Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 26, 63 - 78, 18.07.2013

Öz

Bu araştırmanın amacı, Bilişsel Davranışçı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen bir grup rehberliği programının, üniversite öğrencilerinin dil öğrenimine ilişkin inançları üzerindeki etkisini incelemektir. Bu amaçla 264 Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı öğrencisine Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Envanteri (Horwitz, 1988; Kunt, 1997) uygulanmıştır. Envanter sonuçları doğrultusunda olumsuz inanca sahip olduğu belirlenen 80 öğrenci içerisinden gönüllülük esasına bağlı olarak deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Daha sonra deney grubuna seçilen öğrencilere Bilişsel Davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliği programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise herhangi bir işlem yapılmamıştır. Araştırma sonucunda, deney grubuna ait son-test puanlarının kontrol grubundakilerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu, deney grubuna ait son-test puanlarının ön-test puanlarından anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgular, uygulanan grup rehberliği programının dil öğrenimine ilişkin inançlar üzerinde etkili olabileceğine dair kanıtlar sunmaktadır. Araştırmanın, yeni araştırmalarla desteklenerek, ülkemizde sayısı her geçen gün artan üniversite yabancı dil hazırlık okullarında, öğrencilerin dil öğrenimine ilişkin yaşadıkları olumsuz yargılar ve inançlarla başa çıkmalarında kullanılabilecek yapılandırılmış programlar oluşturulmasına destek olabileceği düşünülmektedir.   

Kaynakça

 • Beck, A.T. (2005). Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar. (Çev. Türkcan, A.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Balcı-Çelik, S., Kumcağız, H. & Yılmaz, M. (2012). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin obsesif kompulsif belirti düzeyleri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 121-130.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Beck, S. & Judith (2001). Bilişsel terapi temel ilkeler ve ötesi. (Çev. Hisli Şahin, N.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 22.
 • Bernard, M. E. (2004). Emotional resilience in children: Implications for Rational-emotive Education. Romanian Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 4, 39-52.
 • Bozanoğlu, İ. (2005). Bilişsel Davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38, 17-42.
 • Bulut-Serin,N & Genç, H (2011). Öfke yönetimi eğitim programının ergenlerin öfke denetimi becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36, 236-254.
 • Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M. & Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitivebehavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26, 17-31.
 • Cenkseven, F. (2003). Öfke yönetimi becerileri programının ergenlerin öfke ve saldırganlık düzeylerine etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 2, 153-167.
 • Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulama. (Çev.Ergene, T.).Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Çivitci, A. (2005). Akılcı duygusal eğitimin ilköğretim öğrencilerinin mantıkdışı inanç, sürekli kaygı ve mantıklı karar verme düzeylerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 6, 59-80.
 • Duran, Ö. & Eldeleklioğlu, J. (2005). Öfke kontrol programının 15–18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 267-280.
 • Ellis, A. (1971). Growth through reason: Verbatim cases in rational-emotive psychotherapy. Palo Alto: Science &Behavior Boks.
 • Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Gonzalez, J. E., Nelson, J. R., Gutkin, T. B., Saunders, A., Galloway, A., & Shwery, C. S. (2004). Rational-emotive therapy with children and adolescents: A meta-analysis. Journal of Emotional and behavioral Disorders, 12, 222-235.
 • Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The professional counselor: A process guide to helping. (5th. ed.) Boston: Allyn & Bacon.
 • Halaçoğlu, E. (1999). The Effects of learners beliefs about language learning on their success. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hamamcı, Z. (2006). Integrating psychodrama and cognitive behavioral therapy to treat moderate depression. The Arts in Psychotherapy, 33, 199-207.
 • Heimberg, R. G. (1985). Treatment of social phobia by exposure cognitive restructuring and homework assignments. Journal of Nervous and Mental Disease, 173, 236-245.
 • Horwitz, E. K. (1985). Surveying student beliefs about language learning and teaching in the foreign language methods course. Foreign Language Annals, 18, 333-340.
 • Horwitz, E. K. (1987). Surveying student beliefs about language learning. In A. Wenden & J.Rubin (Eds.), Learner strategies in language learning (pp. 119-129). Englewood Cliffs, NJ: Prentice/Hall International.
 • Horwitz, E.K. (1988). The beliefs about language learning of beginning foreign language students. Modern Language Journal, 72, 283-294.
 • Horwitz, E. K. (1999). Cultural and situational influences on foreign language learners' beliefs about language learning: A review of BALLI studies. System, 27, 557-576.
 • Johnson, K.E. (1994). The emerging believes and instructional practices of preservice English as second language teachers. Teacher and Teacher Education, 10, 439-452.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Yirmi birinci Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, Z. (2009). Bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak yapılan öfke yönetimi programının ergenlerin saldırganlığını azaltmadaki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26,12-24.
 • Kern, R. G. (1995). Students’ and teachers’ beliefs about language learning. Foreign Language Annals, 28, 71-92.
 • Kunt, N. (1997). Anxiety and beliefs about language learning: A study of Turkish-speaking university students Learning English in North Cyprus. Dissertation Abstracts International, 59, 111. (UMI No. 9822635).
 • Kutlesa, N. & Arthur, N. (2008). Overcoming negative aspects of perfectionism through group treatment. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 26, 134-150.
 • Leichsenring, F., Hiller, W., Weissberg, M. & Leibing, E. (2006). Cognitive-behavioral therapy and psychodynamic psychotherapy: Techniques, efficacy, and indications. American Journal of Psychotherapy, 60, 233-259.
 • Marcotte, D. (1997). Treating depression in adolescence: A review of the effectiveness of cognitivebehavioral treatments. Journal of Youth and Adolescence, 26, 273-283.
 • O’Donnell, K. (2003). Uncovering first year students’ language learning experiences, attitudes, and motivations in a context of change at the tertiary level of education. JALT Journal, 25, 31-62.
 • Oh, M. T. (1996). Beliefs about language learning and foreign language anxiety: A study of American university students learning Japanese, Dissertation Abstracts International, The Humanities and Social Sciences, 57, 9.
 • Öz, H. (2007). Understanding metacognitive knowledge of Turkish EFL students in secondary Education. Novitas-Royal Research on Youth and Language, 1, 53-83.
 • Öz, S. & Aysan, F. (2012). Öfke yönetimi eğitiminin okul psikolojik danışmanlarının öfkeyle başa çıkma ve güvengenlik becerilerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 52-69.
 • Park, G. P. (1995). Language learning strategies and beliefs about language learning of university students learning English in Korea. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). The University of Texas at Austin, TX.
 • Peacock, M. (2001). Pre-service ESL teachers' beliefs about second language learning: a longitudinal study. System, 29, 177-195.
 • Richards, C. J. & Lockhard, C. (1994). Reflective teaching in second language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sakui, K. & Gaies, S. J. (1999). Investigating Japanese learners beliefs about language learning. System, 27, 473-492.
 • Siebert, L. L. (2003), Student and teacher beliefs about language learning. The ORTESOL Journal, 21, 7-39
 • Tanaka, K. & Ellis, R. (2003). Study-abroad, Language Proficiency and learner beliefs about language learning. JALT Journal, 25, 63-85.
 • Tercanlıoğlu, L. (2005). Pre-Service EFL teachers' beliefs about foreign language learning and how they relate to gender. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 3, 145-162.
 • Tumposky, N. R. (1991). Student beliefs about language learning: A cross-cultural study. Carleton Papers in Applied Language Studies, 8, 50-65.
 • Tuna-Özcivanoğlu, M. E. (2010). Yapılandırılmış grupla psikolojik danışma programı: Atılganlık becerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10, 11-19.
 • Vernon, A. (2006). Thinking, feeling, behaving: An emotional education curriculum for adolescents (2nd ed.; Grades 7–12). Champaign, IL: Research Press.
 • Vernon, A. & Bernard, M. E. (2006). Applications of REBT in schools: Prevention, promotion, intervention. In A. E. Ellis & M. E. Bernard (Eds.), Rational emotive behavioral approaches to childhood disorders: Theory, Practice and Research (pp. 415-460). New York: Springer.
 • Yolaç, P. (2003). Sosyal fobi ve bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımı. Bilişsel-davranışçı terapiler (s. 47-71). Savaşır, I., Soygüt, G., Kabakçı, E. (Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:3.

Effect of Cognitive Behavioral Approach-Based Group Guidance on Beliefs about Language Learning

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 26, 63 - 78, 18.07.2013

Öz

The purpose of the current study was to examine the effect of cognitive behavioral approach-based group guidance on undergraduate students' beliefs about language learning. With this aim, 264 undergraduate students from English Preparatory classes completed Beliefs About Language Learning Inventory (Horwitz, 1988; Kunt, 1997). Eighty students observed as possessing negative beliefs about language learning were individually interviewed and experimental and control groups were organized with the volunteer students. The experimental group participated in cognitive behavioral approach-based group guidance program, whereas the control group received no intervention. Results of the research indicated that posttest of experimental group was significantly higher than the control group. That is, the group counseling was effective with this group. This research is thought to be a leading one for future research and applications within language preparatory schools at universities in Turkey in their preparation of the programs which targeted to change the irrational beliefs of undergraduate students about the process of language learning with rational ones that enhance their learning.  

Kaynakça

 • Beck, A.T. (2005). Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar. (Çev. Türkcan, A.). İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Balcı-Çelik, S., Kumcağız, H. & Yılmaz, M. (2012). Grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin obsesif kompulsif belirti düzeyleri üzerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 121-130.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman.
 • Beck, S. & Judith (2001). Bilişsel terapi temel ilkeler ve ötesi. (Çev. Hisli Şahin, N.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No: 22.
 • Bernard, M. E. (2004). Emotional resilience in children: Implications for Rational-emotive Education. Romanian Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 4, 39-52.
 • Bozanoğlu, İ. (2005). Bilişsel Davranışçı yaklaşıma dayalı grup rehberliğinin güdülenme, benlik saygısı, başarı ve sınav kaygısı düzeylerine etkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38, 17-42.
 • Bulut-Serin,N & Genç, H (2011). Öfke yönetimi eğitim programının ergenlerin öfke denetimi becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 36, 236-254.
 • Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M. & Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitivebehavioral therapy: A review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26, 17-31.
 • Cenkseven, F. (2003). Öfke yönetimi becerileri programının ergenlerin öfke ve saldırganlık düzeylerine etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 2, 153-167.
 • Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulama. (Çev.Ergene, T.).Ankara: Mentis Yayıncılık.
 • Çivitci, A. (2005). Akılcı duygusal eğitimin ilköğretim öğrencilerinin mantıkdışı inanç, sürekli kaygı ve mantıklı karar verme düzeylerine etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 6, 59-80.
 • Duran, Ö. & Eldeleklioğlu, J. (2005). Öfke kontrol programının 15–18 yaş arası ergenler üzerindeki etkililiğinin araştırılması. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 267-280.
 • Ellis, A. (1971). Growth through reason: Verbatim cases in rational-emotive psychotherapy. Palo Alto: Science &Behavior Boks.
 • Ellis, R. (1994). The study of second language acquisition. Oxford: Oxford University Press.
 • Gonzalez, J. E., Nelson, J. R., Gutkin, T. B., Saunders, A., Galloway, A., & Shwery, C. S. (2004). Rational-emotive therapy with children and adolescents: A meta-analysis. Journal of Emotional and behavioral Disorders, 12, 222-235.
 • Hackney, H. & Cormier, S. (2005). The professional counselor: A process guide to helping. (5th. ed.) Boston: Allyn & Bacon.
 • Halaçoğlu, E. (1999). The Effects of learners beliefs about language learning on their success. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Hamamcı, Z. (2006). Integrating psychodrama and cognitive behavioral therapy to treat moderate depression. The Arts in Psychotherapy, 33, 199-207.
 • Heimberg, R. G. (1985). Treatment of social phobia by exposure cognitive restructuring and homework assignments. Journal of Nervous and Mental Disease, 173, 236-245.
 • Horwitz, E. K. (1985). Surveying student beliefs about language learning and teaching in the foreign language methods course. Foreign Language Annals, 18, 333-340.
 • Horwitz, E. K. (1987). Surveying student beliefs about language learning. In A. Wenden & J.Rubin (Eds.), Learner strategies in language learning (pp. 119-129). Englewood Cliffs, NJ: Prentice/Hall International.
 • Horwitz, E.K. (1988). The beliefs about language learning of beginning foreign language students. Modern Language Journal, 72, 283-294.
 • Horwitz, E. K. (1999). Cultural and situational influences on foreign language learners' beliefs about language learning: A review of BALLI studies. System, 27, 557-576.
 • Johnson, K.E. (1994). The emerging believes and instructional practices of preservice English as second language teachers. Teacher and Teacher Education, 10, 439-452.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Yirmi birinci Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karataş, Z. (2009). Bilişsel davranışçı teknikler kullanılarak yapılan öfke yönetimi programının ergenlerin saldırganlığını azaltmadaki etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26,12-24.
 • Kern, R. G. (1995). Students’ and teachers’ beliefs about language learning. Foreign Language Annals, 28, 71-92.
 • Kunt, N. (1997). Anxiety and beliefs about language learning: A study of Turkish-speaking university students Learning English in North Cyprus. Dissertation Abstracts International, 59, 111. (UMI No. 9822635).
 • Kutlesa, N. & Arthur, N. (2008). Overcoming negative aspects of perfectionism through group treatment. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 26, 134-150.
 • Leichsenring, F., Hiller, W., Weissberg, M. & Leibing, E. (2006). Cognitive-behavioral therapy and psychodynamic psychotherapy: Techniques, efficacy, and indications. American Journal of Psychotherapy, 60, 233-259.
 • Marcotte, D. (1997). Treating depression in adolescence: A review of the effectiveness of cognitivebehavioral treatments. Journal of Youth and Adolescence, 26, 273-283.
 • O’Donnell, K. (2003). Uncovering first year students’ language learning experiences, attitudes, and motivations in a context of change at the tertiary level of education. JALT Journal, 25, 31-62.
 • Oh, M. T. (1996). Beliefs about language learning and foreign language anxiety: A study of American university students learning Japanese, Dissertation Abstracts International, The Humanities and Social Sciences, 57, 9.
 • Öz, H. (2007). Understanding metacognitive knowledge of Turkish EFL students in secondary Education. Novitas-Royal Research on Youth and Language, 1, 53-83.
 • Öz, S. & Aysan, F. (2012). Öfke yönetimi eğitiminin okul psikolojik danışmanlarının öfkeyle başa çıkma ve güvengenlik becerilerine etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 52-69.
 • Park, G. P. (1995). Language learning strategies and beliefs about language learning of university students learning English in Korea. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). The University of Texas at Austin, TX.
 • Peacock, M. (2001). Pre-service ESL teachers' beliefs about second language learning: a longitudinal study. System, 29, 177-195.
 • Richards, C. J. & Lockhard, C. (1994). Reflective teaching in second language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sakui, K. & Gaies, S. J. (1999). Investigating Japanese learners beliefs about language learning. System, 27, 473-492.
 • Siebert, L. L. (2003), Student and teacher beliefs about language learning. The ORTESOL Journal, 21, 7-39
 • Tanaka, K. & Ellis, R. (2003). Study-abroad, Language Proficiency and learner beliefs about language learning. JALT Journal, 25, 63-85.
 • Tercanlıoğlu, L. (2005). Pre-Service EFL teachers' beliefs about foreign language learning and how they relate to gender. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 3, 145-162.
 • Tumposky, N. R. (1991). Student beliefs about language learning: A cross-cultural study. Carleton Papers in Applied Language Studies, 8, 50-65.
 • Tuna-Özcivanoğlu, M. E. (2010). Yapılandırılmış grupla psikolojik danışma programı: Atılganlık becerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10, 11-19.
 • Vernon, A. (2006). Thinking, feeling, behaving: An emotional education curriculum for adolescents (2nd ed.; Grades 7–12). Champaign, IL: Research Press.
 • Vernon, A. & Bernard, M. E. (2006). Applications of REBT in schools: Prevention, promotion, intervention. In A. E. Ellis & M. E. Bernard (Eds.), Rational emotive behavioral approaches to childhood disorders: Theory, Practice and Research (pp. 415-460). New York: Springer.
 • Yolaç, P. (2003). Sosyal fobi ve bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımı. Bilişsel-davranışçı terapiler (s. 47-71). Savaşır, I., Soygüt, G., Kabakçı, E. (Ed.). Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları, No:3.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erkan IŞIK


Zeliha TRAŞ


Abdullah SÜRÜCÜ

Yayımlanma Tarihi 18 Temmuz 2013
Başvuru Tarihi 25 Mayıs 2013
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 26

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeuefd206190, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {1}, number = {26}, pages = {63 - 78}, title = {Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi}, key = {cite}, author = {Işık, Erkan and Traş, Zeliha and Sürücü, Abdullah} }
APA Işık, E. , Traş, Z. & Sürücü, A. (2013). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 1 (26) , 63-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19399/206190
MLA Işık, E. , Traş, Z. , Sürücü, A. "Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2013 ): 63-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19399/206190>
Chicago Işık, E. , Traş, Z. , Sürücü, A. "Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 (2013 ): 63-78
RIS TY - JOUR T1 - Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi AU - Erkan Işık , Zeliha Traş , Abdullah Sürücü Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 63 EP - 78 VL - 1 IS - 26 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi %A Erkan Işık , Zeliha Traş , Abdullah Sürücü %T Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi %D 2013 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V 1 %N 26 %R %U
ISNAD Işık, Erkan , Traş, Zeliha , Sürücü, Abdullah . "Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1 / 26 (Temmuz 2013): 63-78 .
AMA Işık E. , Traş Z. , Sürücü A. Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 1(26): 63-78.
Vancouver Işık E. , Traş Z. , Sürücü A. Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 1(26): 63-78.
IEEE E. Işık , Z. Traş ve A. Sürücü , "Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grup Rehberliğinin Dil Öğrenimine İlişkin İnançlar Üzerindeki Etkisi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 26, ss. 63-78, Tem. 2013