Yıl 2019, Cilt 11 , Sayı 30, Sayfalar 684 - 703 2019-12-28

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE SİYASAL BİLGİ VE SEÇMEN TERCİHİ: 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ ÖNCESİ ELAZIĞ ÖRNEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA
POLITICAL KNOWLEDGE AND VOTER PREFERENCE IN PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM: A STUDY BEFORE 24 JUNE 2018 ELECTIONS IN CASE OF ELAZIĞ

Göksel GÖKER [1] , Adem DOĞAN [2]


Türkiye, 24 Haziran 2018 seçimleriyle birlikte fiilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hem siyasal sistemde hem de seçim sisteminde çeşitli değişimler yürürlüğe girmiştir. Bu değişimler, siyasal iletişim açısından seçmen tercihi ve siyasal bilgi gibi konuların yeniden ele alınması gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Bu çalışmada Elazığ ili örneğinde 24 Haziran seçimleri öncesinde seçmenlerin siyasal tercihlerini etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmış, yeni siyasal sistem ve seçim sistemine ilişkin seçmenlerin siyasal bilgi düzeyleri sorgulanmıştır. 24 Haziran seçimleri öncesinde, 20-27 Mayıs tarihleri arasında 26 sorudan oluşan anket formu, 1105 kişilik bir örneklem grubuna uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde, seçmen tercihinde Cumhurbaşkanı adayının en önemli etken olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanında seçmenlerin, parti ittifaklarını olumlu değerlendirdiği görülmüştür. Siyasal bilginin ise özellikle cinsiyet, eğitim durumu ve siyasete ilgi düzeyi gibi değişkenler etrafında şekillendiği belirlenmiştir.
Turkey, with June 24, 2018 elections, has entered Presidential Government System. Together with the Presidential Government System various changes have come into force both in the political system and in the electoral system. These changes brought about the necessity of reconsidering issues such as voter choice and political knowledge in terms of political communication. In this Study, sample of Elazığ tried to determine factors affecting the preferences of voters before the June 24 elections and voters knowledge on the new political system and electoral system were questioned. A questionnaire consisting of 26 questions was applied to the sample group of 1105 before June 24 elections between May 20-27. According to the findings of the study, it was determined that the candidate of president is most important factor in voter choice. Besides, it was seen that voters generally evaluated the parties alliances in a positive way. It is determined that political knowledge is shaped around the variables such as gender, educational status and the level of interest in politics.
 • Akay, R. A. (2012). Siyasal İletişim Danışmanı. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Aydın R. (2016). Türk Siyasal Kültürü Açısından Hükümet Sistemleri (Parlamenter Sistem ve Başkanlık Sistemi)’nin Değerlendirilmesi. Akademik Hassasiyetler, 3(6), 13-41.
 • Aziz, A. (2007). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Barabas, J., vd. (2014). The Question (s) of Political Knowledge. American Political Science Review, 108 (04), 840-855.
 • Bystrom, D. G. (2004). Women as Political Communication Sources and Audiences. Handbook of Political Communication Research, Lynda Lee Kaid (Ed), London: LEA, 435-459.
 • Doğan, A. (2017). Türkiye’de Siyasal İletişim ve Siyasal Davranış. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Doğan, A. ve Göker, G. (2011). Yerel Seçimlerde Seçmenlerin Siyasal Bilgi Düzeyi: Elazığ Seçmeni Örneği. NWSA, 6(1), 42-59.
 • Doğan, A. ve Göker, G. (2013). Siyasal İletişim Araştırmaları. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Doğan, A. ve Göker, G. (2018). Siyasal Bilgi ve Siyasal Davranış Bağlamında 2014 Elazığ Yerel Seçimleri Üzerine Bir Araştırma. E-Gifder, 6(2), 1014-1045.
 • Fraile, M. (2014). Do Women Know Less about Politics than Men? The Gender Gap in Political Knowledge in Europe. Social Politics, 21 (2), 261-289.
 • Grönlund, K. (2007). Knowing and Not Knowing: The Internet and Political Information. Scandinavian Political Studies, 30(3), 397-418.
 • Gülener, S. ve Miş, N. (2017). Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı Yayını.
 • Kalender, A. (2000). Siyasal İletişim. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Karaçor, S. ve Gözüm, P. (2012). Türkiye’de Seçmen Tercihlerinin Oluşmasında Seçim Kampanyaları ve Siyasal Pazarlamanın Rolü Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12, 24, 403-426.
 • Karatepe, Ş., Alkan, H., Atar, Y., Bingöl, Y. ve Durgun, G. B. (2017). Sorularla Cumhurbaşkanlığı Sistemi. Yayın No: 24, Ankara: Memur-Sen Yayınları.
 • Keskin, F. (2014). Politik İletişim Sözlüğü. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Küçükşen, K. (2012). Medya ve Politik Tercih. Konya: Çizgi Yayınları.
 • Leeson, P. T. (2015). Medya Özgürlüğü, Siyasal Bilgi ve Katılım. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIX, Y. 2015, S. 1, 307-344.
 • Lilleker, D. G. (2013). Siyasal İletişim Temel Kavramlar. İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Lizotte, M-K. and Sidman A. (2009). Explaining the Gender Gap in Political Knowledge. Politics&Gender, 5(2), 127-152.
 • Mondak, J. J. ve Davis, B. C. (2001). Asked and Answered: Knowledge Levels When We Will Not Take ‘Don’t Know’ for an Answer. Political Behavior, 23(3), 199-222.
 • Özer, İ. ve Meder, M. (2008). Siyasal Katılma ve Seçmen Davranışı. İstanbul: Ege Yayınları.
 • Özkan, A. (2004). Siyasal İletişim. İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Rawnslay, G. D. (2005). Political Communication and Democracy. New York: Palgrave Macmillan.
 • Sotirovic, M. (2008). Political Knowledge. L. L. Kaid and C. Holtz-Bacha (Eds), Encyclopedia of Political Communication içinde (593-599). Los Angeles: Sage.
 • Turan, E. ve Temizel, M. (2015). Türkiye’de Seçmen Davranışları. Konya: Kömen Yayınları.
 • Uztuğ, F. (2004). Siyasal İletişim Yönetimi. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Voltmer, K. (2006). The Mass Media and the Dynamics of Political Communication in Processes of Democratization. Katrin Voltmer (Ed), Mass Media and Political Communication in New Democracies içinde (1-16). London: Routledge.
 • Yazıcı S. (2018). Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Toplumsal Algısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Turkish Studies Economics, Finance and Politics, 13/14, 233-252.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5794-1122
Yazar: Göksel GÖKER (Sorumlu Yazar)
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0933-6072
Yazar: Adem DOĞAN
Kurum: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 31 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 2 Aralık 2019
Yayımlanma Tarihi : 28 Aralık 2019

APA Göker, G , Doğan, A . (2019). CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE SİYASAL BİLGİ VE SEÇMEN TERCİHİ: 24 HAZİRAN 2018 SEÇİMLERİ ÖNCESİ ELAZIĞ ÖRNEĞİNDE BİR ARAŞTIRMA . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (30) , 684-703 . DOI: 10.20875/makusobed.599353