Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 263 - 278 2020-03-13

Konaklama İşletmelerinde Çevre Dostu Yönetim: Uygulamalar Açısından Bir Değerlendirme
Environmentally Friendly Management in Hospitality Businesses: An Evaluation of Practices

Ebru ARSLANER [1]


Turizm faaliyetlerine katılan kişi sayısının gün geçtikçe artması, ekonomik bir kazanç sağladığı için olumlu görülse de kaynakların hızla tüketilmesi ve çevrenin tahrip edilmesi gibi olumsuz sonuçlar da doğurabilmektedir. Turizmin üretimin ve tüketimin çok, tüketim kontrolünün güç olduğu bir sektör olduğu düşünüldüğünde, çevre korumaya yönelik ciddi adımlar atılması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu noktada önem kazanan çevre dostu uygulamaların faaliyete geçirilmesi bakımından konaklama işletmelerine de önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmada, çevre dostu yönetim ve konaklama işletmelerinde çevre dostu uygulamalara ilişkin bilgi verilmesi ve bir değerlendirme yapılması amaçlanmaktadır. Çevre dostu uygulamalarla çevrenin korunmasına büyük ölçüde katkı sağlanacağı bilinmektedir. Çalışma kapsamında incelenen literatür ve elde edilen bilgiler doğrultusunda; birçok işletme için çevre dostu uygulamalara yönelme nedenlerinin başında rekabet edebilme amacı geldiği anlaşılmaktadır. Bunun yanında yalnızca çevre korumaya yönelik bir anlayışın gereği olarak da çevre dostu uygulamaların gerçekleştirildiği ifade edilebilir. İşletmelerin çevreye duyarlılık ve çevre koruma gibi hususları işletme amacı olarak benimseyip, çevre dostu uygulamalara daha fazla katılarak destek vermeleri önerilebilir. 

The number of people participating in tourism activities increasing with each passing day, although it seems positive because it provides an economic gain, it can also has negative consequences such as rapid consumption of resources and environmental destruction. Tourism sector have high production and consumption so that difficult to control therefore, it is understood that serious steps should be taken towards environmental protection. At this point, especially the hospitality businesses have important duties about activating environmentally friendly practices. The aim of this study evaluating and clear up about environmentally friendly practices in management and hospitality businesses. It is known that environmentally friendly practices will widely contribute to the protection of the environment. As a result of the literature review that competition is one of the main reasons for turning to environmentally friendly practices for many businesses in addition to a perspective of environmental protection. It is recommended to businesses that issues such as environmental awareness and protection should be adopted as management goal. 

 • Akandere, G. & Zerenler, M. (2017). Yeşil otellerde yeşil tedarik zinciri yönetimi ve işletme performansı. Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 77-98.
 • Akatay, A. & Aslan, Ş. (2008). Yeşil yönetim ve işletmeleri ISO 14001 sertifikası almaya yönelten faktörler. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 313-339.
 • Akova, O., Yaşar, A. G., Aslan, A. & Cetin, G. (2015). Çalışanların çevre yönetimi algıları ve örgüt kültürü ilişkisi: Yeşil yıldızlı otellere yönelik bir araştırma. Research Journal of Business and Management, 2(2), 169-184.
 • Al-Aomar, R. & Hussain, M. (2017). An assessment of green practices in a hotel supply chain: A study of UAE Hotels. Journal of Hospitality and Tourism Management, 32, 71-81.
 • Alexander, S. (2002). Green hotels: Opportunities and resources for success, Ed. (Kennedy, C.), Zero Waste Alliance, Portland.
 • Alnıaçık, Ü. (2009). Tüketicilerin çevreye duyarlılığı ve reklamlardaki çevreci iddialar. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(2), 48-79.
 • Altunöz, Ö., Arslan, Ö. E. & Hassan, A. (2014). Turistlerin yeşil pazarlamaya yönelik görüşlerinin demografik değişkenler kapsamında incelenmesi. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 43(1), 157-172.
 • Aslan, E. & Güneş, G. (2015). Sürdürülebilir turizm ve konaklama işletmeleri için yeşil anahtar eko-etiketi. 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Kasım, Kastamonu, 608-617.
 • Atay, L., Temirkanova, Z. & Gökdemir, S. (2017). Tur operatörlerinde yeşil uygulamalar: Yeşil tur operatörü ödülü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(5), 17-32.
 • Aykan, E. & Sevim, B. (2013). Konaklama işletmelerinde çevre yönetimi uygulamaları ve algılanan kurumsal itibar üzerindeki etkisi: Kayseri ve Nevşehir otelleri üzerinde bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 93-113.
 • Bohdanowicz, P. (2005). European hoteliers’ environmental attitudes greening the business. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 46(2), 188-204.
 • Capacci, S., Scorcu, A. E. & Vici, L. (2015). Seaside tourism and eco-labels: The economic impact of Blue Flags. Tourism Management, 47, 88-96.
 • Ceyhan, S. & Ada, S. (2015). İşletme fonksiyonları açısından çevreye duyarlı işletmecilik. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 11(26), 115-137.
 • Denn, S. & Burnett, J. (2002). Water use in hotels in Hong Kong. Hospitality Management, 21, 57-66.
 • Sezen Doğancili, O. & Akbulut, B. A. (2015). Yeşil yıldız çevre etiketine sahip otellerin web sitelerinde yeşil pazarlamayı kullanmalarına ilişkin içerik analizi. 16. Ulusal Turizm Kongresi, 402-417.
 • Erdogan, N. & Baris, E. (2007). Environmental protection programs and conservation practices of hotels in Ankara, Turkey. Tourism Management, 28, 604-614.
 • Eser, Z. & Ilgaz Sumer, S. (2013). Managers’ concerns to use Blue Flag as a marketing tool in tourism industry in Turkey. Proceedings of ASBBS, 20(1), 448-456.
 • Fışkın, R., Çakır, E. & Özkan, E. D. (2016). Mavi bayrak uygulamasının önemi, ölçütleri ve ülkelere göre durum analizi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 224-247.
 • Font, X. (2002). Environmental certification in tourism and hospitality: Progress, process and prospects, Tourism Management, 23, 197-205.
 • Gökdeniz, A. (2017). Konaklama sektöründe yeşil yönetim kavramı, eko etiket ve yeşil yönetim sertifikaları ve otellerde yeşil yönetim uygulama örnekleri. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi 7(1), 70-77.
 • Güneş, G. (2011). Konaklama sektöründe çevre dostu yönetimin önemi. KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si, 13(20), 45-51.
 • Han, H. & Kim, Y. (2010). An investigation of green hotel customers’ decision formation: Developing anextended model of the theory of planned behavior. International Journal of Hospitality Management, 29, 659-668.
 • Kızılırmak, İ. (2011). Dünyada ve Türkiye’deki turizm işletmelerinde çevre korumaya yönelik uygulamalar: Amacı ve önemi. Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 1-12.
 • Klein, L. & Dodds, R. (2018). Blue Flag beach certification: An environmental management tool or tourism promotional tool?. Tourism Recreation Research, 43(1), 39-51.
 • Kubickova, M., Parsa, H. G., Nusair, K. & Hu, H. S. (2015). Does green hotel image influence guests’ behavior: The case of generation Y. Journal of Services Research, 14(2), 9-32.
 • Kutluay Tutar, F. (2015). Yeşil ekonomi, yeşil turizm: Türkiye’de turizm sektöründe yeni trend Yeşillenen Oteller Projesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(13), 328-352.
 • Manaktola, K. & Jauhari, V. (2007). Exploring consumer attitude and behaviour towards green practices in the lodging industry in India. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 19(5), 364-377.
 • Mesci, Z. (2014). Otellerin çevreci uygulamalarının değerlendirilmesi: Yeşil yıldızlı bir otel işletmesinde örnek olay çalışması. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 11(1), 90-102. Molina-Azorin, J. F., Tari, J. J., Pereira Moliner, J. & Lopez-Gamero, M. D. (2015). The effects of quality and environmental management on competitive advantage: A mixed methods study in the hotel industry. Tourism Management, 50, 41-54.
 • Nemli, E. (2001). Çevreye duyarlı yönetim anlayışı. I. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 23-24, 211-224. Özer, L., Kement, Ü. & Gültekin, B. (2015). Genişletilmiş planlanmış davranış teorisi kapsamında yeşil yıldızlı otelleri tekrar ziyaret etme niyeti. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(4), 59-85.
 • Türk, M. & Kara, E. (2018). Konaklama işletmelerinde çevre bilinci ve yeşil yönetim uygulamalarının işletme başarısına katkısı: Muğla ili üzerine bir araştırma. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(15), 848-876.
 • Ünlüönen, K., Kızanlıklı, M. M. & Arslan, E. (2011). Otel işletmelerindeki eko-etiket ve sistem yönetim belgelerinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. 12. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 446-455.
 • Yen, C., Chen, C. & Teng, H. (2013). Perceptions of environmental management and employee job attitudes in hotel firms. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 12(2), 155-174.
 • Yılmaz, G. Ö., Özok, O. & Erdem, B. (2016). Konaklama işletmelerinde çevre dostu uygulamalar: Bodrum örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 180-197.
 • İnternet kaynakları Arısoy, R. (2010). “Yeşil Yıldız” projesi ile oteller büyük tasarruflar yapabilir. Erişim Tarihi: 12.01.2020, https://www.turizmguncel.com/makale/yesil-yildiz--projesi-ile-oteller-buyuk-tasarruflar yapabilir-m120.html.
 • Blue Flag (2019). Erişim Tarihi: 03.01.2020, https://www.blueflag.global/application-procedure.
 • Green Key (2020). Erişim Tarihi: 12.02.2020, https://www.greenkey.global/our-programme
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020). Erişim Tarihi: 06.01.2020, https://yigm.ktb.gov.tr/TR-11596/cevreye-duyarlilik-kampanyasi-yesil-yildiz.html.
 • Mavi Bayrak (2020). Erişim Tarihi: 02.01.2020, http://www.mavibayrak.org.tr/tr/icerikDetay.aspx?icerik_refno=10.
 • Sürdürülebilirlik Akademisi (2019). Erişim Tarihi: 12.01.2020, https://surdurulebilirlikakademisi.com/calismalar/eko-etiket-sertifika/yesillenen-oteller-sertifikasi/.
 • TUROB (2012). Erişim Tarihi: 13.01.2020, http://www.turob.com/tr/bilgi-merkezi/basin-bultenleri/yesil-is--green-business-konferansinda-greening-hotels-projesini-katilimcilar-ile-paylasti-b2360a6.
 • TÜRÇEV (2020a). Erişim Tarihi: 02.01.2020, http://www.turcev.org.tr/V2/icerikDetay.aspx?icerik_id=10.
 • TÜRÇEV (2020b). Erişim Tarihi: 11.01.2020, http://www.turcev.org.tr/v2/icerikDetay.aspx?icerik_id=94
 • TÜRÇEV (2020c). Erişim Tarihi: 11.01.2020, http://www.turcev.org.tr/v2/icerikDetay.aspx?icerik_id=15
 • TÜRÇEV (2020d). Erişim Tarihi: 03.01.2020, http://www.turcev.org.tr/v2/icerikDetay.aspx?icerik_id=34.
 • TÜROFED (2019). Erişim Tarihi: 04.01.2020, https://www.turofed.org.tr/duyurular/yesil-yildiz-formu.
 • Yeşillenen Oteller (2020). Erişim Tarihi: 06.01.2020, https://www.yesillenenoteller.com/.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6197-1394
Yazar: Ebru ARSLANER (Sorumlu Yazar)
Kurum: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 13 Mart 2020

APA ARSLANER, E . (2020). Konaklama İşletmelerinde Çevre Dostu Yönetim: Uygulamalar Açısından Bir Değerlendirme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi , 4 (1) , 263-278 . DOI: 10.31200/makuubd.685503