Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Sayı 56, 206 - 226, 25.10.2020

Öz

Bu araştırmada, beşinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ve benlik algıları arasındaki ilişki ile bu değişkenlerin öğrencilerin cinsiyet, bilgisayara sahip olma, anne-babanın öğrenim durumu ve kardeş sayısına göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini Eskişehir il merkezinde yer alan ortaokullardan çalışmaya gönüllü katılan 115 kız, 109 erkek olmak üzere, toplam 224 beşinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Veriler, “Genel Bilgi Formu”, “Çocuklar için Oyun Bağımlılığı Ölçeği” ile “Çocuklar İçin Benlik Algısı Profili” ile elde edilmiştir. Elde edilen verilere normalite testi yapılmış ardından ikili karşılaştırmalar için Mann Whitney U-testi, bilgisayar oyun bağımlılığı ile benlik algıları arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılabilmesi için Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, beşinci sınıf öğrencilerinin bilgisayar oyun bağımlılığı ile benlik algıları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla bilgisayar oyun bağımlılığı düzeyi gösterdiği; kız öğrencilerin de erkek öğrencilerden daha fazla benlik algısı düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Bilgisayara sahip olma durumu, anne-baba öğrenim durumu ve kardeş sayısı gibi değişkenler ile bilgisayar oyun bağımlılığı ve benlik algısı arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır

Kaynakça

  • Akgün, Ö. E., Elçiçek, A., Mammadov, U. ve Ayyıldız, A. S. (2013). Çeşitli Değişkenler Açısından 4.- 8. Sınıf Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Bağımlılıklarının İncelenmesi. 6. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda sunulmuş sözlü bildiri, Sakarya.Aydıner, S. (2017). Ortaokul kademesindeki öğrencilerin bilgisayar bağımlılıkları ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.Bee, H. ve Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi (O. Gündüz, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.Berk, L. E. (2015). Çocuk Gelişimi (A. Dönmez, Çev.). Ankara: İmge Kitapevi.Blume, L. B. & Zembar, M. J. (2007). Middle childhood to middle adolescence: Development from ages 8 to 18. New Jersey : Prentice Hall.Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem YayıncılıkCaplan, S. E. (2003). Preference for online social interaction: A theory of problematic Internet use and psychosocial well-being. Communication research, 30(6), 625-648.Chiu, S. I., Lee, J. Z., & Huang, D. H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. CyberPsychology & behavior, 7(5), 571-581.Çelik, I., Şahin, I. ve Eren, F. (2014). Metaphorical perceptions of middle school students regarding computer games. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 8, 2518-23.Erikçi, M. (2005). Ana baba yoksulluğunun 9-15 yaş grubu çocukların benlik kavramı üzerindeki etkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.Esgin, A. (2000). Yeni bir bağımlılık türü: internet kafeler. Bilim ve Ütopya , 74, 38-45Greenberg, B. S., Sherry, J., Lachlan, K., Lucas, K. & Holmstrom, A. (2010). Orientations to video games among gender and age groups. Simulation & Gaming, 41(2), 238-259.Griffiths, M. D., Davies, M. N., & Chappell, D. (2004). Online computer gaming: a comparison of adolescent and adult gamers. Journal of adolescence, 27(1), 87-96.Griffiths, M.D., Davies, M.N.O. & Chappell, D. (2003). Breaking the stereotype: the case of online gaming. Cyberpsychology & Behavior, 6(1), 81-91.Güllü, M., Arslan, C., Dündar, A., ve Murathan, F. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 89-100.Harter, S. (1998). The development of self-representations. In W. Damon & N. Eisenberg (Ed.), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development (s. 553-617). New York: Wiley.Hauge, M. R., & Gentile, D. A. (2003). Video game addiction among adolescents: Associations with academic performance and aggression. Society for Research in Child Development Conference sunulmuş bildiri, Tampa.Horzum, M. B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 56-68.Horzum, M. B., Ayas, T. ve Çakır Balta, Ö. (2008). Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 76-88.Jackson, L. A., Zhao, Y., Kolenic III, A., Fitzgerald, H. E., Harold, R., & Von Eye, A. (2008). Race, gender, and information technology use: The new digital divide. CyberPsychology & Behavior, 11(4), 437-442.Kim, E. J., Namkoong, K., Ku, T. & Kim, S. J. (2008). The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. European psychiatry, 23(3), 212-218.Kowert, R., Domahidi, E., & Quandt, T. (2014). The relationship between online video game involvement and gaming-related friendships among emotionally sensitive individuals. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(7), 447-453.Kurşun, M. (1998). Elazığ’da iki farklı lisedeki öğrencilerin aile sorunlarının benlik saygısı üzerine etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Fırat Üniversitesi, Elazığ.Lee, I. M. & Buchner, D. M. (2008). The importance of walking to public health. Medicine and science in sports and exercise, 40(7), 512-518.O'Malley, P. M., & Bachman, J. G. (1979). Self-esteem and education: Sex and cohort comparisons among high school seniors. Journal of Personality and Social Psychology, 37(7), 1153- 1159.Onay, P., Hotomaroğlu, A. ve Çağıltay, K. (2005). Türkiye’deki Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTU ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arası karşılaştırmalı bir çalışma. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Ankara.Orleans, M. & Laney, M. C. (2000). Children’s computer use in the home: Isolation or sociation?. Social Science Computer Review, 18(1), 56-72.Özkan, İ. (1994). Benlik saygısını etkileyen etkenler. Düşünen Adam, 7(3), 4-9.Rodgers, R. F., Melioli, T., Laconi, S., Bui, E., & Chabrol, H. (2013). Internet addiction symptoms, disordered eating, and body image avoidance. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(1), 56-60.Santrock, J. W. (2011). Yaşam boyu gelişim: gelişim psikolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Sayıl, M., Güre, A. ve Uçanok, Z. (2002). Ergenliğe Geçişte Bilgilendirmenin Ergenin Bilgi Düzeyi ve Benlik Algısına Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 17(50), 47-58.Şahin, C. ve Tuğrul, V. M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 4(3), 115-130.Şahin, D. ve Güvenç, G. B. (1996). Ergenlerde aile algısı ve benlik algısı. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), 22-32.Şahin, F ve Gürbüz, S. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Şekercioğlu, G. (2009). Çocuklar için benlik algısı profilinin uyarlanması ve faktör yapısının farklı değişkenlere göre eşitliğinin test edilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.Temel, Z. F. ve Aksoy, A. B. (2016). Ergen ve gelişimi: yetişkinliğe ilk adım. Ankara: Nobel Yayıncılık.Tüzün, H. (2006). Eğitsel bilgisayar oyunları ve bir örnek: Quest Atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 220-229.Ulum, H (2016). Çocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılığı ile duygu ayarlayabilme arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ üniversitesi, MersinUsmiani, S., & Daniluk, J. (1997). Mothers and their adolescent daughters: Relationship between self-esteem, gender role identity, and body image. Journal of Youth and Adolescence, 26 (1), 45- 62.Voida, A., & Greenberg, S. (2009). Wii all play: The console game as a computational meeting place. Proceedings of the27th international conference on human factors in computing systems (s. 1559-1568). New York, NY: ACM Press.Young, K. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. In L. VandeCreek & T. Jackson (Eds.), Innovations in clinical practice: a source book, (s. 19-31). Sarasota, Florida: Professional Resource Press.Young, K. S. (1996). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: A case that breaks the stereotype. Psychological Reports,79 (3), 251-270.Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of educational psychology, 81(3), 329-339.

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPUTER GAME ADDICTION AND SELF PERCEPTION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS

Yıl 2020, Sayı 56, 206 - 226, 25.10.2020

Öz

In this study, the relationship between computer game addiction and self-perception of fifth grade students was investigated. In addition, it was investigated whether these variables differ according to gender, computer ownership, educational status of parents and number of siblings. The sample of the study consisted of 224 fifth-grade students (115 girls and 109 boys) from the secondary schools in the city center of Eskişehir. The data were obtained by using “the General Information Form”, “Game Addiction Scale for Children” and “Self-Perception Profile for Children”. Normality test was applied to the obtained data and then Mann Whitney U-test was used for paired comparisons. Spearman Correlation analysis was used to determine the relationship between computer game addiction and self-perception. As a result of the study, it was seen that there was a negative correlation between computer game addiction and self-perception of fifth grade students. In the study, male students had higher computer gaming addiction than female students; female students had higher self-perception than male students. It was concluded that there is no significant relationship between computer ownership, parents education status, the number of siblings

Kaynakça

  • Akgün, Ö. E., Elçiçek, A., Mammadov, U. ve Ayyıldız, A. S. (2013). Çeşitli Değişkenler Açısından 4.- 8. Sınıf Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Bağımlılıklarının İncelenmesi. 6. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumunda sunulmuş sözlü bildiri, Sakarya.Aydıner, S. (2017). Ortaokul kademesindeki öğrencilerin bilgisayar bağımlılıkları ile benlik saygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.Bee, H. ve Boyd, D. (2009). Çocuk Gelişim Psikolojisi (O. Gündüz, Çev.). İstanbul: Kaknüs Yayınları.Berk, L. E. (2015). Çocuk Gelişimi (A. Dönmez, Çev.). Ankara: İmge Kitapevi.Blume, L. B. & Zembar, M. J. (2007). Middle childhood to middle adolescence: Development from ages 8 to 18. New Jersey : Prentice Hall.Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: Pegem YayıncılıkCaplan, S. E. (2003). Preference for online social interaction: A theory of problematic Internet use and psychosocial well-being. Communication research, 30(6), 625-648.Chiu, S. I., Lee, J. Z., & Huang, D. H. (2004). Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. CyberPsychology & behavior, 7(5), 571-581.Çelik, I., Şahin, I. ve Eren, F. (2014). Metaphorical perceptions of middle school students regarding computer games. International Journal of Social, Education, Economics and Management Engineering, 8, 2518-23.Erikçi, M. (2005). Ana baba yoksulluğunun 9-15 yaş grubu çocukların benlik kavramı üzerindeki etkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi, Konya.Esgin, A. (2000). Yeni bir bağımlılık türü: internet kafeler. Bilim ve Ütopya , 74, 38-45Greenberg, B. S., Sherry, J., Lachlan, K., Lucas, K. & Holmstrom, A. (2010). Orientations to video games among gender and age groups. Simulation & Gaming, 41(2), 238-259.Griffiths, M. D., Davies, M. N., & Chappell, D. (2004). Online computer gaming: a comparison of adolescent and adult gamers. Journal of adolescence, 27(1), 87-96.Griffiths, M.D., Davies, M.N.O. & Chappell, D. (2003). Breaking the stereotype: the case of online gaming. Cyberpsychology & Behavior, 6(1), 81-91.Güllü, M., Arslan, C., Dündar, A., ve Murathan, F. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Bilgisayar Oyun Bağımlılıklarının İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 89-100.Harter, S. (1998). The development of self-representations. In W. Damon & N. Eisenberg (Ed.), Handbook of child psychology: Social, emotional, and personality development (s. 553-617). New York: Wiley.Hauge, M. R., & Gentile, D. A. (2003). Video game addiction among adolescents: Associations with academic performance and aggression. Society for Research in Child Development Conference sunulmuş bildiri, Tampa.Horzum, M. B. (2011). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 56-68.Horzum, M. B., Ayas, T. ve Çakır Balta, Ö. (2008). Çocuklar için bilgisayar oyun bağımlılığı ölçeği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(30), 76-88.Jackson, L. A., Zhao, Y., Kolenic III, A., Fitzgerald, H. E., Harold, R., & Von Eye, A. (2008). Race, gender, and information technology use: The new digital divide. CyberPsychology & Behavior, 11(4), 437-442.Kim, E. J., Namkoong, K., Ku, T. & Kim, S. J. (2008). The relationship between online game addiction and aggression, self-control and narcissistic personality traits. European psychiatry, 23(3), 212-218.Kowert, R., Domahidi, E., & Quandt, T. (2014). The relationship between online video game involvement and gaming-related friendships among emotionally sensitive individuals. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 17(7), 447-453.Kurşun, M. (1998). Elazığ’da iki farklı lisedeki öğrencilerin aile sorunlarının benlik saygısı üzerine etkileri. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Fırat Üniversitesi, Elazığ.Lee, I. M. & Buchner, D. M. (2008). The importance of walking to public health. Medicine and science in sports and exercise, 40(7), 512-518.O'Malley, P. M., & Bachman, J. G. (1979). Self-esteem and education: Sex and cohort comparisons among high school seniors. Journal of Personality and Social Psychology, 37(7), 1153- 1159.Onay, P., Hotomaroğlu, A. ve Çağıltay, K. (2005). Türkiye’deki Öğrencilerin Bilgisayar Oyunu Oynama Alışkanlıkları ve Oyun Tercihleri: ODTU ve Gazi Üniversitesi öğrencileri arası karşılaştırmalı bir çalışma. Bilişim Teknolojileri Işığında Eğitim Konferansı’nda sunulmuş bildiri, Ankara.Orleans, M. & Laney, M. C. (2000). Children’s computer use in the home: Isolation or sociation?. Social Science Computer Review, 18(1), 56-72.Özkan, İ. (1994). Benlik saygısını etkileyen etkenler. Düşünen Adam, 7(3), 4-9.Rodgers, R. F., Melioli, T., Laconi, S., Bui, E., & Chabrol, H. (2013). Internet addiction symptoms, disordered eating, and body image avoidance. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 16(1), 56-60.Santrock, J. W. (2011). Yaşam boyu gelişim: gelişim psikolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.Sayıl, M., Güre, A. ve Uçanok, Z. (2002). Ergenliğe Geçişte Bilgilendirmenin Ergenin Bilgi Düzeyi ve Benlik Algısına Etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 17(50), 47-58.Şahin, C. ve Tuğrul, V. M. (2012). İlköğretim öğrencilerinin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeylerinin incelenmesi. Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks, 4(3), 115-130.Şahin, D. ve Güvenç, G. B. (1996). Ergenlerde aile algısı ve benlik algısı. Türk Psikoloji Dergisi, 11(38), 22-32.Şahin, F ve Gürbüz, S. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Şekercioğlu, G. (2009). Çocuklar için benlik algısı profilinin uyarlanması ve faktör yapısının farklı değişkenlere göre eşitliğinin test edilmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Ankara.Temel, Z. F. ve Aksoy, A. B. (2016). Ergen ve gelişimi: yetişkinliğe ilk adım. Ankara: Nobel Yayıncılık.Tüzün, H. (2006). Eğitsel bilgisayar oyunları ve bir örnek: Quest Atlantis. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 220-229.Ulum, H (2016). Çocuklarda bilgisayar oyunu bağımlılığı ile duygu ayarlayabilme arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çağ üniversitesi, MersinUsmiani, S., & Daniluk, J. (1997). Mothers and their adolescent daughters: Relationship between self-esteem, gender role identity, and body image. Journal of Youth and Adolescence, 26 (1), 45- 62.Voida, A., & Greenberg, S. (2009). Wii all play: The console game as a computational meeting place. Proceedings of the27th international conference on human factors in computing systems (s. 1559-1568). New York, NY: ACM Press.Young, K. (1999). Internet addiction: symptoms, evaluation and treatment. In L. VandeCreek & T. Jackson (Eds.), Innovations in clinical practice: a source book, (s. 19-31). Sarasota, Florida: Professional Resource Press.Young, K. S. (1996). Psychology of computer use: XL. Addictive use of the Internet: A case that breaks the stereotype. Psychological Reports,79 (3), 251-270.Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of educational psychology, 81(3), 329-339.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşe Belgin AKSOY Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Gülhan YILMAZ BURSA>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2124-7013
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2020
Başvuru Tarihi 14 Ağustos 2019
Kabul Tarihi 7 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 56

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeuefd605304, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, eissn = {1302-8944}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2020}, number = {56}, pages = {206 - 226}, title = {ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Aksoy, Ayşe Belgin and Yılmaz Bursa, Gülhan} }
APA Aksoy, A. B. & Yılmaz Bursa, G. (2020). ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (56) , 206-226 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/57315/605304
MLA Aksoy, A. B. , Yılmaz Bursa, G. "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 206-226 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/57315/605304>
Chicago Aksoy, A. B. , Yılmaz Bursa, G. "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (2020 ): 206-226
RIS TY - JOUR T1 - ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Ayşe BelginAksoy, GülhanYılmaz Bursa Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 206 EP - 226 VL - IS - 56 SN - -1302-8944 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Ayşe Belgin Aksoy , Gülhan Yılmaz Bursa %T ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2020 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P -1302-8944 %V %N 56 %R %U
ISNAD Aksoy, Ayşe Belgin , Yılmaz Bursa, Gülhan . "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / 56 (Ekim 2020): 206-226 .
AMA Aksoy A. B. , Yılmaz Bursa G. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (56): 206-226.
Vancouver Aksoy A. B. , Yılmaz Bursa G. ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2020; (56): 206-226.
IEEE A. B. Aksoy ve G. Yılmaz Bursa , "ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR OYUN BAĞIMLILIĞI İLE BENLİK ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı. 56, ss. 206-226, Eki. 2020