Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 147 - 160 2020-01-31

ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ
Establishing Student Profiles for Perceived Parental-Teacher Academic Involvement and Academic Self-Efficacy

Mehmet ŞAM [1]


Bu araştırma öğrencilerin akademik başarı, algılanan aile-öğretmen akademik katılımı ile akademik öz yeterlik bakımından öğrenci profillerini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu nedenle araştırmada çok değişkenli istatistik yöntemlerinden olan kümeleme analizi tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep ili Şahinbey ilçesine bağlı bir ortaokulun öğrencileri oluşturmaktadır. Yapılan kümeleme analizi sonucunda dört kümenin ortaya çıktığı gözlenmiştir. Araştırma sonucunda, birinci, ikinci ve dördüncü kümelerde yer alan öğrencilerin profilleri incelendiğinde akademik başarı arttıkça öğrencilerin akademik öz yeterlik inançlarının, algıladıkları aile - öğretmen destek ve katılımının arttığı anlaşılmaktadır. Üçüncü kümede yer alan öğrenciler incelendiğinde ise akademik başarılarından bağımsız olarak öğrencilerin akademik öz yeterliklerinde algıladıkları aile - öğretmen akademik desteği ve katılımına bağlı olarak bir düşüş seyrettiği söylenebilir.                           

This research was carried out to reveal student profiles in terms of academic achievement, perceived family-teacher academic involvement and academic self-efficacy. Therefore, cluster analysis technique which is one of the multivariate statistical methods has been applied in the research. The universe of the study consists of the students of a secondary school belonging to the district of Şahinbey in Gaziantep. As a result of clustering analysis, four clusters were observed. As a result of the research, when the profiles of the students in the first, second and fourth clusters are examined, it is understood that the academic self-efficacy beliefs and the perceived family-teacher support and involvement increase as the academic success increases. When the students in the third cluster are examined, it can be said that the students' academic self-efficacy, independent of their academic achievement, is observed to decrease due to their academic support and participation.

 • Aktamış, H., Kiremit, H. Ö. ve Kubilay, M. (2016). Öğrencilerin Öz-Yeterlik İnançlarının Fen Başarılarına ve Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Haziran 2016, 7(2), 1-10.
 • Aldridge, J. M., Afari, E. ve Fraser, B. J. (2012). Influence of Teacher Support and Personal Relevance on Academic Self-Efficacy and Enjoyment of Mathematics Lessons: A Structural Equation Modeling Approach. Alberta Journal of Educational Research. 58 (4), s. 614-633.
 • Carpenter, S. L. (2007). A comparison of the relationships of students’ self-efficacy, goal orientation, and achievement across grade levels: a meta-analysis. (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi), Simon Fraser University, Canada.
 • Chen, J. J.-L. (2005). Relation of academic support from parents, teachers, and peers to Hong Kong adolescents’ academic achievement: the mediating role of academic engagement. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 131: 77–127.
 • Karadağ, İ. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının sosyal destek kaynakları açısından incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Koçer, M. (2014). Ortaokul öğrencilerinin benlik algıları ile akademik öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Zonguldak ili örneği. (Yüksek Lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Korkmaz, İ. (2004). Sosyal Öğrenme Kuramı. Binnur Yeşilyaprak (Ed.). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (6. Baskı) içinde (s. 197-220). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Korkut, F. (2007). Okul Temelli Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma. (2.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Kızıldağ, S. (2009). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Marchant,G. J., Paulson, S. E. & Rothlisberg, B. A. (2001). Relations of Middle School Perceptions of Family and School Contexts with Academic Achivement. Psychology in the Schools, 36(6), 505-519.
 • Millburg, S. N. (2009). The effects of environmental risk factors on at-risk urban high school students’ academic self-efficacy. (Doktora Tezi), Erişim Adresi: https://etd.ohiolink.edu/pg_10?0::NO:10:P10_ACCESSION_NUM:ucin1243353903
 • Öztürk, D. (2016). Öğretmen ve aile desteği, motivasyon ve ortaokul öğrencilerinin matematik başarısı: motivasyonun aracı rolü. (Yüksek lisans Tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Régner, I., Loose, F. and Dumas, F. (2009). Students’ perceptions of parental and teacher academic involvement: Consequences on achievement goals. European Journal of Psychology of Education, 24(2), 263-277.
 • Ryan, A. M. and Patrick, H. (2001). The classroom social environment and changes in adolescents’ motivation and engagement during middle school. American Educational Research Journal, 38(2), 437-460.
 • Sarıer, Y. (2016). Türkiye’de Öğrencilerin Akademik Başarısını Etkileyen Faktörler: Bir Meta-Analiz Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 31(3): 609-627
 • Schunk, D. H. (2009). Öğrenme Teorileri: Eğitimsel Bir Bakışla (Çev. Ed. Muzaffer Şahin), (5. Baskıdan çeviri), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, L. (2016). Seyrantepe ortaokulu öğrencilerinin algılanan sosyal destek düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Ulusal Tez Merkezi veri tabanından erişildi.
 • Tabassam, W. ve Grainger, J. (2002). Self-Concept, Attributional Style And Self-Efficacy Beliefs Of Students With Learning Disabilities With And Without Attention Deficit Hyperactivitiy Dısorder. Learning Disability Quarterly, 25, 141-151.
 • Telef, B. B. ve Karaca, R. (2012). Çocuklar İçin Özyeterlik Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 169-187
 • Usher, E. L. & Pajares, F. (2009). Sources of self-efficacy in mathematics: A validation study. Contemporary Educational Psychology, 34, 89-101.
 • Virtanen, T.E., Lerkkanen, M.-K., Poikkeus, A.-M., and Kuorelahti, M. (2014). Student behavioral engagement as a mediator between teacher, family, and peer support and school truancy. Learning and Individual Differences, 36, 201-206.
 • Yardımcı, F. ve Başbakkal, Z. (2011). İlköğretim Öğrencilerinin Öz-Yeterlik Düzeylerinin ve Etkileyen Değişkenlerin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 27 (2), s.19-33.
 • Yıldırım, İ. (1998). Akademik Başarı Düzeyleri Farklı Olan Lise Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi , (9), 33-39.
 • Yıldırım, İ. (2000). Akademik başarının yordayıcısı olarak yalnızlık, sınav kaygısı ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 167-176
 • Yıldırım, İ. ve Ergene, T. (2003). Lise son sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yordayıcısı olarak sınav kaygısı, boyun eğici davranışlar ve sosyal destek. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 224-234
 • Yılmaz, E., Yiğit, R. ve Kaçarcı, İ. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Özyeterlilik Düzeylerinin Akademik Başarı Ve Bazı Değişkinler Açısından İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 371-388.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1861-6810
Yazar: Mehmet ŞAM (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kusbd512136, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-2879}, eissn = {2717-6231}, address = {}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {147 - 160}, doi = {}, title = {ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ}, key = {cite}, author = {ŞAM, Mehmet} }
APA ŞAM, M . (2020). ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 147-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/52299/512136
MLA ŞAM, M . "ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2020 ): 147-160 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/52299/512136>
Chicago ŞAM, M . "ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2020 ): 147-160
RIS TY - JOUR T1 - ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ AU - Mehmet ŞAM Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 160 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-2879-2717-6231 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ %A Mehmet ŞAM %T ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ %D 2020 %J Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-2879-2717-6231 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD ŞAM, Mehmet . "ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 1 (Ocak 2020): 147-160 .
AMA ŞAM M . ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 10(1): 147-160.
Vancouver ŞAM M . ALGILANAN ANNE-BABA VE ÖĞRETMENAKADEMİK KATILIMI, AKADEMİK ÖZ-YETERLİK VE BAŞARI AÇISINDAN ÖĞRENCİ PROFİLLERİ. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 10(1): 160-147.