Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

FİNANSAL ORANLARIN PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: BİST 100 FİRMALARINDAN KANITLAR - PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT OF FINANCIAL RATIOS ON STOCK RETURNS: EVIDENCE FROM BIST 100 FIRMS

Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 27, 188 - 202, 15.03.2019
https://doi.org/10.20875/makusobed.523361

Öz

Bu çalışmanın amacı, 2010-2017 döneminde Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi kapsamında sürekli faaliyet gösteren firmaların hisse senedi getirilerini etkileyen geleneksel finansal oranları belirlemektir. Çalışmada bağımsız değişken olarak kullanılan finansal oranlar sırasıyla borsa performans oranları, mali yapı oranları, karlılık oranları, faaliyet oranları ve likidite oranlarıdır. Panel veri regresyon analiz yönteminin uygulandığı çalışmadan elde edilen bulgulara göre, piyasa değeri defter değeri oranı, pay başına kazanç oranı, toplam borç oranı ve aktif getiri oranı gibi finansal oranlar pay getirilerindeki değişimi açıklamada istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Daha açık bir ifade ile pay senedi getirileri piyasa değeri defter değeri oranı, pay başına kazanç oranı, toplam borç oranı ve aktif getiri oranı ile pozitif yönde ilişkilidir.

Kaynakça

 • Acaravci, S.K. (2016). Finansal Oranlar ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 263-275.
 • Afşar, M., ve Afşar, A. (2010). Finansal Ekonomi, Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Allozi, N.M., ve Obeidat, G.S. (2016). The Relationship between the Stock Return and Financial Indicators (Profitability, Leverage): An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in Amman Stock Exchange, Journal of Social Sciences, 5(3), 408-424.
 • Aydemir, O., Serdar, Ö., ve Demirtaş, G. (2012). Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 277-288.
 • Ayrıçay, Y. ve Türk, V.E. (2014). Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: BİST’de Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 53-70.
 • Banchuenvijit, W. (2016). Financial Ratios and Stock Prices: Evidence from the Agriculture Firms Listed on the Stock Exchange of Thailand. UTCC International Journal of Business & Economics, 8(2), 23-29.
 • Bayrakdaroglu, A., Mirgen, C., ve Kuyu, E. (2017). Relationship Between Profitability Ratios And Stock Prices: An Empirical Analysis on BIST-100. PressAcademia Procedia, 6(1), 1-10.
 • Berk, N. (2007). Finansal Yönetim, 11. Baskı, Türkmen Kitabevi: İstanbul.
 • Birgili, E., ve Düzer, M. (2010). Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri Ilişkisi: İMKB’de Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46), 74-83.
 • Breusch, T., ve Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics, Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Cengiz, H., ve Püskül, A.S.Ö. (2016). Hisse Senedi Getirileri ve Kârlılık Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Endeksinde İşlem Gören İşletmelerin Analizi. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 295-306.
 • Dizgil, E. (2017). Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler: BİST KOBİ/ Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama, International Journal of Academic Value Studies, 3(17), 265-276.
 • Fauzi, R., ve Wahyudi, I. (2016). The effect of firm and stock characteristics on stock returns: Stock market crash analysis. The Journal of Finance and Data Science, 2(2), 112-124.
 • Güriş, S., ve Pala, A. (2016). Hisse Senedi Getirisi ve Firma Karakteristikleri Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul Üzerinde Test Edilmesi: Panel Veri Modeli Uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15), 413-421.
 • Gujarati, D.N. ve Porter, D.C. (2009). Basic Econometrics (Fifth Edition), New York: The McGrawHill Companies.
 • Gujarati, D.N. (2004). Basic Econometrics (4th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies.
 • Hausman, J. (1978). Specification Tests in Econometrics, Econometrica, 46, 1251-1271.
 • Im, K., Pesaran, H., ve Shin, Y. (2003). Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115, 53-74.
 • Kalaycı, Ş. ve Karataş A. (2005). Hisse Senedi Getirileri ve Finansal Oranlar İlişkisi: İMKB’de Bir Temel Analiz Araştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27, 146-157.
 • Levin, A., Lin, C., ve Chu, C.S.J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic And Finite Sample Properties, Journal of Econometrics, 108, 1-24.
 • Musallam, S.R.M. (2018). Exploring the Relationship between Financial Ratios and Market Stock Returns, Eurasian Journal of Business and Economics, 11(21), 101-116.
 • Omran, M., ve Ragab, A. (2004). Linear Versus Non-Linear Relationships between Financial Ratios And Stock Returns: Empirical Evidence From Egyptian Firms. Review of Accounting and finance, 3(2), 84-102.
 • Öztürk, H., ve Karabulut, T. A. (2018). The Relationship between Earnings-to-Price, Current Ratio, Profit Margin and Return: An Empirical Analysis on Istanbul Stock Exchange. Accounting and Finance Research, 7(1), 109-115.
 • Pech, C.O.T., Noguera, M., ve White, S. (2015). Financial Ratios Used by Equity Analysts in Mexico and Stock Returns, Contaduríay Administración, 60(3), 578-592.
 • Pesaran, H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics No. 0435. Faculty of Economics, University of Cambridge.
 • Pesaran, H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross Section Dependence, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity In Large Panels, Journal of Econometrics 142, 50–93.
 • Ping-fu, L., ve Kwai-yee, C. (2016). Relationships Between Stock Returns and Corporate Financial Ratios Based on a Statistical Analysis of Corporate Data from the Hong Kong Stock Market. Public Finance Quarterly, 61(1), 110-123.
 • Sevim, U. (2016). İşletme Finansal Oranlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: BİST 100 İmalat İşletmeleri Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 221-235.
 • Şişman, M. E., Çömlekçi, İ., ve Şahin, Ö. (2017). Hisse Senedi Fiyatini Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 88-107.
 • Tudor, C. (2008). Firm-specific factors as predictors of future returns for Romanian common stocks: empirical evidence. International Journal of Economics and Finance, 5(3), 73-78.
 • Wijaya, J.A. (2015).The Effect of Financial Ratios toward Stock Returns among Indonesian Manufacturing Companies, iBuss Management, 3(2), 261-271.
 • Yaman, S., Korkmaz, T., ve Açikgöz, E. (2017). Pay Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analiz Yöntemi İle Tespiti: BİST Gıda Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 187-204.
 • Zaheri, F., ve Barkhordary, S. (2015). Relationship between Financial Characteristics of Companies in Cement Industry and Their Stock Returns in Tehran Stock Exchange, Research Journal of Recent Sciences, 4(8), 77-83.

PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT OF FINANCIAL RATIOS ON STOCK RETURNS: EVIDENCE FROM BIST 100 FIRMS - FİNANSAL ORANLARIN PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: BİST 100 FİRMALARINDAN KANITLAR

Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 27, 188 - 202, 15.03.2019
https://doi.org/10.20875/makusobed.523361

Öz

The aim of this study is to determine the traditional financial ratios influencing the stock returns of firms which are continuously operating within the scope of Borsa Istanbul (BİST) 100 index during the period of 2010-2017. Financial ratios used as independent variables in the study are stock market performance ratios, financial structure ratios, profitability ratios, activity ratios and liquidity ratios, respectively. According to the findings obtained from the study where panel data regression analysis method is applied, financial ratios such as market value book value, earnings per share, total debt ratio and return on asset ratio are found to be statistically significant in explaining the change in stock returns. Specifically, stock returns are positively associated with market value book value, earnings per share, total debt ratio and return on asset ratio.

Kaynakça

 • Acaravci, S.K. (2016). Finansal Oranlar ve Hisse Senedi Getirisi İlişkisi: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 263-275.
 • Afşar, M., ve Afşar, A. (2010). Finansal Ekonomi, Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Allozi, N.M., ve Obeidat, G.S. (2016). The Relationship between the Stock Return and Financial Indicators (Profitability, Leverage): An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in Amman Stock Exchange, Journal of Social Sciences, 5(3), 408-424.
 • Aydemir, O., Serdar, Ö., ve Demirtaş, G. (2012). Hisse Senetleri Fiyatlarının Belirlenmesinde Finansal Oranların Rolü. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 277-288.
 • Ayrıçay, Y. ve Türk, V.E. (2014). Finansal Oranlar ve Firma Değeri İlişkisi: BİST’de Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 64, 53-70.
 • Banchuenvijit, W. (2016). Financial Ratios and Stock Prices: Evidence from the Agriculture Firms Listed on the Stock Exchange of Thailand. UTCC International Journal of Business & Economics, 8(2), 23-29.
 • Bayrakdaroglu, A., Mirgen, C., ve Kuyu, E. (2017). Relationship Between Profitability Ratios And Stock Prices: An Empirical Analysis on BIST-100. PressAcademia Procedia, 6(1), 1-10.
 • Berk, N. (2007). Finansal Yönetim, 11. Baskı, Türkmen Kitabevi: İstanbul.
 • Birgili, E., ve Düzer, M. (2010). Finansal Analizde Kullanılan Oranlar ve Firma Değeri Ilişkisi: İMKB’de Bir Uygulama, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (46), 74-83.
 • Breusch, T., ve Pagan, A. (1980). The Lagrange Multiplier Test and Its Applications to Model Specification in Econometrics, Review of Economic Studies, 47(1), 239-253.
 • Cengiz, H., ve Püskül, A.S.Ö. (2016). Hisse Senedi Getirileri ve Kârlılık Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Endeksinde İşlem Gören İşletmelerin Analizi. Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(12), 295-306.
 • Dizgil, E. (2017). Hisse Senedi Fiyatını Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler: BİST KOBİ/ Sanayi Endeksinde Yer Alan İşletmeler Üzerine Bir Uygulama, International Journal of Academic Value Studies, 3(17), 265-276.
 • Fauzi, R., ve Wahyudi, I. (2016). The effect of firm and stock characteristics on stock returns: Stock market crash analysis. The Journal of Finance and Data Science, 2(2), 112-124.
 • Güriş, S., ve Pala, A. (2016). Hisse Senedi Getirisi ve Firma Karakteristikleri Arasındaki İlişkinin Borsa İstanbul Üzerinde Test Edilmesi: Panel Veri Modeli Uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15), 413-421.
 • Gujarati, D.N. ve Porter, D.C. (2009). Basic Econometrics (Fifth Edition), New York: The McGrawHill Companies.
 • Gujarati, D.N. (2004). Basic Econometrics (4th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies.
 • Hausman, J. (1978). Specification Tests in Econometrics, Econometrica, 46, 1251-1271.
 • Im, K., Pesaran, H., ve Shin, Y. (2003). Testing For Unit Roots in Heterogeneous Panels, Journal of Econometrics, 115, 53-74.
 • Kalaycı, Ş. ve Karataş A. (2005). Hisse Senedi Getirileri ve Finansal Oranlar İlişkisi: İMKB’de Bir Temel Analiz Araştırması, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 27, 146-157.
 • Levin, A., Lin, C., ve Chu, C.S.J. (2002). Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic And Finite Sample Properties, Journal of Econometrics, 108, 1-24.
 • Musallam, S.R.M. (2018). Exploring the Relationship between Financial Ratios and Market Stock Returns, Eurasian Journal of Business and Economics, 11(21), 101-116.
 • Omran, M., ve Ragab, A. (2004). Linear Versus Non-Linear Relationships between Financial Ratios And Stock Returns: Empirical Evidence From Egyptian Firms. Review of Accounting and finance, 3(2), 84-102.
 • Öztürk, H., ve Karabulut, T. A. (2018). The Relationship between Earnings-to-Price, Current Ratio, Profit Margin and Return: An Empirical Analysis on Istanbul Stock Exchange. Accounting and Finance Research, 7(1), 109-115.
 • Pech, C.O.T., Noguera, M., ve White, S. (2015). Financial Ratios Used by Equity Analysts in Mexico and Stock Returns, Contaduríay Administración, 60(3), 578-592.
 • Pesaran, H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. Cambridge Working Papers in Economics No. 0435. Faculty of Economics, University of Cambridge.
 • Pesaran, H. (2007). A Simple Panel Unit Root Test in The Presence of Cross Section Dependence, Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312.
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity In Large Panels, Journal of Econometrics 142, 50–93.
 • Ping-fu, L., ve Kwai-yee, C. (2016). Relationships Between Stock Returns and Corporate Financial Ratios Based on a Statistical Analysis of Corporate Data from the Hong Kong Stock Market. Public Finance Quarterly, 61(1), 110-123.
 • Sevim, U. (2016). İşletme Finansal Oranlarının Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: BİST 100 İmalat İşletmeleri Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(2), 221-235.
 • Şişman, M. E., Çömlekçi, İ., ve Şahin, Ö. (2017). Hisse Senedi Fiyatini Etkileyen İşletme Düzeyindeki Faktörler: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 6(11), 88-107.
 • Tudor, C. (2008). Firm-specific factors as predictors of future returns for Romanian common stocks: empirical evidence. International Journal of Economics and Finance, 5(3), 73-78.
 • Wijaya, J.A. (2015).The Effect of Financial Ratios toward Stock Returns among Indonesian Manufacturing Companies, iBuss Management, 3(2), 261-271.
 • Yaman, S., Korkmaz, T., ve Açikgöz, E. (2017). Pay Getirilerine Etki Eden Finansal Oranların Panel Veri Analiz Yöntemi İle Tespiti: BİST Gıda Firmaları Üzerine Bir Uygulama. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(4), 187-204.
 • Zaheri, F., ve Barkhordary, S. (2015). Relationship between Financial Characteristics of Companies in Cement Industry and Their Stock Returns in Tehran Stock Exchange, Research Journal of Recent Sciences, 4(8), 77-83.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ozcan Isik (Sorumlu Yazar)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, ZARA VEYSEL DURSUN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU, BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ
0000-0003-2230-8738
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Mart 2019
Başvuru Tarihi 6 Şubat 2019
Kabul Tarihi 15 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 11, Sayı 27

Kaynak Göster

APA Isik, O. (2019). FİNANSAL ORANLARIN PAY GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN PANEL VERİ ANALİZİ: BİST 100 FİRMALARINDAN KANITLAR - PANEL DATA ANALYSIS OF THE EFFECT OF FINANCIAL RATIOS ON STOCK RETURNS: EVIDENCE FROM BIST 100 FIRMS . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (27) , 188-202 . DOI: 10.20875/makusobed.523361