Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

From the Managers Perspective, The Departments of Investment, Monıtorıng And Coordınatıon: Aydın Example

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 1 - 13, 30.09.2022
https://doi.org/10.52539/mad.1139634

Öz

Law No. 6360, which has been in effect since 2014, has brought about important changes in the structure of metropolitan municipalities. However, the law is discussed in many aspects. One of these discussed dimensions is Investment, Monitoring and Coordination Directorates (YIKOB). By law, Special Provincial Administrations were abolished in metropolitan cities, most of their duties and authorities were transferred to metropolitan municipalities, and YIKOB was established in metropolitan cities. In this study, the reflection of the issues discussed and criticized about YIKOBs in the literature is examined. In this framework, the functioning of YIKOBs is evaluated from the point of view of the practitioners. In this context, the organizational structure, duties, powers and responsibilities of YIKOBs; Its financial structure was evaluated with a semi-structured interview form made with the managers of Aydın YIKOB’s. Aydın gained metropolitan status with Law No. 6360. There are 14 questions in total in the structured interview form. The interviewees were selected based on the organization chart of YIKOB. The interviewees are the Investment Monitoring Directorate of YIKOB. The qualitative data obtained from the interviews were interpreted with content analysis and descriptive analysis methods. In this way, it is aimed to determine the opinions of the managers about YIKOBs, the existing or potential problems, and to develop suggestions for the solutions of the problems.

Kaynakça

 • Akman, Ç., Kalender, M. (2018). Yerelde Yeni Bir Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(4), 1025-1056. Belli, A. ve Aydın, A. (2017). 6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme. The Journal of Academic Social Science Studies, 401 -414.
 • Can, E, İ. Avcı (2016). 6360 Sayılı Kanun ile Kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) İşlevselliği (İzmir, Adana, Erzurum Örnekleri), KAYSEM 10, 5-6 Mayıs, İzmir, 2016, 576-577
 • Çapar, S. ve R. Demir (2016). Uygulayıcılar perspektifinden büyükşehir uygulaması, İdarecinin Sesi Dergisi, (69), 31-35.
 • Çapar, S., R. Çapar (2017). Türkiye’de Büyükşehir Yapılanması Ve 6360 Sayılı Kanuna Uygulayıcıların Bakışı, Türk İdare Dergisi, (484), 39-90.
 • Dağlı, Z., C.G. Özgül (2019). Kamu Yönetimi Sistemi İçinde Yeni Bir Birim Olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İşlevi: İzmir Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 28 (1-2), 25-44.
 • Doğan, E. (2019). Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığının Bütünşehir Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi: Malatya Örneği, T.C. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Genç, F.N (2014). 6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a Etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (Özel Sayı), 1-29.
 • Güler, B. A. (2012). Hükümetin 8 Ekim 2012 Günlü Bütünşehir Yasa Tasarısı Üzerine, http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/B%C3%9CT%C3%9CNSEH%C4%B0RTASARIBAG.pdf (2.7.2022)
 • İnal, Y. C. (2022). Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları: Yapı, İşleyiş, Sorunlar Ve Bir Model Önerisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Doktora Programı.
 • Karakılçık, Y., Küçük, Ü. (2019). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 27 (1), 81-96.
 • Karatepe, S., E. Akyol, Ö. Dağdeviren, N. Nalcı, (2016). Malatya Örneğinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Siyasi, İdari ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi, KAYSEM 10, 5-6 Mayıs, İzmir, 2016 s. 403
 • Kızılboğa R., Özaslan K. (2013). İl Özel İdaresi İle Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Https://Www.Academia.Edu/7589942 (06.03.2018)
 • Koyuncu, E. ve Köroğlu, N. (2012). Büyükşehirler Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme. Erişim: http://www.tepav.org.tr/upload/files/1352462517- 9.Buyuksehirler_Tasarisi_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf, Erişim Tarihi: 11.09.2018.
 • Kuran, H. (2015). Türk Yerel Yönetim Sistemi’nde Yeni Bir Kurum: Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayfor13, Bildiriler Kitabı, s: 207-218.
 • On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun Numarası: 6360, Kabul Tarihi: 12.11.2012, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 6.12.2012, Sayı: 28489, Yayımlandığı Düstur Tertip:5, Düstur Cilt: 53.
 • Özel, M. (2016). 6360 Sayılı Kanun İle İl Özel İdarelerinden Yikob’lara Geçiş Süreci-Diyarbakır Örneği, Kayfor13, Bildiriler Kitabı, s: 589-617.
 • Özer, M. A. (2013). Yerel Yönetimler Reformunda Reform. Yerel Politikalar, 97-126.
 • Pektaş, R. (2019). 6360 Sayılı Kanunla Güçlenen Büyükşehir Belediye Modeli İle Değişen Türk İdare Yapısı Ve Modelin Kırılganlıkları, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Süne, C., Genç, F. N. (2017). 6360 Sayılı Kanunda Devir Tasfiye Ve Paylaştırma Komisyonlarının Rolü: Aydın Örneği, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (8), 93-110.
 • Taşcıer, A. (2018) Neoliberalizmde Merkezileşme-Yerelleşme Gerilimi: İl Özel İdareleri, YİKOB Örnekleri ve Yerelde Merkezileşme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (14), 650-662.
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28962.
 • Yıldırım, A. ve Yıldırım, K. E. (2017). Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın Yönetişim Açısından Etkinliği, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 17-29.
 • Yılmaz, B. (2021). Uygulamada Ve Gelecekte Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları, 10(20), 61-92. Http://Www.Tid.Web.Tr/Kurumlar/Tid.Web.Tr/İsd/198/Bayramyilmaz.Pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2021).
 • YİKOP Projesi (2019) https://www.yikobprojesi.org/proje-dokumanlari/ (2.7.2022)

Yöneticilerin Bakış Açısından Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları: Aydın Örneği

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 1 - 13, 30.09.2022
https://doi.org/10.52539/mad.1139634

Öz

2014 yılından itibaren yürürlükte olan 6360 sayılı yasa, büyükşehir belediyelerinin yapısında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Bununla birlikte yasa pekçok boyutu ile tartışılmaktadır. Tartışılan bu boyutlarından biri de Yatırım, İzleme, Koordinasyon Başkanlıklarıdır (YİKOB). Yasayla, büyükşehirlerde İl Özel İdareleri kaldırılarak çoğu görev ve yetkileri büyükşehir belediyelerine devredilmiş, büyükşehirlerde YİKOB kurulmuştur. Bu çalışmada literatürde YİKOB’larla ilgili olarak tartışılan, eleştirilen konuların uygulamaya yansıması incelenmektedir. Bu çerçevede YİKOB’ların işleyişi uygulayıcıların bakış açısından değerlendirilmektedir. Bu kapsamda YİKOB’ların teşkilat yapısı, görev, yetki ve sorumlulukları; mali yapısı, denetimi Aydın YİKOB’da görevli yöneticilerle yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formuyla değerlendirilmiştir. Aydın, 6360 sayılı kanunla büyükşehir statüsü kazanmıştır. Yapılandırılmış görüşme formunda toplam 14 adet soru yer almaktadır. Görüşmeciler YİKOB’un Yatırım İzleme Müdürleridir. Görüşmelerden elde edilen nitel veriler içerik analizi ve betimsel analiz yöntemi ile yorumlanmıştır. Bu şekilde yöneticilerin YİKOB’lar ile ilgili görüşlerinin, mevcut veya ortaya çıkabilecek sorunların tespit edilmesi, sorunların çözümlerine dair önerilerin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Akman, Ç., Kalender, M. (2018). Yerelde Yeni Bir Merkezi Yönetim Birimi: Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 73(4), 1025-1056. Belli, A. ve Aydın, A. (2017). 6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme. The Journal of Academic Social Science Studies, 401 -414.
 • Can, E, İ. Avcı (2016). 6360 Sayılı Kanun ile Kurulan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) İşlevselliği (İzmir, Adana, Erzurum Örnekleri), KAYSEM 10, 5-6 Mayıs, İzmir, 2016, 576-577
 • Çapar, S. ve R. Demir (2016). Uygulayıcılar perspektifinden büyükşehir uygulaması, İdarecinin Sesi Dergisi, (69), 31-35.
 • Çapar, S., R. Çapar (2017). Türkiye’de Büyükşehir Yapılanması Ve 6360 Sayılı Kanuna Uygulayıcıların Bakışı, Türk İdare Dergisi, (484), 39-90.
 • Dağlı, Z., C.G. Özgül (2019). Kamu Yönetimi Sistemi İçinde Yeni Bir Birim Olarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının İşlevi: İzmir Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 28 (1-2), 25-44.
 • Doğan, E. (2019). Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığının Bütünşehir Yönetimi Kapsamında Değerlendirilmesi: Malatya Örneği, T.C. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Genç, F.N (2014). 6360 Sayılı Kanun ve Aydın’a Etkileri”, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (Özel Sayı), 1-29.
 • Güler, B. A. (2012). Hükümetin 8 Ekim 2012 Günlü Bütünşehir Yasa Tasarısı Üzerine, http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/B%C3%9CT%C3%9CNSEH%C4%B0RTASARIBAG.pdf (2.7.2022)
 • İnal, Y. C. (2022). Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları: Yapı, İşleyiş, Sorunlar Ve Bir Model Önerisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Doktora Programı.
 • Karakılçık, Y., Küçük, Ü. (2019). Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Çerçevesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Avrupa Araştırmaları Dergisi, 27 (1), 81-96.
 • Karatepe, S., E. Akyol, Ö. Dağdeviren, N. Nalcı, (2016). Malatya Örneğinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının Siyasi, İdari ve Mali Açıdan Değerlendirilmesi, KAYSEM 10, 5-6 Mayıs, İzmir, 2016 s. 403
 • Kızılboğa R., Özaslan K. (2013). İl Özel İdaresi İle Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, Https://Www.Academia.Edu/7589942 (06.03.2018)
 • Koyuncu, E. ve Köroğlu, N. (2012). Büyükşehirler Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme. Erişim: http://www.tepav.org.tr/upload/files/1352462517- 9.Buyuksehirler_Tasarisi_Uzerine_Bir_Degerlendirme.pdf, Erişim Tarihi: 11.09.2018.
 • Kuran, H. (2015). Türk Yerel Yönetim Sistemi’nde Yeni Bir Kurum: Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayfor13, Bildiriler Kitabı, s: 207-218.
 • On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Kanun Numarası: 6360, Kabul Tarihi: 12.11.2012, Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 6.12.2012, Sayı: 28489, Yayımlandığı Düstur Tertip:5, Düstur Cilt: 53.
 • Özel, M. (2016). 6360 Sayılı Kanun İle İl Özel İdarelerinden Yikob’lara Geçiş Süreci-Diyarbakır Örneği, Kayfor13, Bildiriler Kitabı, s: 589-617.
 • Özer, M. A. (2013). Yerel Yönetimler Reformunda Reform. Yerel Politikalar, 97-126.
 • Pektaş, R. (2019). 6360 Sayılı Kanunla Güçlenen Büyükşehir Belediye Modeli İle Değişen Türk İdare Yapısı Ve Modelin Kırılganlıkları, T.C. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi
 • Süne, C., Genç, F. N. (2017). 6360 Sayılı Kanunda Devir Tasfiye Ve Paylaştırma Komisyonlarının Rolü: Aydın Örneği, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (8), 93-110.
 • Taşcıer, A. (2018) Neoliberalizmde Merkezileşme-Yerelleşme Gerilimi: İl Özel İdareleri, YİKOB Örnekleri ve Yerelde Merkezileşme, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (14), 650-662.
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Resmî Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmî Gazete Sayısı: 28962.
 • Yıldırım, A. ve Yıldırım, K. E. (2017). Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın Yönetişim Açısından Etkinliği, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 17-29.
 • Yılmaz, B. (2021). Uygulamada Ve Gelecekte Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları, 10(20), 61-92. Http://Www.Tid.Web.Tr/Kurumlar/Tid.Web.Tr/İsd/198/Bayramyilmaz.Pdf (Erişim Tarihi: 12.12.2021).
 • YİKOP Projesi (2019) https://www.yikobprojesi.org/proje-dokumanlari/ (2.7.2022)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Kamu Yönetimi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali AYGÜL Bu kişi benim
Aydın YİKOB
0000-0003-2014-2113
Türkiye


Fatma Neval GENÇ> (Sorumlu Yazar)
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2014-2113
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 30 Eylül 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aygül, A. & Genç, F. N. (2022). Yöneticilerin Bakış Açısından Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlıkları: Aydın Örneği . Medeniyet Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 1-13 . DOI: 10.52539/mad.1139634

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354