Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A New Type of School Library in the Turkish National Education System: An Evaluation on Zero Waste Libraries

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 28 - 53, 30.01.2023
https://doi.org/10.29228/lamre.67979

Öz

Recently, news about the efforts to establish libraries in schools affiliated to the Ministry of National Education have been brought to agenda. Libraries that have been established with the aid of recyclable materials are the emphasis of these news items. It is stated that these efforts will continue systematically and these libraries will also be expanded. With these libraries called Zero Waste Libraries or Recycling Libraries, it is seen that a kind of library, almost a new model, is deployed in the Turkish National Education System. In this framework, it would be useful to scrutinize the Zero Waste Libraries Initiative/Project and to reveal the quality of the libraries established within this scope along with a systematic and organized approach, clearly. In this direction, the aim of the research is to analyze the Zero Waste Libraries Project carried out by the Ministry of National Education in general terms. The main analysis is largely carried out in the context of the written news content of the public websites in the first 10 pages of the Google Search Engine. These contents were analyzed and evaluated through document analysis. The findings show that the Project was initiated with an arbitrary process, and without getting opinions and support of the Information and Records Management/Librarianship community. It is understood that the "libraries" established within the framework of the project essentially consisted of placing bookshelves and donated books in some places in schools. Moreover, no school librarian is assigned to these libraries. In general, although the Project and its results are very useful in terms of raising zero waste awareness among students, it presents an inadequate, unqualified and even negative view of the library institution in terms of scientific librarianship principles. It is considered that the places described as Zero Waste Libraries should not be accepted as school libraries in their current state.

Kaynakça

 • Alaylıoğlu, R. (1960). İlk ve orta öğretim programları ve kütüphane faaliyetleri. Türk Kütüphaneciliği, 9(3-4), 95-103.
 • Akman, İ. ve Akman, N. (2017). Çocuk ve gençlerde okuma alışkanlığı sorunu: Okul kütüphanelerinin işlevselliğine bir bakış. Türk Kütüphaneciliği, 31(2), 281-285.
 • Aksu, D. (2014). İlkokullardaki sınıf kütüphanelerinin oluşturulması ve kullanımına yönelik öğretmen görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(28), 27-45.
 • Arıkan, S. (2000). Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı kütüphaneleri. Bilgi Dünyası, 1(2), 376-385.
 • Atılgan, D. (1991). Eğitim ve kütüphane. Türk Kütüphaneciliği, 5(2), 69-72.
 • Aydoğdu, H. (2020). Okuma alışkanlığı ve okul kütüphanelerinin bireysel gelişime etkisi üzerine bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(225), 201-226.
 • Bayraktar, N. ve Duman, H. (1982). "Yeni Türk Milli Eğitim Sistemi" içinde kütüphane ve özellikle okul kütüphanesinin yeri. Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 110-114.
 • Boz, E. C. (2020). Okul kütüphaneleri kullanıcı hizmetleri. https://www.linkedin.com/pulse/okul-k%C3%BCt%C3%BCphaneleri-kullan%C4%B1c%C4%B1-hizmetleri-elif-cansu-boz/?originalSubdomain=tr
 • Bozkurt, B., Aktaş, H. İ. ve Taşkın, M. (2019). Okul kütüphanelerinin kullanım durumlarının incelenmesi (Gaziantep ili örneği). M. Kılıç ve M. Eraslan (Ed.), 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye): Eğitim bilimleri tam metin bildiri kitabı içinde (ss. 417-426). Asos Yayınevi.
 • Butler, R. P. (2015). School libraries 3.0: Principles and practices for the digital age. Rowman & Littlefield. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22 bs.). Pegem Akademi.
 • Cevizbaş, S. (2003). Türkiye’de özel okul kütüphanelerinin sorunları: Özel okul kütüphanelerine yönelik bir anket uygulaması. Türk Kütüphaneciliği, 17(4), 386-396.
 • Cevizbaş, S. (2017). Okul kütüphanecisi ile öğretmen arasındaki işbirliğinin özellikleri [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi].
 • Cornell University Library. (2021). Books & Bytes: Librarians as Information Managers: Types of Libraries. https://guides.library.cornell.edu/c.phpg=30898&p=198569#:~:text=Academic%20libraries%20serve%20colleges%20and,private%20business%2C%20and%20the%20government.
 • Çakmak, T. ve Önal, H. İ. (2013). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında okul kütüphanecilerinin rolleri ve algıları. Türk Kütüphaneciliği, 27(4), 633-647.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı (8. bs.). Sakarya Yayıncılık.
 • Dalkıran, Ö. (2022). "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” ve “Kütüphanesiz Okul Kalmadı”: Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesine genel bakış. B. S. Sarıçoban, A. Altay, N. Taşkın ve H. Öztürk (Yay. haz.), Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu: "Vefatının 50. Yıl Dönümünde Adnan Ötüken ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliği", 26-28 Mayıs 2022, Bartın Üniversitesi: Bildiri kitabı içinde (ss. 374-395). İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Darvish, H. R. (2011). A study of the information services on Turkish high schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 628-635.
 • Ergün, M. (1990). İlk ve ortaöğretimdeki okul kütüphanelerinin durumu, yönetimi ve kullanımında karşılaşılan güçlükler [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi].
 • Ersoy, O. (1994). Eğitimde kütüphane. Türk Kütüphaneciliği, 8(2), 91-94.
 • Güneş, A. A. (2013). Türkiye'de köy ilköğretim okul kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı: Kastamonu ili örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi].
 • Hashempour, L. ve Sapchi, A. T. (2015). Okul kütüphanelerinde renk etkileri ve önemi. Milli Eğitim, (208), 51-60.
 • IFLA Okul Kütüphaneleri Bölümü Daimi Komitesi. (2018). IFLA Okul Kütüphaneleri Rehberi (S. Arıoğlu ve A. Y. Durukan, Çev.; B. Schultz-Jones ve D. Oberg, Ed. Göz. geç. 2. bs.). International Federation of Library Associations and Institutions.
 • IFLA / UNESCO. (t.y.). IFLA / UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi: Herkes için Öğretim ve Öğrenimde Okul Kütüphanesi UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi (H. İ. Önal, Çev.). https://kutuphaneci.org.tr/wp-content/uploads/2021/02/okul_kutuphanesi_bildirgesi.pdf
 • International Association of School Librarianship. (1993). IASL Policy Statement on School Libraries. https://iasl-online.org/about/organization/sl_policy.html
 • İleri, A. (2017). Okuma Kültürü ve Okul Kütüphaneleri Raporu 2017 / Okul Kütüphanecileri Derneği. Türk Kütüphaneciliği, 31(2), 259-262. https://doi.org/10.24146/tkd.2017.14
 • Kartal, H., Güner, F., Çelik, C., Soyuçok, M. ve Beşer, R. (2019). İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma tercihleri ve kütüphanelerden beklentileri üzerine nitel bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 33(4), 267-281.
 • Keleş, C. (2013). İlköğretim II. kademe öğretmen ve öğrencilerinin okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıkları hakkındaki görüşleri (Erzurum ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi].
 • Koç, O. (2014). Uluslararası Bakalorya diploma programı uygulayan özel okul kütüphanelerinde kütüphane hizmetleri. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi].
 • Koçak, M. ve Çetintaş, H. B. (2015). Okul kütüphanelerinde iletişim algısı: Özel okul kütüphaneleri örneği. Milli Eğitim, (208), 158-172.
 • Küçükcan, B. (2015). Okul kütüphanelerinde mekan tasarımı. Milli Eğitim Dergisi, (208), 218-232.
 • Mercanoğlu, A. O. ve Şimşek, K. Y. (2020). Rekreasyon tanımının Google arama motoru sonuçlarına göre değerlendirilmesi, GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics, 3(1), 75-84
 • Önal, H. İ. (1985). Türkiye'de okul kütüphanelerinin yönetimi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi].
 • Önal, H. İ. (1992). Bilgi gereksinimlerinin karşılanması ve okul kütüphaneleri [Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi].
 • Önal, H. İ. (1994). Gençliğin bilgi gereksinimlerini etkileyen unsurların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11(1-2), 159-168.
 • Önal, H. İ. (1996). Okul kütüphaneleri personelinin eğitiminde kuram ve uygulama. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 87-100.
 • Önal, H. İ. (2004). Eğitim ve bilgi hizmetlerinde toplam kalite uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 18(1), 27-42.
 • Önal, H. İ. (2005). Okul kütüphanelerinde derme geliştirme: Politikalar ve dermelerin betimlenmesi. Bilgi Dünyası, 6(2), 193-218.
 • Önal, H. İ. (2015). Okul kütüphaneleriyle öğrencilerin 21. yüzyıla hazırlanması. Milli Eğitim Dergisi, (208), 233-248.
 • Önal, H. İ. ve Alaca, E. (2015). Okul kütüphanesi kullanımında öğretmenlerin rolü ve sorumlulukları. Bilgi Dünyası, 16(1), 105-126.
 • Önal, H. İ. ve Alaca, E. (2019). Bilgi erişim sürecinde gençlere okul kütüphanesi hizmetlerinin sağlanması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7(19), 121-140.
 • Önal, H. İ. ve Ekici, S. (2012). Okul kütüphanecilerinin görüşlerine göre okul kültürü değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13(1), 138-164.
 • Önal, H. İ. ve Topçu, Ö. Ş. (2013). Eğitimi gerçekleştirmek: Öğretim programlarında okul kütüphanelerinin yeri. Bilgi Dünyası, 14(2), 306-328.
 • Özdemir, E. (2015). Bilgi Toplumu olma yolunda okul kütüphanelerinin durumu: Gaziantep ili örneği. XX. Türkiye'de İnternet Konferansı, 1-6.
 • Özden, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin kitap ve kütüphane kavramına ilişkin metaforik algıları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 1-34.
 • Özkan, M. (2022). Millî Eğitim Şûra kararlarında okul kütüphaneleri: Bir doküman analizi çalışması. Bilgi Dünyası, 23(2),1-26.
 • Öztürk, H. ve Tahir, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bir yıllık Z-kütüphane deneyimleri: Bir durum çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 7-18.
 • Pilten, G. ve Tolğay, N. (2016). Sınıf kütüphanelerinin yeterliliklerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(2), 344-366.
 • Polat, C. ve Akkaya, M. A. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren lise kütüphanelerinin niceliksel analizi: İzmir Buca örneği. Milli Eğitim Dergisi, 45(208), 173-193.
 • Soysal, Ö. (1971). Kütüphaneciliğimizin ana sorunları ve okul kütüphanesi. Türk Kütüphaneciliği, 20(3), 131-135.
 • Şahbaz, N. K. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin kütüphane kullanma düzeyleri üzerine bir araştırma. Türklük Bilimi Araştırmaları, (31), 259-274.
 • Şahin, İ. (2010). İzmir'deki lise kütüphanelerinin durumu. Education Sciences, 5(2), 549-566.
 • T.C. Başakşehir Belediyesi. (2022a). Başakşehir'de atık malzemeler kütüphaneye dönüştü. https://www.baSıfır Atık Kütüphanesisehir.bel.tr/baSıfır Atık Kütüphanesisehir-de-atik-malzemeler-kutuphaneye-donustu
 • T.C. Başakşehir Belediyesi. (2022b). Başakşehir'de atık malzemeler kütüphaneye dönüştü. https://www.basaksehir.bel.tr/basaksehir-de-atik-malzemeler-kutuphaneye-donustu#lg=1&slide=3
 • T.C. Bayburt Valiliği. (2022). Bayburt’ta kadınlar atık malzemelerden “Geri Dönüşüm Kütüphanesi” kurdu. http://www.bayburt.gov.tr/bayburtta-kadinlar-atik-malzemelerden-geri-donusum-kutuphanesi-kurdu
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. (2022a). Geri dönüşüm malzemesiyle 525 kütüphane kuruldu. https://www.iletisim.gov.tr/turkce/yerel_basin/detay/geri-donusum-malzemesiyle-525-kutuphane-kuruldu
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. (2022b). Gümüşhane’nin sıfır atık kütüphanesi Kürtün ilçesinde açıldı. https://www.iletisim.gov.tr/turkce/yerel_basin/detay/gumushanenin-sifir-atik-kutuphanesi-kurtun-ilcesinde-acildi
 • T.C. Dinar Belediyesi. (2022). İlçemize Geri Dönüşüm Kütüphanesini kazandıran okulumuzu tebrik ediyoruz. https://www.dinar.bel.tr/haber/ilcemize-geri-donusum-kutuphanesini-kazandiran-okulumuzu-tebrik-ediyoruz.html
 • T.C. Gaziantep Valiliği. (2022). Geri dönüşüm ile yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. http://www.gaziantep.gov.tr/geri-donusum-ile-yapilan-kutuphanenin-acilisi-gerceklestirildi
 • T.C. Giresun Valiliği. (2022). Vali Ünlü, Geri Dönüşüm Kütüphanesi açılışı yaptı. http://www.giresun.gov.tr/vali-unlu-geri-donusum-kutuphanesi-acilisi-yapti
 • T.C. Karabük Valiliği. (2022a). Geri dönüşüme en güzel örnek "Sıfır Atık Kütüphanesi". http://www.karabuk.gov.tr/geri-donusume-en-guzel-ornek-sifir-atik-kutuphanesi
 • T.C. Karabük Valiliği. (2022b). Geri dönüşüme en güzel örnek "Sıfır Atık Kütüphanesi". http://www.karabuk.gov.tr/geri-donusume-en-guzel-ornek-sifir-atik-kutuphanesi#gallery-1
 • T.C. Karaman Valiliği. (t.y.a). Eski malzemeler "Sıfır Atık Kütüphanesinde" hayat buldu. http://www.karaman.gov.tr/eski-malzemeler-sifir-atik-kutuphanesinde-hayat-buldu
 • T.C. Karaman Valiliği. (t.y.b.). Eski malzemeler "Sıfır Atık Kütüphanesinde" hayat buldu. http://www.karaman.gov.tr/eski-malzemeler-sifir-atik-kutuphanesinde-hayat-buldu#gallery-11
 • T.C. Mezitli Kaymakamlığı. (2022). Mezitlide ''Sıfır Atık Kütüphanesi ve Geri Dönüşüm Parkı'' açıldı. http://www.mezitli.gov.tr/mezitlide-sifir-atik-kutuphanesi-ve-geri-donusum-parki-acildi
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (t.y.). Zenginleştirilmiş kütüphaneler (Z-Kütüphane) etki analizi araştırması: Kısa özet. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2015). Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı Sonuç Raporu ve Sonrası İçin Planlama. https://z-kutuphane.meb.gov.tr/Content/HaberDosyalari/6eb8f811-cc7f-4a9e-a35d-bce9dab28ca8.pdf
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). Milli Eğitim Bakanlığı 2019 – 2023 Stratejik Planı. Ankara. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/31105532_Milli_EYitim_BakanlYYY_2019-2023_Stratejik_PlanY__31.12.pdf
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2021). "Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projeleri bu kütüphanede hayat buldu. https://www.meb.gov.tr/sifir-atik-ve-kutuphanesiz-okul-kalmayacak-projeleri-bu-kutuphanede-hayat-buldu/haber/24822/tr
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2022). 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı. https://www.meb.gov.tr/81-ilde-geri-donusum-yoluyla-250-kutuphane-yapildi/haber/25122/tr
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Batman Halk Eğitimi Merkezi. (2022). Geri Dönüşüm Kütüphanemiz. https://batmanhem.meb.k12.tr/icerikler/geri-donusum-kutuphanemiz_12784554.html
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Batman Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. (2022). "Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projeleri bu kütüphanede hayat buldu. https://sason.meb.gov.tr/www/sifir-atik-ve-kutuphanesiz-okul-kalmayacak-projeleri-bu-kutuphanede-hayat-buldu/icerik/1004
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu. (2022). Sıfır Atık Kütüphanesi. https://beyorta.meb.k12.tr/icerikler/sifir-atik-kutuphanesi_12425052.html
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü. (2022). İzmir "Sıfır Atık Kütüphaneleri" ile geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırıyor. https://izmir.meb.gov.tr/www/izmir-sifir-atik-kutuphaneleri-ile-geri-donusum-kulturunu-yayginlastiriyor/icerik/2404
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü. (2022). Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturuldu. https://semdinlihem.meb.k12.tr/icerikler/geri-donusum-ve-sifir-atik-kutuphanesi-olusturuldu_12861677.html
 • T.C. Pazar Kaymakamlığı. (2022). Pazar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ek hizmet binasında “Sıfır Atık Kütüphanesi” açılış programı düzenlendi. http://www.pazar.gov.tr/pazar-halk-egitim-merkezi-mudurlugu-ek-hizmet-binasinda-sifir-atik-kutuphanesi-acilis-programi-duzenlendi
 • T.C. Seydikemer Belediyesi. (2022). Seydikemer'de 'Sıfır Atık Kütüphanesi' açıldı. https://seydikemer.bel.tr/AnaSayfa/HaberDetay?seo_link=seydikemer%E2%80%99de-%E2%80%98s%C4%B1f%C4%B1r-at%C4%B1k-k%C3%BCt%C3%BCphanesi%E2%80%99-ac%C4%B1ld%C4%B1-55913446
 • T.C. Uluborlu Kaymakamlığı. (2022). İlçemizde sıfır atık kütüphanesi açıldı. http://www.uluborlu.gov.tr/ilcemizde-sifir-atik-kutuphanesi-acildi.
 • Topçu, Ö. Ş. (2015). Türk eğitim sisteminde bilgi hizmetleri projeleri. U. Al ve Z. Taşkın (Yay. Haz.), Prof. Dr. İrfan Çakın’a armağan içinde (ss. 221-234). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Topçu, Ö. Ş. (2018). Türk Milli Eğitim Sisteminde bilgi okuryazarlığı gereksinimlerinin karşılanması [Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi].
 • Topçu, Ö. Ş. ve Önal, H. İ. (2019). Türk millî eğitim sisteminde bilgi okuryazarlığı: Politikalar, öğretim programları, öğretmenler ve öğrenciler üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 20(1), 25-63.
 • Torun, O. (2003). Yeni bir mesleki oluşum: Okul Kütüphanecileri İstanbul Grubu [OKİG]. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 55-68.
 • Türkyiğit, M. (1969). Okul kütüphanelerimizi geliştirmeyen engeller. Türk Kütüphaneciliği, 18(4), 265-271. Türkiye Bilimler Akademisi. (2013). Stratejik plan. Türkçe bilim terimleri sözlüğü içinde. 02.12.2022 tarihinde http://terim.tuba.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). Kütüphane İstatistikleri, 2021: Tablo-5 İllere göre örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphaneleri ve materyal sayısı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haber Bülteni, 45700. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kutuphane-Istatistikleri-2021-45700.
 • Üreten, H. (2006). Bir antikçağ okul—Gymnasion-kütüphanesi: Nysa kütüphanesi. Türk Kütüphaneciliği, 20(2), 207-216.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. bs.). Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, B. (2004a). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.
 • Yılmaz, B. (2004b). Türkiye'de eğitim politikası ve kütüphane. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi.
 • Yılmaz, B. (2011). Ankara’daki halk kütüphanesi sistemi: Niceliksel bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 25(1), 35-54.
 • Yılmaz, M. ve Çakmak, N. (2020). Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarında ve resimlerinde kütüphane algıları. Türk Kütüphaneciliği, 34(4), 744-772.
 • Yüksel-Durukan, A. (2015a). Dijital dünyada okul kütüphaneciliği ve 21. yüzyıl becerileri. Milli Eğitim, (208), 106-120.
 • Yüksel-Durukan, A. (2015b). Neden kütüphane öğretmenine ihtiyacımız var? Türk Kütüphaneciliği, 29(1), 46-49.
 • Zenginer, N. Ç. (2001). Okul kütüphanelerinde bilgi hizmeti ve bir anket [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi].

Türk Milli Eğitim Sisteminde Yeni Bir Okul Kütüphanesi Türü: Sıfır Atık Kütüphaneleri Üzerine Bir Değerlendirme

Yıl 2023, Cilt: 4 Sayı: 1, 28 - 53, 30.01.2023
https://doi.org/10.29228/lamre.67979

Öz

Son dönemde basında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kütüphane kurma çalışmaları ile ilgili haberler gündeme gelmektedir. Bu haberlerde okullarda geri dönüştürülebilir atık malzemelerden kütüphaneler kurulduğu vurgulanmaktadır. Bu yöndeki çalışmaların sistematik biçimde devam edeceği ve bu kütüphanelerin yaygınlaştırılacağı da ifade edilmektedir. Sıfır Atık Kütüphanesi veya Geri Dönüşüm Kütüphanesi olarak adlandırılan bu kütüphaneler ile Türk Milli Eğitim Sisteminde adeta yeni bir tür kütüphane modelinin konumlandırıldığı görülmektedir. Bu çerçevede Sıfır Atık Kütüphaneleri Girişimini/Projesini mercek altına alarak bu kapsamda kurulan kütüphanelerin niteliğinin sistemli ve düzenli bir yaklaşımla açıkça ortaya konulması yararlı olacaktır. Bu istikamette araştırmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü Sıfır Atık Kütüphaneleri Projesi’ni genel çizgileriyle analiz etmektir. Temel analiz çok büyük oranda Google arama motorundaki sorgulama sonuçlarıyla ulaşılan ilk 10 sayfadaki kamu sitelerinin yazılı haber içerikleri bağlamında gerçekleştirilmektedir. Bu içerikler doküman analizi yoluyla incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bulgular, Projenin Bilgi ve Belge Yönetimi/Kütüphanecilik topluluğunun fikir ve desteği alınmaksızın plansız bir süreçle başlatıldığını göstermektedir. Proje çerçevesinde kurulan “kütüphane”lerin özünde okullardaki bazı mekânlara kitap rafı ve bağış kitapların konulmasından ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, buralarda okul kütüphanecisi görevlendirilmemektedir. Genel olarak Proje ve sonuçları öğrencilere sıfır atık bilinci kazandırma açısından oldukça yararlı bulunsa da bilimsel kütüphanecilik ilkeleri açısından kütüphane kurumuna yetersiz, niteliksiz ve hatta olumsuz bir bakış sunmaktadır. Sıfır Atık Kütüphanesi olarak nitelendirilen mekânların mevcut haliyle okul kütüphanesi olarak kabul edilmemesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Kaynakça

 • Alaylıoğlu, R. (1960). İlk ve orta öğretim programları ve kütüphane faaliyetleri. Türk Kütüphaneciliği, 9(3-4), 95-103.
 • Akman, İ. ve Akman, N. (2017). Çocuk ve gençlerde okuma alışkanlığı sorunu: Okul kütüphanelerinin işlevselliğine bir bakış. Türk Kütüphaneciliği, 31(2), 281-285.
 • Aksu, D. (2014). İlkokullardaki sınıf kütüphanelerinin oluşturulması ve kullanımına yönelik öğretmen görüşleri. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(28), 27-45.
 • Arıkan, S. (2000). Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı kütüphaneleri. Bilgi Dünyası, 1(2), 376-385.
 • Atılgan, D. (1991). Eğitim ve kütüphane. Türk Kütüphaneciliği, 5(2), 69-72.
 • Aydoğdu, H. (2020). Okuma alışkanlığı ve okul kütüphanelerinin bireysel gelişime etkisi üzerine bir değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, 49(225), 201-226.
 • Bayraktar, N. ve Duman, H. (1982). "Yeni Türk Milli Eğitim Sistemi" içinde kütüphane ve özellikle okul kütüphanesinin yeri. Türk Kütüphaneciliği, 31(3), 110-114.
 • Boz, E. C. (2020). Okul kütüphaneleri kullanıcı hizmetleri. https://www.linkedin.com/pulse/okul-k%C3%BCt%C3%BCphaneleri-kullan%C4%B1c%C4%B1-hizmetleri-elif-cansu-boz/?originalSubdomain=tr
 • Bozkurt, B., Aktaş, H. İ. ve Taşkın, M. (2019). Okul kütüphanelerinin kullanım durumlarının incelenmesi (Gaziantep ili örneği). M. Kılıç ve M. Eraslan (Ed.), 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (26-27 Nisan 2019, Gaziantep, Türkiye): Eğitim bilimleri tam metin bildiri kitabı içinde (ss. 417-426). Asos Yayınevi.
 • Butler, R. P. (2015). School libraries 3.0: Principles and practices for the digital age. Rowman & Littlefield. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri (22 bs.). Pegem Akademi.
 • Cevizbaş, S. (2003). Türkiye’de özel okul kütüphanelerinin sorunları: Özel okul kütüphanelerine yönelik bir anket uygulaması. Türk Kütüphaneciliği, 17(4), 386-396.
 • Cevizbaş, S. (2017). Okul kütüphanecisi ile öğretmen arasındaki işbirliğinin özellikleri [Yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi].
 • Cornell University Library. (2021). Books & Bytes: Librarians as Information Managers: Types of Libraries. https://guides.library.cornell.edu/c.phpg=30898&p=198569#:~:text=Academic%20libraries%20serve%20colleges%20and,private%20business%2C%20and%20the%20government.
 • Çakmak, T. ve Önal, H. İ. (2013). Bilgi okuryazarlığı becerilerinin kazandırılmasında okul kütüphanecilerinin rolleri ve algıları. Türk Kütüphaneciliği, 27(4), 633-647.
 • Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı (8. bs.). Sakarya Yayıncılık.
 • Dalkıran, Ö. (2022). "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” ve “Kütüphanesiz Okul Kalmadı”: Milli Eğitim Bakanlığının "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projesine genel bakış. B. S. Sarıçoban, A. Altay, N. Taşkın ve H. Öztürk (Yay. haz.), Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu: "Vefatının 50. Yıl Dönümünde Adnan Ötüken ve Cumhuriyet Dönemi Türk Kütüphaneciliği", 26-28 Mayıs 2022, Bartın Üniversitesi: Bildiri kitabı içinde (ss. 374-395). İdeal Kültür Yayıncılık.
 • Darvish, H. R. (2011). A study of the information services on Turkish high schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 28, 628-635.
 • Ergün, M. (1990). İlk ve ortaöğretimdeki okul kütüphanelerinin durumu, yönetimi ve kullanımında karşılaşılan güçlükler [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi].
 • Ersoy, O. (1994). Eğitimde kütüphane. Türk Kütüphaneciliği, 8(2), 91-94.
 • Güneş, A. A. (2013). Türkiye'de köy ilköğretim okul kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı: Kastamonu ili örneği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi].
 • Hashempour, L. ve Sapchi, A. T. (2015). Okul kütüphanelerinde renk etkileri ve önemi. Milli Eğitim, (208), 51-60.
 • IFLA Okul Kütüphaneleri Bölümü Daimi Komitesi. (2018). IFLA Okul Kütüphaneleri Rehberi (S. Arıoğlu ve A. Y. Durukan, Çev.; B. Schultz-Jones ve D. Oberg, Ed. Göz. geç. 2. bs.). International Federation of Library Associations and Institutions.
 • IFLA / UNESCO. (t.y.). IFLA / UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi: Herkes için Öğretim ve Öğrenimde Okul Kütüphanesi UNESCO Okul Kütüphanesi Bildirgesi (H. İ. Önal, Çev.). https://kutuphaneci.org.tr/wp-content/uploads/2021/02/okul_kutuphanesi_bildirgesi.pdf
 • International Association of School Librarianship. (1993). IASL Policy Statement on School Libraries. https://iasl-online.org/about/organization/sl_policy.html
 • İleri, A. (2017). Okuma Kültürü ve Okul Kütüphaneleri Raporu 2017 / Okul Kütüphanecileri Derneği. Türk Kütüphaneciliği, 31(2), 259-262. https://doi.org/10.24146/tkd.2017.14
 • Kartal, H., Güner, F., Çelik, C., Soyuçok, M. ve Beşer, R. (2019). İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin okuma tercihleri ve kütüphanelerden beklentileri üzerine nitel bir inceleme. Türk Kütüphaneciliği, 33(4), 267-281.
 • Keleş, C. (2013). İlköğretim II. kademe öğretmen ve öğrencilerinin okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıkları hakkındaki görüşleri (Erzurum ili örneği) [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Atatürk Üniversitesi].
 • Koç, O. (2014). Uluslararası Bakalorya diploma programı uygulayan özel okul kütüphanelerinde kütüphane hizmetleri. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi].
 • Koçak, M. ve Çetintaş, H. B. (2015). Okul kütüphanelerinde iletişim algısı: Özel okul kütüphaneleri örneği. Milli Eğitim, (208), 158-172.
 • Küçükcan, B. (2015). Okul kütüphanelerinde mekan tasarımı. Milli Eğitim Dergisi, (208), 218-232.
 • Mercanoğlu, A. O. ve Şimşek, K. Y. (2020). Rekreasyon tanımının Google arama motoru sonuçlarına göre değerlendirilmesi, GSI Journals Serie B: Advancements in Business and Economics, 3(1), 75-84
 • Önal, H. İ. (1985). Türkiye'de okul kütüphanelerinin yönetimi [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi].
 • Önal, H. İ. (1992). Bilgi gereksinimlerinin karşılanması ve okul kütüphaneleri [Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi].
 • Önal, H. İ. (1994). Gençliğin bilgi gereksinimlerini etkileyen unsurların araştırılması. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 11(1-2), 159-168.
 • Önal, H. İ. (1996). Okul kütüphaneleri personelinin eğitiminde kuram ve uygulama. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 13(1-2), 87-100.
 • Önal, H. İ. (2004). Eğitim ve bilgi hizmetlerinde toplam kalite uygulamaları. Türk Kütüphaneciliği, 18(1), 27-42.
 • Önal, H. İ. (2005). Okul kütüphanelerinde derme geliştirme: Politikalar ve dermelerin betimlenmesi. Bilgi Dünyası, 6(2), 193-218.
 • Önal, H. İ. (2015). Okul kütüphaneleriyle öğrencilerin 21. yüzyıla hazırlanması. Milli Eğitim Dergisi, (208), 233-248.
 • Önal, H. İ. ve Alaca, E. (2015). Okul kütüphanesi kullanımında öğretmenlerin rolü ve sorumlulukları. Bilgi Dünyası, 16(1), 105-126.
 • Önal, H. İ. ve Alaca, E. (2019). Bilgi erişim sürecinde gençlere okul kütüphanesi hizmetlerinin sağlanması. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 7(19), 121-140.
 • Önal, H. İ. ve Ekici, S. (2012). Okul kütüphanecilerinin görüşlerine göre okul kültürü değerlendirmesi. Bilgi Dünyası, 13(1), 138-164.
 • Önal, H. İ. ve Topçu, Ö. Ş. (2013). Eğitimi gerçekleştirmek: Öğretim programlarında okul kütüphanelerinin yeri. Bilgi Dünyası, 14(2), 306-328.
 • Özdemir, E. (2015). Bilgi Toplumu olma yolunda okul kütüphanelerinin durumu: Gaziantep ili örneği. XX. Türkiye'de İnternet Konferansı, 1-6.
 • Özden, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin kitap ve kütüphane kavramına ilişkin metaforik algıları. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7(14), 1-34.
 • Özkan, M. (2022). Millî Eğitim Şûra kararlarında okul kütüphaneleri: Bir doküman analizi çalışması. Bilgi Dünyası, 23(2),1-26.
 • Öztürk, H. ve Tahir, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bir yıllık Z-kütüphane deneyimleri: Bir durum çalışması. Türk Kütüphaneciliği, 32(1), 7-18.
 • Pilten, G. ve Tolğay, N. (2016). Sınıf kütüphanelerinin yeterliliklerinin öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 15(2), 344-366.
 • Polat, C. ve Akkaya, M. A. (2015). Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hizmet veren lise kütüphanelerinin niceliksel analizi: İzmir Buca örneği. Milli Eğitim Dergisi, 45(208), 173-193.
 • Soysal, Ö. (1971). Kütüphaneciliğimizin ana sorunları ve okul kütüphanesi. Türk Kütüphaneciliği, 20(3), 131-135.
 • Şahbaz, N. K. (2012). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin kütüphane kullanma düzeyleri üzerine bir araştırma. Türklük Bilimi Araştırmaları, (31), 259-274.
 • Şahin, İ. (2010). İzmir'deki lise kütüphanelerinin durumu. Education Sciences, 5(2), 549-566.
 • T.C. Başakşehir Belediyesi. (2022a). Başakşehir'de atık malzemeler kütüphaneye dönüştü. https://www.baSıfır Atık Kütüphanesisehir.bel.tr/baSıfır Atık Kütüphanesisehir-de-atik-malzemeler-kutuphaneye-donustu
 • T.C. Başakşehir Belediyesi. (2022b). Başakşehir'de atık malzemeler kütüphaneye dönüştü. https://www.basaksehir.bel.tr/basaksehir-de-atik-malzemeler-kutuphaneye-donustu#lg=1&slide=3
 • T.C. Bayburt Valiliği. (2022). Bayburt’ta kadınlar atık malzemelerden “Geri Dönüşüm Kütüphanesi” kurdu. http://www.bayburt.gov.tr/bayburtta-kadinlar-atik-malzemelerden-geri-donusum-kutuphanesi-kurdu
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. (2022a). Geri dönüşüm malzemesiyle 525 kütüphane kuruldu. https://www.iletisim.gov.tr/turkce/yerel_basin/detay/geri-donusum-malzemesiyle-525-kutuphane-kuruldu
 • T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. (2022b). Gümüşhane’nin sıfır atık kütüphanesi Kürtün ilçesinde açıldı. https://www.iletisim.gov.tr/turkce/yerel_basin/detay/gumushanenin-sifir-atik-kutuphanesi-kurtun-ilcesinde-acildi
 • T.C. Dinar Belediyesi. (2022). İlçemize Geri Dönüşüm Kütüphanesini kazandıran okulumuzu tebrik ediyoruz. https://www.dinar.bel.tr/haber/ilcemize-geri-donusum-kutuphanesini-kazandiran-okulumuzu-tebrik-ediyoruz.html
 • T.C. Gaziantep Valiliği. (2022). Geri dönüşüm ile yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. http://www.gaziantep.gov.tr/geri-donusum-ile-yapilan-kutuphanenin-acilisi-gerceklestirildi
 • T.C. Giresun Valiliği. (2022). Vali Ünlü, Geri Dönüşüm Kütüphanesi açılışı yaptı. http://www.giresun.gov.tr/vali-unlu-geri-donusum-kutuphanesi-acilisi-yapti
 • T.C. Karabük Valiliği. (2022a). Geri dönüşüme en güzel örnek "Sıfır Atık Kütüphanesi". http://www.karabuk.gov.tr/geri-donusume-en-guzel-ornek-sifir-atik-kutuphanesi
 • T.C. Karabük Valiliği. (2022b). Geri dönüşüme en güzel örnek "Sıfır Atık Kütüphanesi". http://www.karabuk.gov.tr/geri-donusume-en-guzel-ornek-sifir-atik-kutuphanesi#gallery-1
 • T.C. Karaman Valiliği. (t.y.a). Eski malzemeler "Sıfır Atık Kütüphanesinde" hayat buldu. http://www.karaman.gov.tr/eski-malzemeler-sifir-atik-kutuphanesinde-hayat-buldu
 • T.C. Karaman Valiliği. (t.y.b.). Eski malzemeler "Sıfır Atık Kütüphanesinde" hayat buldu. http://www.karaman.gov.tr/eski-malzemeler-sifir-atik-kutuphanesinde-hayat-buldu#gallery-11
 • T.C. Mezitli Kaymakamlığı. (2022). Mezitlide ''Sıfır Atık Kütüphanesi ve Geri Dönüşüm Parkı'' açıldı. http://www.mezitli.gov.tr/mezitlide-sifir-atik-kutuphanesi-ve-geri-donusum-parki-acildi
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı (t.y.). Zenginleştirilmiş kütüphaneler (Z-Kütüphane) etki analizi araştırması: Kısa özet. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı.
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2015). Okuma Kültürü ve Z-Kütüphane Çalıştayı Sonuç Raporu ve Sonrası İçin Planlama. https://z-kutuphane.meb.gov.tr/Content/HaberDosyalari/6eb8f811-cc7f-4a9e-a35d-bce9dab28ca8.pdf
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2019). Milli Eğitim Bakanlığı 2019 – 2023 Stratejik Planı. Ankara. https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/31105532_Milli_EYitim_BakanlYYY_2019-2023_Stratejik_PlanY__31.12.pdf
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2021). "Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projeleri bu kütüphanede hayat buldu. https://www.meb.gov.tr/sifir-atik-ve-kutuphanesiz-okul-kalmayacak-projeleri-bu-kutuphanede-hayat-buldu/haber/24822/tr
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2022). 81 ilde geri dönüşüm yoluyla 250 kütüphane yapıldı. https://www.meb.gov.tr/81-ilde-geri-donusum-yoluyla-250-kutuphane-yapildi/haber/25122/tr
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Batman Halk Eğitimi Merkezi. (2022). Geri Dönüşüm Kütüphanemiz. https://batmanhem.meb.k12.tr/icerikler/geri-donusum-kutuphanemiz_12784554.html
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Batman Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. (2022). "Sıfır Atık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" Projeleri bu kütüphanede hayat buldu. https://sason.meb.gov.tr/www/sifir-atik-ve-kutuphanesiz-okul-kalmayacak-projeleri-bu-kutuphanede-hayat-buldu/icerik/1004
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu. (2022). Sıfır Atık Kütüphanesi. https://beyorta.meb.k12.tr/icerikler/sifir-atik-kutuphanesi_12425052.html
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü. (2022). İzmir "Sıfır Atık Kütüphaneleri" ile geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırıyor. https://izmir.meb.gov.tr/www/izmir-sifir-atik-kutuphaneleri-ile-geri-donusum-kulturunu-yayginlastiriyor/icerik/2404
 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Şemdinli Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü. (2022). Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Kütüphanesi oluşturuldu. https://semdinlihem.meb.k12.tr/icerikler/geri-donusum-ve-sifir-atik-kutuphanesi-olusturuldu_12861677.html
 • T.C. Pazar Kaymakamlığı. (2022). Pazar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ek hizmet binasında “Sıfır Atık Kütüphanesi” açılış programı düzenlendi. http://www.pazar.gov.tr/pazar-halk-egitim-merkezi-mudurlugu-ek-hizmet-binasinda-sifir-atik-kutuphanesi-acilis-programi-duzenlendi
 • T.C. Seydikemer Belediyesi. (2022). Seydikemer'de 'Sıfır Atık Kütüphanesi' açıldı. https://seydikemer.bel.tr/AnaSayfa/HaberDetay?seo_link=seydikemer%E2%80%99de-%E2%80%98s%C4%B1f%C4%B1r-at%C4%B1k-k%C3%BCt%C3%BCphanesi%E2%80%99-ac%C4%B1ld%C4%B1-55913446
 • T.C. Uluborlu Kaymakamlığı. (2022). İlçemizde sıfır atık kütüphanesi açıldı. http://www.uluborlu.gov.tr/ilcemizde-sifir-atik-kutuphanesi-acildi.
 • Topçu, Ö. Ş. (2015). Türk eğitim sisteminde bilgi hizmetleri projeleri. U. Al ve Z. Taşkın (Yay. Haz.), Prof. Dr. İrfan Çakın’a armağan içinde (ss. 221-234). Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü. Topçu, Ö. Ş. (2018). Türk Milli Eğitim Sisteminde bilgi okuryazarlığı gereksinimlerinin karşılanması [Yayımlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi].
 • Topçu, Ö. Ş. ve Önal, H. İ. (2019). Türk millî eğitim sisteminde bilgi okuryazarlığı: Politikalar, öğretim programları, öğretmenler ve öğrenciler üzerine bir araştırma. Bilgi Dünyası, 20(1), 25-63.
 • Torun, O. (2003). Yeni bir mesleki oluşum: Okul Kütüphanecileri İstanbul Grubu [OKİG]. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 55-68.
 • Türkyiğit, M. (1969). Okul kütüphanelerimizi geliştirmeyen engeller. Türk Kütüphaneciliği, 18(4), 265-271. Türkiye Bilimler Akademisi. (2013). Stratejik plan. Türkçe bilim terimleri sözlüğü içinde. 02.12.2022 tarihinde http://terim.tuba.gov.tr/ adresinden erişildi.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2022). Kütüphane İstatistikleri, 2021: Tablo-5 İllere göre örgün ve yaygın eğitim kurum kütüphaneleri ve materyal sayısı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haber Bülteni, 45700. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Kutuphane-Istatistikleri-2021-45700.
 • Üreten, H. (2006). Bir antikçağ okul—Gymnasion-kütüphanesi: Nysa kütüphanesi. Türk Kütüphaneciliği, 20(2), 207-216.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. bs.). Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, B. (2004a). Öğrencilerin okuma ve kütüphane kullanma alışkanlıklarında ebeveynlerin duyarlılığı. Bilgi Dünyası, 5(2), 115-136.
 • Yılmaz, B. (2004b). Türkiye'de eğitim politikası ve kütüphane. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara Şubesi.
 • Yılmaz, B. (2011). Ankara’daki halk kütüphanesi sistemi: Niceliksel bir analiz. Türk Kütüphaneciliği, 25(1), 35-54.
 • Yılmaz, M. ve Çakmak, N. (2020). Ortaokul beşinci sınıf öğrencilerinin yazılı anlatımlarında ve resimlerinde kütüphane algıları. Türk Kütüphaneciliği, 34(4), 744-772.
 • Yüksel-Durukan, A. (2015a). Dijital dünyada okul kütüphaneciliği ve 21. yüzyıl becerileri. Milli Eğitim, (208), 106-120.
 • Yüksel-Durukan, A. (2015b). Neden kütüphane öğretmenine ihtiyacımız var? Türk Kütüphaneciliği, 29(1), 46-49.
 • Zenginer, N. Ç. (2001). Okul kütüphanelerinde bilgi hizmeti ve bir anket [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi].

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgi, Belge Yönetimi
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ömer DALKIRAN
Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
0000-0003-1481-0437
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Dalkıran, Ö. (2023). Türk Milli Eğitim Sisteminde Yeni Bir Okul Kütüphanesi Türü: Sıfır Atık Kütüphaneleri Üzerine Bir Değerlendirme . Library Archive and Museum Research Journal , 4 (1) , 28-53 . DOI: 10.29228/lamre.67979