Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

Medeniyet Araştırmaları Dergisi’ne değerlendirilmek üzere makale gönderen yazarlar ve makaleyi değerlendiren hakemler derginin yazım kurallarını açıkça kabul etmiş sayılır. Aşağıda yer alan kuralları ihlal eden makaleler hakem sürecine alınmadan ön değerlendirme safhasında reddedilir.

• Medeniyet Araştırmaları Dergisi Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmalar yayımlamaktadır ve çalışmaların yazıldıkları dilin kurallarına uygun olması gerekmektedir. Türkçe yazımda ve kısaltmalarda TDK (Türk Dil Kurumu) İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.
• Yazım yanlışlarının fazla olması, bilimsellik şartlarının sağlanmaması makalenin geri çevrilmesi için yeterli görülecektir.
• Çift taraflı kör hakemlik sistemi gereğince sisteme yüklenen makale metni içinde yazarlara ait hiçbir bilgi yer almamalıdır.
• Çalışmaların başlığı 15 kelimeyi geçmemelidir.
• Çalışmaların başlığı, sadece baş harfleri büyük olacak şekilde 11 punto büyüklüğünde ve koyu harflerle yazılmalıdır.
• En fazla 3 yazarlı çalışmalar kabul edilmektedir.
• Aynı sayı içerisinde aynı yazara ait birden fazla makaleye yer verilmez.
• Dergiye gönderilecek çalışmalar Times New Roman yazı formatında, tek aralıklı ve 11 punto ile hazırlanmalıdır.
• Dergiye gönderilen tüm makalelerde hem Türkçe hem de İngilizce olarak makale başlığı, öz ve anahtar kelimeler makalenin ilk sayfasında bulunmalıdır. Bu bölümler iki dilde de birbirine paralel olmalıdır.
• Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 7 kelimeden oluşmalıdır.
• Öz en az 150 en fazla 250 kelimeden oluşacak şekilde yazılmalıdır.
• Öz bölümünde çalışmanın amacı, yöntemi, temel tespitleri ve sonuçları belirtilmeli; mecbur kalınmadıkça kaynak gösterimini gerektirecek ifadeler kullanılmamalıdır.
• Araştırma ve derleme makaleleri her şey dahil 10.000 kelimeyi geçmemelidir.
• Sayfa yapısı üstten 5, alttan 5.5, sol 4.25, sağ 4.25 cm ve 1 satır aralıklı olmalıdır.
• Çalışmada yer alan konu başlıkları Giriş'ten itibaren I, II, III, ... gibi Romen rakamlarıyla, alt başlıklar ise A, B, C, ... gibi büyük harflerle sıralanmalıdır.
• Türkçe yazılmış çalışmalarda yer alan yabancı dillere ait kelimeler italik yazılmalıdır.
• Şekiller ve Tablolar metin içerisinde verilmelidir.
• Şekil numaraları Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3 …vb. diye koyu harflerle ve 10 punto büyüklüğünde şeklin altında yer almalıdır.
• Şekillerin başlığı, şekil numarası belirtildikten sonra devamına 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
• Şekillerin içindeki yazılar 9 punto büyüklüğünde olmalıdır.
• Tabloların numaraları Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 …vb. diye koyu harflerle ve 10 punto büyüklüğünde tablonun üstünde yer almalıdır.
• Tabloların başlığı, tablo numarası belirtildikten sonra devamına 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
• Tabloların içindeki yazılar 9 punto büyüklüğünde olmalıdır.
• Şekil ve Tabloların oluşturulmasında yararlanılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
• Metin içerisinde atıf yapılan her kaynak kaynakçada yer almalı, kaynakçada yer alan her kaynağa da metin içerisinde mutlaka atıf yapılmış olmalıdır.
• Çalışmanın yayım için kabulünden sonra yazıların yayıma hazırlanması aşamasında tespit edilen sorun ve eksikliklerin giderilmesinde birincil sorumluluk yazarlara aittir.
• Yayımlanmak üzere dizgisi tamamlanan yazılar son gözden geçirme için yazarlara gönderilir. Yazarların en geç bir hafta içinde gözden geçirilmiş metni editöre iletmeleri beklenir. Aksi halde çalışma arşive alınacaktır. Son gözden geçirme aşamasında sadece biçimsel değişikliklere izin verilir. Bu aşamada çalışmanın içeriğini ciddi biçimde etkileyecek değişiklikler yapılmasına izin verilmez. Bu tür değişikliklerde ısrar edilmesi halinde Editör Kurulu yazının değişmiş halini tekrar hakem değerlendirmesine gönderme yetkisine sahiptir.
• Çalışmada kullanılan kaynaklara yapılan atıfları dipnot olarak göstermeyiniz. Atıflar metin içinde parantez arasında gösterilmelidir. Atıf yapılırken ve kaynakça düzenlenirken APA Yöntemi (APA 6) kullanılmalıdır. Yapılmak istenen açıklamalara, son not kullanılarak yazının sonunda ayrı bir sayfada yer verilmelidir.

Metin İçi Atıf Yapma:
•Tek Yazarlı Çalışmalarda:
Temel olarak metin içinde iki şekilde atıf yapılabilir:
… (Eryılmaz, 2019: 100).
Eryılmaz’a (2019: 100) göre …
•İki Yazarlı Çalışmalarda
… (Smith ve Petty, 1994: 65).
•Üç ile Beş Yazarlı Çalışmalarda
İlk defa atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir:
… (Keleş, Hamamcı ve Çoban, 2015: 412).
Aynı kaynağa sonraki atıflarda sadece ilk yazarın adı belirtilip diğer yazarlar için “vd.” ifadesi kullanılır.
… (Keleş vd., 2015: 453).
•Altı ve Daha Fazla Yazarlı Çalışmalarda
Sadece ilk yazarın adı belirtilir diğer yazarlar için “vd.” ifadesi kullanılır.
… (Diamond vd., 1965: 57).
•Yazar bir organizasyon veya kurumu ise
İlk atıf: … (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013: 25).
İkinci atıf: … (TÜBİTAK, 2013: 32).
•Aynı parantez içinde birden fazla esere atıfta bulunulduğunda:
Eserler alfabetik sıraya göre dizilmeli ve eserler noktalı virgül ile ayrılmalıdır (Aslan ve Genç, 2019: 17; Öztürk vd., 1985: 23; Yılmaz, 2015: 17).
• Soyadları aynı olan yazarlara atıf yapılacaksa karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır:
… (A. Johnson, 2001: 25; Y. Johnson, 1998: 17).
• Aynı yazarın aynı yıl yayımlanan iki veya daha fazla eserine atıf yapılıyorsa karışıklığı önlemek için yıldan sonra a,b,c harfleri kullanılır:
… (Ateş, 2015a: 27). … (Ateş, 2015b: 352).
•İnternet Kaynaklarına Atıf
Eğer yazar ve yayın tarihi belliyse, (Soyad, Yıl) şeklinde; yazar belli değilse (İnternet Sitesinin Adı, Yıl) şeklinde; yazar ve yayın tarihi belli değilse (İnternet Sitesinin Adı, t.y.) şeklinde atıf yapılmalıdır. Erişim linki metin içi atıfta değil Kaynakça'da verilmelidir.
… (Civaoğlu, 2015).
… (CNN, 2019).
… (TBMM, t.y.).
Not: Eğer atıf yapılan yayının tarihi belli değilse “tarih yok” anlamına gelen (t.y.) ifadesini kullanınız.
•Kişisel iletişim vasıtasıyla ulaşılan mülakatlarda, mektuplarda veya e-maillerde kişisel iletişim kurulan kişinin adı ve görüşmenin tarihi belirtilmelidir. Ancak kişisel iletişim yoluyla elde edilmiş veriler kaynakçaya eklenmemelidir.
… (H. Arslan, kişisel iletişim, 27 Nisan 2018).

Kaynakça Gösterimi:
•Tek Yazarlı Kitaplar
Soyad, Adın İlk Harfi. (Yıl). Kitap Adı İtalik. Şehir: Yayınevi
Eryılmaz, B. (2019). Tanzimat ve Yönetimde Modernleşme. İstanbul: İşaret Yayınları.
•İki ve Daha Fazla Yazarlı Kitaplar
North, D., Wright, A. ve Bary, W. (1959). Confucianism in Action. Stanford: Stanford University Press.
•Editörlü Kitap
Editörün Soyadı, A. (Ed.). (Yıl). Kitap Adı İtalik. Şehir: Yayınevi.
Erdem, R. (Ed.). (2017). Yönetimde İnformalite. İstanbul: Beta Yayıncılık.
•Kitap Bölümü
Soyad, A. (Yıl). Bölümün Başlığı, Editörün A. Soyadı içinde. Kitap Adı İtalik (s. sayfa aralığı). Şehir: Yayınevi.
Watson, J. (1998), Engineering Education in Japan After the Iwakura Mission, I. Nish içinde, The Iwakura Mission in America and Europe: A New Assessment (s. 108-112), Surrey: Japan Library.
•Yazarı Kurum Olan Kitaplar
Australian Bureau of Statistics. (2000). Population by age and sex, New South Wales, 30 June 2000 (ABS Cat. no. 3235.1). Canberra, Australian Capital Territory.
•Dergi Makalesi
Soyad, A. (Yıl). Makalenin Başlığı. Dergi Adı, Cilt(No), sayfa aralığı. doi: xxx xxx xxx
Şentürk, R. (2009). Açık Medeniyet ve Sosyal İçerme. Muhafazakar Düşünce, 6(2), 41-59. doi: 123456789895456
Atıf yapma ve kaynakça gösterimi konusunda daha detaylı bilgi için bakınız: (https://apastyle.apa.org/).
Dipnot ve Son Not Kullanımı
APA yazım stilinde dipnot ve son not kullanımı tercih edilmemektedir. Bu nedenle dergimiz çok gerekli olduğu durumlarda sadece son not kullanımına izin vermektedir. Son notlar roma rakamları ile 8 punto büyüklüğünde verilmelidir.

Not: APA atıf ve kaynakçada “and” yerine “&” kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçede “&” sembolü “ve” yerine kullanılmadığından Türkçe olarak yazılan metinlerde atıf yaparken ve kaynakça yazarken “&” sembolü kullanılmamalıdır. Ayrıca, üç kişiden çok yazarlı metinlere atıf yaparken APA “et al.” (Kernis et al., 1993) kullanılmasını önermektedir. Ancak Türkçe’de “et al.” yerine “vd.” (Kernis vd., 1993) kullanılmalıdır. Bununla birlikte değerlendirilmek üzere dergimize gönderilen çalışma İngilizce hazırlanmışsa bu metinlerde atıf ve kaynakçada APA standartlarına uygun olarak “and” yerine “&” sembolü ve “et al.” kullanılmalıdır.

İletişim / Correspondence                                                                                                                                                                                                                                                                         

Telefon/Phone: +90 216 280 34 81

Faks/Fax: : +90 216 280 34 95

Adres/Address: Medeniyet Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi B-Blok

Dumlupınar Mah. D-100 Yan Yol Kadıköy, İstanbul, Türkiye

sezai.oztop@medeniyet.edu.tr


14283            19354