Yayın Etiği ve Suistimal Bildirimi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, en yüksek yayın etiği standartlarını sağlamayı amaçlayan hakemli bir dergidir. Yayın eylemine katılan tüm taraflar (editörler, yazarlar, hakemler ve yayıncı) etik davranış standartları üzerinde anlaşmak zorundadır.

Elsevier tavsiyelerine ve Yayın Etiği Komitesinin Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama - COPE Kılavuzlarına dayanan aşağıdaki Yayın Etiği ve Yayın Malpraktis Beyanı ilkelerini açıklıyoruz.

En iyi yayın etiği standartlarını teşvik ediyoruz ve yayın yanlış uygulamalarına karşı olası tüm önlemleri alıyoruz.

1. Editörlerin sorumlulukları

Editörler, dergiye gönderilen makaleleri, yazarın ırkı, cinsiyeti, cinsel yönelimi, dini inancı, etnik kökeni, vatandaşlığı, siyasi felsefesi veya kurumsal ilişkisi dikkate alınmaksızın derginin kapsamıyla ilgisi temelinde değerlendirmekle yükümlüdür. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve netliği ile çalışmanın geçerliliğine dayanacaktır. Baş Editör, derginin tüm editoryal içeriği ve bu içeriğin yayınlanma zamanlaması üzerinde tam yetkiye sahiptir.

Editör ve Editör Kurulu gönderilen makale hakkında herhangi bir bilgiyi ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışında kimseye açıklamaz. Editörler ve yayın kurulu üyeleri ayrıca gönderilen yazılarla ilgili tüm bilgilerin inceleme altında gizli tutulmasını sağlayacaktır.

Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, bir makalenin yazar (lar) ının yazarının kimliğini ve makalenin kimliğini ortaya çıkarmayarak, alanında uzman en az iki hakem tarafından kör inceleme sürecinden geçmesini sağlar.

Editörler, hakemlerin görüş ve önerilerinin zaman içinde yazarlara gönderilmesini ve makalelerin yayınlanması konusunda nihai kararı alan Baş Editör'e iade edilmesini sağlamalıdır. Genel Yayın Yönetmeni bu kararı verirken diğer editörlerle veya hakemlerle görüşebilir.

2. Yazarlar ve Yazarların sorumlulukları

Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir hesabını sunmalı ve ardından çalışmanın önemine dair objektif bir tartışma yapmalıdır. Makale, başkalarının eseri çoğaltmasına izin vermek için yeterli bilgi ve kamu bilgi kaynaklarına göndermeler içermelidir. Derleme makaleleri doğru, objektif ve kapsamlı olmalı, editoryal 'görüş' veya perspektif parçaları bu şekilde açıkça tanımlanmalıdır. Hileli veya bilerek yanlış ifadeler etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

Yazarlardan editör incelemesi için  çalışmalarının ham verilerini sunmaları istenebilir ve uygulanabilir ise verilerin kamuya açık hale getirilmesi için hazırlanmaları gerekir. Her halükarda, yazarların gizliliğinin korunabilmesi ve tescilli verilerle ilgili yasal hakların serbest bırakılmasını engellememesi koşuluyla, yazarlar bu verilerin yayınlandıktan sonra en az 10 yıl boyunca (tercihen kurumsal veya konuya dayalı veri havuzu veya başka bir veri merkezi aracılığıyla) diğer yetkili profesyonellere erişilebilir olmasını sağlamalıdır.

Yazarlar, sadece tamamen orijinal eserler yazdıklarından ve sunduklarından ve başkalarının eserlerini ve / veya kelimelerini kullandıklarında, bunun uygun şekilde atıfta bulunduklarından emin olmalıdırlar. Makalede bildirilen çalışmanın niteliğinin belirlenmesinde etkili olan yayınlar da belirtilmelidir. Başka birinin makalesini yazarın kendisi gibi kopyalamak, başkasının makalesinin önemli kısımlarını (atıfta bulunmadan) yorumlamak veya başkaları tarafından ve tüm formlarında yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçları talep etmek gibi intihal etik olmayan yayıncılık davranışı oluşturur ve kabul edilemez.

Esasen aynı araştırmayı tanımlayan makaleler birden fazla dergide veya birincil yayında yayınlanmamalıdır. Bu nedenle, yazarlar daha önce başka bir dergide yayınlanmış bir makaleyi değerlendirme için dergimize yüklememelidirler. Bir makalenin aynı anda birden fazla dergiye sunulması etik dışı yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez. Bazı makalelerin (klinik kılavuzlar, çeviriler gibi) birden fazla dergide yayınlanması, bazı koşulların yerine getirilmesi koşuluyla bazen haklı görülebilir. İlgili dergilerin yazarları ve editörleri, aynı verileri ve birincil belgenin yorumunu yansıtması gereken ikincil yayını kabul etmelidir. Birincil referans ikincil yayında belirtilmelidir.

Yazarlık sadece çalışmanın tasarımına, fikrine, yürütülmesine, veri edinilmesine ve analizine önemli katkılarda bulunan kişilerle sınırlıdır. Yazarlara teknik yardım, yazma ve diğer genel destek konularında yardımcı olan, ancak yazarlık kriterlerini karşılamayan diğer tüm kişiler makalenin yazarları olarak kabul edilmez. Aksine, bu insanlar “Teşekkürler” bölümünde kabul edilmelidir.
Yazarlar - mümkün olan en erken aşamada (genellikle başvuru sırasında bir açıklama formu göndererek ve makaleye bir açıklama ekleyerek) - sonuçları veya makaledeki yorumlarını etkilemek için yorumlanabilecek çıkar çatışmalarını ortadan kaldırmalıdır. Açıklanması gereken potansiyel çıkar çatışmalarına örnek olarak fahri, eğitim bursları veya diğer fonlar, konuşmacıların bürolarına katılım, üyelik, istihdam, danışmanlık, hisse senedi sahipliği veya diğer özsermaye payları ve ücretli uzman ifadesi veya patent lisans düzenlemelerinin yanı sıra kişisel veya mesleki ilişkiler, bağlılıklar, konudaki bilgi veya inançlar veya makalede tartışılan materyaller gibi finansal olmayan düzenlemeler. İş için tüm mali destek kaynakları açıklanmalıdır (hibe numarası veya varsa diğer referans numarası dahil).

Yazarlar, başkalarının çalışmalarını doğru bir şekilde kabul etmelerini sağlamalı ve ayrıca raporlanan çalışmanın doğasını belirlemede etkili olan yayınları da belirtmelidir. Özel olarak elde edilen bilgiler (konuşma, yazışma veya üçüncü taraflarla yapılan görüşmelerden) kaynaktan açık ve yazılı izin alınmadan kullanılmamalı veya raporlanmamalıdır. Yazarlar, bu hizmetlerde yer alan eserin yazar (lar) ının açık yazılı iznini almadıkları sürece, hakemlik taslakları veya hibe başvuruları gibi gizli hizmetlerin sağlanması sırasında elde edilen bilgileri kullanmamalıdır.
Eser, kullanımlarında doğası gereği olağandışı tehlikeleri olan kimyasallar, prosedürler veya ekipman içeriyorsa, yazarlar bunları makalede açıkça tanımlamalıdır. Çalışma hayvanların veya insan katılımcıların kullanımını içeriyorsa, yazarlar tüm prosedürlerin ilgili yasalara ve kurumsal yönergelere uygun olarak yapılmasını ve uygun kurumsal komitelerin bunları onayladığından emin olmalıdır; makale bu etki için bir ifade içermelidir. Yazarlar ayrıca makalede insan katılımcılarla deney yapmak için bilgilendirilmiş olur alındığını ifade etmelidir. İnsan katılımcıların gizlilik haklarına daima uyulmalıdır.

Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduğunda, dergi editörlerini veya yayıncısını derhal bilgilendirmek ve makaleyi erratum şeklinde düzeltmek veya makaleyi geri çekmek için onlarla işbirliği yapmak zorundadırlar. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir eserin önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir taraftan öğrenirse, makaleyi derhal düzeltmek veya geri çekmek ya da derginin editörlerine makalenin doğruluğu hakkında kanıt sağlamak yazarların yükümlülüğüdür.

Yazarlar, emsal inceleme sürecine katılmak ve editörlerin ham veri, açıklama ve etik kanıt onayı, hasta rızası ve telif hakkı izinleri taleplerine derhal yanıt vererek tam işbirliği yapmak zorundadır. "Gerekli revizyonlar" ile ilgili ilk karar verilmesi durumunda, yazarlar gözden geçirenlerin yorumlarına sistematik, nokta nokta ve zamanında cevap vermeli ve son teslim tarihine kadar makalelerini gözden geçirmeli ve yeniden sunmalıdır.

3. Hakemlerin Sorumlulukları

Hakem değerlendirmesi, editörlere ve derginin icra editör kuruluna editoryal kararlar vermede yardımcı olur ve yazarlarla editoryal iletişim yoluyla yazarların makalelerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için niteliksiz hisseden veya derhal incelemenin imkansız olacağını bilen davetli hakemler derhal editörleri bilgilendirmeli ve alternatif gözden geçirenlerle iletişime geçilebilmesi için incelemeyi reddetmelidir.

Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarların açık yazılı onayı olmadan bir gözden geçirenin kendi araştırmasında kullanılmamalıdır. İncelenmek üzere alınan yazılar gizli belge olarak değerlendirilmelidir. Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen imtiyazlı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Bu, inceleme davetini reddeden davetli yorumcular için de geçerlidir.

Hakemler, yazarın telif hakkı ihlali ve intihalden haberdar olduklarında derginin editörüne rapor vermelidir.

İncelemeler objektif olarak yapılmalı ve gözlemler destekleyici argümanlarla net bir şekilde formüle edilmeli, böylece yazarlar makaleyi geliştirmek için kullanabilirler. Yazarların kişisel eleştirileri uygun değildir.

Hakemler, yazarlar tarafından belirtilmeyen ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Önceki yayınlarda bildirilen gözlem, türetme veya argüman olan herhangi bir ifadeye ilgili atıf eşlik etmelidir.

Makaleye ve burada açıklanan çalışmayla bağlantılı yazar, şirket veya kurumlardan herhangi biriyle rekabet, işbirlikçi veya diğer ilişkiler veya bağlantılardan kaynaklanan çıkar çatışmaları olan davetli hakemler derhal editörlere çıkar çatışmalarını beyan ettiklerini ve gözden geçirme davetini reddettiklerini bildirmelidir, böylece alternatif gözden geçirenlerle iletişim kurulabilir.

Hakemler yazarları ırk, yaş, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, engellilik, dini inanç, vatandaşlık, politik yönelim veya sosyal sınıf dikkate almadan içeriğe göre değerlendirir.

4. Yayıncıların Sorumlulukları

Bilimsel suistimal, hileli yayın veya intihal iddiası olduğu durumlarda yayıncı, editörlerle yakın işbirliği içinde durumu açıklığa kavuşturmak ve söz konusu makaleyi değiştirmek için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Bu, bir erratumun derhal yayınlanmasını, açıklanmasını veya en ciddi durumda etkilenen çalışmanın geri çekilmesini içerir. Yayıncı, editörlerle birlikte, araştırma suiistimalinin meydana geldiği makalelerin yayınlanmasını tanımlamak ve önlemek için makul adımları atacak ve hiçbir koşulda böyle bir suistimali teşvik etmeyecek veya bilerek bu suistimalin gerçekleşmesine izin vermeyecektir.

Yayıncı, bilimsel araştırmanın kalıcı olarak kullanılabilirliğini ve korunmasını taahhüt eder ve kuruluşlarla ortaklık kurarak ve kendi dijital arşivimizi koruyarak erişilebilirliği sağlar.

5. Okuyucuların Sorumlulukları

Dergi okuyucuları bilimsel makalelerin telif haklarını ihlal etmekten kaçınmalıdır. Yayıncının izni olmadan makalelerin tam metin dosyalarını sosyal medyada veya başka bir çevrimiçi platformda paylaşmayın veya yayınlamayın.

REDDİ

Ne editörler ne de Yayın Kurulu dergide yayınlanan makalelerin ifade edilen görüşlerinden ve içeriklerinden sorumlu değildir. Yazıların ve hataların özgünlüğü, düzeltilmesi, yazarların sorumluluğundadır. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi'nde inceleme ve yayın için gönderilen tüm yazılar, özgünlük, etik konular ve faydalı katkılar için çift kör incelemelere tabi tutulmaktadır. Hakemlerin kararları dergide yayınlanmak için tek araçtır ve kesindir.