Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 152 - 177 2020-03-13

Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
Occupational Health and Safety Management System in One of the Company Operating in Energy Sector

Çetin Önder İNCEKARA [1]


TTeknolojik gelişmeler sanayii sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemlerinin uygulamalarını artırmıştır. Bu kapsamda iş yerlerinde insana daha fazla değer vermeyi ve daha fazla İSG yatırımını gerekli kılmıştır. Endüstriyel tesislerde iş kazalarını, iş/meslek hastalıklarını önlemek amacıyla; işyerindeki olası risklerin belirlendiği, söz konusu riskleri kaldırmak için yasal yönetmeliklere/standartlara uyumlu uygulamaların yapıldığı, gerekli iş/işbaşı İSG eğitimlerinin verilip uygulandığı, kontrol edildiği, iş yerinde acil eylem planlarının hazır olduğu, performansın izlendiği, düzeltici/iyileştirme faaliyetleri ile sürekli iyileştirme faaliyetlerinin yapıldığı, İSG faaliyetlerinin denetlendiği, gözden geçirildiği, sürekli iyileştirme yaklaşımı içerisinde olan bütün İSG çalışmalarının belli bir sistematik içinde dokümante edildiği bir İSG Yönetim Sistemi olan OHSAS 18001 uygulanmaktadır. Dünyada endüstriyel tesislerde en yaygın kullanılan/uygulanan standartlardan biri OHSAS 18001’dir. OHSAS 18001 uygulamaları ile tesislerde İSG riskleri sistematik yaklaşımla sürekli izlenerek azaltılmakta, performans göstergeleri/ölçümleri ve çalışanların aktif katılımı ile iş riskleri kontrol altına alınarak, izlenmekte ve iyileştirmeler yapılmaktadır. Çalışmada endüstriyel tesislerdeki OHSAS 18001 uygulamaları ve dikkat edilmesi gereken hususlar/adımlar tanımlanmış, tanımlanan adımlar kapsamında ülkemizdeki uluslararası bir enerji tesisinin İSG yönetim sistemleri uygulamaları değerlendirilmiştir. Tesiste kaza risklerini düşürmek için Karar Vericilerle (KV) görüşülmüş; alınması gereken eylemler, alınması gereken ilave tedbirler için çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden Analitik Hiyerarşi Prosesinden (AHP) ve TOPSIS (The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemlerinden faydalanılmıştır. 

Technological developments have increased the applications of Occupational Health and Safety (OHS) Management Systems in the industrial sector. In this context more attention is given to workers in workplaces and related OHS investments will be increased. In order to prevent exposure to OHS accidents/diseases in industrial plants OHS Management System which is OHSAS 18001 is applied; i.e. to identify possible risks to create a healthy and safe working environment, to create and implement programs in accordance with legal regulations/legislations/standards to eliminate the risks, to give appropriate on-the-job OHS trainings, to be ready for emergencies at the workplace, to monitor performance, to improve activities with continuous improvements, to audit and review OHS activities and studies within the framework of continuous improvement approach are documented in a systematic manner. OHSAS 18001 is one of the most widely used standard in industrial plants in the world. With the help of OHSAS 18001 applications, OHS risks in plants are continuously monitored and reduced by systematic approach; performance related risks are monitored and related improvements are made by using performance indicators/measurements and by active participation of employees. In this study, OHSAS 18001 applications in industrial plants and the related issues/steps to be considered are defined and within this scope, one of the international energy facility in Turkey is evaluated. Analytical Hierarchy Process (AHP) and TOPSIS (The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution), which are multi-criteria decision making (MCDM) methods, are used to define/reduce accident risks and additional measures to be taken at the facility by conducting interviews with Decision Makers (DM). 

 • Deming, W.E. (1982). Quality, Productivity and Competitive Position. MIT. Center of Advence Engineering. Cambridge. MA.
 • Frick K, W. J. (2000). Reviewing Occupational Health and Safety Management - Multiple Roots. Amsterdam: Elsevier.
 • Fahlbruch, B. & Wilpert, B. (2002). System Safety: Challenges and pitfalls of intervention.
 • Goosen, P. (2005). Management System in OHS, Analysis and Comparison of OHS Management System Norms. Ankara: ISAG.
 • ILO, 2001. Guidelines on Occupational Safety and Health Management Systems. Geneva: International Labour Office.
 • İncekara, Ç.Ö. (2020), Sanayii Sektöründe ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uygulaması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi.
 • İncekara, Ç.Ö. (2018). Ülkemizdeki Enerji Santral Yatırımlarının AHP Yöntemi ile Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi. 33 (4).
 • İSGİP, (2013). AB İSG Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları. Ankara.
 • Kamrahi, A. & Parsaei, H. (1994). A methodology for the design of manufacturing systems using group technology. Production Planning & Control.
 • Khanzode, V. & Maiti, J. (2012). Occupational injury and accident research: A comprehensive review. Safety Science.
 • Laitinen, H., Vuorinen, M., Simola, A. & Yrjänheikki, E. (2013). Observation based Proactive OHS Outcome Indicators - Validity of the Elmeri+ Method. Safety Science.
 • Marhavilas, P., Koulouriotis, D. & Gemeni, V. (2011). Risk analysis and assessment methodologies in the work sites: On a review, classification and comparative study of the scientific literature of the period 2000-2009. Journal of Loss Prevention in the Process Industries.
 • National Safety Council, (1980). Accident prevention manual for industrial operations.
 • OHSAS 18001, (1999). Occupational Health and Safety Management Systems.
 • Rantanen, J. (2010). Grand Challenges for Occupational Health from Globalization. Journal of Occupational Safety and Health.
 • Robson L, C. J. (2005). The Effectiveness Of Occupational Health And Safety Management Systems: A Systematic Review. Institute for Work and Health.
 • Saaty T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York, A.B.D.
 • Walter, K. F. (2000). Workers Participation and the Management of Occupational Health and Safety; Reinforcing or Conflicting Strategies. Pergamon.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1927-8208
Yazar: Çetin Önder İNCEKARA (Sorumlu Yazar)
Kurum: BOTAŞ Genel Müdürlüğü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2020

APA İNCEKARA, Ç . (2020). Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmede İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi , 4 (1) , 152-177 . DOI: 10.31200/makuubd.678400