Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Battal-Nâme’nin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 24 - 35, 31.12.2017

Öz

Battal-Nâme, VIII. yüzyılda Emevî-Bizans savaşlarında meşhur olmuş Battal Gazi isimli bir kahramanın din için yaptığı savaşları konu edinen destan veya destanî halk hikâyesidir (Demir ve Erdem, 2006, s.5). Çalışmada Battal-Nâme “Değerler Eğitimi” açısından incelenmiştir. İnsanlığın ortak değerleri olarak kabul gören evrensel değerler olduğu gibi sahip olduğumuz milli değerler de bulunmaktadır. Milli değerlerimizin evrensel değerleri de kapsadığı düşünülmektedir. Buradan hareketle değer aktarımı yapılırken milli hazinemizin değerlendirilmesi, yerli kahramanlarımızın işe koşulması gerekmektedir. Bu kahramanlardan biri “Battal Gazi” olabilir mi?” sorusu araştırmamızın çıkış noktasını oluşturmuştur. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelemesi modeli kullanılmıştır. Çalışma neticesinde Battal-Nâme’de değerler eğitimine ve değer aktarımına uygun olan ve olmayan bölümlerin olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Battal-Nâme’nin değerler eğitiminde kullanılırken incelenmesi ve sakıncalı görülen bölümlerin çıkarılmak suretiyle Değerler Eğitiminde kullanılmasının uygun olduğu düşünülmektedir.

Kaynakça

  • Arslan, Z. Ş. & YAŞAR, F.T. (2014). Yükselen “Değer” Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. İçinde Y. S. Zavalsız (Der.), Değerler Eğitimi (S. 7-13). İstanbul: Ensar Neşriyat. Banarlı, N. S. (2001). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt 1. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cansız Aktaş, M. (2015). Nitel Veri Toplama Araçları. İçinde Mustafa Metin (Ed.), Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 363). Ankara: Pegem Akademi. Demir, N., & Erdem, M. D. (2006). Battal-Nâme. Ankara: Hece Yayınları, Demir, N., &Erdem, M. D. (2006). Battal Gazi Destanı. Ankara: Hece Yayınları, Dilmaç, B., & Ulusoy, K. (2015). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. Köksal, H. (2014). Battal Gazi Destanı. Ankara: Akçağ Yayınları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (6-7. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2010). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Moğul, S. (2012). Mehmet Akif Ersoy’un Safahat İsimli Eserinin Türkçe Eğitimi ve Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Özbay, M. (2013). Dede Korkut Hikâyelerinin Türkçe Öğretimi ve Değer Aktarımı Açısından Önemi, Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırma ve İncelemeler. Ankara: Öncü Basımevi. Türk Dil Kurum (TDK). (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Türkiye Diyanet Vakfı. (1992). Büyük İslâm Ansiklopedisi, Cilt 5. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul. Yaman, E. (2014). Değerler Eğitimi Eğitimde Yeni Ufuklar. Ankara: Akçağ Yayınları,

Examination of Battal-Nâme in Terms of Value Education

Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1, 24 - 35, 31.12.2017

Öz

Battal-Name is a saga or an epic folk story about the wars for religion fought by a hero named Battal Gazi who became famous in Umayyad – Byzantium Wars in VIII. Century (Demir & Erdem, 2006, p.25). In this study, Battal-Name was analyzed in terms of “Values Education”. There are universal values accepted as the common values of the humanity. Besides that we also have our own national values. It is considered that our national values involve the universal values, too. From this point of view, as we transfer the values, it is essential that we make use of our national treasures and heroes. The starting point of this study is the question of “Could one of these heroes be Battal Gazi?” Document Review Model, qualitative research method, was used in this study. In the result of the study, it is found that there are both appropriate and inappropriate parts for values education and transfer in Battal-Name. Thus, it is considered that Battal-Name is suitable for being evaluated and used in Values Education providing that inconvenient parts are excluded. 

Kaynakça

  • Arslan, Z. Ş. & YAŞAR, F.T. (2014). Yükselen “Değer” Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. İçinde Y. S. Zavalsız (Der.), Değerler Eğitimi (S. 7-13). İstanbul: Ensar Neşriyat. Banarlı, N. S. (2001). Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Cilt 1. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. Büyüköztürk, Ş., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi. Cansız Aktaş, M. (2015). Nitel Veri Toplama Araçları. İçinde Mustafa Metin (Ed.), Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s. 363). Ankara: Pegem Akademi. Demir, N., & Erdem, M. D. (2006). Battal-Nâme. Ankara: Hece Yayınları, Demir, N., &Erdem, M. D. (2006). Battal Gazi Destanı. Ankara: Hece Yayınları, Dilmaç, B., & Ulusoy, K. (2015). Değerler Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi. Köksal, H. (2014). Battal Gazi Destanı. Ankara: Akçağ Yayınları, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi (6-7. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2005). İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) (2010). İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB). (2017). Türkçe Dersi Öğretim Programı (İlkokul ve Ortaokul 1,2,3,4,5,6,7 ve 8. Sınıflar). Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Moğul, S. (2012). Mehmet Akif Ersoy’un Safahat İsimli Eserinin Türkçe Eğitimi ve Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri. Özbay, M. (2013). Dede Korkut Hikâyelerinin Türkçe Öğretimi ve Değer Aktarımı Açısından Önemi, Türkçe Öğretimi Üzerine Araştırma ve İncelemeler. Ankara: Öncü Basımevi. Türk Dil Kurum (TDK). (2011). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Türkiye Diyanet Vakfı. (1992). Büyük İslâm Ansiklopedisi, Cilt 5. İstanbul: Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul. Yaman, E. (2014). Değerler Eğitimi Eğitimde Yeni Ufuklar. Ankara: Akçağ Yayınları,

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet Dursun ERDEM> (Sorumlu Yazar)

Türkiye


Betül DAĞ Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Erdem, M. D. & Dağ, B. (2017). Battal-Nâme’nin Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi . Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi , 1 (1) , 24-35 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mamulebd/issue/33620/373161