Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Investigation of Some Heavy Metals with ICP – MS in Afyon Buffalo Kaymak and Skimmed Milk

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 4, 447 - 453, 15.12.2018
https://doi.org/10.30607/kvj.449912

Öz

According to industrial development heavy metal pollution affects milk and milk products directly and indirectly. It was aimed to evaluate occurrence of heavy metal in kaymak and skimmed milk, produced from boiled Anatolian buffalo milk and obtained from Afyonkarahisar, measurement performed by means of ICP-MS. Totally 50 milk samples were collected from 5 different regions of Afyonkarahisar. To get kaymak and skimmed milk, samples were boiled in beakers under laboratory circumstances. Samples were dissolved according to wet digestion method afterwards quantity of heavy metals were determined by ICP-MS and obtained results were compared with literature values. In the study, average values of chromium (Cr), manganese (Mn), iron (Fe), cobalt (Co), nickel (Ni), copper (Cu), zinc (Zn), arsenic (As), selenium (Se), molybdenum (Mo), silver (Ag), cadmium (Cd), barium (Ba) and lead (Pb) were determined in clotted cream: 0,36 mg/kg, 0,56 mg/kg, 2,72 mg/kg, 0,08 mg/kg, 0,65 mg/kg, 0,09 mg/kg, 8,27 mg/kg, 0,14 mg/kg, 0,94 mg/kg, 0,00 mg/kg, 0,00 mg/kg, 0,00 mg/kg, 0,17 mg/kg, 0,01 mg/kg; in skimmed milk: 0,02 mg/L, 0,13 mg/L, 0,52 mg/L,  0,02 mg/L, 0,12 mg/L, 0,02 mg/L, 2,37 mg/L, 0,04 mg/L, 0,17 mg/L, 0,04 mg/L, 0,00 mg/L, 0,00 mg/L, 0,13 mg/L, 0,01 mg/L respectively. Kaymak and skimmed milk obtained from Anatolian buffaloes milk did not have heavy metal contamination that may be harmful to human health. This study shows the importance of preventing heavy metal contamination of milk used for making kaymak because this contamination is important in kaymak than skimmed milk

Kaynakça

 • Adam RC. Süt III. Çeşitli Ürünler ve Artıkları. E.Ü.Z.F. Yayınları, İzmir. 1971; No: 170.
 • Akalın AS, Gönç S, Ünal G, Ökten S. Determination of Some Chemical and Microbiological Characteristics of Kaymak. Grasas Y Aceites. 2006; 57 (4): 429-432.
 • Aslam B, Javed I, Khan FH. "Uptake of heavy metal residues from sewerage sludge in the milk of goat and cattle during summer season." Pakistan Veterinary Journal. 2011; 31 (1): 75-77.
 • Ayar A, Sert D, Akın N. Konya’da Tüketime Sunulan Süt ve Süt Ürünlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. 2007; 21 (41): 58 – 64.
 • Belitz HD, Grosch W, Schieberle P. Milk and Dairy Products. Food Chemistry. 4thed. München: Springer. 2009; P. 523.
 • Benıncasa C, Levıs J, Sındona G, Tagarellı A. The Use of Multi Element Profiling to Differantiate Between Cow and Buffalo Milk. Food Chemistry. 2008; 110: 257 – 262.
 • Çon AH, Gökçe R, Gürsoy O. Farklı Şekillerde Ambalajlanan Afyon Kaymaklarının Muhafaza Sürelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. VI Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu,. Tekirdağ. S. 2000; 557 – 566.
 • Enb A, Abou Donia MA, Abd-Rabou NS, Abou-Arab AAK, El-Senaity MH. Chemical Composition of Raw Milk and Heavy Metals Bahavior During Processing of Milk Products. Global Veterinaria. 2009; 3 (3): 268 – 275.
 • Goyer RA. Toxic effects of metals. In: Caserett and Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons (Eds. Amdur M. O., Doull, J., Klaassen, C. D.) Pergamon Press, New York. 1991; 1032.
 • Güven A, Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Timur S. Metallerin Çevresel Etkileri-III. TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası. Metalurji Dergisi. 2004; 138: 64-71.
 • İpek H. Molibden, YYÜ. Vet. Fak. Derg. 2003; 14(1): 73-76.
 • İstanbulluoğlu H, Oğur R, Tekbaş FÖ, Bakır B. Süt ve Süt Ürünlerinde Ağır Metal Kirliliği. Türkiye Klinikleri J. Med. Sci. 2013; 33 (2): 410 – 419.
 • Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Güven A, Timur S. Metallerin Çevresel Etkileri-I. Metalurji Dergisi. 2003; 136: 47 – 53.
 • Kılıçel F, Tarakçı Z, Sancak H, Durmaz H. Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 2004; 14(1): 41- 45.
 • Kurt A, Özdemir S. Erzurum’da Yapılıp Satılan Kaymakların Bileşimi ve Mikrobiyolojik Kalitesi. Gıda, 1988; 13: 205 – 208.
 • Küçükoğlu M. Zebra Balığının (Brachydanio rerio) Embriyolojik Gelişimi Üzerine Kadmiyum Klorür ve Çinko Klorür gibi Çevre Kirleticilerinin Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi. Adana. 1996.
 • Öksüztepe G, İncili KG, Uysal Aİ. Elazığ’da Satılan Çökelek ve Kurutların Mineral Madde ve Ağır Metal Düzeyleri. E – Jornal New World Science Academy. 2013; 8 (3): 1 – 9.
 • Özçetin M, Yılmaz R, Mendil D, Koçyiğit R, Çedik Kulak D. Presence of Toxic Heavy Metals in Human Breast Milk. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2013; 4 (2): 89 – 92.
 • Özlü H, Atasever AM, Urçar S, Atasever M. Erzurum’da Tüketime Sunulan Kaşar Peynirlerinin Mineral Madde İçeriği ve Ağır Metal Kontaminasyonu. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 2012; 18 (2): 205 – 208.
 • Soylu A, Temiz H. (2011). Samsun’da Sanayi Emisyonlarının Yöre Sığır Sütlerinin Ağır Metal İçeriğine Etkisi. Samsun Sempozyumu.
 • Şanlı Y. Veteriner Klinik Toksikoloji, Güngör Matbaacılık, Ankara. 2002.
 • Tekinşen C. “Süt Ürünleri Teknolojisi”, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya. 2000.
 • Temurci H, Güner A. "Ankara’da Tüketime Sunulan Süt ve Beyaz Peynirlerde Ağır Metal Kontaminasyonu." Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 2006; 1.2.
 • Yalçın Ö, Tekinşen KK. Konya’da Tüketime Sunulan Salamura, Tulum ve Kaşar Peynirlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması. Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg. 2010; 21: 5 – 10.
 • Yüzbaşı N, Sezgin E. Süt Ve Ürünlerindeki Metalik Kontaminantların Toksikolojik Etkileri, Gıda. 2002; 27 (2): 121-127.
 • Zheljazkov VD, Nielsen NE. Effect of Heavy Metals on Peppermint and Commint. Plant and Soil. 1996; 178 (1): 59-66.

Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması

Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 4, 447 - 453, 15.12.2018
https://doi.org/10.30607/kvj.449912

Öz

Endüstri gelişimine bağlı ortaya çıkan ve artarak devam eden ağır metal kirliliğinin süt ve süt ürünlerine bulaşması doğrudan ve dolaylı yollardan olabilmektedir. Bu çalışma, Afyonkarahisar ilinin bazı bölgelerin toplanan manda sütlerinin kaynatılması ile elde edilen kaymak ve kaymakaltı sütlerinde olası ağır metal varlığının ICP-MS cihazı ile araştırılması amaçlanmıştır. Afyonkarahisar ilinin beş farklı bölgesinden toplanan elli adet süt örneği 200 ml’lik cam kavanozlara alındı. Süt numunelerinin laboratuar ortamında beherler içinde kaynatılması ile kaymak ve kaymakaltı sütleri elde edildi. Yaş yakma yöntemiyle numuneler çözünürleştirildikten sonra ağır metal miktarları ICP-MS cihazıyla tayin edildi ve sonuçlar literatür bilgileriyle karşılaştırılarak değerlendirildi. Araştırmada kaymaktaki ortalama krom (Cr), mangan (Mn), demir (Fe), kobalt (Co), nikel (Ni), bakır (Cu), çinko (Zn), arsenik (As), selenyum (Se), molibden (Mo), gümüş (Ag), kadmiyum (Cd), baryum (Ba) ve kuşun (Pb) değerleri sırasıyla: 0,36 mg/kg, 0,56 mg/kg, 2,72 mg/kg, 0,08 mg/kg, 0,65 mg/kg, 0,09 mg/kg, 8,27 mg/kg, 0,14 mg/kg, 0,94 mg/kg, 0,00 mg/kg, 0,00 mg/kg, 0,00 mg/kg, 0,17 mg/kg, 0,01 mg/kg; kaymak altı sütünde ise 0,02 mg/L, 0,13 mg/L, 0,52 mg/L,  0,02 mg/L, 0,12 mg/L, 0,02 mg/L, 2,37 mg/L, 0,04 mg/L, 0,17 mg/L, 0,04 mg/L, 0,00 mg/L, 0,00 mg/L, 0,13 mg/L, 0,01 mg/L düzeylerinde tespit edildi. Sonuç olarak manda sütlerinden elde edilen kaymak ve kaymakaltı sütlerinde insan sağlığı açısından zararlı olabilecek bir ağır metal kontaminasyonun bulunmadığı görüldü. Bu çalışma ağır metallerin kaymakaltı sütünden ziyade kaymakta görülmesi nedeniyle kaymak yapımında kullanılan sütlerin ağır metal yönünden risk oluşturmaması için sütlerin kontaminasyonlarının önlenmesinin önemini göstermektedir.

Kaynakça

 • Adam RC. Süt III. Çeşitli Ürünler ve Artıkları. E.Ü.Z.F. Yayınları, İzmir. 1971; No: 170.
 • Akalın AS, Gönç S, Ünal G, Ökten S. Determination of Some Chemical and Microbiological Characteristics of Kaymak. Grasas Y Aceites. 2006; 57 (4): 429-432.
 • Aslam B, Javed I, Khan FH. "Uptake of heavy metal residues from sewerage sludge in the milk of goat and cattle during summer season." Pakistan Veterinary Journal. 2011; 31 (1): 75-77.
 • Ayar A, Sert D, Akın N. Konya’da Tüketime Sunulan Süt ve Süt Ürünlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi. 2007; 21 (41): 58 – 64.
 • Belitz HD, Grosch W, Schieberle P. Milk and Dairy Products. Food Chemistry. 4thed. München: Springer. 2009; P. 523.
 • Benıncasa C, Levıs J, Sındona G, Tagarellı A. The Use of Multi Element Profiling to Differantiate Between Cow and Buffalo Milk. Food Chemistry. 2008; 110: 257 – 262.
 • Çon AH, Gökçe R, Gürsoy O. Farklı Şekillerde Ambalajlanan Afyon Kaymaklarının Muhafaza Sürelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. VI Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu,. Tekirdağ. S. 2000; 557 – 566.
 • Enb A, Abou Donia MA, Abd-Rabou NS, Abou-Arab AAK, El-Senaity MH. Chemical Composition of Raw Milk and Heavy Metals Bahavior During Processing of Milk Products. Global Veterinaria. 2009; 3 (3): 268 – 275.
 • Goyer RA. Toxic effects of metals. In: Caserett and Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons (Eds. Amdur M. O., Doull, J., Klaassen, C. D.) Pergamon Press, New York. 1991; 1032.
 • Güven A, Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Timur S. Metallerin Çevresel Etkileri-III. TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası. Metalurji Dergisi. 2004; 138: 64-71.
 • İpek H. Molibden, YYÜ. Vet. Fak. Derg. 2003; 14(1): 73-76.
 • İstanbulluoğlu H, Oğur R, Tekbaş FÖ, Bakır B. Süt ve Süt Ürünlerinde Ağır Metal Kirliliği. Türkiye Klinikleri J. Med. Sci. 2013; 33 (2): 410 – 419.
 • Kahvecioğlu Ö, Kartal G, Güven A, Timur S. Metallerin Çevresel Etkileri-I. Metalurji Dergisi. 2003; 136: 47 – 53.
 • Kılıçel F, Tarakçı Z, Sancak H, Durmaz H. Otlu Lorların Mineral Madde ve Ağır Metal İçerikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 2004; 14(1): 41- 45.
 • Kurt A, Özdemir S. Erzurum’da Yapılıp Satılan Kaymakların Bileşimi ve Mikrobiyolojik Kalitesi. Gıda, 1988; 13: 205 – 208.
 • Küçükoğlu M. Zebra Balığının (Brachydanio rerio) Embriyolojik Gelişimi Üzerine Kadmiyum Klorür ve Çinko Klorür gibi Çevre Kirleticilerinin Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi. Adana. 1996.
 • Öksüztepe G, İncili KG, Uysal Aİ. Elazığ’da Satılan Çökelek ve Kurutların Mineral Madde ve Ağır Metal Düzeyleri. E – Jornal New World Science Academy. 2013; 8 (3): 1 – 9.
 • Özçetin M, Yılmaz R, Mendil D, Koçyiğit R, Çedik Kulak D. Presence of Toxic Heavy Metals in Human Breast Milk. Journal of Clinical and Analytical Medicine, 2013; 4 (2): 89 – 92.
 • Özlü H, Atasever AM, Urçar S, Atasever M. Erzurum’da Tüketime Sunulan Kaşar Peynirlerinin Mineral Madde İçeriği ve Ağır Metal Kontaminasyonu. Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg., 2012; 18 (2): 205 – 208.
 • Soylu A, Temiz H. (2011). Samsun’da Sanayi Emisyonlarının Yöre Sığır Sütlerinin Ağır Metal İçeriğine Etkisi. Samsun Sempozyumu.
 • Şanlı Y. Veteriner Klinik Toksikoloji, Güngör Matbaacılık, Ankara. 2002.
 • Tekinşen C. “Süt Ürünleri Teknolojisi”, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya. 2000.
 • Temurci H, Güner A. "Ankara’da Tüketime Sunulan Süt ve Beyaz Peynirlerde Ağır Metal Kontaminasyonu." Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 2006; 1.2.
 • Yalçın Ö, Tekinşen KK. Konya’da Tüketime Sunulan Salamura, Tulum ve Kaşar Peynirlerinin Ağır Metal İçeriklerinin Araştırılması. Etlik Vet. Mikrobiyol. Derg. 2010; 21: 5 – 10.
 • Yüzbaşı N, Sezgin E. Süt Ve Ürünlerindeki Metalik Kontaminantların Toksikolojik Etkileri, Gıda. 2002; 27 (2): 121-127.
 • Zheljazkov VD, Nielsen NE. Effect of Heavy Metals on Peppermint and Commint. Plant and Soil. 1996; 178 (1): 59-66.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Fen
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Fahriye KAN>

Türkiye


İsmail KÜÇÜKKURT>

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 11, Sayı 4

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kvj449912, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {11}, number = {4}, pages = {447 - 453}, doi = {10.30607/kvj.449912}, title = {Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması}, key = {cite}, author = {Kan, Fahriye and Küçükkurt, İsmail} }
APA Kan, F. & Küçükkurt, İ. (2018). Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması . Kocatepe Veterinary Journal , 11 (4) , 447-453 . DOI: 10.30607/kvj.449912
MLA Kan, F. , Küçükkurt, İ. "Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması" . Kocatepe Veterinary Journal 11 (2018 ): 447-453 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/38465/449912>
Chicago Kan, F. , Küçükkurt, İ. "Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 11 (2018 ): 447-453
RIS TY - JOUR T1 - Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması AU - Fahriye Kan , İsmail Küçükkurt Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30607/kvj.449912 DO - 10.30607/kvj.449912 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 453 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.449912 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.449912 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması %A Fahriye Kan , İsmail Küçükkurt %T Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması %D 2018 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30607/kvj.449912 %U 10.30607/kvj.449912
ISNAD Kan, Fahriye , Küçükkurt, İsmail . "Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması". Kocatepe Veterinary Journal 11 / 4 (Aralık 2018): 447-453 . https://doi.org/10.30607/kvj.449912
AMA Kan F. , Küçükkurt İ. Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2018; 11(4): 447-453.
Vancouver Kan F. , Küçükkurt İ. Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması. Kocatepe Veterinary Journal. 2018; 11(4): 447-453.
IEEE F. Kan ve İ. Küçükkurt , "Afyon Manda Kaymağı ve Kaymakaltı Sütlerinde Bazı Ağır Metallerin ICP-MS ile Araştırılması", Kocatepe Veterinary Journal, c. 11, sayı. 4, ss. 447-453, Ara. 2018, doi:10.30607/kvj.449912

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108