Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA GÖREVLİ PİYANO EĞİTİMCİLERİNİN ARTİKÜLASYON TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Yıl 2021, Sayı: 57, 306 - 335, 30.01.2021

Öz

Bir müzik öğretmeni adayının, piyanoda performans sergileyebilmesi veya piyanoyu eşlik aracı olarak kullanabilmesi için piyanoda belirli teknik becerilere sahip olması gerekir. Hiç şüphesiz artikülasyonlar da bu becerilerden biridir. Bu araştırma, müzik eğitimi anabilim dallarında görevli piyano eğitimcilerinin görüşleri doğrultusunda, artikülasyonların öğretiminde kullanılan yöntemlerin ve karşılaşılan sorunların; tekniklerin çalımında dikkat edilmesi gereken durumların ve öğretim sürecinde kullanılan kaynakların incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler eğitimcilerle görüşme yapılarak toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu ADIMA Protokolü çerçevesinde yer alan üniversitelerin müzik eğitimi anabilim dallarında görevli piyano eğitimcileri oluşturmaktadır. Müzik eğitimi anabilim dallarında görevli piyano eğitimcileriyle gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmeler ile elde edilen veriler, betimsel analiz yapılarak çözümlenmiştir.

Kaynakça

 • Bilen, S. (1995). İşbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi ve süreçler üzerindeki etkileri (Yayınlamamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Çoban, S. (2019). Piyanoda artikülasyon tekniklerinin öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler ve bunlarla baş etme yolları: Güzel sanatlar liseleri örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Ekinci, H. ve Gün, E. (2013). Piyano eğitiminde müzikal ifade ve yorum. S. Karakelle (Ed.), Piyano öğretiminde pedagojik yaklaşımlar (s. 43-78). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gasımova, T. (2010). Piyano öğrenme ve öğretme teknikleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (25), 99-106.
 • Gök, Ö. (2019). Artikülasyon ve yay kullanımı: İlhan Baran’ın bir bölümlü sonatinası üzere bir inceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4), 2610-2625.
 • Göktepe, M. E. (2014). Dil ve müziğin karşılaştırılması. Ankara: Phoenix Yayınevi. İzgi Topalak, Ş., Yazıcı, T. ve Kılıç, I. (2016). Piyano öğretim elemanlarının başlangıç seviyesi piyano öğretimi uygulamalarına ilişkin görüşleri [İpekyolu Özel Sayı]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 2295-2309.
 • Kaleli, Y. S. ve Barışeri, N. (2018). Müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi sürecinde kazandıkları teknik davranışların incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 23- 48.
 • Karakelle, S. (2005). Öğretmenlerin etkili öğretmen tanımlarının etkili öğretmenlik boyutlarına göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(135), 1-10.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap, nitel veri analizi (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Paker, T. (2017). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. F.N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Durum çalışması (s. 119-134). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Sağ, M. (2019) Müzik eğitimi anabilim dalı lisans öğrencilerinin piyano eğitiminde kullanılan terim ve işaretleri bilme durumu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, V. (2009). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (15.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmezöz, F. (2015). Müzik öğretmenliği lisans programı 1. sınıf piyano dersi tanımlarında yer alan teknik becerilerin gerçekleştirme düzeylerinin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirmesi. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 8(40), 580-585.
 • Yıldırım, A., Ünal, A. ve Çelik, M. (2011). Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algılarının analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 2-109. http://www.insanbilimleri.com. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, V., Sevinç, S. ve Öztürk, Z.E. (2016). Güzel Sanatlar Liselerinde bireysel ses eğitimi dersinde kullanılan öğretim yöntemlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(İpekyolu Özel Sayısı), 2554-2567.

OPİNİONS OF PİANO EDUCATORS WORKİNG İN EDUCATİON FACULTY MUSİC EDUCATİON DEPARTMENTS ON TEACHİNG ARTİCULATİON TECHNİQUES

Yıl 2021, Sayı: 57, 306 - 335, 30.01.2021

Öz

A music teacher candidate must have certain technical skills on the piano in order to perform on the piano or to use the piano as a accompaniment tool. Undoubtedly, articulations are one of these skills. This research aims to examine the teaching methods and resources used in articulation techniques in piano teaching, the problems encountered in teaching and the situations that should be considered in the study of articulation techniques in line with the opinions of the piano educators working in the music education departments. Qualitative research method was used in the research and data were collected by interviewing educators. The working group of the research consists of piano educators working in the MEABD of universities within the framework of ADIMA Protocol. Findings show that piano educators use the methods of “identification, sampling, demonstration, difference, making use of opposites” in the teaching of articulation techniques.

Kaynakça

 • Bilen, S. (1995). İşbirlikli öğrenmenin müzik öğretimi ve süreçler üzerindeki etkileri (Yayınlamamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Creswell, J. W. (2005). Educational research planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.
 • Çoban, S. (2019). Piyanoda artikülasyon tekniklerinin öğretiminde öğretmenlerin karşılaştıkları güçlükler ve bunlarla baş etme yolları: Güzel sanatlar liseleri örneği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Ekinci, H. ve Gün, E. (2013). Piyano eğitiminde müzikal ifade ve yorum. S. Karakelle (Ed.), Piyano öğretiminde pedagojik yaklaşımlar (s. 43-78). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gasımova, T. (2010). Piyano öğrenme ve öğretme teknikleri. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, (25), 99-106.
 • Gök, Ö. (2019). Artikülasyon ve yay kullanımı: İlhan Baran’ın bir bölümlü sonatinası üzere bir inceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(4), 2610-2625.
 • Göktepe, M. E. (2014). Dil ve müziğin karşılaştırılması. Ankara: Phoenix Yayınevi. İzgi Topalak, Ş., Yazıcı, T. ve Kılıç, I. (2016). Piyano öğretim elemanlarının başlangıç seviyesi piyano öğretimi uygulamalarına ilişkin görüşleri [İpekyolu Özel Sayı]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 2295-2309.
 • Kaleli, Y. S. ve Barışeri, N. (2018). Müzik öğretmeni adaylarının piyano eğitimi sürecinde kazandıkları teknik davranışların incelenmesi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (35), 23- 48.
 • Karakelle, S. (2005). Öğretmenlerin etkili öğretmen tanımlarının etkili öğretmenlik boyutlarına göre incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 30(135), 1-10.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (28. Baskı). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (2015). Genişletilmiş bir kaynak kitap, nitel veri analizi (S. Akbaba Altun ve A. Ersoy, Çev.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Paker, T. (2017). Nitel araştırma yöntem, teknik, analiz ve yaklaşımları. F.N. Seggie ve Y. Bayyurt (Ed.), Durum çalışması (s. 119-134). Ankara: Anı Yayıncılık
 • Sağ, M. (2019) Müzik eğitimi anabilim dalı lisans öğrencilerinin piyano eğitiminde kullanılan terim ve işaretleri bilme durumu (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Sönmez, V. (2009). Program geliştirmede öğretmen el kitabı (15.Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sönmezöz, F. (2015). Müzik öğretmenliği lisans programı 1. sınıf piyano dersi tanımlarında yer alan teknik becerilerin gerçekleştirme düzeylerinin öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirmesi. Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi, 8(40), 580-585.
 • Yıldırım, A., Ünal, A. ve Çelik, M. (2011). Öğretmen kavramına ilişkin öğretmen, yönetici ve müfettiş algılarının analizi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 2-109. http://www.insanbilimleri.com. Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yiğit, V., Sevinç, S. ve Öztürk, Z.E. (2016). Güzel Sanatlar Liselerinde bireysel ses eğitimi dersinde kullanılan öğretim yöntemlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(İpekyolu Özel Sayısı), 2554-2567.
Toplam 17 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Ulaş Bayırlı

Gökay Yıldız 0000-0001-7518-421X

Yayımlanma Tarihi 30 Ocak 2021
Gönderilme Tarihi 16 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Sayı: 57

Kaynak Göster

APA Bayırlı, A. U., & Yıldız, G. (2021). MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALLARINDA GÖREVLİ PİYANO EĞİTİMCİLERİNİN ARTİKÜLASYON TEKNİKLERİNİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(57), 306-335.