Araştırma Makalesi
Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

FARKLILAŞAN ÖTEKİLER: KÜRTLERE VE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN TEMSİLLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Yıl 2020, Cilt 25, Sayı 98, 65 - 81, 26.06.2020
https://doi.org/10.36484/liberal.645944

Öz

Türkiye’de sosyal kutuplaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan ötekileştirme, yaygın olarak görülmektedir. Bilhassa 1990’lardan itibaren etnik, dini ve ideolojik kutuplaşma, ötekileştirmeyi derinleştirmiştir. Gelişen teknolojinin bireylere verdiği özgür ve anonim olarak düşüncelerini sunma imkanı, farklı kesimleri hedef alabilen ötekileştirmenin sosyal medya aracılığıyla daha da keskinleşmesine sebep olmaktadır. Literatürde varolan çalışmalar, Kürtlerin toplumun en çok ötekileştirilen etnik grubu olduğunu ortaya koysa da, Suriyeli sığınmacıların gelişiyle değişen atmosfer Kürtlerin ‘öteki’ konumlarında da bir değişimin sinyalini vermektedir. Bu bağlamda, makalenin amacı, Ekşi Sözlük’te Kürtlere ve Suriyelilere yönelik kullanılan temsillerin farklılaşan unsurlarının ortaya koyarak, Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz temsillerin Kürtlerin ‘öteki’konumlarını ne düzeyde etkilediğini tespit etmektir. Bu amaçla, Ekşi Sözlük entryleri aracılığıyla oluşturulan temsiller, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, Ekşi Sözlük’te Suriyeli sığınmacılara yönelik oluşturulan olumsuz temsillerin, Kürtlerin olumsuz temsillerinden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber, seçilen entrylerde Suriyeli sığınmacıların ötekileştirilmesinin, toplumda bu iki sosyal grubun hiyerarşik olarak kurgusuna sebep olarak Kürtlere yönelik ötekileştirmeyi hafifletmiş olsa da, Suriyeli sığınmacıların bu karşılaştırma sebebiyle daha da fazla ötekileştirildiği görülmektedir.

Kaynakça

  • ABU-LUGHOD, Lila. Writing against culture. In: The cultural geography reader. Routledge, 2008. s.50-59.ALP, Hakan. “Çingenelere Yönelik Nefret Söyleminin Ekşi Sözlük ’ Te Yeniden Üretilmesi The Reproduction of Hate Speech Against Gypsies in Ekşi Sözlük” 3 (2), 2016. 143–72.ÇAMBAY, Sinem. Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Dijital Gazetelerdeki Temsil Sorunu.Electronic Turkish Studies, 14.1.2019.ÇELİK, Ayşe Betül, BİLALİ Rezarta; IQBAL, Yeşhim. “Patterns of ‘ Othering ’ in Turkey : A Study of Ethnic , Ideological , and Sectarian Polarisation”South European Society and Politics .8746 2016. https://doi.org/10.1080/13608746.2016.1250382.DOĞANAY, Ülkü; KENEŞ, Hatice Çoban. Yazılı basında Suriyeli ‘mülteciler’: Ayrımcı söylemlerin rasyonel ve duygusal gerekçelerinin inşası. Mülkiye dergisi, 2016, 40.1: 143-184.DONDURUCU, Zeynep Benan; ULUÇAY, Ayşe Pınar. Yeni medya ortamlarında nefret söylemi: Eşcinsellere yönelik nefret söylemi içeren videoların Youtube üzerinden incelenmesi. International Journal of Social Sciences and Education Research, 2015, 1.3: 875-902.ERMAN, Tahire; EKEN, Aslýhan. The “Other of the Other” and “unregulated territories” in the urban periphery: Gecekondu violence in the 2000s with a focus on the Esenler case, İstanbul. Cities, 2004, 21.1: 57-68.GILLESPIE, Alex (ed.). Becoming other: from social interaction to selfreflection. IAP, 2006.JENSEN, Sune Qvotrup. Othering, identity formation and agency. Qualitative studies, 2011, 2.2: 63-78.KARDEŞ, Servet, BANKO, Çağla, and AKMAN, Berrin. "Sosyal medyada Suriye’li sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi." Göç Dergisi 2017, 4.2: 185-200.KIBRIS, Arzu. The polarization trap. Studies in Conflict & Terrorism, 2014, 37.6: 492-522.KARAMAN, Hasan; IŞIKLI, Şevki “Twitter’daki Dini ve Etnik Temelli Nefret Söylemlerinin Analizi,” 2016. 138–52. https://doi.org/10.5824/1309.LIU, James H., et al. Cultural stereotypes and social representations of elders from Chinese and European perspectives. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 2003, 18.2: 149-168.MOSCOVICI, Serge. “Notes Towards a Description of Social Representations,” no. July 1988. https://doi.org/10.1002/ejsp.2420180303.MOSCOVICI, Serge. “Social Science Information,” no. August 2011. https://doi.org/10.1177/0539018411411027.NARLI, Nilüfer, Mine Özaşçılar, Işıl Zeynep, and Turkan Ipek. 2019. “Turkish Daily Press Framing and Representation of Syrian Women Refugees and Gender-Based Problems : Implications for Social Integration Turkish Daily Press Framing and Representation of Syrian.” Journal of Immigrant & Refugee Studies 0 (0): 1–21. https://doi.org/10.1080/15562948.2018.1557311.GENÇOĞLU ONBAŞI, Funda. Social media and the kurdish issue in turkey: Hate speech, free speech and human security. Turkish Studies, 2015, 16.1: 115-130.PARKER, Ian. " Social representations": Social psychology's (mis) use of sociology. Journal for the theory of social behaviour, 1987.SUNATA, Ulas. 2018. “Representation of Syrian Refugees in the Turkish Media 1,” no. December. https://doi.org/10.1386/ajms.7.1.129.YAZICI, Tülay. Yeni Medyanın Nefret Dili: Suriyeli Mültecilerle İlgili Ekşi Sözlük Örneği. Global Media Journal, S, 2016, 7.13: 115-136.ÖZDEMIR, Fatih; ÖNER-ÖZKAN, Bengi. Türkiye’de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsilleri. Nesne Psikolojisi Dergisi, 2016, 4.8: 227-245.YILDIZ, Engincan. Twitter’da ve Çevrimiçi Bir Gazetede Yer Alan Nefret Söylemlerinin Karşılaştırılması: Suriyeli Mülteciler Örneği. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 9.16: 760-793.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Siyasi Bilimler
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Araştırma
Yazarlar

Berfin CAKİN (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2859-4317
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2020
Başvuru Tarihi 12 Kasım 2019
Kabul Tarihi 29 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 25, Sayı 98

Kaynak Göster

APA Cakin, B. (2020). FARKLILAŞAN ÖTEKİLER: KÜRTLERE VE SURİYELİ SIĞINMACILARA İLİŞKİN TEMSİLLERİN KARŞILAŞTIRILMASI . Liberal Düşünce Dergisi , 25 (98) , 65-81 . DOI: 10.36484/liberal.645944