PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kuyu Suyunda Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi: Bartın Örneği

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 1, 18 - 23, 24.12.2015

Öz

Bu araştırmada, Bartın ili kuyu sularının nitrat, nitrit, iletkenlik ve pH parametreleri belirlenmiştir. Bu amaçla, üç lokasyondaki dokuz kuyudan su örnekleri alınmıştır. Bu analizler dört farklı zamanda (Aralık 2014 ile Ocak-Mart 2015) tekrarlanmıştır. Kuyu sularının nitrat, nitrit, pH ve elektriksel iletkenlik parametreleri ortalamaları sırasıyla, 13.24 mg/L,0.04 mg/L, 8.11 ve 767 μmhos/cm bulunmuştur. Sonuç olarak, Bartın yöresi kuyu sularında elde edilen nitrat ve nitrit değerlerinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olduğu ve bölge kuyu sularının halk sağlığı üzerinde risk oluşturacak düzeyde nitrat ve nitrit içermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bartın, kuyu suyu, nitrat, nitrit, su kirliliği

Kaynakça

 • Ağaoğlu, S., Alişarlı, M., Alemdar, S. ve Dede, S. (2007). Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularında Nit- rat ve Nitrit Düzeylerinin Araştırılması. YYÜ Veteri- nerlik Fakültesi Dergisi, 18(2), 17-24.
 • Anonim (1997). TS 266 İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik, sular-içme ve kullanma suları. Türk Standartları, Ankara.
 • Anonim (2008). Bartın İli Su Kaynakları Yönetimi Stra- tejisi. T.C. Bartın Valiliği, Bartın.
 • Balkanlıoğlu, R. (2008). Gaziantap'te Kuyu Suları Kirli- liğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kah- ramanmaraş.
 • Dağoğlu, G., Bildik, A., Aksoy, A. (1995). Van yöresin- deki sularda nitrat ve nitrit düzeyi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 240-244.
 • Dönderici, Z.S., Dönderici, A., Başar, F. (2010), Kaynak Sularının Fiziksel Ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 67(4), 167-172.
 • Durmaz, H., Ardıç, M., Aygün, O., Genli, N. (2007). Şanlıurfa ve Yöresindeki Kuyu Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeyleri. Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fa- kültesi Dergisi, 18(1), 51-54.
 • EPA, 2002. Ground water and drinking water. Environ- mental Protection Agency, U.S.
 • Ertaş, N., Gönülalan, Z., Yıldırım, Y., Al, S., Karadal F. (2013). Kayseri Bölgesi Kuyu Sularındaki Nitrat ve Nitrit düzeyleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(1),15-19.
 • Günşen, U., Anar, Ş., Gündüz, H. (2000). Uludağ'daki Su Kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. SDÜ Tıp Fak Dergisi, 7(2), 21-24.
 • Hill, A.R. (1996). Nitrate removal in stream riparian zones. J. Environmental
 • Kaplan, M., Sönmez, S., Tokmak, S. (1999). Antalya- Kumluca Yöresi Kuyu Sularının Nitrat İçerikleri. Tur- kish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 309-313.
 • Karaçal, F., Toprak, Ş., İnce, S. (2006). Şanlıurfa Böl- gesi Kuyu Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Belir- lenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası, Aydın.
 • Kaya, S., Akar, F. (2002). Metaller, Diğer Organik Mad- deler ve Radyoetkin Maddeler. Veteriner Hekimliğin- de Toksikoloji 2. Baskı. Ed: S. Kaya, İ. Pirinçci, A. Bilgili., Ankara 240- 243.
 • Korkut, R.N., Güler, C., Akbulut, C., Kurt, M.A. (2011). Tarsus Ovası (Mersin) Yeraltı Sularında Görülen Nit- rat-Nitrit Kirliliğinin Alansal Dağılımları ve Çeşitli Fi- ziksel Parametrelerle Olan İlişkileri. 64. Türkiye Jeo- loji Kurultayı, 25-29 Nisan, Ankara, 49-50.
 • Moon H. S.,Chang S. W., Nam K., Choe J., Kim J. Y. 2006. Effect of reactive media composition andco- contaminants on sulfur-based autotrophic denitrifica- tion. Environmental Pollution, 144, 802-807.
 • Mutlu, E., Yanık, T., Demir, T. (2013). Karagöl (Hafik- Sivas)’ün Su Kalitesinin İncelenmesi. Alınteri, 24(B), 35-45.
 • Omurtag, G.Z., 1992. Marmara ve Trakya bölgelerin- deki yeraltı ve yüzey sularının sentetik gübre atıkla- rıyla kirlenmeleri bakımından nitrat düzeylerinin sap- tanması. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 18: 9-21.
 • Öktüren-Asri, F., Demirtaş, E.I., Arı, N., Arpacıoğlu, A.E. ve Özkan, C.F. (2010). Antalya-Serik Yöresi Seralarında Kullanılan Sulama Sularının Kalitelerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 145-150.
 • Özdemir, M., Yavuz, H., İnce, S. (2004). Afyon Bölgesi Kuyu Sularında nitrat ve nitrit düzeylerinin belirlen- mesi. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Der- gisi, 51, 25-28.
 • Patır, B., Güven, A.M., Arslan, A. (1992). Elazığ bölgesi içme ve kullanma, kaynak, kuyu ve göl sularının hij- yenik kaliteleri üzerinde araştırmalar. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Dergisi, 6(1-2), 127-134.
 • Pirinçci, İ., Servi, K. (1993). Elazığ bölgesinde kullanı- lan sularda nitrat ve nitrit düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Derg., 7, 91-100.
 • Polat, R., Elçi, A., Şimşek, C., Gündüz, O. (2007). İzmir-Nif Dağı Çevresindeki Yeraltı Suyu Nitrat Kirliliği Boyutunun Mevsimsel Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-27 Ekim, İzmir.
 • SKKY (2004). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete, An- kara.
 • Sünal, S., Erşahin, S. (2012). Türkiye'de Tarımsal Kaynaklı Yeraltı Suyu Nitrat Kirliliği. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2), 116-118.
 • Şen, N.P., Donaldson, B. (1978) . Improved color- imet'lic method for determining nitrate and nitrite in foods. J Assoc Off Anal Chem, 61, 1389-1394.
 • Taş, B., Candan, A.Y., Can, Ö.V., Topraka, S. (2010). Ulugöl (Ordu)'nun Bazı Fiziko Kimyasal Özellikleri. Journal of Fisheries Sciences, 4(3), 254-263.
 • Tepe, Y., Ateş, A., Mutlu, E., Töre, Y. ( 2006) . Kara- göl'ün (Erzin-Hatay) bazı fizikokimyasal özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, 155-161.
 • Uçar, S. (1990). ‘Tekirdağ İçme Suyu, Kaynak Suyu, Kuyu Suyu, Deniz Suyunda Bakteriyolojik Kirlilik ve Nitrit Aranması Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ Üniversitesi Fen bilimleri Enstitü- sü,Tekirdağ.
 • Varol, F., Bellitürk, K., Sağlam, M.T. (2005). Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri. Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(4), 391-396.
 • WHO, 1999. Guidelines for drinking-water Quality. World Health Organization. Genova.
 • Yalçın, S., Tekinşen, O.C., Nizamlıoğlu, M. (1988). Konya il merkezindeki içme ve kullanma sularının hij- yenik kalitesi. Selçuk Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 4(1),83- 89.

Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 1, 18 - 23, 24.12.2015

Öz

Kaynakça

 • Ağaoğlu, S., Alişarlı, M., Alemdar, S. ve Dede, S. (2007). Van Bölgesi İçme ve Kullanma Sularında Nit- rat ve Nitrit Düzeylerinin Araştırılması. YYÜ Veteri- nerlik Fakültesi Dergisi, 18(2), 17-24.
 • Anonim (1997). TS 266 İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik, sular-içme ve kullanma suları. Türk Standartları, Ankara.
 • Anonim (2008). Bartın İli Su Kaynakları Yönetimi Stra- tejisi. T.C. Bartın Valiliği, Bartın.
 • Balkanlıoğlu, R. (2008). Gaziantap'te Kuyu Suları Kirli- liğinin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kah- ramanmaraş.
 • Dağoğlu, G., Bildik, A., Aksoy, A. (1995). Van yöresin- deki sularda nitrat ve nitrit düzeyi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(2), 240-244.
 • Dönderici, Z.S., Dönderici, A., Başar, F. (2010), Kaynak Sularının Fiziksel Ve Kimyasal Kaliteleri Üzerine Bir Araştırma. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 67(4), 167-172.
 • Durmaz, H., Ardıç, M., Aygün, O., Genli, N. (2007). Şanlıurfa ve Yöresindeki Kuyu Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeyleri. Yüzüncüyıl Üniversitesi Veteriner Fa- kültesi Dergisi, 18(1), 51-54.
 • EPA, 2002. Ground water and drinking water. Environ- mental Protection Agency, U.S.
 • Ertaş, N., Gönülalan, Z., Yıldırım, Y., Al, S., Karadal F. (2013). Kayseri Bölgesi Kuyu Sularındaki Nitrat ve Nitrit düzeyleri. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 10(1),15-19.
 • Günşen, U., Anar, Ş., Gündüz, H. (2000). Uludağ'daki Su Kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri. SDÜ Tıp Fak Dergisi, 7(2), 21-24.
 • Hill, A.R. (1996). Nitrate removal in stream riparian zones. J. Environmental
 • Kaplan, M., Sönmez, S., Tokmak, S. (1999). Antalya- Kumluca Yöresi Kuyu Sularının Nitrat İçerikleri. Tur- kish Journal of Agriculture and Forestry, 23, 309-313.
 • Karaçal, F., Toprak, Ş., İnce, S. (2006). Şanlıurfa Böl- gesi Kuyu Sularında Nitrat ve Nitrit Düzeylerinin Belir- lenmesi. 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, 26-30 Haziran, Kuşadası, Aydın.
 • Kaya, S., Akar, F. (2002). Metaller, Diğer Organik Mad- deler ve Radyoetkin Maddeler. Veteriner Hekimliğin- de Toksikoloji 2. Baskı. Ed: S. Kaya, İ. Pirinçci, A. Bilgili., Ankara 240- 243.
 • Korkut, R.N., Güler, C., Akbulut, C., Kurt, M.A. (2011). Tarsus Ovası (Mersin) Yeraltı Sularında Görülen Nit- rat-Nitrit Kirliliğinin Alansal Dağılımları ve Çeşitli Fi- ziksel Parametrelerle Olan İlişkileri. 64. Türkiye Jeo- loji Kurultayı, 25-29 Nisan, Ankara, 49-50.
 • Moon H. S.,Chang S. W., Nam K., Choe J., Kim J. Y. 2006. Effect of reactive media composition andco- contaminants on sulfur-based autotrophic denitrifica- tion. Environmental Pollution, 144, 802-807.
 • Mutlu, E., Yanık, T., Demir, T. (2013). Karagöl (Hafik- Sivas)’ün Su Kalitesinin İncelenmesi. Alınteri, 24(B), 35-45.
 • Omurtag, G.Z., 1992. Marmara ve Trakya bölgelerin- deki yeraltı ve yüzey sularının sentetik gübre atıkla- rıyla kirlenmeleri bakımından nitrat düzeylerinin sap- tanması. İstanbul Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 18: 9-21.
 • Öktüren-Asri, F., Demirtaş, E.I., Arı, N., Arpacıoğlu, A.E. ve Özkan, C.F. (2010). Antalya-Serik Yöresi Seralarında Kullanılan Sulama Sularının Kalitelerinin Belirlenmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(2), 145-150.
 • Özdemir, M., Yavuz, H., İnce, S. (2004). Afyon Bölgesi Kuyu Sularında nitrat ve nitrit düzeylerinin belirlen- mesi. Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Der- gisi, 51, 25-28.
 • Patır, B., Güven, A.M., Arslan, A. (1992). Elazığ bölgesi içme ve kullanma, kaynak, kuyu ve göl sularının hij- yenik kaliteleri üzerinde araştırmalar. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Dergisi, 6(1-2), 127-134.
 • Pirinçci, İ., Servi, K. (1993). Elazığ bölgesinde kullanı- lan sularda nitrat ve nitrit düzeylerinin belirlenmesi. Fırat Üniv. Sağ. Bil. Derg., 7, 91-100.
 • Polat, R., Elçi, A., Şimşek, C., Gündüz, O. (2007). İzmir-Nif Dağı Çevresindeki Yeraltı Suyu Nitrat Kirliliği Boyutunun Mevsimsel Değerlendirilmesi. 7. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi, 24-27 Ekim, İzmir.
 • SKKY (2004). Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği. 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete, An- kara.
 • Sünal, S., Erşahin, S. (2012). Türkiye'de Tarımsal Kaynaklı Yeraltı Suyu Nitrat Kirliliği. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 5(2), 116-118.
 • Şen, N.P., Donaldson, B. (1978) . Improved color- imet'lic method for determining nitrate and nitrite in foods. J Assoc Off Anal Chem, 61, 1389-1394.
 • Taş, B., Candan, A.Y., Can, Ö.V., Topraka, S. (2010). Ulugöl (Ordu)'nun Bazı Fiziko Kimyasal Özellikleri. Journal of Fisheries Sciences, 4(3), 254-263.
 • Tepe, Y., Ateş, A., Mutlu, E., Töre, Y. ( 2006) . Kara- göl'ün (Erzin-Hatay) bazı fizikokimyasal özellikleri. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 23, 155-161.
 • Uçar, S. (1990). ‘Tekirdağ İçme Suyu, Kaynak Suyu, Kuyu Suyu, Deniz Suyunda Bakteriyolojik Kirlilik ve Nitrit Aranması Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Tekirdağ Üniversitesi Fen bilimleri Enstitü- sü,Tekirdağ.
 • Varol, F., Bellitürk, K., Sağlam, M.T. (2005). Tekirdağ İli Sulama Sularının Özellikleri. Trakya Üniv. Tekirdağ Ziraat Fak. Tarım Bilimleri Dergisi, 11(4), 391-396.
 • WHO, 1999. Guidelines for drinking-water Quality. World Health Organization. Genova.
 • Yalçın, S., Tekinşen, O.C., Nizamlıoğlu, M. (1988). Konya il merkezindeki içme ve kullanma sularının hij- yenik kalitesi. Selçuk Üniv. Vet. Fak. Dergisi, 4(1),83- 89.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Betül Tuba GEMİCİ


Cengiz YÜCEDAĞ


Eray KARAKOÇ Bu kişi benim


Derviş ALGUR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gemici, B. T. , Yücedağ, C. , Karakoç, E. & Algur, D. (2015). Kuyu Suyunda Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi: Bartın Örneği . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 18-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/makufebed/issue/19417/206597

Dergimiz birçok dizin tarafından indekslenmekte ve ayrıca  indekslenmek üzere incelenmeye alınmış bulunmaktadır.