Yıl 2017, Cilt 10 , Sayı 3, Sayfalar 164 - 171 2017-03-01

Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats
Abaza Keçilerinde Progesteron Destekli Östrus Senkronizasyonunun Bazı Reprodüktif Parametrelere Etkileri

Mushap KURU [1] , Buket BOĞA KURU [2] , Recai KULAKSIZ [3] , Umut Çağın ARI [4] , Hasan ORAL [5]


This study was undertaken to investigate the effects of progesterone-based synchronization on reproductive characteristics and fertility outcomes for the first time in native Abaza goat breed. A total of 40 Abaza goats, weighing 40-50 kg, aged 2-5 years, were used in the trial. The study was conducted during the mating season. Group 1 (n=15) received hormone administration with progesterone and estrus synchronization. Group 2 (n=25) did not receive hormone administration (control group). The length of estrus was 25.1±2.11 and 25.4±3.69 hours in Groups 1 and 2, respectively. The rate of pregnancy in the first estrus was 73.33% and 88% respectively in Group 1 and 2, respectively. Moreover, the duration of pregnancy was 153.50±3.21 and 151.26±3.89 Group 1 and 2 respectively. There was no statistically significant difference between the groups in terms of estrus duration, first estrous pregnancy rate, duration of pregnancy, and time of birth. It was especially found that the births were daytime and 72.98% between 06.00 and 12.00 hours (P<0.001). During the study, only 1 follicular cyst, 1 premature birth and 1 dystocia were encountered. Group 1 twin ratio (53.34%) was statistically significantly higher than Group 2 (12%) (P=0.005). The goats had 27 single (14 male - 13 female) and 10 twin (10 male - 10 female) births. As a result, it was determined that the Abaza goats did not have many reproductive problems, their births were daytime, the twin births were low and synchronization application has no negative effect on the production.
Bu çalışmada, yerli keçi ırklarımızdan birisi olan Abaza keçilerinin ilk kez olarak progesteron kaynaklı senkronizasyon uygulamasının bazı reprodüktif özellikler ve döl verimi sonuçlarına etkilerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmada 2-5 yaşlı, 40-50 kg ağırlığında 40 adet Abaza keçisi kullanıldı. Araştırma üreme mevsiminde gerçekleştirildi. Grup 1’e (n=15) kontrollü progesteron salan aparat (CIDR) ile hormon uygulaması yapılarak östrus senkronizasyonu sağlanırken, Grup 2‘ye ise (n=25) herhangi bir hormon uygulanmadı ve kontrol gurubu olarak değerlendirildi. Östrus süresi Grup 1 ve 2’de sırasıyla 25,1±2,11, 25,4±3,69 saat olarak belirlendi. İlk östrusta gebe kalma oranı Grup 1 ve 2 sırasıyla %73,33, %88 olarak saptandı. Gebelik süresi Grup 1 ve 2’de sırasıyla 153,50±3,21, 151,26±3,89 olarak belirlendi. Östrus süresi, ilk östrusta gebe kalma oranı, gebelik süresi, doğum saatleri arasında gruplar arasında istatistiksel bir fark gözlenmedi. Özellikle doğumların gündüz olduğu ve %72,98 oranında saat 06.00 ile 12.00 arasında görüldüğü saptandı (P<0,001). Çalışma süresince sadece 1 foliküler kist, 1 prematüre doğum ve 1 güç doğum olgusuyla karşılaşıldı. Grup 1'deki ikizlik oranının (%53,34) Grup 2'ye göre (%12) istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek olduğu belirlendi (P=0,005). Yirmi yedi keçide tek yavru (14 erkek - 13 dişi) doğumu izlenirken 10 keçide ikiz yavrulama (10 erkek - 10 dişi) gözlendi. Sonuç olarak, Abaza keçilerinin pek fazla reprodüktif sorun yaşamadığı, doğumlarının gündüz, ikiz doğumların az ve senkronizasyon uygulamalarının üretime herhangi bir olumsuz etkisinin olmadığı belirlendi.
 • Abecia JA, Forcada F, Gonzalez-Bulnes A. Hormonal control of reproduction in small ruminants. Anim Reprod Sci. 2012; 130: 173- 179.
 • Alaçam E, Güven B, Ali Ay, Saban E. Effect of gonadoreline administration on blood progesterone, oestradiol 17\beta concentration and some fertility parameters in Angora goats. Turk J Vet Anim Sci. 1999; 23: 77-82.
 • Al-Najjar K, Salhab S, Merestani R, Kasem R, Al-Azzawi W, Dawa M, Hussain O, Saatcı M. Environmental factors affecting kid mortality in Shami goats. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2010; 16: 431-435.
 • Anonim. Abaza keçisi koruma altında, Artvin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü (28.11.2016). http://artvin.tarim.gov.tr/Haber/335/Abaza -Kecisi-Koruma-Altinda. Erişim tarihi: 18.06.2017.
 • Arı UÇ, Kulaksız R, Kuru M, Yıldız S, Atakişi E, Lehimcioğlu NC, Öztürkler Y. Comparisons of spermatologic-andrologic parameters and testosterone-phospholipase A2 levels during breeding and non-breeding seasons in Abasian goats. Reprod Dom Anim 2016, 51(Suppl 2): 71.
 • Batu S. Türkiye Keçi Irkları. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları, Ankara, 1951.
 • Bolacalı M, Küçük M. Fertility and milk production characteristics of Saanen goats raised in Muş region. Kafkas Univ Vet Fak Derg. 2012; 18: 351-358.
 • Bosc M, Guillimin P, Bourgy G, Pignon P. Hourly distribution of time of parturition in the domestic goat. Theriogenology 1988; 30: 23-33.
 • Edmondson MA, Roberts JF, Baird AN, Bychawski S, Pugh DG. Theriogenology of sheep and goats. In: Sheep and Goat Medicine, Ed; Pugh DG, Baird AN, 2nd Edition, Elsevier Saunders, Missouri, 2012; pp. 150-230.
 • Erten Ö, Yılmaz O. Ekstansif koşullarda yetiştirilen Kıl keçilerinin döl ve süt verimi özelliklerinin araştırılması. YYU Vet Fak Derg. 2013; 24: 105-107.
 • Gordon I. Controlled Reproduction in Sheep and Goats. Cab International, UK, 1997.
 • Güler M. Gebelik fizyolojisi, In: Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Ed; Alaçam E, Medisan, Ankara, 2010; pp. 99-108.
 • Kaçar C, Kaya S, Kuru M, Zonturlu AK. Koyun ve keçilerde üremenin denetlenmesinde güncel yöntemler. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics 2016; 2: 29- 37.
 • Kalkan C, Horoz H. Pubertas ve seksüel sikluslar. In: Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite, Ed; Alaçam E, 8. Baskı, Medisan, Ankara, Türkiye, 2015; pp. 23-40.
 • Konyali A, Tölü C, Daş G, Göncü C, Savaş T. Keçilerde doğum davranışlarına ilişkin bir araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi 2004; 10: 397-401.
 • Koyuncu E, Pala A, Savaş T, Konyalı A, Ataşoğlu C, Daş G, Ersoy İE, Uğur U, Yurtman İY, Yurt HH. Çanakkale koyun ve keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinde teknik sorunların belirlenmesi üzerine bir araştırma. Hayvansal Üretim 2006; 47: 21-27.
 • Kuru M, Kükürt A, Kulaksız R, Oral H, Çetin N, Karapehlivan M. Controlled internal drug release use for synchronization on paraoxonase activities and total sialic acid levels in Abasian goats. J Cell Neurosci Oxid Stress 2016a; 8: 544.
 • Kuru M, Mülazımoğlu SB, Kaya D. Koyun ve keçilerde güç doğumlar. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol - Special Topics 2016b; 2: 74-77.
 • Kuru M, Oral H, Kulaksız R. Determination of gestational age in Abasian and Georgian goats where some embryonic and fetal parameters were measured ultrasonography. 12th International Conference on Goats, Antalya, Turkey, 25-30 September, 2016c; pp. 193.
 • Kuru M, Öğün M, Oral H, Kükürt A, Erkılıç EE, Kulaksız R. Synchronization with controlled internal drug release (CIDR) on exacerbate oxidative and nitrosative stress and leptin levels in Abasian goats. 12th International Conference on Goats, Antalya, Turkey, 25-30 September 2016d; pp. 191.
 • Kuru M, Merhan O, Erkılıç EE, Kükürt A. Abaza keçilerinde erken laktasyonda kolostrum/süt haptoglobin ve amyloid A düzeyleri. 8. Ulusal Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi, Bursa, Türkiye, 22-24 Eylül 2016e; Syf. 74-75.
 • Lickliter RE. Behavior associated with parturition in the domestic goat. Appl Anim Behav Sci. 1985; 13: 335-345.
 • Noakes DE, Parkinson TJ, England GCW. General considerations, the approach to an obstetric case, Maternal dystocia: Causes and treatment, Fetal dystocia: Aetiology and incidence. In: Arthur’s Veterinary Reproduction and Obstetrics, Ed; Noakes DE, Parkinson TJ, England GCW, 8th Edition, Saunders Elsevier, China, 2008; pp. 205-263.
 • Oral H, Kuru M. Koyun ve keçilerde klinik ve deneysel reprodüktif cerrahi. Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol - Special Topics 2016; 2: 83-88.
 • Plummer PJ, Plummer C. Theriogenology of sheep and goats. In: Sheep and Goat Medicine, Ed; Pugh DG, Baird AN, 2nd Edition, Elsevier Saunders, Missouri, 2012; pp. 442-465.
 • Romano JE. Synchronization of estrus using CIDR, FGA or MAP intravaginal pessaries during the breeding season in Nubian goats. Small Ruminant Res. 2004; 55: 15-19.
 • Sezgin E, Kopuzlu S, Yüksel S. Abaza keçisi. Ulusal Keçicilik Kongresi, Çanakkale, 2010; pp. 241-244.
 • Smith MC. Clinical reproductive physiology and endocrinology of does, In: Current Therapy in Large Animal Theriogenology, Ed; Youngquist RS, Threlfall WR, 2nd Edition, Saunders-Elsevier, Missouri, 2007, pp. 535- 537.
 • Smith MC, Sherman DM. Goat Medicine. 2nd Edition. Wiley-Blackwell, Iowa, 2009. Şengonca M, Kaymakçı M, Koçum N, Taşkın T, Steinbach J. Batı Anadolu için bir süt keçisi: Bornova keçisi. Hayvansal Üretim 2002; 43: 79-85.
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Yazar: Mushap KURU (Sorumlu Yazar)

Yazar: Buket BOĞA KURU

Yazar: Recai KULAKSIZ

Yazar: Umut Çağın ARI

Yazar: Hasan ORAL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2017

Bibtex @araştırma makalesi { kvj368876, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {164 - 171}, doi = {}, title = {Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats}, key = {cite}, author = {KURU, Mushap and BOĞA KURU, Buket and KULAKSIZ, Recai and ARI, Umut Çağın and ORAL, Hasan} }
APA KURU, M , BOĞA KURU, B , KULAKSIZ, R , ARI, U , ORAL, H . (2017). Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats. Kocatepe Veterinary Journal , 10 (3) , 164-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/32998/368876
MLA KURU, M , BOĞA KURU, B , KULAKSIZ, R , ARI, U , ORAL, H . "Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats". Kocatepe Veterinary Journal 10 (2017 ): 164-171 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/32998/368876>
Chicago KURU, M , BOĞA KURU, B , KULAKSIZ, R , ARI, U , ORAL, H . "Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats". Kocatepe Veterinary Journal 10 (2017 ): 164-171
RIS TY - JOUR T1 - Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats AU - Mushap KURU , Buket BOĞA KURU , Recai KULAKSIZ , Umut Çağın ARI , Hasan ORAL Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 171 VL - 10 IS - 3 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats %A Mushap KURU , Buket BOĞA KURU , Recai KULAKSIZ , Umut Çağın ARI , Hasan ORAL %T Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats %D 2017 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD KURU, Mushap , BOĞA KURU, Buket , KULAKSIZ, Recai , ARI, Umut Çağın , ORAL, Hasan . "Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats". Kocatepe Veterinary Journal 10 / 3 (Mart 2017): 164-171 .
AMA KURU M , BOĞA KURU B , KULAKSIZ R , ARI U , ORAL H . Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats. Kocatepe Veterinary Journal. 2017; 10(3): 164-171.
Vancouver KURU M , BOĞA KURU B , KULAKSIZ R , ARI U , ORAL H . Effects of the Progesterone-Based Estrus Synchronization on Some Reproductive Parameters in Abaza Goats. Kocatepe Veterinary Journal. 2017; 10(3): 171-164.