Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 15 - 26, 31.12.2020
https://doi.org/10.47155/mamusbbd.787032

Öz

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) modeli; alan bilgisi, pedagojik bilgi ve teknolojik bilgiyi kapsayan üç bilgi alanını ve bu bilgi alanlarının alt boyutlarını içermektedir. Bu araştırmanın amacını 2011-2012 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören sınıf öğretmeni adaylarının ders planı matriksi ile TPAB seviyelerinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırmaya, Öğretmenlik Uygulaması II dersi kapsamında son sınıfta öğrenim gören 20 sınıf öğretmeni adayı katılmıştır. Bu araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının bilimsel ya da kısmen yeterli kabul edilebilecek düzeyde ortam bilgilerinin, fen bilimlerinde kullanılacak strateji/yöntem/teknik bilgileri ile değerlendirme bilgilerinin olduğunu göstermiştir. Ancak bu araştırmanın sonuçları, öğretmen adaylarının öğrenme güçlükleri ve nedenlerine ilişkin bilgi seviyelerinin bilimsel olarak yeterli olmadığı sonucunu ortaya koymuştur. Ayrıca bu araştırmanın sonuçları öğretmen adaylarının teknolojiyi strateji/yöntem/teknik ve değerlendirme ile birlikte kullanma düzeylerinin de yeterli seviyede olmadığını göstermiştir. Bu açıdan lisans eğitimi sırasında öğretmen adaylarının teknolojiyi öğretim sürecine dâhil etmede yaşadıkları sorunlar göz önünde bulundurulup lisans eğitimi bu sorunları çözecek şekilde tasarlanmalıdır.

Kaynakça

 • Acar, D. (2012). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerinde öğrenme öğretme süreci yönüyle pedagojik alan bilgisi ihtiyaçlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: past, present and future. Educational Media International, 39(2), 165-174.
 • Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 1(4), 4-23.
 • Alake Tuanter, E., Biemans, H., Tobi, H. & Mulder, M. (2013). Inquiry-based science teaching competence of primary school teachers: a delphi study. Teaching and Teacher Education 25, 13-24.
 • Ayaz, E. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında mesleki yeterliklerinin ve algılarının belirlenmesi. Yüksek Lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Balçın, M.D., Ergün, A. (2017). Science teacher candidates’ views about technological pedagogical content knowledge (TPACK). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 570-600.
 • Baran, E., Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) üzerine Alanyazın İncelemesi: Türkiye Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 30(1): 15-32.
 • Bertram, A. (2014). ‘CoRes and PaP-eRs as a strategy for helping beginning primary teachers develop their pedagogical content knowledge. Educación química, 25(3), 292-303.
 • Bilgin, İ., Tatar, E., Ay, Y. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojiye karşı tutumlarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB)’ ne katkısının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı 125, 1-10.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi ve özyeterlikleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Grossman, P.L. (1990). The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education. New York. Teachers College Press. Kaya, O. N. (2009). The Nature of Relationships Among the Components of Pedagogical Content Knowledge of Preservice Science Teachers: ‘Ozone Layer Depletion’ as an Example, International Journal of Science Education. 31, 961-988.
 • Kaya, Z. (2014). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisi ve sınıf içi öğretim becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.
 • Loughran, J., Milroy, P., Berry, A., Gunstone, R., ve Mulhall, P. (2001). Documenting science teachers’ pedagogical content knowledge through Pap-Ers. Research İn Science Education, 31, 289-307.
 • Loughran, J., Mulhall, P. ve Berry, A. (2004). In search of pedagogical content knowledge in science, developing ways of articulating and documenting professional practice, Journal Of Research İn Science Teaching, 41(4), 370–391. Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome & N.G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 95–132). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
 • Şahin, S.M., Aydoğan Yenmez, A., Özpınar, İ., & Köğce, D. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi modeline uygun bir hizmet öncesi eğitim programının bileşenlerine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 271-286.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagocical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teacher College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Nilsson, P. (2013). What do we know and where do we go? Formative assessment in developing student teachers’ professional learning of teaching science. Teachers and Teaching, 19(2), 188-201. Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
 • Pierson, M. E. (2001). Technology integration practice as a function of pedagogical expertise. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 413–429.
 • Rohaan, E. J. (2009). Testing teacher knowledge for technology teaching in primary schools. Unpublished doctoral dissertation, Eindhoven University of Technology.
 • Saka, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarına göre pedagojik alan bilgilerindeki değişimin incelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand:Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Tatlı, Z., Akbulut, H. İ., & Altınışık, D. (2016). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik alan Bilgisi Özgüvenlerine Web 2.0 Araçlarının Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 659.
 • Topçu, E., & Masal, E. (2020). Matematik öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi özdeğerlendirme algılarına bir bakış. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 6(1), 147-167.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., & Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 75-88.
 • Yüngül, Y. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri ile teknoloji kullanım niyetleri arasındaki ilişkin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul.

Determination of Technological Pedagogical Content Knowledge Levels in the Context of Outcomes Regarding Living Spaces of Classroom Teacher Candidates

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2, 15 - 26, 31.12.2020
https://doi.org/10.47155/mamusbbd.787032

Öz

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) model includes three fields of knowledge, including field knowledge, pedagogical knowledge and technical knowledge, and the sub-dimensions of these fields of knowledge. This study aims to determine TPACK levels of the classroom teacher candidates studying at the state university, Faculty of Education, Department of Primary Education in the 2011 2012 academic year by using the lesson plan matrix. Twenty classroom teacher candidates studying in the last year within the scope of the Teaching Practice II course participated in the study. The results of this study showed that prospective teachers have scientific or partially sufficient environmental information, strategy, method and technical information and evaluation information to be used in science. However, the results of this study revealed that the pre-service teachers' level of knowledge about learning difficulties and their reasons was not scientifically sufficient. Also, the results of this study showed that the pre-service teachers' level of using technology with strategy, method, technique and evaluation was not at a sufficient level. In this respect, undergraduate education should be designed in a way to solve these problems, considering the problems that teacher candidates experience in including technology in the teaching process.

Kaynakça

 • Acar, D. (2012). Sınıf öğretmenlerinin fen ve teknoloji derslerinde öğrenme öğretme süreci yönüyle pedagojik alan bilgisi ihtiyaçlarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Educational technology in Turkey: past, present and future. Educational Media International, 39(2), 165-174.
 • Aksoy, H. H. (2003). Eğitim kurumlarında teknoloji kullanımı ve etkilerine ilişkin bir çözümleme. Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 1(4), 4-23.
 • Alake Tuanter, E., Biemans, H., Tobi, H. & Mulder, M. (2013). Inquiry-based science teaching competence of primary school teachers: a delphi study. Teaching and Teacher Education 25, 13-24.
 • Ayaz, E. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının fen ve teknoloji dersi kapsamında mesleki yeterliklerinin ve algılarının belirlenmesi. Yüksek Lisans tezi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Balçın, M.D., Ergün, A. (2017). Science teacher candidates’ views about technological pedagogical content knowledge (TPACK). Eğitimde Kuram ve Uygulama, 13 (4), 570-600.
 • Baran, E., Canbazoğlu Bilici, S. (2015). Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) üzerine Alanyazın İncelemesi: Türkiye Örneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 30(1): 15-32.
 • Bertram, A. (2014). ‘CoRes and PaP-eRs as a strategy for helping beginning primary teachers develop their pedagogical content knowledge. Educación química, 25(3), 292-303.
 • Bilgin, İ., Tatar, E., Ay, Y. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojiye karşı tutumlarının teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB)’ ne katkısının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı 125, 1-10.
 • Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. Qualitative Research Journal, 9(2), 27-40.
 • Canbazoğlu Bilici, S. (2012). Fen bilgisi öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi ve özyeterlikleri. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Grossman, P.L. (1990). The Making of a Teacher: Teacher Knowledge and Teacher Education. New York. Teachers College Press. Kaya, O. N. (2009). The Nature of Relationships Among the Components of Pedagogical Content Knowledge of Preservice Science Teachers: ‘Ozone Layer Depletion’ as an Example, International Journal of Science Education. 31, 961-988.
 • Kaya, Z. (2014). Harmanlanmış öğrenmenin fen bilgisi öğretmen adaylarının küresel ısınma konusundaki teknolojik pedagojik alan bilgisi ve sınıf içi öğretim becerilerinin geliştirilmesi üzerine etkisi. Doktora Tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ. Kaya, Z. ve Yılayaz, Ö. (2013). Öğretmen eğitimine teknoloji entegrasyonu modelleri ve teknolojik pedagojik alan bilgisi. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(8), 57-83.
 • Loughran, J., Milroy, P., Berry, A., Gunstone, R., ve Mulhall, P. (2001). Documenting science teachers’ pedagogical content knowledge through Pap-Ers. Research İn Science Education, 31, 289-307.
 • Loughran, J., Mulhall, P. ve Berry, A. (2004). In search of pedagogical content knowledge in science, developing ways of articulating and documenting professional practice, Journal Of Research İn Science Teaching, 41(4), 370–391. Magnusson, S., Krajcik, J., & Borko, H. (1999). Nature, sources and development of pedagogical content knowledge for science teaching. In J. Gess-Newsome & N.G. Lederman (Eds.), Examining pedagogical content knowledge (pp. 95–132). Dordrecht, The Netherlands: Kluwer.
 • Şahin, S.M., Aydoğan Yenmez, A., Özpınar, İ., & Köğce, D. (2013). Öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi modeline uygun bir hizmet öncesi eğitim programının bileşenlerine ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı (1), 271-286.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagocical content knowledge: A framework for teacher knowledge. Teacher College Record, 108(6), 1017–1054.
 • Nilsson, P. (2013). What do we know and where do we go? Formative assessment in developing student teachers’ professional learning of teaching science. Teachers and Teaching, 19(2), 188-201. Öztürk, E. ve Horzum, M. B. (2011). Teknolojik pedagojik içerik bilgisi ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 255-278.
 • Pierson, M. E. (2001). Technology integration practice as a function of pedagogical expertise. Journal of Research on Computing in Education, 33(4), 413–429.
 • Rohaan, E. J. (2009). Testing teacher knowledge for technology teaching in primary schools. Unpublished doctoral dissertation, Eindhoven University of Technology.
 • Saka, M. (2011). Fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz-yeterlik inançlarına göre pedagojik alan bilgilerindeki değişimin incelenmesi. Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand:Knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15(2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1-22.
 • Tatlı, Z., Akbulut, H. İ., & Altınışık, D. (2016). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik alan Bilgisi Özgüvenlerine Web 2.0 Araçlarının Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 7(3), 659.
 • Topçu, E., & Masal, E. (2020). Matematik öğretmenlerinin teknolojik pedagojik alan bilgisi özdeğerlendirme algılarına bir bakış. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi 6(1), 147-167.
 • Yıldız, M., Yıldırım, K., & Ateş, S. (2009). Sınıf öğretmenlerinin sınıf tahtasına yazdıkları yazıların okunaklılık bakımından öğrencilere model olmadaki uygunluğu. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 75-88.
 • Yüngül, Y. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi yeterlilikleri ile teknoloji kullanım niyetleri arasındaki ilişkin incelenmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek lisans tezi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrfan EMRE
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Esra KAYA ATICI
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9106-344X
Türkiye


Elçin AYAZ (Sorumlu Yazar)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mamusbbd787032, journal = {Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, eissn = {2619-9300}, address = {Kızılay Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. Fevzi Çakmak 2 Sok. Çankaya/Ankara}, publisher = {Maarif Mektepleri}, year = {2020}, volume = {3}, number = {2}, pages = {15 - 26}, doi = {10.47155/mamusbbd.787032}, title = {Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Emre, İrfan and Kaya Atıcı, Esra and Ayaz, Elçin} }
APA Emre, İ. , Kaya Atıcı, E. & Ayaz, E. (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi . Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 3 (2) , 15-26 . DOI: 10.47155/mamusbbd.787032
MLA Emre, İ. , Kaya Atıcı, E. , Ayaz, E. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi" . Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (2020 ): 15-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mamusbbd/issue/59381/787032>
Chicago Emre, İ. , Kaya Atıcı, E. , Ayaz, E. "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi". Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 (2020 ): 15-26
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi AU - İrfan Emre , Esra Kaya Atıcı , Elçin Ayaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47155/mamusbbd.787032 DO - 10.47155/mamusbbd.787032 T2 - Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 26 VL - 3 IS - 2 SN - -2619-9300 M3 - doi: 10.47155/mamusbbd.787032 UR - https://doi.org/10.47155/mamusbbd.787032 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi %A İrfan Emre , Esra Kaya Atıcı , Elçin Ayaz %T Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi %D 2020 %J Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P -2619-9300 %V 3 %N 2 %R doi: 10.47155/mamusbbd.787032 %U 10.47155/mamusbbd.787032
ISNAD Emre, İrfan , Kaya Atıcı, Esra , Ayaz, Elçin . "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi". Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 3 / 2 (Aralık 2020): 15-26 . https://doi.org/10.47155/mamusbbd.787032
AMA Emre İ. , Kaya Atıcı E. , Ayaz E. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi. MM-USOBEBİD. 2020; 3(2): 15-26.
Vancouver Emre İ. , Kaya Atıcı E. , Ayaz E. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2020; 3(2): 15-26.
IEEE İ. Emre , E. Kaya Atıcı ve E. Ayaz , "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yaşam Alanlarına Yönelik Kazanımlar Bağlamında Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Seviyelerinin Belirlenmesi", Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 15-26, Ara. 2020, doi:10.47155/mamusbbd.787032

  15149  15151 15150