Yıl 2020, Cilt 10 , Sayı 1, Sayfalar 101 - 126 2020-01-31

ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ

Sinan GÜRCÜOĞLU [1] , Fatih ÖZDEMİR [2]


Türkiye’de öğretmenlere yönelik uygulanacak performans değerlendirmenin oluşum sürecine öğretmenlerin de dahil edilerek görüşlerinin alınması, uygulamanın başarısı ve eğitimin niteliği bakımından oldukça önemlidir. Araştırmada, performans değerlendirmenin çeşitli boyutlarına yönelik öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, 2015/2016 eğitim-öğretim yılında Ankara merkez ilçelerinden Mamak’taki resmi ortaöğretim okullarında çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklemi ise, 2015/2016 eğitim-öğretim yılı içinde Mamak’taki ortaöğretim okullarında çeşitli branşlarda görevli 320 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel araştırma türlerinden betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada öğretmenlerin görüşlerini belirlemek üzere performans değerlendirmenin dört boyutuna (mesleki kriter, değerlendirici, değerlendirme ve zaman) yönelik 5’li likert tipinde araştırmacı tarafından geçerlik testi yapılarak hazırlanan ve 25 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmenler performans değerlendirmenin uygulanmasına olumlu bakmakta ve mesleki kriterlerin performans değerlendirmede daha belirleyici olması gerektiğini belirtmektedirler. Ayrıca çoklu veri kaynaklı değerlendirmeye öğretmenler kısmen olumlu görüş bildirmişler ve değerlendirmenin yılda birden çok yapılması gerektiğini düşünmektedirler. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgular ışığında öğretmenlerin performanslarının objektif ve ölçülebilir ölçütlerle değerlendirilmesine ilişkin yapılacak bir performans değerlendirmede, değerlendirme kriterlerinin neler olması gerektiğine ve değerlendirmenin nasıl yapılması gerektiğine yönelik önerilerde bulunulmuştur. 

Performans Değerlendirme, Performans Yönetimi, Performans Kriteri, Türk Milli Eğitim Sistemi
 • MEB. (2018/a). Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği, R.G: 17.04.2015/29329.http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20694&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=yer%20de%C4%9Fi%C5%9Ftirme, İndirilme Tarihi: 10.12.2018.
 • MEB. (2018). Eğitim vizyonu 2023, http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf, İndirilme Tarihi: 13.01.2019
 • MEB EARGED. (2006). Okulda performans yönetim modeli, Ankara: Millî Eğitim Basımevi.
 • Koçak, S. ve Arslan S. Y. (2018). Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Performans Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Görüş ve Önerileri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (1): 602-620.
 • Küçük, A. A. (2005). Kamuda performans değerlendirme sistemi ve kamu sağlık sektöründe bir araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi S.B.E. Y. Lisans Tezi, İstanbul.
 • Helvacı, M. A. (2002). Performans yönetimi sürecinde performans değerlendirmenin önemi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1 – 2): 155- 169.
 • Fındıkçı, İ. (2000). İnsan kaynakları yönetimi, İstanbul: Alfa Basım Yayım ve Dağıtım.
 • DPT. (2013). 10. Kalkınma planı, https://pbk.tbmm.gov.tr/dokumanlar/10-kalkinma_plani.pdf, İndirilme Tarihi: 11.01.2019.
 • Dann, J. D. ve Stephens, E. C. (1972). Management of personnel: manpower management and organizational behavior, New York: McGraw-Hill,.
 • Çelikten, M. ve H.H. Özkan (2018). Öğretmen Performans Değerlendirme Sistemi, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 808-824, DOI: 10.26466/opus.418565.
 • Çelebi, N., Babaoğlan, E., Gülenaz, S. ve S. Peker (2018). Performans Değerlendirme Formuna İlişkin Öğretmen Görüşleri, OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(2), 211-233.
 • Canman, D. (2000). İnsan kaynakları yönetimi, Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (11. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Böke, U. (2000). Mcdonalds’da performans gelişim sistemi, İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, 5 (1): 30.
 • Bozkurt, Ö. ve Ergun, T. ve Sezen, S. (1998). Kamu yönetimi sözlüğü, Ankara: TODAİE Yayını.
 • Benligiray, S. (1999). İnsan kaynakları açısından otellerde performans yönetimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayımları, (1174).
 • Argon, T. ve Eren, A. (2004). İnsan kaynakları yönetimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.ı.
 • Akyel, R ve H. Ö. Köse (2010). Kamu yönetiminde etkinlik arayışı: etkin kamu yönetimi için etkin denetimin gerekliliği, Türk İdare Dergisi, s.466, Mart, ss: 9-44.
 • Aktan, C. C. (1999). 2000’li yıllarda yeni yönetim teknikleri, İstanbul: Türkiye Genç İş Adamları Derneği Yayınları.
 • Öztaş, N. ve Gürcüoğlu, S. (2018). Türk kamu yönetiminde performans yönetimi: Milli Eğitim Bakanlığı örneği. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (14), 537-549.
 • Öztürk, Ü. (2006). Organizasyonlarda performans yönetimi, İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Resmi Gazete. (2006). Millî Eğitim Bakanlığı yönetici ve öğretmenlerinin ders ve ek ders saatlerine ilişkin karar,http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/469.pdf, R.G.: 16.12.2006/26378, İndirilme Tarihi: 11.01.2019.
 • Sayıştay. (2002). Performans ve risk denetimi terimleri, Ankara: Sayıştay Yayınları.
 • Songur, H. M. (1995). Mahalli idarelerde performans ölçümü, Ankara: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayınları, Yayın No: 6.
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük. (10. bs.). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1000-4761
Yazar: Sinan GÜRCÜOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Yazar: Fatih ÖZDEMİR
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { kusbd550039, journal = {Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2146-2879}, eissn = {2717-6231}, address = {}, publisher = {Kırıkkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {101 - 126}, doi = {}, title = {ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {GÜRCÜOĞLU, Sinan and ÖZDEMİR, Fatih} }
APA GÜRCÜOĞLU, S , ÖZDEMİR, F . (2020). ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 10 (1) , 101-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/52299/550039
MLA GÜRCÜOĞLU, S , ÖZDEMİR, F . "ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2020 ): 101-126 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kusbd/issue/52299/550039>
Chicago GÜRCÜOĞLU, S , ÖZDEMİR, F . "ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (2020 ): 101-126
RIS TY - JOUR T1 - ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ AU - Sinan GÜRCÜOĞLU , Fatih ÖZDEMİR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 101 EP - 126 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-2879-2717-6231 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ %A Sinan GÜRCÜOĞLU , Fatih ÖZDEMİR %T ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ %D 2020 %J Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2146-2879-2717-6231 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD GÜRCÜOĞLU, Sinan , ÖZDEMİR, Fatih . "ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ". Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 / 1 (Ocak 2020): 101-126 .
AMA GÜRCÜOĞLU S , ÖZDEMİR F . ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 10(1): 101-126.
Vancouver GÜRCÜOĞLU S , ÖZDEMİR F . ÖĞRETMENLERİN PERSPEKTİFİNDEN ORTAÖĞRETİMDE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ: ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2020; 10(1): 126-101.