Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 227 - 241 2020-03-13

Türkiye’de İthalatın Artmasında Lüks Malların Rolü: Akıllı Cep Telefonu Talebi
Role of Luxury Goods Increase in Imports in Turkey: Smart Mobile Phone Demand

Hakan TUNC [1]


Günümüz yaşam koşullarında, bilişim sektörünün desteği ile gelişen akıllı cep telefonları sağladığı faydalar itibariyle zorunlu mal haline gelmiştir. Akıllı cep telefonları, bilgisayar teknolojilerinin de desteğiyle adeta bir cep bilgisayarı haline dönüşmüş, bu dönüşüm sayesinde kişiler internet kullanımlarını kişisel bilgisayarları yerine akıllı telefonları aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Bu dönüşüme ek olarak firmalar arasında artan rekabet koşulları daha kaliteli cep telefonu üretimini artırırken, cep telefonlarının fiyatı da artırmış ve bazı akıllı cep telefonları lüks mal haline gelmiştir. Ayrıca kendi cep telefonunu üretemeyen ülkeler açısından da ithalatta ciddi artışa neden olmaktadır. 2018 yılında yaklaşık 2 milyar dolar akıllı cep telefonu ithalatı gerçekleşmiştir.

Bu çalışmada kişilerin Iphone 7 marka cep telefonuna olan talebi, İstanbul bölgesinde rastgele örneklem yöntemiyle 258 kişiye yapılan anket yardımıyla incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma da çok değişkenli regresyon modeli ve Anova testi yardımıyla kişilerin Iphone 7 marka cep telefonuna olan talebinde kişilerin yaş aralığı ve babalarının eğitim seviyesi etkili olduğu ayrıca Iphone fiyatlarını takip etmedeki artış, internette markalı bazı ürünlerin ucuz olduğunu düşüncesindeki artış ve fiyat biraz yüksek olsa dahi daha uzun süre kullanma niyetiyle markalı cep telefonu kullanma eğilimindeki artışın Iphone 7 marka cep telefonuna olan talebi artırdığı tespit edilmiştir. 

In today's living conditions, improvement smart mobile phones with the support of the IT sector has become necessary good for the benefits it provides. With the support of computer technology, smart mobile phones have become a mobile computer, because of this conversion, people use internet instead of personal computers through smartphones. In addition to this transformation, while increasing competition among companies has increased the production of higher quality mobile phones, the price of mobile phones has also increased and some smart phones have become luxury goods. It also causes a serious increase in imports for countries that cannot produce their own mobile phones. In 2018, nearly 2 billion dollars of smart mobile phones were imported in Turkey.

In this study, the demand for the Iphone 7 smart mobile phone was tried to be examined with the help of a questionnaire made to 258 people by random sampling method in İstanbul region. In the study, a multivariable regression model was established, people demand for Iphone 7 smart mobile phone when the the age range of the persons and the level of education of their father was effective, The increase in Iphone prices, an increase in the belief that some products branded on the internet are cheap, and the increase in the tendency to use a branded mobile phone with the intention of using it for a longer period even if the price is a little high, has increased the demand for Iphone 7 brand mobile phone. 

 • Bomhold, C. (2013). Educational Use of Smart Phone Technology: A Survey of Mobile Phone Application Use by Undergraduate University Students, Program. Home Browse Journals & Books 47(4), 424-436.
 • Büyüköztürk, Ş.(2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. 7.Baskı, Pegem Yayıncılık.
 • George, D. ve Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference 17.0 update. Pearson, Boston.
 • Gökaliler, E., Aybar, A.S. & Gülay G.S.(2011). Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim, 7(1): 36-48.
 • Gülmez, M.(2005). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Satın Alma Ve Kullanımını Etkileyen Faktörler: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24: 37-62.
 • Hsiao, M.H. ve Chen, C.L.(2015). Smart Phone Demand: An Empirical Study On The Relationships Between Phone Handset, Internet Access And Mobile Services. Telematics and Informatics, 32(1): 158-168.
 • Kalaycı, Ş.(2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım, 1.Baskı, Ankara.
 • Karaaslan, İ.A. ve Budak, L.(2012). Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Özelliklerini Kullanımlarının ve Gündelik İletişimlerine Etkisinin Araştırılması. Journal of Yasar University, 26(7): 4548-4525.
 • Kuyucu, M.(2017). Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı Telefon(Kolik)” Üniversite Gençliği. Global Media Journal TR Edition, 7(14): 328-359.
 • Özaşçılar, M.(2012). Genç Bireylerin Cep Telefonu Kullanımı ve Bireysel Güvenlik: Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonunu Bireysel Güvenlik Amaçlı Kullanımları. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15(1): 42-74.
 • Pettegrew, L.S. ve Day, C.(2015). Smart Phones and Mediated Relationships: The Changing Face of Relational Communication. Journal Review of Communication, 15(2): 122-139.
 • Robert, J.A., Pullig, C. ve Manolis, C.(2015). I Need My Smartphone: A Hierarchical Model Of Personality And Cell-Phone Addiction. Personality and Individual Differences ,79: 13–19.
 • Sargent T.J., Wallace, N.(1976). Rational expectations and the theory of economic policy. Journal of Monetary Economics,2(2):169-183.
 • Suki,N.M. (2013). Students’ Dependence On Smart Phones: The İnfluence Of Social Needs, Social İnfluences And Convenience. Campus-Wide Information Systems, 30(2): 124-134, https://doi.org/10.1108/10650741311306309
 • Şahin, A.(2005). Remm Modeli Çerçevesinde Bireylerin İktisadi Davranışlarının Analizi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3(12): 191-199.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013) . Using Multivariate Statistics. sixth ed., Pearson, Boston.
 • TUİK(2016). “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” Sayı: 21779, Ankara.
 • Türkay, O.(1986). Mikro İktisat Teorisi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 551, Ankara.
 • Tüzüntürk, S.(2017). Uyum Analizi Kullanarak Y Kuşağı Akıllı Telefon Kullanıcılarının Tüketici Davranışlarının Anlaşılması: Bursa Örneği. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 39(1): 257-280.
 • Uzgören, E., Şengür, M. ve Yiğit, Ü.(2013), Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Talebinde İsrafa Yönelik Davranışlarının Analizi Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1):29-44.
 • Ünsal E.M.(1998). Mikro İktisat. Kutsan Ofset Matbaacılık. Ankara.
 • Varian, H.R.(2010). Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. W. W. Norton & Company, Eighth Edition, New York.
 • Watsın, C., Mccarthy, J. ve Rowley, J.(2013). Consumer Attitudes Towards Mobile Marketing İn The Smart Phone Era. International Journal of Information Management, 33(5):840-849.
 • We Are Social and Hootsuite (2017). https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview (18.02.2018).
 • Yaşa, E. ve Bozyiğit S.(2012) . Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma. Cag University Journal of Social Sciences, 9(1): 29-47.
 • Ekonomist (2017), Akıllı Telefonda Yerli Atağa Geçti, Http://Www.Ekonomist.Com.Tr/Teknoloji/Akilli-Telefonda-Yerliler-Ataga-Gecti.Html(18.02.2018)
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1527-7534
Yazar: Hakan TUNC (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2020

APA TUNC, H . (2020). Türkiye’de İthalatın Artmasında Lüks Malların Rolü: Akıllı Cep Telefonu Talebi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi , 4 (1) , 227-241 . DOI: 10.31200/makuubd.621299