Son Sayı

Cilt: 4 - Sayı: 2

Yıl: 2021

MM-USOBEBİD Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimlere ilişkin kaleme alınmış bilimsel çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç edinmiştir.  

MM-USOBEBİD , alanında bir boşluğu dolduran, ele aldığı konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan, özgün bilimsel çalışmalara yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

MM-USOBEBİD , Türkiye Sosyal ve Beşeri Bilimlere ilişkin tüm alanları kapsamaktadır. 

Genel Yayın İlkeleri

 1. Dergi eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nicel ve nitel araştırma makalelerine ve kuramsal nitelikli eserlere yer vermektedir.

 2. Derginin yayın dili İngilizce ve Türkçe’dir. 

 3. Dergiye gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere aynı anda başka bir dergiye gönderilmemiş olması gerekmektedir. Dergimiz, yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin tüm yayın haklarına sahiptir.

 4. Dergiye gönderilecek makalelerin sadece sistem üzerinden kabul edilmektedir. Eş Editörlere ya da Yayın Kurulu üyelerine gönderilen makaleler resmi başvuru olarak kabul edilmemektedir.

 5. Dergiye gönderilen yazılar Eş Editörler ve Yayın Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilir. Ön incelemede uygun bulunan makaleler hakemlere gönderilir. Ön incelemede çalışmalar; Yayın etiğine, Dergi yayın ilkelerine, Çalışmanın konusunun bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği, Çalışma konusunun eğitime katkısı, Yazım kurallarına ve şablona uygunluğu açısından değerlendirilir.

 6. Ön inceleme sonucunda uygun olduğuna karar verilen çalışmalar bilimsel açıdan değerlendirmesi için hakemlere gönderilir. Hakem raporlarına dayalı olarak makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına Yayın Kurulu ve/veya Eş Editörler karar verir.

 7. Gerek duyulması durumunda çalışmalar, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda, gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara geri gönderilir.

 8. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi sadece Eş Editörler sağlar.

 9. Dergi yayın ilkesi gereğince makalelerin değerlendirilmesi sürecinde çift kör hakemlik sistemi kullanılmaktadır.

 10. Yayına kabul edilen ve son biçimi verilen makaleler üzerinde yazar(lar) değişiklik yapamaz.

 11. Yayınlanan makalenin içeriğinden (kaynakların ve alıntıların doğruluğundan, ileri sürülen görüşlerden ve telif hakkı olan çizelge, resim ve diğer görsellerden) yazar(lar) sorumludur.

 12. Yayına kabul edilen makaleler için yazar(lar)a ve hakemlere ücret ödenmez.

Yayın Etiği

Maarif Mektepleri Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi (MM-USOBEBİD) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayınlandığı hakemli bir dergidir. Dergimizde daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış makaleler yayımlanmaktadır.Yazarlar İçin Etik Kurallar

Tüm yazarlar çalışmalarının özgün olduğunu garanti ederler. Diğer araştırmacıların fikir, dil, resim, grafik ve tablolarına çalışmalarında yer verdiklerinde alıntı olarak belirtmek durumundadırlar. Kaynağı belirtmeden yapılan alıntı, size ait olan bir çalışmadan ya da başkalarının çalışmasından bir cümlenin bile kullanılması intihale yol açmaktadır.
Çalışmada adı geçen her yazar çalışmanın içeriğinden sorumludur. Çalışmaya katkısı bulunup araştırmacının ismine yer verilmemesi ya da katkısı bulunmadığı halde haksız yere adına yer verilmesi kabul edilemez bir durumdur.
Çalışmanın dergilere eş zamanlı gönderimi söz konusu değildir. Yazarlar bir çalışmayı aynı anda birden fazla dergiye göndermemelidirler. Bu konuyla ilintili olarak, yazarlar önceden yayımlanmış çalışmalarını da dergiye göndermemelidirler.
Yazarlar araştırmalarının bulgularına sadık kalmalıdır. Bulguların değiştirilmesi, bulgu ve sonuç uydurmak ve bunlardan yola çıkarak araştırma yapmak söz konusu değildir. Veriler ve materyaller üzerinde oynama, silme, çıkarma ya da baş etmesi güç verilerin yorumlanma işlemini atlama gibi durumlar güven kırıcıdır. Yazarlar, kişileri kötüleyici yorumlardan kaçınmalıdırlar.


Hakemler İçin Etik Kurallar

Hakemler değerlendirme sürecinin gizli olduğunun ve dışarıdan üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiğini bilmelidir.
Dergiye gönderilen her çalışma hakemlerce tarafsız değerlendirmeye tabi tutulmalıdır.
Hakemler, belirlenen süre içerisinde çalışma ile ilgili anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.
Çalışmanın intihal olduğu ya da önceden başka bir yerde yayımlandığı anlaşılması üzerine hakemler durumu editöre bildirmelidir.


Editör Takımı ve Editör İçin Etik Kurallar

Editör ve editör takımı hakem değerlendirme sürecini gizli tutar ve üçüncü kişilerle paylaşmaz.
Din, dil, ırk, cinsiyet, milliyet, kıdem veya kurumsal ilişki gözetmeksizin editör ve editör takımı dergiye gönderilen ve yayımı uygun görülen her çalışmaya tarafsız tutum sergiler.
Dergiye gönderilen bir makalenin intihal olduğu, başka yerde yayımlanma aşamasında olduğu veya yayımlandığına ilişkin bir iddia karşısında dergi editörü ve editör takımı bu durumu araştırır. İlgili iddianın doğrulanması durumunda editör makaleyi yayımlamaz.


Öneriler

Etik kurallar ile ilgili önerileriniz için lütfen editörle iletişime geçiniz.

Dergimize makale gönderim ve yayım süreçleri ücretsizdir.

  15149  15151 15150