Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Effect of the Technical and Visual Devices Used in the Laboratory on Student Performance

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 3, 284 - 292, 30.09.2021
https://doi.org/10.30607/kvj.927629

Öz

The use of modern microscopes and alternative training tools for computer-aided imaging systems in laboratory education has become widespread today. In this study, the microscope, also used in scientific studies, is also regarded as a tool that facilitates learning in applied lessons from the first years in colleges. From this point of view, the research problem was determined "as the effect of using technical and visual devices used in the laboratory on student performance.” While the population of the study is composed of the students studying at the Department of Laborant and Veterinary Health Program at Afyon Kocatepe University Bayat Vocational School, the sample consists of a total of 125 first and second-grade students studying at the same university and department in the 2019-2020 academic year. In the study, a survey model was used to reveal the students' knowledge of microscope usage. The "microscope usage knowledge scale" developed by the researchers, which consists of technical information and terms, was applied to the sample group. As a result, it was observed that 72.8% of the students thought that the training provided through the microscope with the trinocular head was better and more effective.

Kaynakça

 • Adey P, Shayer M, Yates C. Thinking Science (3rd ed.), Cheltenham, Nelson Thornes, (1995).
 • Atıcı T, Keskin SN, Özel ÇA. İlköğretim fen bilgisi ders kitaplarının biyoloji konuları yönünden eleştirel olarak incelenmesi ve öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2007, 5(1), 115-131
 • Basey JM, Mendelow TN, Ramos CN. Current trends of community college lab curricula in biology: an analysis of inquiry, technology and content. Journal of Biological Education. 2000, 34 (2), 80-86.
 • Bayraktar Ş, Erten S, Aydoğdu C. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2006.
 • Çakal SS.. İlkokullarda Fen Eğitimi Teknolojisi Uygulamalarına İlişkinÖğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1994.
 • Dikmenli M, Türkmen L, Çardak O. Biyoloji laboratuvarlarında mikroskop çalışmaları ile ilgili alternatif kavramları. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde bildiri. ODTÜ, Ankara, 2002.
 • Dökme İ, Doğan A, Yılmaz M. Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II. Palme Yayıncılık Ankara, 2010.
 • Ekici G. Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Kullanımı Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009, 10(3) 25-33. Fitch GK. A rubric for assessing a student’s ability to use the light microscope. The American Biology Teacher. 2007, 69(4), 211-214.
 • Kattmann D, Rodi UD. Fachdidaktik Biologie, Köln: Aulis Yayıncılık 6. Baskı, Ankara, 1998, 222-224.
 • Köseoğlu P, Soran H. Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına yönelik tutumları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006, 30, 159-165
 • Lazarowitz R, Penso S. High school students’ difficulties in learning biology concepts. Journal of Biological Education. 1992, 26 (3), 215-223.
 • MEB. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı. 2018, Sayı 34, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=361 Erişim tarihi: 12.01.2020. Numanoğlu G. Bilgi Toplumu, Eğitim, Yeni Kimlikler-II: Bilgi Toplumu ve Eğitimde Yeni Kimlikler. Ankara Üniversitesi Eğitim BilimleriFakültesi Dergisi. 1999, 32, (1-2), 341-350. doi:10.1501/Egifak_0000001170
 • Schroeder CM, Scott TP, Tolson H, Huang TY, Lee YH. A meta-analysis of national research: effects of teaching strategies on student achievement in science in the united states. Journal of Research in Science Teaching. 2007, 44(10), 1436-1460.
 • Udovic D, Morris D, Dickman A, Postlethwait J, Wetherwax P. Workshop biology: demonstrating the Effectiveness of active learning in an introductory biology course. BioScience. 2002, 52 (3), 272-281.
 • Ural Keleş P, Er Nas S, Çepni S. Fen bilgisi öğretmen adaylarının mikroskop kullanımı ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi, 3. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2009.
 • Yeşilyurt S. Biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adayları ile lise öğrencilerinin biyoloji laboratuvarlarında mikroskop çalışmalarına dair bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004, 6 (2), 83-103.
 • Yeşilyurt S. Öğretmen adayları ve öğretim elemanları gözüyle genel biyoloji laboratuvar uygulamalarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2006, 14 (2), 481-496.

Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi

Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 3, 284 - 292, 30.09.2021
https://doi.org/10.30607/kvj.927629

Öz

Laboratuvar eğitiminde bilgisayar destekli görüntüleme sistemine ait modern mikroskoplar ve alternatif eğitim araçlarının kullanımı da günümüzde yaygın hale gelmiştir. Bu çalışmada bilimsel çalışmalarda da kullanılan mikroskop aynı zamanda yüksekokullarda ilk yıllardan itibaren de uygulama derslerinde öğrenmeyi kolaylaştıran bir araç olarak görülmektedir. Buradan hareketle çalışmanın ana fikir cümlesi “laboratuvarda kullanılan teknik ve görüntülü cihazların kullanımının öğrenci performansı üzerine etkisi” olarak belirlenmiştir. Çalışmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi Bayat Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık bölümü’nde öğrenim gören öğrenciler oluştururken, örneklemini 2019-2020 eğitim-öğretim senesinde aynı üniversite ve bölümden seçilen 1. ve 2. sınıfta öğrenim gören toplam 125 veteriner laborant öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma öğrenci adaylarının mikroskop kullanım bilgilerini ortaya koyan tarama modelindedir. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ve görüntünün incelenmesi, teknik bilgi ve terimlerden oluşan “mikroskop kullanım bilgisi ölçeği” örneklem grubuna uygulanmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin % 72.8’i trinokuler başlığa sahip mikroskopta verilen eğitimin daha iyi ve etkili olduğunu düşündüklerini göstermektedir.

Kaynakça

 • Adey P, Shayer M, Yates C. Thinking Science (3rd ed.), Cheltenham, Nelson Thornes, (1995).
 • Atıcı T, Keskin SN, Özel ÇA. İlköğretim fen bilgisi ders kitaplarının biyoloji konuları yönünden eleştirel olarak incelenmesi ve öğretmen görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 2007, 5(1), 115-131
 • Basey JM, Mendelow TN, Ramos CN. Current trends of community college lab curricula in biology: an analysis of inquiry, technology and content. Journal of Biological Education. 2000, 34 (2), 80-86.
 • Bayraktar Ş, Erten S, Aydoğdu C. Fen ve Teknoloji Öğretiminde Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2006.
 • Çakal SS.. İlkokullarda Fen Eğitimi Teknolojisi Uygulamalarına İlişkinÖğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 1994.
 • Dikmenli M, Türkmen L, Çardak O. Biyoloji laboratuvarlarında mikroskop çalışmaları ile ilgili alternatif kavramları. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde bildiri. ODTÜ, Ankara, 2002.
 • Dökme İ, Doğan A, Yılmaz M. Fen Öğretimi Laboratuar Uygulamaları II. Palme Yayıncılık Ankara, 2010.
 • Ekici G. Biyoloji Öğretmenlerinin Laboratuvar Kullanımı Öz-Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009, 10(3) 25-33. Fitch GK. A rubric for assessing a student’s ability to use the light microscope. The American Biology Teacher. 2007, 69(4), 211-214.
 • Kattmann D, Rodi UD. Fachdidaktik Biologie, Köln: Aulis Yayıncılık 6. Baskı, Ankara, 1998, 222-224.
 • Köseoğlu P, Soran H. Biyoloji öğretmenlerinin araç-gereç kullanımına yönelik tutumları. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 2006, 30, 159-165
 • Lazarowitz R, Penso S. High school students’ difficulties in learning biology concepts. Journal of Biological Education. 1992, 26 (3), 215-223.
 • MEB. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ortaöğretim Biyoloji Dersi Öğretim Programı. 2018, Sayı 34, http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=361 Erişim tarihi: 12.01.2020. Numanoğlu G. Bilgi Toplumu, Eğitim, Yeni Kimlikler-II: Bilgi Toplumu ve Eğitimde Yeni Kimlikler. Ankara Üniversitesi Eğitim BilimleriFakültesi Dergisi. 1999, 32, (1-2), 341-350. doi:10.1501/Egifak_0000001170
 • Schroeder CM, Scott TP, Tolson H, Huang TY, Lee YH. A meta-analysis of national research: effects of teaching strategies on student achievement in science in the united states. Journal of Research in Science Teaching. 2007, 44(10), 1436-1460.
 • Udovic D, Morris D, Dickman A, Postlethwait J, Wetherwax P. Workshop biology: demonstrating the Effectiveness of active learning in an introductory biology course. BioScience. 2002, 52 (3), 272-281.
 • Ural Keleş P, Er Nas S, Çepni S. Fen bilgisi öğretmen adaylarının mikroskop kullanımı ile ilgili kavram yanılgılarının belirlenmesi, 3. Uluslar arası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2009.
 • Yeşilyurt S. Biyoloji ve fen bilgisi öğretmen adayları ile lise öğrencilerinin biyoloji laboratuvarlarında mikroskop çalışmalarına dair bilgi düzeyleri üzerine bir araştırma. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi. 2004, 6 (2), 83-103.
 • Yeşilyurt S. Öğretmen adayları ve öğretim elemanları gözüyle genel biyoloji laboratuvar uygulamalarının değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2006, 14 (2), 481-496.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Hekimlik
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALESİ
Yazarlar

Selahttin KONAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU, VETERİNERLİK BÖLÜMÜ
0000-0003-2551-7017
Türkiye


Hasan Hüseyin DEMİREL (Sorumlu Yazar)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, BAYAT MESLEK YÜKSEKOKULU, VETERİNERLİK BÖLÜMÜ
0000-0002-4795-2266
Türkiye


Feyza Sevim ERDOĞMUŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4319-7558
Türkiye


İbrahim DURMUŞ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, ŞUHUT MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0003-1360-8843
Türkiye

Destekleyen Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Proje Numarası 17.MYO.ALTY.02
Teşekkür Bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından 17.MYO.ALTY.02 kodu ile desteklenerek altyapı projesi olarak kabul edildi.
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 14, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kvj927629, journal = {Kocatepe Veterinary Journal}, issn = {1308-1594}, eissn = {2147-6853}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, number = {3}, pages = {284 - 292}, doi = {10.30607/kvj.927629}, title = {Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Konak, Selahttin and Demirel, Hasan Hüseyin and Erdoğmuş, Feyza Sevim and Durmuş, İbrahim} }
APA Konak, S. , Demirel, H. H. , Erdoğmuş, F. S. & Durmuş, İ. (2021). Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi . Kocatepe Veterinary Journal , 14 (3) , 284-292 . DOI: 10.30607/kvj.927629
MLA Konak, S. , Demirel, H. H. , Erdoğmuş, F. S. , Durmuş, İ. "Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi" . Kocatepe Veterinary Journal 14 (2021 ): 284-292 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kvj/issue/63055/927629>
Chicago Konak, S. , Demirel, H. H. , Erdoğmuş, F. S. , Durmuş, İ. "Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi". Kocatepe Veterinary Journal 14 (2021 ): 284-292
RIS TY - JOUR T1 - Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi AU - Selahttin Konak , Hasan Hüseyin Demirel , Feyza Sevim Erdoğmuş , İbrahim Durmuş Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30607/kvj.927629 DO - 10.30607/kvj.927629 T2 - Kocatepe Veterinary Journal JF - Journal JO - JOR SP - 284 EP - 292 VL - 14 IS - 3 SN - 1308-1594-2147-6853 M3 - doi: 10.30607/kvj.927629 UR - https://doi.org/10.30607/kvj.927629 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kocatepe Veteriner Dergisi Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi %A Selahttin Konak , Hasan Hüseyin Demirel , Feyza Sevim Erdoğmuş , İbrahim Durmuş %T Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi %D 2021 %J Kocatepe Veterinary Journal %P 1308-1594-2147-6853 %V 14 %N 3 %R doi: 10.30607/kvj.927629 %U 10.30607/kvj.927629
ISNAD Konak, Selahttin , Demirel, Hasan Hüseyin , Erdoğmuş, Feyza Sevim , Durmuş, İbrahim . "Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi". Kocatepe Veterinary Journal 14 / 3 (Eylül 2021): 284-292 . https://doi.org/10.30607/kvj.927629
AMA Konak S. , Demirel H. H. , Erdoğmuş F. S. , Durmuş İ. Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi. Kocatepe Veterinary Journal. 2021; 14(3): 284-292.
Vancouver Konak S. , Demirel H. H. , Erdoğmuş F. S. , Durmuş İ. Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi. Kocatepe Veterinary Journal. 2021; 14(3): 284-292.
IEEE S. Konak , H. H. Demirel , F. S. Erdoğmuş ve İ. Durmuş , "Laboratuvarda Kullanılan Teknik ve Görüntülü Cihazların Kullanımının Öğrenci Performansı Üzerine Etkisi", Kocatepe Veterinary Journal, c. 14, sayı. 3, ss. 284-292, Eyl. 2021, doi:10.30607/kvj.927629

13520    13521       13522   1352314104

14105         14106        14107       14108