İle’s-Suneni’l-Kubrâ, (Thk: Muhammed Ziyâu’r-Rahman el-A‘zamî). Kuveyt: Dâru’l-Hulefâ li’l-Kitâbi’l-İslâmî.el-Cürcânî, (1983), et-Ta‘rîfât, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye.ed-Dârimî (1986), es-Sunen, I-II, (Thk: Fevvâz Ahmed Zemerlî). Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî.Demirayak, K. (2016), Arap-İslam Edebiyatı Literatür Bilgisi, İstanbul: Cantaş Yayınları.İbn Abdilberr, (1994), Câmi‘u Beyâni’l-‘İlm ve Fadlihi, Demmâm: Dâr İbni’l-Cevzî.İbn Ebî Şeybe, (1988), el-Musannef, I-VII, (Thk: Kemal Yusuf el-Hût), Riyat: Mektebetu’r-Ruşt.İbn Haldun, (2004), el-Mukaddime, I-II, (Thk: Abdullah Muhammed ed-Derviş), Şam: Dâr Ya‘rub.İbn Mâce, (tsz), es-Sünen, I-II, (Thk: Muhammed Fuad Abdulbaki), Beyrut: Dâru’l-Fikr.İbn Mâlik, el-Muvatta, I-VIII, (Thk: Muhammed Mustafa el-A‘zemî), Abuzabi: Muesssetu Zâyid b. Sultan Âl Nihyân.İbn Rüşd, (1964) Tehâfutu’t-Tehâfut, (Thk: Süleyman Dünya), Beyrut: Dâru’l-Ma‘ârif.İbnü’l-Cevzî (1984), Nuzhetu’l-E‘yun, (Thk: Muhammed Abdulkerim Kazım er-Râdî). Beyrut: Muessesetu’r-Risâle.İmam Gazalî, (2005), İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, Beyrut: Dâru İbni Hazm.İmam Şafii, (tsz.), ed-Dîvân, (Thk: Muhammed İbrahim Selim), Kahire: Mektebetu İbn Sînâ.el-İsfehânî, R. (1991), el-Müfradât, (Thk: Safvân Adnân ed-Dâvûdî). Şam: Dâru’l-Kalem.Kabiş, A. (1985), Mecma‘u’l-Hikem ve’l-Emsâl fi’ş-Şi‘ri’l-‘Arabî, Suriye: Dâru’r-Reşîd.Kâtip Çelebi, (1941), I-II, Bağdat: Mektebetu’l-Musenna.el-Kindî, (1950), er-Resâilu’l-Kindî el-Felsefiyye, (Thk: Muhammed Abdulhadi Ebû Rîde): Kahire, Dâru’l-Fikri’l-‘Arabî.el-Kurtubî (1994), Câmi‘u Beyâni’l-‘İlm ve Fadlihi, I-II, (Thk: Ebi’l-Eşbâl ez-Zuheyrî). Riyat: Dâru İbni’l-Cevzî.Kutluer, İ. (2000), İlim, DİA, 22, 109-114.Küpçük, M. (2017), Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna Özlü Sözler, İstanbul: Az Kitap.el-Musta‘sımî, M. (2015), ed-Durru’l-Ferîd ve Beytu’l-Kasîd, I-XIII, (Thk: Kâmil Selman el-Cubûrî), Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye.Mutran, H. (1948), ed-Dîvân, Kahire: Dâru’l-Ma‘ârif.Mübarek, A.(2011) , Dîvanu el-İmâmi’l-Mucâhit Abdillah b. Mubarek, ( Thk: Mücahit Mustafa Behcet), Riyat: Mecelletu’l-Beyân. s. 127Nâsıf, A. (1994), “Ğayru Kâfin En Nuline’z-Zalâme‘”, Mecelletu’l-Ma‘rife, 1994, Suriye,Palo, G (2013), Bilginin Toplumsallaşması ve Sosyal Epistmoloji, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51, 75-84.Safa, P. (2019), Din İnkılap İrtica: Objektif 4, İstanbul: Ötüken Neşriyat.Sarı, İ. (2016), İlimin Işığından İnsan Olmak, İstanbul: Net Medya Yayıncılık.Sezgin, F. (2017), İslam Bilimler Tarihi Konferansları I, İstanbul: Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yayınları.Şenol, R, (2013), Dünyaya İz Bırakan İnsanlardan Geçmişten Günümüze Özdeyişler Hazinesi, İstanbul:Yalın Yayıncılık.Şevki, A. (2012), eş-Şevkiyyât, Kahire: Muessesetu Hindâvi.et-Taberânî (1983), el-Mu‘cemu’l-Kebîr, I-XX, (Thk: Hamdi b. Abdilmecid es-Selefî). Musul: Mektebetu’l-‘Ulûm ve’l-Hikem. Yakub, M. (2002), Muntalekât Tâlibi’l-‘İlm, Kahire: el-Mektebetu’l-İslâmiyye.Yavuz, Y, (2000), İlim, DİA, 22, 108-109.Yunus Emre, (1990), Divân, I-II, (Nşr: Mustafa Tatçı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.ez-Zernûcî, B., (2014), Ta‘lîmu’l-Mute‘allim, (Thk: Salâh Muhammed el-Hancî), Beyrut: Dâr İbn Kesîr.ez-Zuheylî, V., (1997), Tefsîru’l-Munîr fi’l-‘Akîde ve’ş-Şerî‘a ve’l-Menhec, Dmaşk: Dâru’l-Fikri’l-Mu‘âsır.

Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 3, 61 - 70, 30.12.2019

Öz

Kaynakça

  • Akpınar, H., (2005), İlimler Tasnifinde Musikinin Yeri, İstem, Yıl:3, Sayı:5, 2005, s. 191 – 201.Ali b. Ebî Talib, (1988), ed-Dîvân, (Thk: Abdulaziz el-Kerem), Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye.el-Beyhakî (1984), el-Medhal İle’s-Suneni’l-Kubrâ, (Thk: Muhammed Ziyâu’r-Rahman el-A‘zamî). Kuveyt: Dâru’l-Hulefâ li’l-Kitâbi’l-İslâmî.el-Cürcânî, (1983), et-Ta‘rîfât, Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye.ed-Dârimî (1986), es-Sunen, I-II, (Thk: Fevvâz Ahmed Zemerlî). Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî.Demirayak, K. (2016), Arap-İslam Edebiyatı Literatür Bilgisi, İstanbul: Cantaş Yayınları.İbn Abdilberr, (1994), Câmi‘u Beyâni’l-‘İlm ve Fadlihi, Demmâm: Dâr İbni’l-Cevzî.İbn Ebî Şeybe, (1988), el-Musannef, I-VII, (Thk: Kemal Yusuf el-Hût), Riyat: Mektebetu’r-Ruşt.İbn Haldun, (2004), el-Mukaddime, I-II, (Thk: Abdullah Muhammed ed-Derviş), Şam: Dâr Ya‘rub.İbn Mâce, (tsz), es-Sünen, I-II, (Thk: Muhammed Fuad Abdulbaki), Beyrut: Dâru’l-Fikr.İbn Mâlik, el-Muvatta, I-VIII, (Thk: Muhammed Mustafa el-A‘zemî), Abuzabi: Muesssetu Zâyid b. Sultan Âl Nihyân.İbn Rüşd, (1964) Tehâfutu’t-Tehâfut, (Thk: Süleyman Dünya), Beyrut: Dâru’l-Ma‘ârif.İbnü’l-Cevzî (1984), Nuzhetu’l-E‘yun, (Thk: Muhammed Abdulkerim Kazım er-Râdî). Beyrut: Muessesetu’r-Risâle.İmam Gazalî, (2005), İhyâu ‘Ulûmi’d-Dîn, Beyrut: Dâru İbni Hazm.İmam Şafii, (tsz.), ed-Dîvân, (Thk: Muhammed İbrahim Selim), Kahire: Mektebetu İbn Sînâ.el-İsfehânî, R. (1991), el-Müfradât, (Thk: Safvân Adnân ed-Dâvûdî). Şam: Dâru’l-Kalem.Kabiş, A. (1985), Mecma‘u’l-Hikem ve’l-Emsâl fi’ş-Şi‘ri’l-‘Arabî, Suriye: Dâru’r-Reşîd.Kâtip Çelebi, (1941), I-II, Bağdat: Mektebetu’l-Musenna.el-Kindî, (1950), er-Resâilu’l-Kindî el-Felsefiyye, (Thk: Muhammed Abdulhadi Ebû Rîde): Kahire, Dâru’l-Fikri’l-‘Arabî.el-Kurtubî (1994), Câmi‘u Beyâni’l-‘İlm ve Fadlihi, I-II, (Thk: Ebi’l-Eşbâl ez-Zuheyrî). Riyat: Dâru İbni’l-Cevzî.Kutluer, İ. (2000), İlim, DİA, 22, 109-114.Küpçük, M. (2017), Bilgelik Ve Hikmet Yolcusuna Özlü Sözler, İstanbul: Az Kitap.el-Musta‘sımî, M. (2015), ed-Durru’l-Ferîd ve Beytu’l-Kasîd, I-XIII, (Thk: Kâmil Selman el-Cubûrî), Beyrut: Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye.Mutran, H. (1948), ed-Dîvân, Kahire: Dâru’l-Ma‘ârif.Mübarek, A.(2011) , Dîvanu el-İmâmi’l-Mucâhit Abdillah b. Mubarek, ( Thk: Mücahit Mustafa Behcet), Riyat: Mecelletu’l-Beyân. s. 127Nâsıf, A. (1994), “Ğayru Kâfin En Nuline’z-Zalâme‘”, Mecelletu’l-Ma‘rife, 1994, Suriye,Palo, G (2013), Bilginin Toplumsallaşması ve Sosyal Epistmoloji, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51, 75-84.Safa, P. (2019), Din İnkılap İrtica: Objektif 4, İstanbul: Ötüken Neşriyat.Sarı, İ. (2016), İlimin Işığından İnsan Olmak, İstanbul: Net Medya Yayıncılık.Sezgin, F. (2017), İslam Bilimler Tarihi Konferansları I, İstanbul: Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yayınları.Şenol, R, (2013), Dünyaya İz Bırakan İnsanlardan Geçmişten Günümüze Özdeyişler Hazinesi, İstanbul:Yalın Yayıncılık.Şevki, A. (2012), eş-Şevkiyyât, Kahire: Muessesetu Hindâvi.et-Taberânî (1983), el-Mu‘cemu’l-Kebîr, I-XX, (Thk: Hamdi b. Abdilmecid es-Selefî). Musul: Mektebetu’l-‘Ulûm ve’l-Hikem. Yakub, M. (2002), Muntalekât Tâlibi’l-‘İlm, Kahire: el-Mektebetu’l-İslâmiyye.Yavuz, Y, (2000), İlim, DİA, 22, 108-109.Yunus Emre, (1990), Divân, I-II, (Nşr: Mustafa Tatçı), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.ez-Zernûcî, B., (2014), Ta‘lîmu’l-Mute‘allim, (Thk: Salâh Muhammed el-Hancî), Beyrut: Dâr İbn Kesîr.ez-Zuheylî, V., (1997), Tefsîru’l-Munîr fi’l-‘Akîde ve’ş-Şerî‘a ve’l-Menhec, Dmaşk: Dâru’l-Fikri’l-Mu‘âsır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Tarih
Yazarlar

Abdussamed YEŞİLDAĞ (Sorumlu Yazar)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-7898-1553
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 9, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kusbd650503, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-2879}, eissn = {2717-6231}, address = {}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {61 - 70}, doi = {}, title = {Arap Şiirinde İlim}, key = {cite}, author = {Yeşildağ, Abdussamed} }
APA Yeşildağ, A. (2019). Arap Şiirinde İlim . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , İslam Bilim Tarihi ve 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Özel Sayısı , 61-70 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/51858/650503
MLA Yeşildağ, A. "Arap Şiirinde İlim" . Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 61-70 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/51858/650503>
Chicago Yeşildağ, A. "Arap Şiirinde İlim". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 (2019 ): 61-70
RIS TY - JOUR T1 - Arap Şiirinde İlim AU - Abdussamed Yeşildağ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 70 VL - 9 IS - 3 SN - 2146-2879-2717-6231 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Arap Şiirinde İlim %A Abdussamed Yeşildağ %T Arap Şiirinde İlim %D 2019 %J Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-2879-2717-6231 %V 9 %N 3 %R %U
ISNAD Yeşildağ, Abdussamed . "Arap Şiirinde İlim". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 9 / 3 (Aralık 2019): 61-70 .
AMA Yeşildağ A. Arap Şiirinde İlim. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(3): 61-70.
Vancouver Yeşildağ A. Arap Şiirinde İlim. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 9(3): 61-70.
IEEE A. Yeşildağ , "Arap Şiirinde İlim", Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 9, sayı. 3, ss. 61-70, Ara. 2020

İletişim

Telefon Numarası: +90 0318 357 35 92

Faks Numarası: +90 0318 357 35 97

e-mail: sbd@kku.edu.tr

Posta Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, 71450, Yahşihan-KIRIKKALE

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.