Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kütüphanecilerde Teknostres: Transaksiyonel Stres Kuramı Bağlamında Bir Değerlendirme

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 27, 30.01.2023
https://doi.org/10.29228/lamre.67978

Öz

Stresin bir alt boyutu olan teknostres, teknoloji kullanımının insan üzerinde doğrudan veya dolaylı biçimde oluşturduğu bilişsel, fiziksel ve ruhsal olumsuz etkidir. Kaygı ile beraber gelişen bu durum çözümlenmediği durumda, huzursuzluk, muhakeme hataları, düşük iş performansı ve benzeri birçok soruna neden olmaktadır. Günümüzde hemen her alanda kullanımı yaygınlaşan ve hızı ile çeşitliliği gittikçe artan bilgi ve iletişim teknolojileri, bir taraftan iş gücü ve zamandan tasarruf ile işlemlerin kolaylaşmasını sağlarken, bir taraftan da teknostresi yaratabilmektedir. Bu çalışmanın amacı teknostres ile teknostresi tetikleyen etmenleri kuramsal bir çerçevede irdelemek; bireysel farklılıkların stresörleri/stres uyaranlarını tehdit ya da tersine fırsat olarak algılamaya neden olması üzerine temellendirilen Transaksiyonel Stres Kuramı’nın tartışılması ve söz konusu kuramla ilişkilendirerek kütüphanecilerin yaşadığı teknostresi nedenleri ve başa çıkma önerileri ile beraber ele almaktır. Çalışmada nitel bir araştırma yöntemi olan doküman analizi kullanılmış ve çalışmanın dayandığı veriler yerli ve yabancı literatürden elde edilmiştir. Ağırlıklı olarak yabancı literatürden yararlanılmasının nedeni yerli literatürde bu konunun yeterince ele alınmamış olmasıdır. Çalışma kapsamında önce teknostresi temellendirdiği için stres kavramı, stres kuramları ve daha sonra tarihsel arka planı ile beraber teknostres kavramı irdelenmektedir. Çalışmada, ayrıca, eğitsel, kültürel ve sosyal kurumlar olan kütüphanelerde yaşanan teknostresin örgüt boyutunda anlaşılması için bu sorun örgütsel bağlamda da ele alınmaktadır. Daha sonra, teknostresle başa çıkmada önemli bir kuram olduğu düşünüldüğünden, bu kavram Transaksiyonel Stres Kuramı çerçevesinde tartışılmaktadır. Çalışmanın ana teması olan kütüphanecilerde teknostres ve başa çıkma yolları, literatürden örnekler verilerek ve yine Transaksiyonel Stres Kuramı çerçevesinde tartışıldıktan sonra, sonuç ve öneriler ile çalışma tamamlanmaktadır. Çalışma, konunun özellikle yerli literatürde benzeri biçimde incelenmemiş olması nedeniyle özgündür.

Kaynakça

 • Abuzant, M., Sabbah, K. A. ve Ghanem, M. (2022). Technostress and students’ academic productivity: A positive impact. D. Burgos ve S. Affouneh (Ed.). Radical solutions in Palestinian higher education: Research from An-Najah National University içinde (s. 39-51). Singapore: Springer.
 • Aghwotu, P. T. ve Owajeme, O. J. (2010). Technostress: Causes, symptoms and coping strategies among librarians in university libraries. Educational Research, 1(12), 713-720.
 • Ahmad, U. N. U., Amin, S. M. ve Ismail, W. K. W. (2012). The relationship between technostress creators and organisational commitment among academic librarians. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 182-186.
 • Akınoğlu, H. F. G. (1993). Teknostres. Türk Kütüphaneciliği, 7(3), 159-173.
 • Akman, S. (2004). Stresin nedenleri ve açıklayıcı kuramlar. Türk Psikoloji Bülteni, 34-35, 40-55. Erişim adresi: https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpb10343507.pdf
 • Arıkan, G. (2021). COVID-19 salgınında stres: Olumsuz, olumlu sonuçları ve önleyici müdahalenin olası rolü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(1), 135-145. Doi: 10.18863/pgy.752541
 • Ayyagari, R., Grover, V. ve Purvis, R. (2011). Technostres: Technological antecedent and implications. MIS Quarterly, 35(4), 831-858.
 • Binark, M. (1999). Enformasyon teknolojilerinin toplumsal cinsiyete bağlı kullanımı: Japonya ve Türkiye örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Brief, A.P. and George, J.M. (1991) Psychological stress and the workplace: A brief comment on Lazuarus’ outlook. Journal of Social Behavior and Personality, 6, 15-20.
 • Brod, C. (1984). Technostress: The human cost of the computer revolution. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
 • Chauhan, K. (2018). The influence of technostress on productivity among OPJGU library professionals. Indian Journal of Library and Information Science, 12(2), 83-88. Doi: http://dx.doi.org/10.21088/ijlis.0973.9548.12218.2
 • Chen, L. (2015). Mobile technostress. Z. Yan (Ed.), Encyclopedia of mobile phone behavior içinde (s. 732-744). Hershey, PA, USA: IGI Global.
 • Chen, D. D. (2017). Stress management and prevention: Applications to daily life. (3. Bs.). New York, NY: Routledge.
 • Chiappetta, M. (2017). The technostress: Definition, symptoms and risk prevention. Senses Sci, 4(1), 358-361. Doi: 10.14616/sands-2017-1-358361.
 • Clute, R. (1998). Technostress: A content analysis [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ohio, USA: Kent State University.
 • Çoklar, A. N. ve Şahin, Y. L. (2011). Technostress levels of social network users based on ICTs in Turkey. European Journal of Social Sciences, 23(2), 171-172.
 • Damarin, S. K. (1992). Where is women's knowledge in the age of information?. C. Kramarae ve D. Spender (Ed.). The knowledge expansion: Generations of feminist scholarship içinde (s. 362-370). NewYork: Columbia Un. Press.
 • Das, S. (2019). The status and impact of technostress on library professionals: essionals: A study among the professionals of the selected Private College Libraries in North Bengal. Library Philosophy and Practice (e-journal). 3642. Erişim adresi: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3642
 • Dewe, P. (2000). Measures of coping with stress at work: A review and critique. P. Dewe, M. Leiter, M. ve T. Cox (Ed.). Coping, health and organizations içinde (s. 3-28). London: Taylor & Francis Inc.
 • Erer, B. (2021). Teknolojinin karanlık yüzü: Teknostres. Management and Political Sciences Review, 3(1), 80-90.
 • Fischer, T. ve Riedl, R. (2015). Theorizing technostress in organizations: A cybernetics approach. Proceedings 12th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Osnabruck, Almanya, 4-6 Mart (s. 1453-1467). Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/273383543_Theorizing_Technostress_in_Organizations_A_Cybernetic_Approach
 • Folkman, S. (2013). Stress: Appraisal and coping. Encyclopedia of behavioral medicine içinde (s. 1913–1915). New York: Springer.
 • Fourie, D. H. (2018). The relation between librarian anxiety, technostress and the impostor phenomenon in academic librarians [Mini-dissertation]. Hatfield, Pretoria, Güney Afrika: University of Pretoria.
 • Güçlü, N. (2001). Stres yönetimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 91-109.
 • Haktanır, M. (2016). İş stresi yaratan faktörler ve başa çıkma yöntemleri üzerine bir araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi.
 • Hanif, A., Naeem, S. B. ve Bhatti, R. (2021). Library professional's resistance to innovation: An empirical examination of technostress in Punjab’s university libraries. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 12(1), 1-8.
 • Hektor, R. (2017). Exhaustion among university students: A cross-sectional study of self-esteem, social support, gender, physical activity and being in nature as predictors [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Lund, İsveç: Lunds Universitet.
 • Hongo, H. O., Kwanya, T. ve Kiplang, J. (2019). Technostress among Technical University Librarians in Kenya. Digital Technologies for Information and Knowledge Management içinde (1-10). Kenya: The Technical University of Kenya.
 • Isiakpona, C. ve Adebayo, O. (2011). The impact of technostress on librarians: A survey of Covenant University Library. The Information Manager, 11(1&2), 56-61.
 • Jones, D. (1989). Library support staff and technology: Perceptions and opinions. Library Trends, 37(4), 432-56.
 • Jones, D. (1999). Ten years later: Support staff perceptions and opinions on technology in the workplace. Library Trends, 47(4), 711-745.
 • Karimi, M. ve Nazari, F. (2018). Relationship between technostress with job satisfaction of librarians in Ahvaz public libraries. Research on Information Science and Public Libraries; The Quarterly Journal of Iran Public Libraries Foundation, 23(4), 557-570.
 • Koo, C. ve Wati, Y. (2011). What factors do really ınfluence the level of technostress in organizations?: An empirical study. N.T. Nguyen, ‎B. Trawinski ve J. J. Jung (Ed.). New challenges for intelligent information and database systems içinde (s. 339-348). Berlin Heidelberg: Springer.
 • Krohnea, H. W. (2002). Stress and coping theories. Erişim adresi: https://poliklinika-harni.hr/images/uploads/440/teorije-nastanka-stresa.pdf
 • Kupersmith, J. (1992). Technostress and the reference librarian. Reference Services Review, 20, , 7–8.
 • Kupersmith, J. (1998). Technostress in the bionic library. LaGuradia, C. (Ed.). Recreating the academic library: Breaking virtual ground içinde (s. 1-19). New York, NY: Neal-Schuman
 • Kwanya, T., Stilwell, C. ve Underwood, P. (2012). Techno-stress and techno-lust: Coping mechanisms among academic librarians in Eastern and Southern Africa. Proceedings of the International Conference ICT Management for Global Competitiveness, Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2012).
 • Laspinas, M. L. (2015). Technostress: Trends and challenges ın the 21st century knowledge management. European Scientific Journal, 11(2), 205-217.
 • Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press.
 • Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw Hill.
 • Lazarus, R. S., DeLongis, A., Folkman, S. ve Gruen, R. (1985). Stress and adaptational outcomes: The problem of confounded measures. American Psychologist, 40(7), 770-779.
 • Lazarus, R. ve Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
 • Linden, W. (2005). Stress management: From basic science to better practice. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mahalakshmi, K. ve AllySornam, S. (2013). The Impact of personality type on techno stress: A study among the library professionals of Engineering Colleges of Anna University of Technology, Coimbatore. 2013 International Conference on Information Science and Technology Application (ICISTA-13).
 • McGrath, J. E. (1982). Methodological problems in research on stress. H. W. Krohne ve L. Laux (Ed.), Achievement, stress, and anxiety içinde (s. 19-48). Washington, DC,: Hemisphere.
 • Mohamed Haneefa, K., Sajna, K. P. ve Bincy, O.K. (2016). Technostress among library professionals. National Conference on Knowledge Organisation in Academic Libraries. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/305298530_Technostress_among_Library_Professionals
 • Moreland, V. (1993). Techno stress and personality type. Online, 17(July), 59-62.
 • Mossakowski, K. N. (2014). Stress and mental health. W.C. Cockerham, R. Dingwall ve S. Quah (Ed.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of health, illness, behavior, and society içinde. Wiley-Blackwell.
 • Özbozkurt, O. B. (2019). Teknostres ve verimlilik arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Panda, S. (2020). Technostress among library professionals: Possible causes, symptoms, coping strategies, and future proposals. International Journal of Information Studies & Libraries, 5(2), 1-19. Erişim adresi: http://publishingindia.com/ijisl/107/912/2020/
 • Pehlivan, İ. (2000). İş yaşamında stres. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Quinn, B. A. (2007). Overcoming technostress in reference services to adult learners. University Libraries, Libraries Faculty Research, Texas Tech University. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/232836024_Overcoming_Technostress_in_Reference_Services_to_Adult_Learners
 • Rey-Merchán, M. d. C. ve López-Arquillos, A. (2022). Occupational risk of technostress related to the use of ICT among teachers in Spain. Sustainability, 14, 1-11.
 • Rice, P.L. (1999). Stress and health. (3. Bs.). New York: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Rubén, R. E. (2022). Occupational well-being or techno-stress. Psychol. Psychother Res Stud. 5(5), 1-3. Doi: 10.31031/PPRS.2022.05.000623
 • Saleem F., Malik, M. I., Qureshi, S. S., Farid, M. F. ve Qamar, S. (2021). Technostress and employee performance nexus during COVID-19: Training and creative self-efficacy as moderators. Frontiers in Psychology, 12:595119. Doi: 10.3389/fpsyg.2021.595119
 • Selye, H. (1951). The general-adaptation-syndrome. Annual Review of Medicine, 2(1), 327. Doi:10.1146/annurev.me.02.020151.001551
 • Selye, H, (1976). The stress of life. New York: McGraw-Hill.
 • Shahrabi, A., Ghiasii, M. ve Limooni, S. T. (2015). The dimensions of technostress among academic librarians of universities medical sciences in Mazandaran province. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS), 4(11), 516-531.
 • Shahsavarani, A. M., Abadi, E. A. M. ve Kalkhoran, M. H. (2015). Stress: Facts and theories through literature review. International Journal of Medical Reviews, 2(2), 230-241.
 • Sharma, D. ve Gill, T. K. (2016). Technostress and personality traits – Are they associated?: Evidence from Indian bankers. IJCST, 7(1), 106-111.
 • Sığrı, Ü. (2007). Geçici ve daimi personelin stres faktörlerinin, belirtilerinin, yatkınlıklarının ve stresle baş etme tarzlarının mukayeseli analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(28), 177-188.
 • Sivasubramanian (2016). Eustress vs distress: A review. International Journal of Research in Humanities & Social Sciences, 4(5), 12-15.
 • Smith, J. C. (2002). Stress management: A comprehensive handbook of techniques and strategies. New York, NY: Springer.
 • Tacy, J. (2016). Technostress: A concept analysis. Online Journal of Nursing Informatics (OJNI), 20(2), 1-12.
 • Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S. ve Ragu-Nathan, T. S. (2007). The impact of technostress on role stress and productivity. Journal of Management Information Systems, 24(1), 301-328.
 • Tarafdar, M., Cooper, C. L. ve Stich, J. F. (2019). The technostress TRIFECTA ‐ technoeustress, technodistress and design: An agenda for research. Information Systems Journal, 29(1), 1-42. Doi: 10.1111/isj.12169
 • Taşlıyan, M. ve Karayılan, D. (2011). Organizasyonlarda değişim ve yönetimi, İ. Bakan (Ed.), Çağdaş Yönetim Yaklaşımları içinde (s. 253-269). 2. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Toolshero (2022). Transactional theory of stress and coping. Erişim adresi: https://www.toolshero.com/psychology/transactional-theory-of-stress-and-coping/#:~:text=The%20Transactional%20Theory%20of%20Stress%20and%20Coping%20(TTSC)%20is%20a,is%20experienced%20in%20different%20ways.
 • Tralagba, C. E. ve Akpan, A. G. (2019). Techno-stress among library professionals at the workplace in ICT era. International Journal of Research, 6(9), 598-608.
 • Weil, M. ve Rosen, L. (1997). TechnoStress: Coping with technology@work@home@play. New York: John Wiley & Sons.
 • Weinert, C., Pflügner, K. ve Maier, C. (2020). Do users respond to challenging and hindering technostressors differently? A laboratory experiment. F. D. Davis, R. Riedl, J.V. Brocke, P.M. Léger, A. B. Randolph ve T. Fischer (Ed.). Information systems and neuroscience: NeuroIS Retreat içinde (s. 79-89). Cham, Switzerland: Springer.
 • Yebowaah, F. A., Banleman, K. ve Pwadura, J. A. (2017). The influence of technostress on library: A survey of the University for Development Studies libraries. Information and Knowledge Management, 7(10), 37-48.
 • Yöndem, Z. D. (2015). Kişilik dinamikleri ve stresle baş etme. (3. Bs.) Ankara: Efil Yayınevi.
 • Yurtsever, H. (2009). Kişilik özelliklerinin stres düzeyine etkisi ve stresle başa çıkma yolları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Yüksel, H. (2014). Çalışma yaşamı ve stres kavramı: Durumsal bir yaklaşım. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3), 109-131.
 • Zabel, D. (2008). Reference desk dilemmas: The impact of new demands on librarianship. Reference & User Services Quarterly, 48(1), 20-25. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/279628515_Reference_Desk_Dilemmas_The_Impact_of_New_Demands_on_Librarianship

Technostress in Librarians: An Evaluation in the Context of Transactional Stress Theory

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 1 - 27, 30.01.2023
https://doi.org/10.29228/lamre.67978

Öz

Technostress, which is a sub-dimension of stress, is the cognitive, physical and psychological negative effects of the use of technology on people directly or indirectly. If this situation, which usually occurs associated with anxiety, is not resolved, it causes restlessness, judgement errors, low work performance and many similar problems. While information and communication technologies, which are widely used in almost every field of life today and whose speed and diversity are increasing day by day, facilitate transactions by saving labour and time, it also can create technostress. The purpose of this study is to examine technostress and the factors that trigger technostress in a theoretical framework; to discuss the transactional stress theory, which is based on the fact that individual differences cause stressors/stress stimuli to be perceived as threats or, conversely, as opportunities; and to address the technostress experienced by librarians with its causes and coping strategy suggestions in the context the said theory. In this study, document analysis, which is a qualitative research method, was used and the data of the study were obtained from domestic and foreign literature. The reason why foreign literature is mainly used is that this issue is not sufficiently addressed in the domestic literature. Within the scope of the study, firstly the concept of stress and stress theories as they ground technostress, and then the concept of technostress with its historical background is examined. The study also addresses this problem in an organisational context in order to make the issue understandable for libraries as educational, cultural and social institutions. Subsequently, this concept is handled within the framework of transactional stress theory, as it is considered to be an important theory for coping with technostress. The main theme of the study, technostress in librarians and their ways of coping, is discussed by giving examples from the literature, again within the framework of transactional stress theory, and the study is completed with conclusions and recommendations. The study is unique due to the fact that the subject has not been analysed in a similar way in the domestic literature.

Kaynakça

 • Abuzant, M., Sabbah, K. A. ve Ghanem, M. (2022). Technostress and students’ academic productivity: A positive impact. D. Burgos ve S. Affouneh (Ed.). Radical solutions in Palestinian higher education: Research from An-Najah National University içinde (s. 39-51). Singapore: Springer.
 • Aghwotu, P. T. ve Owajeme, O. J. (2010). Technostress: Causes, symptoms and coping strategies among librarians in university libraries. Educational Research, 1(12), 713-720.
 • Ahmad, U. N. U., Amin, S. M. ve Ismail, W. K. W. (2012). The relationship between technostress creators and organisational commitment among academic librarians. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 40, 182-186.
 • Akınoğlu, H. F. G. (1993). Teknostres. Türk Kütüphaneciliği, 7(3), 159-173.
 • Akman, S. (2004). Stresin nedenleri ve açıklayıcı kuramlar. Türk Psikoloji Bülteni, 34-35, 40-55. Erişim adresi: https://www.psikolog.org.tr/tr/yayinlar/dergiler/1031828/tpb10343507.pdf
 • Arıkan, G. (2021). COVID-19 salgınında stres: Olumsuz, olumlu sonuçları ve önleyici müdahalenin olası rolü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 13(1), 135-145. Doi: 10.18863/pgy.752541
 • Ayyagari, R., Grover, V. ve Purvis, R. (2011). Technostres: Technological antecedent and implications. MIS Quarterly, 35(4), 831-858.
 • Binark, M. (1999). Enformasyon teknolojilerinin toplumsal cinsiyete bağlı kullanımı: Japonya ve Türkiye örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara: Ankara Üniversitesi.
 • Brief, A.P. and George, J.M. (1991) Psychological stress and the workplace: A brief comment on Lazuarus’ outlook. Journal of Social Behavior and Personality, 6, 15-20.
 • Brod, C. (1984). Technostress: The human cost of the computer revolution. USA: Addison-Wesley Publishing Company, Reading.
 • Chauhan, K. (2018). The influence of technostress on productivity among OPJGU library professionals. Indian Journal of Library and Information Science, 12(2), 83-88. Doi: http://dx.doi.org/10.21088/ijlis.0973.9548.12218.2
 • Chen, L. (2015). Mobile technostress. Z. Yan (Ed.), Encyclopedia of mobile phone behavior içinde (s. 732-744). Hershey, PA, USA: IGI Global.
 • Chen, D. D. (2017). Stress management and prevention: Applications to daily life. (3. Bs.). New York, NY: Routledge.
 • Chiappetta, M. (2017). The technostress: Definition, symptoms and risk prevention. Senses Sci, 4(1), 358-361. Doi: 10.14616/sands-2017-1-358361.
 • Clute, R. (1998). Technostress: A content analysis [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ohio, USA: Kent State University.
 • Çoklar, A. N. ve Şahin, Y. L. (2011). Technostress levels of social network users based on ICTs in Turkey. European Journal of Social Sciences, 23(2), 171-172.
 • Damarin, S. K. (1992). Where is women's knowledge in the age of information?. C. Kramarae ve D. Spender (Ed.). The knowledge expansion: Generations of feminist scholarship içinde (s. 362-370). NewYork: Columbia Un. Press.
 • Das, S. (2019). The status and impact of technostress on library professionals: essionals: A study among the professionals of the selected Private College Libraries in North Bengal. Library Philosophy and Practice (e-journal). 3642. Erişim adresi: https://digitalcommons.unl.edu/libphilprac/3642
 • Dewe, P. (2000). Measures of coping with stress at work: A review and critique. P. Dewe, M. Leiter, M. ve T. Cox (Ed.). Coping, health and organizations içinde (s. 3-28). London: Taylor & Francis Inc.
 • Erer, B. (2021). Teknolojinin karanlık yüzü: Teknostres. Management and Political Sciences Review, 3(1), 80-90.
 • Fischer, T. ve Riedl, R. (2015). Theorizing technostress in organizations: A cybernetics approach. Proceedings 12th International Conference on Wirtschaftsinformatik, Osnabruck, Almanya, 4-6 Mart (s. 1453-1467). Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/273383543_Theorizing_Technostress_in_Organizations_A_Cybernetic_Approach
 • Folkman, S. (2013). Stress: Appraisal and coping. Encyclopedia of behavioral medicine içinde (s. 1913–1915). New York: Springer.
 • Fourie, D. H. (2018). The relation between librarian anxiety, technostress and the impostor phenomenon in academic librarians [Mini-dissertation]. Hatfield, Pretoria, Güney Afrika: University of Pretoria.
 • Güçlü, N. (2001). Stres yönetimi. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 91-109.
 • Haktanır, M. (2016). İş stresi yaratan faktörler ve başa çıkma yöntemleri üzerine bir araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: Nişantaşı Üniversitesi.
 • Hanif, A., Naeem, S. B. ve Bhatti, R. (2021). Library professional's resistance to innovation: An empirical examination of technostress in Punjab’s university libraries. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 12(1), 1-8.
 • Hektor, R. (2017). Exhaustion among university students: A cross-sectional study of self-esteem, social support, gender, physical activity and being in nature as predictors [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Lund, İsveç: Lunds Universitet.
 • Hongo, H. O., Kwanya, T. ve Kiplang, J. (2019). Technostress among Technical University Librarians in Kenya. Digital Technologies for Information and Knowledge Management içinde (1-10). Kenya: The Technical University of Kenya.
 • Isiakpona, C. ve Adebayo, O. (2011). The impact of technostress on librarians: A survey of Covenant University Library. The Information Manager, 11(1&2), 56-61.
 • Jones, D. (1989). Library support staff and technology: Perceptions and opinions. Library Trends, 37(4), 432-56.
 • Jones, D. (1999). Ten years later: Support staff perceptions and opinions on technology in the workplace. Library Trends, 47(4), 711-745.
 • Karimi, M. ve Nazari, F. (2018). Relationship between technostress with job satisfaction of librarians in Ahvaz public libraries. Research on Information Science and Public Libraries; The Quarterly Journal of Iran Public Libraries Foundation, 23(4), 557-570.
 • Koo, C. ve Wati, Y. (2011). What factors do really ınfluence the level of technostress in organizations?: An empirical study. N.T. Nguyen, ‎B. Trawinski ve J. J. Jung (Ed.). New challenges for intelligent information and database systems içinde (s. 339-348). Berlin Heidelberg: Springer.
 • Krohnea, H. W. (2002). Stress and coping theories. Erişim adresi: https://poliklinika-harni.hr/images/uploads/440/teorije-nastanka-stresa.pdf
 • Kupersmith, J. (1992). Technostress and the reference librarian. Reference Services Review, 20, , 7–8.
 • Kupersmith, J. (1998). Technostress in the bionic library. LaGuradia, C. (Ed.). Recreating the academic library: Breaking virtual ground içinde (s. 1-19). New York, NY: Neal-Schuman
 • Kwanya, T., Stilwell, C. ve Underwood, P. (2012). Techno-stress and techno-lust: Coping mechanisms among academic librarians in Eastern and Southern Africa. Proceedings of the International Conference ICT Management for Global Competitiveness, Economic Growth in Emerging Economies (ICTM 2012).
 • Laspinas, M. L. (2015). Technostress: Trends and challenges ın the 21st century knowledge management. European Scientific Journal, 11(2), 205-217.
 • Lazarus, R. S. (1991). Emotion and adaptation. New York: Oxford University Press.
 • Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and the coping process. New York: McGraw Hill.
 • Lazarus, R. S., DeLongis, A., Folkman, S. ve Gruen, R. (1985). Stress and adaptational outcomes: The problem of confounded measures. American Psychologist, 40(7), 770-779.
 • Lazarus, R. ve Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
 • Linden, W. (2005). Stress management: From basic science to better practice. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Mahalakshmi, K. ve AllySornam, S. (2013). The Impact of personality type on techno stress: A study among the library professionals of Engineering Colleges of Anna University of Technology, Coimbatore. 2013 International Conference on Information Science and Technology Application (ICISTA-13).
 • McGrath, J. E. (1982). Methodological problems in research on stress. H. W. Krohne ve L. Laux (Ed.), Achievement, stress, and anxiety içinde (s. 19-48). Washington, DC,: Hemisphere.
 • Mohamed Haneefa, K., Sajna, K. P. ve Bincy, O.K. (2016). Technostress among library professionals. National Conference on Knowledge Organisation in Academic Libraries. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/305298530_Technostress_among_Library_Professionals
 • Moreland, V. (1993). Techno stress and personality type. Online, 17(July), 59-62.
 • Mossakowski, K. N. (2014). Stress and mental health. W.C. Cockerham, R. Dingwall ve S. Quah (Ed.), The Wiley-Blackwell Encyclopedia of health, illness, behavior, and society içinde. Wiley-Blackwell.
 • Özbozkurt, O. B. (2019). Teknostres ve verimlilik arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Bursa: Ekin Yayınevi.
 • Panda, S. (2020). Technostress among library professionals: Possible causes, symptoms, coping strategies, and future proposals. International Journal of Information Studies & Libraries, 5(2), 1-19. Erişim adresi: http://publishingindia.com/ijisl/107/912/2020/
 • Pehlivan, İ. (2000). İş yaşamında stres. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Quinn, B. A. (2007). Overcoming technostress in reference services to adult learners. University Libraries, Libraries Faculty Research, Texas Tech University. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/232836024_Overcoming_Technostress_in_Reference_Services_to_Adult_Learners
 • Rey-Merchán, M. d. C. ve López-Arquillos, A. (2022). Occupational risk of technostress related to the use of ICT among teachers in Spain. Sustainability, 14, 1-11.
 • Rice, P.L. (1999). Stress and health. (3. Bs.). New York: Brooks/Cole Publishing Company.
 • Rubén, R. E. (2022). Occupational well-being or techno-stress. Psychol. Psychother Res Stud. 5(5), 1-3. Doi: 10.31031/PPRS.2022.05.000623
 • Saleem F., Malik, M. I., Qureshi, S. S., Farid, M. F. ve Qamar, S. (2021). Technostress and employee performance nexus during COVID-19: Training and creative self-efficacy as moderators. Frontiers in Psychology, 12:595119. Doi: 10.3389/fpsyg.2021.595119
 • Selye, H. (1951). The general-adaptation-syndrome. Annual Review of Medicine, 2(1), 327. Doi:10.1146/annurev.me.02.020151.001551
 • Selye, H, (1976). The stress of life. New York: McGraw-Hill.
 • Shahrabi, A., Ghiasii, M. ve Limooni, S. T. (2015). The dimensions of technostress among academic librarians of universities medical sciences in Mazandaran province. International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS), 4(11), 516-531.
 • Shahsavarani, A. M., Abadi, E. A. M. ve Kalkhoran, M. H. (2015). Stress: Facts and theories through literature review. International Journal of Medical Reviews, 2(2), 230-241.
 • Sharma, D. ve Gill, T. K. (2016). Technostress and personality traits – Are they associated?: Evidence from Indian bankers. IJCST, 7(1), 106-111.
 • Sığrı, Ü. (2007). Geçici ve daimi personelin stres faktörlerinin, belirtilerinin, yatkınlıklarının ve stresle baş etme tarzlarının mukayeseli analizi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(28), 177-188.
 • Sivasubramanian (2016). Eustress vs distress: A review. International Journal of Research in Humanities & Social Sciences, 4(5), 12-15.
 • Smith, J. C. (2002). Stress management: A comprehensive handbook of techniques and strategies. New York, NY: Springer.
 • Tacy, J. (2016). Technostress: A concept analysis. Online Journal of Nursing Informatics (OJNI), 20(2), 1-12.
 • Tarafdar, M., Tu, Q., Ragu-Nathan, B. S. ve Ragu-Nathan, T. S. (2007). The impact of technostress on role stress and productivity. Journal of Management Information Systems, 24(1), 301-328.
 • Tarafdar, M., Cooper, C. L. ve Stich, J. F. (2019). The technostress TRIFECTA ‐ technoeustress, technodistress and design: An agenda for research. Information Systems Journal, 29(1), 1-42. Doi: 10.1111/isj.12169
 • Taşlıyan, M. ve Karayılan, D. (2011). Organizasyonlarda değişim ve yönetimi, İ. Bakan (Ed.), Çağdaş Yönetim Yaklaşımları içinde (s. 253-269). 2. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Toolshero (2022). Transactional theory of stress and coping. Erişim adresi: https://www.toolshero.com/psychology/transactional-theory-of-stress-and-coping/#:~:text=The%20Transactional%20Theory%20of%20Stress%20and%20Coping%20(TTSC)%20is%20a,is%20experienced%20in%20different%20ways.
 • Tralagba, C. E. ve Akpan, A. G. (2019). Techno-stress among library professionals at the workplace in ICT era. International Journal of Research, 6(9), 598-608.
 • Weil, M. ve Rosen, L. (1997). TechnoStress: Coping with technology@work@home@play. New York: John Wiley & Sons.
 • Weinert, C., Pflügner, K. ve Maier, C. (2020). Do users respond to challenging and hindering technostressors differently? A laboratory experiment. F. D. Davis, R. Riedl, J.V. Brocke, P.M. Léger, A. B. Randolph ve T. Fischer (Ed.). Information systems and neuroscience: NeuroIS Retreat içinde (s. 79-89). Cham, Switzerland: Springer.
 • Yebowaah, F. A., Banleman, K. ve Pwadura, J. A. (2017). The influence of technostress on library: A survey of the University for Development Studies libraries. Information and Knowledge Management, 7(10), 37-48.
 • Yöndem, Z. D. (2015). Kişilik dinamikleri ve stresle baş etme. (3. Bs.) Ankara: Efil Yayınevi.
 • Yurtsever, H. (2009). Kişilik özelliklerinin stres düzeyine etkisi ve stresle başa çıkma yolları: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Yüksel, H. (2014). Çalışma yaşamı ve stres kavramı: Durumsal bir yaklaşım. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(3), 109-131.
 • Zabel, D. (2008). Reference desk dilemmas: The impact of new demands on librarianship. Reference & User Services Quarterly, 48(1), 20-25. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/279628515_Reference_Desk_Dilemmas_The_Impact_of_New_Demands_on_Librarianship

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgi, Belge Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Güler DEMİR
Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
0000-0002-3934-1596
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demir, G. (2023). Kütüphanecilerde Teknostres: Transaksiyonel Stres Kuramı Bağlamında Bir Değerlendirme . Library Archive and Museum Research Journal , 4 (1) , 1-27 . DOI: 10.29228/lamre.67978