Yazım Kuralları

1. Makaleler World ortamında, Times New Roman harf karakteri kullanılarak yazılmış olmalıdır. Yunanca alıntılar dışında tüm metin tek yazı karakteri ile oluşturulmalıdır.
2. Metin 11 punto; özet, dipnot, katalog 9 punto; kaynakça 10 punto olmalı, tek satır aralıkla yazılmalıdır.
3. A4 boyutundaki yazılarda, sayfanın solundan ve üstünden 3 cm, sağından ve altından 2 cm boşluk bırakılmalıdır.
4. Ana başlık metnin yazıldığı dilde, 11 punto, düz ve kelimelerin ilk harfi büyük harfler ile ortalanarak, koyu yazılmalıdır. Yabancı dildeki başlık, ana başlığın bir alt satırında, 12 punto, italik ve kelimelerin ilk harfi büyük harfler ile ortalanarak, koyu yazılmalıdır.
5. Başlık altında, ortalanarak yazar/yazarların isimleri, 10 punto ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri yıldızlı dipnot (*) ile dipnotta gösterilmeli, dipnotta ise yazarın akademik unvanı, çalıştığı kurumun adı, adresi ve e-posta adresi ile ORC-ID numaraları belirtilmelidir.
6. Yazar isimlerinin altında, 200 kelimeyi aşmayacak şekilde, ancak en az 150 kelimelik özet yazılmalıdır. Özette çalışmanın amacı, içerik ve sonuçları hakkında kısa ve açıklayıcı bilgiler bulunmalıdır. Özetin altında en az 4, en fazla 6 kelimeden oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Yabancı dildeki çalışmalarda metnin kaleme alındığı dilde ve Türkçe özet, Türkçe yazılmış çalışmalarda ise metin dilinde ve İngilizce özet yer almalıdır.
7. Dipnotlar sayfanın altında verilmeli ve makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlemelidir.
8. Metin içerisindeki alt başlıklarda kelimelerin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük olmak üzere 11 punto olmalı ve koyu yazılmalıdır.
9. Çalışmanın tamamı, özet, kaynakça ve figürler ile birlikte 20 sayfayı geçmemeli, sağ alt köşeye sayfa numarası eklenmelidir. Bu sınırlamayı aşan çalışmalarda, editörlerin takdir hakkı göz önüne alınacaktır.
10. Makalede kullanılacak fotoğraf, resim, çizim ve harita gibi görsel verilerde “Fig.” kısaltması kullanılmalı, numaralandırmada süreklilik gözetilmelidir. Metnin içinde kullanılan “Fig.” ibaresi parantez içerisinde yer almalıdır. İkiden fazla figür belirtiliyorsa, iki rakam arasına boşluksuz tire (Fig. 2-4) konulmalıdır. Figür çözünürlükleri 300 dpi’den aşağı olmamalı ve JPEG formatında gönderilmelidir. Figürlerin listesi metnin sonunda, kaynakça bölümünün öncesinde yer almalıdır.
11. Kaynakça, makalenin sonunda bulunmalıdır. Kaynakçanın devamında, varsa figürler yer alır.
12. Makaleler, editörlerin önerileri doğrultusunda seçilen çift taraflı-kör hakemlik (gerektiğinde 3. hakeme gönderilebilir) ilkesine uygun olarak değerlendirilmektedir. Yazarın kimliğinden bağımsız olarak değerlendirilen yazılar için hakemlerin gerekli gördüğü düzeltme ve görüşler yazara iletilir. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler ise işleme konulmadan, yazarına iade edilecektir. Yazar, hakemlerden gelecek değişiklik, düzeltme ve ilaveleri yapmayı taahhüt etmiş sayılır.
13. Yayımlanan yazıların bilimsel sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. Bu çalışmalar doğrudan ya da dolaylı olarak Lycus Dergisi’nin görüşü niteliği taşımaz.
14. Dipnot kaynakları aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır;
Tek Yazarlı Kaynak Gösterme: İnan 1987, 121.
İki Yazarlı Kaynak Gösterme: Şimşek – Duman 2007, 75.
İkiden fazla yazarı kaynak gösterme: Hobbs v.d. 1998, 358.
Birden fazla kaynaktan yapılan alıntıyı gösterme: Kadıoğlu 2006, 152; Ismaelli 2009, 25.
Birden fazla soy ismi taşıyan yazarı kaynak gösterme: Dönmez-Öztürk 2006, 95.
*Dipnotlarda sayfa numaraları verilirken, tam aralık verilmeli (İnan 1987, 121-125), “vd., vdd.” gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır.

15. Kaynakça aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır;
● Kitap kaynak gösterme:
Bailey 1980
D. M. Bailey, Roman Lamps Made in Italy, A Catalogue of the Lamps in the British Museum II, London, 1980.
Demirhan-Erdemir 2015
A. Demirhan Erdemir, Prehistorik ve İlk Çağlarda Tıp, İstanbul, 2015.
Humann v.d. 1898
C. Humann – C. Cichorius – W. Judeich – F. Winter, Altertümer von Hierapolis, Berlin, 1898.
● Çeviri Yapılmış Kitabı Kaynak Gösterme:
Deighton 2005
H. J. Deighton, Eski Atina Yaşantısında Bir Gün, Çev. H. Kökten-Ersoy, İstanbul, 2005.
Magie 2001
D. Magie, Anadolu’da Romalılar I, Attalos’un Vasiyeti, Çev. N. Başgelen – Ö. Çapar, İstanbul, 2001.
● Editörlü Kitapta Bölümü Kaynak Gösterme:
Atila – Gürler 2010
C. Atila – B. Gürler, “Bergama Müzesi’nde Bulunan Roma Dönemi Cam Eserleri”, Metropolis İonia II Yolların Kesiştiği Yer Recep Meriç İçin Yazılar/The Land of the Crossroads Essays in Honour of Recep Meriç, Ed. S. Aybek – A. K. Öz, İstanbul, 2010, 47-53.
● Makale Kaynak Gösterme:
Başaran 1990
S. Başaran, “1988 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları”,11. Kazı Sonuçları Toplantısı, Cilt 2, Ankara, 1990, 107-123.
Kaya 2009
M. A. Kaya, “Anadolu’da Roma Egemenliği (IÖ 205-25)”, Doğu Batı Dergisi 49, Ankara, 2009, 195-234.
Murat 2003
L. Murat, “Ammihanta Ritüelinde Hastalıklar ve Tedavi Yöntemleri”, Archivum Anatolicum 4/2, 2003, 89-109.
Şimşek – Duman 2007
C. Şimşek – B. Duman, “Laodikeia’da Bulunan Ampullalar”, Olba XV, İstanbul, 2007, 73-101.
● Yayımlanmamış Tez Çalışmasını Kaynak Gösterme:
Söğüt 1998
B. Söğüt, Kilikya Bölgesi’ndeki Roma İmparatorluk Çağı Tapınakları, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Konya, 1998.
Erön 2007
A. Erön, Anadolu’da Roma Dönemi Tapınaklarında Görülen Bezemeli Frizler, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2007.
● Antik Dönem Metinlerini Kaynak Gösterme:
Antik döneme ait edebi bir metinden yapılan alıntılar, dipnot yerine metin içerisinde ve parantez içerisinde “Plinius (nat. V.105)”, “Strabon (XII.8.16)” verilmelidir. Metin ya da dipnot içerisinde kullanılan antik dildeki terimler ya da kısa cümleler italik olarak verilmelidir. Antik kaynaklar Der Neue Pauly’de verilen standartlara uygun olmalıdır.
16. Dipnot ve kaynakçada bir yazarın aynı yılda yayımlanmış birden fazla eseri kullanılacaksa, yıldan sonra alfabenin başlangıç harfinden başlayarak küçük harf ekleyerek (Şimşek 2002a, 3; Şimşek 2002b, 231) numaralandırılmalıdır.
17. Başvurular https://dergipark.org.tr/lycus adresi üzerinden yapılmalıdır; bununla birlikte gerektiğinde lycus@pau.edu.tr e-posta adresinden de yapılabilir.

Yazışma Adresi:
Lycus Dergisi
Pamukkale Üniversitesi
Arkeoloji Enstitüsü
20070 Kınıklı Kampüsü/Denizli, Türkiye
Fax: 0258 296 3535
E-mail: lycus@pau.edu.tr