Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Secondary School Students' Views on Coding Education

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 36 - 51, 01.07.2021
https://doi.org/10.47155/mamusbbd.946241

Öz

Nowadays, coding education is increasing in importance day by day. With the development and change in technology, coding education has started to take place in the curricula since primary school. Developments in the field of coding in recent years have been revealed in the studies conducted that individuals who receive coding training can produce solutions to problems and think creatively. The aim of this study is to examine middle school students 'perceptions of coding, the problems they encounter while receiving coding education, and to evaluate them by taking the students' opinions about them. The data collection process in the research was carried out in the fall semester of the 2019-2020 academic year. Fifteen and sixth grade students of a secondary school in Nevşehir Province participated in the study. Students were interviewed to determine the students' perceptions of the concept of coding and the problems they encountered while studying coding. In this study, data were collected with the help of semi-structured interview forms. For the analysis of the data of the research, content analysis was performed and the N-VIVO program was used. As a result, it can be thought that studies should continue to monitor students' perceptions of coding with the development of technology and the acceleration of developments in coding.

Kaynakça

 • Akçay, A. ve Çoklar, A. N. (2016). Bilişsel Becerilerin Gelişimine Yönelik Bir Öneri: Programlama Eğitimi. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Edt.), Eğitim Teknolojieri Okumaları (s. 121-139). Ankara: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).
 • Aytekin, A., Sönmez Çakır, F., Bahadır Yücel, Y. ve Kulaözü, İ. (2018). Geleceğe Yön Veren Kodlama Bilimi ve Kodlama Öğrenmede Kullanılabilecek Bazı Yöntemler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24-41.
 • Baz, F. Ç. (2018). Çocuklar İçin Kodlama Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Curr Res Educ, 4(1), 36-47
 • Calder, N. (2010). Using Scratch: an Integrated Problem-solving Approach to Mathematical Thinking. Australian Primary Mathema-tics Classroom, 15(4), 9- 14.
 • Ceylan, V. K. Ve Gündoğdu, K. (2018). Bir Olgubilim Çalışması: Kodlama Eğitiminde Neler Yaşanıyor? Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 1-34.
 • CodeWeek Türkiye, (2019). AB Kod Haftası Katılım Raporu - 2018 Türkiye Örneği [Avaible online: http://codeweekturkiye.eba.gov.tr/]
 • Creswell, J. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çatlak, Ş., Tedal, M., ve Baz, F. Ç. (2015). Scratch Yazılımını İle Programlama Öğretimini Durumu: Bir Döküman İnceleme Çalışması. Journal Of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(3), 13–25.
 • Durak, H. Y. ve Şahin, Z. (2018). Kodlama Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu ÖĞrenem Yeterliklerinin Geliştirmesine Katkısının İncelenmesi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 55-67. Fidan A.(2016). Scratch İle Programlama Öğretiminde Oyunlaştırmanın Öğrenci Katılımına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Genç, Z. ve Karakuş, S. (2011, September). Tasarımla Öğrenme: Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımında Scratch Kullanımı. In 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (Icıts), Elazığ, Turkey
 • Göksoy, S. ve Yılmaz, İ. (2008). Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Robotik ve Kodlama Dersine İlişkin Görüşleri. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 178-196.
 • Gültepe, A. (2018). Kodlama Öğretimi Yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Gözüyle Öğrenciler Kodluyor, Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (Uled), 2(2), 50-60 Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Keçeci, G., Alan, B., ve Kırbağ Zengin, F. (2016). Eğitsel Bilgisayar Oyunları Destekli Kodlama Öğrenimine Yönelik Tutum Ölçeği :Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Education Sciences (NWSAES), 1C0661, 11(3), 184-194
 • Kert, S.B. ve Uğraş, T. (2009). Programlama Eğitiminde Sadelik Ve Eğlence: Scratch Örneği. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.
 • Oluk, A., Korkmaz, Ö. ve Oluk, A.H. (2018). Scratch’ın 5.sınıf Öğrencilerinin Algoritma Geliştirme ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9 (1), 54-71.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). M. Bütün ve S. B. Demir (Çev Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. (2016). Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim. Akademik Bilişim Konferansı, 3-5 Şubat, Aydın.
 • Sebetci, Ö. ve Aksu, G. (2014). Öğrencilerin Mantıksal Ve Analitik Düşünme Becerilerinin Programlama Dilleri Başarısına Etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(25), 65-83.
 • Sırakaya, M. (2018). Kodlama Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri1. Omü Eğitim Fakültesi Dergisi, 79-90.
 • Yeni, S. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Nasıl Değerlendirilir? Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya İçinde (ss. 359-391). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yükseltürk, E. Ve Altıok, S. (2016). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öğretiminde Stratch Aracının Kullanımına İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39-52.

Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1, 36 - 51, 01.07.2021
https://doi.org/10.47155/mamusbbd.946241

Öz

Günümüzde kodlama eğitimi gün geçtikçe önemini artırmaktadır. Teknolojideki gelişim ve değişim ile kodlama eğitimi ilkokuldan itibaren müfredatlar da yer almaya başlamıştır. Son yıllarda kodlama alanındaki gelişmeler kodlama eğitimi alan bireylerin problemlere çözüm üretebildikleri, yaratıcı düşünebildikleri yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin kodlamaya ilişkin algılarını, kodlama eğitimi alırken karşılaştığı sorunları incelemek ve bunlarla ilgili öğrencilerin görüşlerini alarak değerlendirmektedir. Araştırmada veri toplama süreci 2020-2021 öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya Nevşehir ilinde bulunan bir ortaokulun beş ve altıncı sınıflarında öğrenim görmekte olan 15 öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin kodlama kavramına ilişkin algılarını ve kodlama eğitimi alırken karşılaştığı sorunları belirlemek için öğrencilerle görüşme yapılmıştır. Bu araştırmada veriler yarı yapılandırılmış görüşme formları yardımıyla toplanmıştır. Araştırmanın verilerinin çözümlemesi için içerik analizi yapılarak N-VIVO programından faydalanılmıştır. Sonuç olarak teknolojinin gelişmesi ile kodlama alanındaki gelişmelerin hız kazanması ile öğrencilerin kodlamaya ilişkin algılarını izlemeye yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiği düşünülebilir.

Kaynakça

 • Akçay, A. ve Çoklar, A. N. (2016). Bilişsel Becerilerin Gelişimine Yönelik Bir Öneri: Programlama Eğitimi. A. İşman, H. F. Odabaşı ve B. Akkoyunlu (Edt.), Eğitim Teknolojieri Okumaları (s. 121-139). Ankara: The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET).
 • Aytekin, A., Sönmez Çakır, F., Bahadır Yücel, Y. ve Kulaözü, İ. (2018). Geleceğe Yön Veren Kodlama Bilimi ve Kodlama Öğrenmede Kullanılabilecek Bazı Yöntemler. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 24-41.
 • Baz, F. Ç. (2018). Çocuklar İçin Kodlama Yazılımları Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme. Curr Res Educ, 4(1), 36-47
 • Calder, N. (2010). Using Scratch: an Integrated Problem-solving Approach to Mathematical Thinking. Australian Primary Mathema-tics Classroom, 15(4), 9- 14.
 • Ceylan, V. K. Ve Gündoğdu, K. (2018). Bir Olgubilim Çalışması: Kodlama Eğitiminde Neler Yaşanıyor? Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(2), 1-34.
 • CodeWeek Türkiye, (2019). AB Kod Haftası Katılım Raporu - 2018 Türkiye Örneği [Avaible online: http://codeweekturkiye.eba.gov.tr/]
 • Creswell, J. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Çatlak, Ş., Tedal, M., ve Baz, F. Ç. (2015). Scratch Yazılımını İle Programlama Öğretimini Durumu: Bir Döküman İnceleme Çalışması. Journal Of Instructional Technologies & Teacher Education, 4(3), 13–25.
 • Durak, H. Y. ve Şahin, Z. (2018). Kodlama Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu ÖĞrenem Yeterliklerinin Geliştirmesine Katkısının İncelenmesi. Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, 55-67. Fidan A.(2016). Scratch İle Programlama Öğretiminde Oyunlaştırmanın Öğrenci Katılımına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bursa.
 • Genç, Z. ve Karakuş, S. (2011, September). Tasarımla Öğrenme: Eğitsel Bilgisayar Oyunları Tasarımında Scratch Kullanımı. In 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium (Icıts), Elazığ, Turkey
 • Göksoy, S. ve Yılmaz, İ. (2008). Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri ve Öğrencilerinin Robotik ve Kodlama Dersine İlişkin Görüşleri. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 178-196.
 • Gültepe, A. (2018). Kodlama Öğretimi Yapan Bilişim Teknolojileri Öğretmenleri Gözüyle Öğrenciler Kodluyor, Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi (Uled), 2(2), 50-60 Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel.
 • Keçeci, G., Alan, B., ve Kırbağ Zengin, F. (2016). Eğitsel Bilgisayar Oyunları Destekli Kodlama Öğrenimine Yönelik Tutum Ölçeği :Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması. Education Sciences (NWSAES), 1C0661, 11(3), 184-194
 • Kert, S.B. ve Uğraş, T. (2009). Programlama Eğitiminde Sadelik Ve Eğlence: Scratch Örneği. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.
 • Oluk, A., Korkmaz, Ö. ve Oluk, A.H. (2018). Scratch’ın 5.sınıf Öğrencilerinin Algoritma Geliştirme ve Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerine Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 9 (1), 54-71.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel Araştırma Ve Değerlendirme Yöntemleri (3. Baskıdan Çeviri). M. Bütün ve S. B. Demir (Çev Ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sayın, Z. ve Seferoğlu, S. (2016). Yeni Bir 21. Yüzyıl Becerisi Olarak Kodlama Eğitimi ve Kodlamanın Eğitim. Akademik Bilişim Konferansı, 3-5 Şubat, Aydın.
 • Sebetci, Ö. ve Aksu, G. (2014). Öğrencilerin Mantıksal Ve Analitik Düşünme Becerilerinin Programlama Dilleri Başarısına Etkisi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 13(25), 65-83.
 • Sırakaya, M. (2018). Kodlama Eğitimine Yönelik Öğrenci Görüşleri1. Omü Eğitim Fakültesi Dergisi, 79-90.
 • Yeni, S. (2017). Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Nasıl Değerlendirilir? Y. Gülbahar (Ed.), Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya İçinde (ss. 359-391). Ankara: Pegem Akademi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yükseltürk, E. Ve Altıok, S. (2016). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Programlama Öğretiminde Stratch Aracının Kullanımına İlişkin Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 39-52.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal, Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Akgül BAĞRA (Sorumlu Yazar)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4944-5978
Türkiye


Hasan Hüseyin KILINÇ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0446-2507
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mamusbbd946241, journal = {Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi}, eissn = {2619-9300}, address = {Kızılay Mah. Gazi Mustafa Kemal Bul. Fevzi Çakmak 2 Sok. Çankaya/Ankara}, publisher = {Maarif Mektepleri}, year = {2021}, volume = {4}, number = {1}, pages = {36 - 51}, doi = {10.47155/mamusbbd.946241}, title = {Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Bağra, Akgül and Kılınç, Hasan Hüseyin} }
APA Bağra, A. & Kılınç, H. H. (2021). Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri . Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi , 4 (1) , 36-51 . DOI: 10.47155/mamusbbd.946241
MLA Bağra, A. , Kılınç, H. H. "Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri" . Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (2021 ): 36-51 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mamusbbd/issue/64216/946241>
Chicago Bağra, A. , Kılınç, H. H. "Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri". Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 (2021 ): 36-51
RIS TY - JOUR T1 - Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri AU - Akgül Bağra , Hasan Hüseyin Kılınç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.47155/mamusbbd.946241 DO - 10.47155/mamusbbd.946241 T2 - Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 51 VL - 4 IS - 1 SN - -2619-9300 M3 - doi: 10.47155/mamusbbd.946241 UR - https://doi.org/10.47155/mamusbbd.946241 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri %A Akgül Bağra , Hasan Hüseyin Kılınç %T Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri %D 2021 %J Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi %P -2619-9300 %V 4 %N 1 %R doi: 10.47155/mamusbbd.946241 %U 10.47155/mamusbbd.946241
ISNAD Bağra, Akgül , Kılınç, Hasan Hüseyin . "Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri". Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 4 / 1 (Temmuz 2021): 36-51 . https://doi.org/10.47155/mamusbbd.946241
AMA Bağra A. , Kılınç H. H. Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri. MM-USOBEBİD. 2021; 4(1): 36-51.
Vancouver Bağra A. , Kılınç H. H. Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri. Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 2021; 4(1): 36-51.
IEEE A. Bağra ve H. H. Kılınç , "Ortaokul Öğrencilerinin Kodlama Eğitimine İlişkin Görüşleri", Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, c. 4, sayı. 1, ss. 36-51, Tem. 2021, doi:10.47155/mamusbbd.946241

  15149  15151 15150