Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KENTLERİ DAYANIKLI YAPMAK İÇİN HESAP VERİLEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI VE YÜKSEK DENETLEME KURULLARININ ROLÜ

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 19, 445 - 456, 30.06.2017
https://doi.org/10.20875/makusobed.286683

Öz

Günümüzde, kentlerde daha fazla insan afet eğilimli alanlara yerleşiyor. Bu nedenle, son zamanlarda afet riskini azaltma politikası olarak dayanıklı yapı toplulukları oluşturulmaya başlamıştır. Kentsel alanları esnek kılmak için gerekli faaliyetler genellikle yerel düzeyde planlanıp yürütülmekte olsada, özel sektör, vatandaşlar ve hatta uluslararası topluluk doğrudan bu faaliyetlerle ilgilenmektedir. Kentlerin esnek hale getirilmesi ile ilgili hedeflerin başarılması, iyi planlanmış, iyi yönetilen etkinliklere/çabalara ve iyi koordine edilmiş paydaşlara bağlıdır.

              Bilindiği üzere, kentleri dayanıklı hale getiren program ve projeler çoğunlukla uzun süreli ve büyük bütçeler gerektirmektedir. Çoklu paydaşlar tarafından finanse edilen, büyük bir bütçe gerektiren uzun vadeli programları ve projeleri uygulamak, şeffaf bir şekilde yapılabilir. Ayrıca, tüm menfaat sahiplerine güvence vermek hesap verebilirliği gerekli kılmaktadır. Bu açıdan varolan hesap verebilirlik çerçevesi tüm menfaat sahiplerini kapsamamaktadır. Bu nedenle, hesap verebilirliğin arttırılması için özel dikkat gösterilmelidir.

Bu çalışmada, kentlerin dayanıklı hale gelmesine yönelik yaklaşımların eksiklikleri ortaya çıkarılmış ve üstesinden gelmek için hesap verebilirliğin güçlendirilmesi önerilmiştir. Aşağıdaki soruların yanıtları bulunmaya çalışılmıştır;

·     Kentleri etkili, sürdürülebilir ve hesap verebilir olan yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde dayanıklı kılmak için iyi yönetişim nasıl oluşturabiliriz?

·     Kentlerin dayanıklı hale getirilmesi için şeffaflığı ve hesap verebilirliği nasıl güçlendirebiliriz?

·     Kentleri dayanıklı kılma konusundaki faaliyetlerin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve verimliliğini artırmak için Yüksek Denetleme Kurulları (YDK) 'nın katkısı nasıl arttırılabilir?

                            Beklendiği gibi, bu soruların cevapları, güçlendirilmeye ihtiyaç duyulan temel unsurları ortaya çıkarmak ve hesap verebilirliğin kapsamını yeniden belirleme imkanı vermiştir. Kuşkusuz, bu çalışma vatandaşları ve uluslararası toplumu içermektedir. Sonuç olarak bu çalışmada dayanıklı topluluk oluşturma sürecinde performans hesap verebilirliğinin güçlendirilmesinin önemini vurgulamaya ve bu bağlamda Yüksek Denetleme Kurullarının rolüne dikkat çekmek amaçlanmıştır.

Kaynakça

 • Bovens, Mark (2007), “Analysing and assessing accountability: a conceptual framework,” European Law Journal, 13(4): 449-450.
 • EC (2001), European governance white paper. Commission of the European Communities, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm, Brussels.
 • INTOSAI-AADA (2007), “Activity Report of the INTOSAI Task Force on Accountability for and Audit of Disaster-related Aid,” the 19th INCOSAI 2007, Mexico City, Mexico.
 • INTOSAI-AADA (2014), Brief information about Parallel/Coordinated International Audit on Disaster Risk Reduction, http://www.intosaiksc.org/default_a.php?syn=2&e=0#0, results of parallel audits, 28.02.2014. The joint report of parallel/coordinated international audit will be published on the website of the INTOSAI Knowledge Sharing Committee in 2014.
 • INTOSAI (2014), ISSAI 5510 Audit of disaster risk reduction. The International Standards of Supreme Audit Institutions, http://www.issai.org/4-auditing-guidelines/guidelines-on-specific-subjects/.
 • OECD (2014), Good Practices in Supporting Supreme Audit Institutions. Organization for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20SAI%20Good%20Practice%20Note.pdf .
 • UN (2010), UN Resolution 64/200.

ENHANCING ACCOUNTABILITY FOR MAKING CITIES RESILIENT AND ROLE OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS

Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 19, 445 - 456, 30.06.2017
https://doi.org/10.20875/makusobed.286683

Öz

Currently, more and more people are settling in cities, located in disaster prone areas. Therefore, building resilient community has recently become more prominent in the disaster risk reduction policies. Although the activities required for making urban areas resilient are mainly planned and conducted at the local level, private sector, citizens, and even the international community are directly involved and interested in these activities. The achievement of goals related to making cities resilient depends on well-planned, well-managed activities/efforts and well-coordinated stakeholders.

As known, the programs and projects related to making cities resilient are mostly long- term and require big budgets. Implementing the long-term programs and projects requiring a big budget financed by multi-stakeholders can be carried out in a transparent manner. Furthermore, giving assurance to all stakeholders necessitates accountability. The existing accountability framework in this respect does not cover all stakeholders. Therefore, special attention has to be paid to enhancing accountability.

              In this research, we revealed the shortcomings of approaches towards making cities resilient, and proposed to strengthen accountability to overcome them. We sought answers to the following questions;

·     How can we create good governance for making cities resilient at local, national and international levels that is effective, sustainable, and accountable?

·     How can we strengthen the transparency and accountability in the field of making cities resilient?

·     How can Supreme Audit Institutions (SAIs)’ contribution be increased to enhance the transparency, accountability and effectiveness of the activities concerning making cities resilient?

                            As expected, the answers to these questions revealed the principle factors in need of strengthening and gave us the scope of redrawing accountability. Undoubtedly, this study involved citizens as well as international community. In conclusion, in this paper we tried to emphasize the importance of strengthening performance accountability in the process of building resilient community and, to attract attention to the role of Supreme Audit Institutions within this context. 

Kaynakça

 • Bovens, Mark (2007), “Analysing and assessing accountability: a conceptual framework,” European Law Journal, 13(4): 449-450.
 • EC (2001), European governance white paper. Commission of the European Communities, http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-01-10_en.htm, Brussels.
 • INTOSAI-AADA (2007), “Activity Report of the INTOSAI Task Force on Accountability for and Audit of Disaster-related Aid,” the 19th INCOSAI 2007, Mexico City, Mexico.
 • INTOSAI-AADA (2014), Brief information about Parallel/Coordinated International Audit on Disaster Risk Reduction, http://www.intosaiksc.org/default_a.php?syn=2&e=0#0, results of parallel audits, 28.02.2014. The joint report of parallel/coordinated international audit will be published on the website of the INTOSAI Knowledge Sharing Committee in 2014.
 • INTOSAI (2014), ISSAI 5510 Audit of disaster risk reduction. The International Standards of Supreme Audit Institutions, http://www.issai.org/4-auditing-guidelines/guidelines-on-specific-subjects/.
 • OECD (2014), Good Practices in Supporting Supreme Audit Institutions. Organization for Economic Co-operation and Development, http://www.oecd.org/dac/effectiveness/Final%20SAI%20Good%20Practice%20Note.pdf .
 • UN (2010), UN Resolution 64/200.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Haziran 2017
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Latif Gürkan KAYA
MEHMET AKIF ERSOY UNIV
0000-0001-8033-1480
Türkiye


Arife COŞKUN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2017
Başvuru Tarihi 20 Ocak 2017
Kabul Tarihi 29 Mayıs 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 9, Sayı 19

Kaynak Göster

APA Kaya, L. G. & Coşkun, A. (2017). KENTLERİ DAYANIKLI YAPMAK İÇİN HESAP VERİLEBİLİRLİĞİN ARTTIRILMASI VE YÜKSEK DENETLEME KURULLARININ ROLÜ . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (19) , 445-456 . DOI: 10.20875/makusobed.286683