Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Change of Local Political Elites After Law No. 6360

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 445 - 452, 30.09.2019
https://doi.org/10.33712/mana.613327

Öz

Elite concept have
changed day by day, that is, democratic institutions have changed. In the
context of local governments, firstly there was an elite logic based on land
and lineage, and then developed an economic power based elite understanding.
Subsequent democratization resulted in political elites or democratic elites.
For a long time in Turkey has not been able to talk about the local elite.
However, the fact that the local elections took place in a democratic
environment in 1963 led to the emergence of a new power against the center and
other power centers or the political transformation of the existing forces.
Having a say in the political sphere has also turned into a cause of elitism.
He also added a large number of groups of elites close to the elite, a group of
noble, deep-rooted and rich groups who were part of the urban identity. The
main objective of the study was to determine the changes that took place within
the scope of law numbered 6360 and reveals the changes brought about by the law
in the context of the local elite in Turkey. In doing so, the elite concept was
elaborated and the historical development of the concept of political elite and
its reflections were discussed. Subsequently, the status of local governments
in Turkey and the size and scope of change in the local elite as a result of
the law was drawn up by explaining the Law No. 6360. With the conclusion and
evaluation part, the problems and solution suggestions were made by revealing
the positive and negative acpects that this situation created for Turkish local
democracy.

Kaynakça

 • 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete).
 • AKARD, Patrick (2001), "Social And Political Elites", Encyclopedia of Sociology, The Gale Group Inc., Michigan, https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/social-and-political-elites (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • BARDHAN, Pranab ve MOOKHERJEE, Dilip (1999), "Relative Capture of Local and Central Governments: An Essay in The Political Economy of Decentralization", Center for International and Development Economics Research (CIDER) Working Papers, University of California-Berkeley, http://people.bu.edu/dilipm/wkpap/cap3.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2017), "6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme", International Journal of Social Science, S.55, ss.401-413.
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2012), “Yerel Demokrasi ve Katılım: Kahramanmaraş ve Hatay İllerinin Karşılaştırılması”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-2 Ekim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını, Kahramanmaraş, ss.136-147.
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2016), “6360 Sayılı Yasa ile Kapatılan Belde Belediyelerinin Hizmette Etkinlik ve Verimlilik Temsil Sorunsalı Üzerine Bir Alan Araştırması: Önsen Belediyesi Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.9 (43), ss.1698-1713.
 • CAMBRIDGE UNIVERSITY (1999), "Elite", Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, Cambridge, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • COLLINS ENGLISH DICTIONARY (2019), "Elite", Collins English E-Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • DAĞ, Mehmet ve KILINÇ, Furkan (2017), “6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyeleri Açısından Mali Özerkliğin Değerlendirilmesi”, Bülent Ecevit Üniversitesi SBE Dergisi, S.6(2), ss.426-443.
 • ERAT, Veysel (2016), "Mahalli İdare Birimi Olarak Köyler ve 6360 Sayılı Yasanın Etkileri", Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, S.1 (1), ss.87-98.
 • GYURIS, Ferenc (2017), "Urban Elites March 2017", the International Encyclopedia of Geography, John Wiley & Sons Publications, New Jersey, ss.7331-7351
 • HIGLEY, John, HOFFMANN-LANGE, Ursula, KADUSHIN, Charles ve MOORE, Gwen (1991), "Elite Integration in Stable Democracies: A Reconsideration", European Sociological Review, S.7 (1), ss.35-53.
 • HUQUE, Ahmed Shafiqul (2002), "Participation and Development: A Balancing Act", ‘‘Participation for Global Action & Change: Connecting Practitioners, Communities, Networks, Organizations’’, Konferans Sunumu, University of Guelph, 29 July–2 August – Canada ss.1-14.
 • KHAN, Shadiullah (2008), "Local Governments and Local Elites", Local Government Studies, S.34 (4), ss.509-528.
 • LÓPEZ, Matias (2013), "Elite Theory", Sociopedia.isa, Rio de Janeiro, ss.1-12, http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Elitetheory.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • MALOY, Jason S. (2015), "Elite Theory", Encyclopadia Britannica, https://www.britannica.com/topic/elite-theory (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • MANSURI, Ghazala ve RAO, Vijayendra (2004), Community-Based (And Driven) Development: A Critical Review, The World Bank, Washington, DC.
 • MICHELS, Robert (1915), 1959 Political Parties, Dover Publisher, New York.
 • MILLS, C. Wright (1956), the Power Elite, Oxford University Press, New York.
 • MONDAL, Puja (2019), "Political Elite: Concept, Orientations and Role in Social Change", E-Article, http://www.yourarticlelibrary.com/politics/political-elite-concept-orientations-and-role-in-social-change/39204 (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • MOSCA, Gaetano (1939), the Ruling Class, McGraw-Hill, New York.
 • OXFORD DICTIONARY (2016), "Elite", Oxford Dictionary, Oxford University Publisher, Oxford, https://en.oxforddictionaries.com/definition/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • PARETO, Vilfredo (1935), the Mind and Society, Harcourt Brace, New York.
 • PLATTEAU, Jean Philippe (2004), "Monitoring Elite Capture in Community-Driven Development", Development and Change, S.35 (2), ss.223-246.
 • TDK - TÜRK DİL KURUMU (2011), "Elit", Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 11.Baskı, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c5eed76072459.33816513 (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • UNDP (1993), Human Development Report 1993, Oxford University Press, Oxford.
 • UNDP (1998), Poverty Report 1998: Overcoming Human Poverty, United Nations Development Programme Publisher, New York.
 • URBAN DICTIONARY (2019), "Elite", Urban E-Dictionary, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • VOCABULARY.COM (2013), "Elite", Vocabulary E-Dictionary, https://www.vocabulary.com/dictionary/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • WEBER, Max (1978), Economy and Society, University of California Press, Berkeley.
 • WORLD BANK (2001), World Development Report 2000/1, the World Bank Publisher, Washington, DC.
 • YILMAZ, Vedat ve SAYIN, Ahmet Kenan (2018), “6360 Sayılı Yasa Sonrası İlçe Büyükşehir Belediyelerindeki Nüfus Değişimi Üzerine Bir Araştırma: Malatya Büyükşehir Belediyesi”, Atlas Internatıonal Refereed Journal on Social Sciences, S.4(15), ss.1615-1627.
 • YILMAZ, Vedat ve KAYPAK, Şafak (2019), “6360 Sayılı Yasa Sonrası Yeni Büyükşehir Belediyelerindeki Çevre Sorunlarının İrdelenmesi”, Kent Akademisi Dergisi, S.12(1), ss.1-28.
 • ZENGİN, Ozan (2014), "Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi", Ankara Barosu Dergisi, S.72 (2), ss.91-116.

6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 445 - 452, 30.09.2019
https://doi.org/10.33712/mana.613327

Öz

Elit kavramı gün
geçtikçe, yani demokratik kurumlar yerine oturdukça değişime uğramıştır. Yerel
yönetimler bağlamında değerlendirildiğinde, ilk başta toprak ve soy bazlı bir
elit mantığı varken daha sonra ekonomik güç bazlı bir elit anlayışı
gelişmiştir. Akabinde demokratikleşme neticesinde siyasal elitler veya
demokratik elitler devreye girmiştir. Türkiye’de uzun bir süre yerel elitlerden
bahsetmek mümkün olmamıştır. Ancak özellikle 1963 yılı ile yerel seçimlerin
demokratik bir ortamda gerçekleşmesi merkeze ve diğer güç odaklarına karşı yeni
bir gücün oluşmasına veya mevcut güçlerin siyasal olarak dönüşmesine neden
olmuştur. Artık siyasal alanda söz sahibi olmak da bir elitlik sebebine
dönüşmüştür. Kent kimliğinin bir parçası olan soylu, köklü ve zengin gruplar
kümesinden meydana gelen elitlerin yanına sayıca fazla olan gruplar kümesi de
eklemiştir. Çalışmanın temel amacı 6360 sayılı yasa kapsamında yaşanan
değişiklikleri ortaya koymak ve yasanın Türkiye’deki yerel elitler bağlamında
oluşturduğu değişimi ortaya koymaktır. Bunu yaparken elit kavramı üzerinde
durularak, siyasal elit kavramının tarihsel gelişimi ve yerele yansımaları ele
alınmıştır. Akabinde Türkiye’deki yerel yönetimlerin durumu ve 6360 sayılı
kanun ile ortaya çıkan durum anlatılarak kanun çerçevesinde yerel elitlerdeki
değişim boyutları ve kapsamı çizilmiştir. Sonuç ve değerlendirme kısmı ile de
bu durumun Türk yerel demokrasisi açısından oluşturduğu olumlu ve olumsuz
durumlar ortaya konarak, sorun ve çözüm önerileri yapılmıştır.

Kaynakça

 • 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete).
 • AKARD, Patrick (2001), "Social And Political Elites", Encyclopedia of Sociology, The Gale Group Inc., Michigan, https://www.encyclopedia.com/social-sciences/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/social-and-political-elites (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • BARDHAN, Pranab ve MOOKHERJEE, Dilip (1999), "Relative Capture of Local and Central Governments: An Essay in The Political Economy of Decentralization", Center for International and Development Economics Research (CIDER) Working Papers, University of California-Berkeley, http://people.bu.edu/dilipm/wkpap/cap3.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2017), "6360 Sayılı Kanun ve Yerelde Merkezileşme", International Journal of Social Science, S.55, ss.401-413.
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2012), “Yerel Demokrasi ve Katılım: Kahramanmaraş ve Hatay İllerinin Karşılaştırılması”, II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-2 Ekim, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayını, Kahramanmaraş, ss.136-147.
 • BELLİ, Aziz ve AYDIN, Abdullah (2016), “6360 Sayılı Yasa ile Kapatılan Belde Belediyelerinin Hizmette Etkinlik ve Verimlilik Temsil Sorunsalı Üzerine Bir Alan Araştırması: Önsen Belediyesi Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.9 (43), ss.1698-1713.
 • CAMBRIDGE UNIVERSITY (1999), "Elite", Cambridge Dictionary, Cambridge University Press, Cambridge, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • COLLINS ENGLISH DICTIONARY (2019), "Elite", Collins English E-Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • DAĞ, Mehmet ve KILINÇ, Furkan (2017), “6360 Sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyeleri Açısından Mali Özerkliğin Değerlendirilmesi”, Bülent Ecevit Üniversitesi SBE Dergisi, S.6(2), ss.426-443.
 • ERAT, Veysel (2016), "Mahalli İdare Birimi Olarak Köyler ve 6360 Sayılı Yasanın Etkileri", Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, S.1 (1), ss.87-98.
 • GYURIS, Ferenc (2017), "Urban Elites March 2017", the International Encyclopedia of Geography, John Wiley & Sons Publications, New Jersey, ss.7331-7351
 • HIGLEY, John, HOFFMANN-LANGE, Ursula, KADUSHIN, Charles ve MOORE, Gwen (1991), "Elite Integration in Stable Democracies: A Reconsideration", European Sociological Review, S.7 (1), ss.35-53.
 • HUQUE, Ahmed Shafiqul (2002), "Participation and Development: A Balancing Act", ‘‘Participation for Global Action & Change: Connecting Practitioners, Communities, Networks, Organizations’’, Konferans Sunumu, University of Guelph, 29 July–2 August – Canada ss.1-14.
 • KHAN, Shadiullah (2008), "Local Governments and Local Elites", Local Government Studies, S.34 (4), ss.509-528.
 • LÓPEZ, Matias (2013), "Elite Theory", Sociopedia.isa, Rio de Janeiro, ss.1-12, http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Elitetheory.pdf (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • MALOY, Jason S. (2015), "Elite Theory", Encyclopadia Britannica, https://www.britannica.com/topic/elite-theory (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • MANSURI, Ghazala ve RAO, Vijayendra (2004), Community-Based (And Driven) Development: A Critical Review, The World Bank, Washington, DC.
 • MICHELS, Robert (1915), 1959 Political Parties, Dover Publisher, New York.
 • MILLS, C. Wright (1956), the Power Elite, Oxford University Press, New York.
 • MONDAL, Puja (2019), "Political Elite: Concept, Orientations and Role in Social Change", E-Article, http://www.yourarticlelibrary.com/politics/political-elite-concept-orientations-and-role-in-social-change/39204 (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • MOSCA, Gaetano (1939), the Ruling Class, McGraw-Hill, New York.
 • OXFORD DICTIONARY (2016), "Elite", Oxford Dictionary, Oxford University Publisher, Oxford, https://en.oxforddictionaries.com/definition/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • PARETO, Vilfredo (1935), the Mind and Society, Harcourt Brace, New York.
 • PLATTEAU, Jean Philippe (2004), "Monitoring Elite Capture in Community-Driven Development", Development and Change, S.35 (2), ss.223-246.
 • TDK - TÜRK DİL KURUMU (2011), "Elit", Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, 11.Baskı, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5c5eed76072459.33816513 (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • UNDP (1993), Human Development Report 1993, Oxford University Press, Oxford.
 • UNDP (1998), Poverty Report 1998: Overcoming Human Poverty, United Nations Development Programme Publisher, New York.
 • URBAN DICTIONARY (2019), "Elite", Urban E-Dictionary, https://www.urbandictionary.com/define.php?term=Elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • VOCABULARY.COM (2013), "Elite", Vocabulary E-Dictionary, https://www.vocabulary.com/dictionary/elite (Erişim Tarihi: 12.01.2019).
 • WEBER, Max (1978), Economy and Society, University of California Press, Berkeley.
 • WORLD BANK (2001), World Development Report 2000/1, the World Bank Publisher, Washington, DC.
 • YILMAZ, Vedat ve SAYIN, Ahmet Kenan (2018), “6360 Sayılı Yasa Sonrası İlçe Büyükşehir Belediyelerindeki Nüfus Değişimi Üzerine Bir Araştırma: Malatya Büyükşehir Belediyesi”, Atlas Internatıonal Refereed Journal on Social Sciences, S.4(15), ss.1615-1627.
 • YILMAZ, Vedat ve KAYPAK, Şafak (2019), “6360 Sayılı Yasa Sonrası Yeni Büyükşehir Belediyelerindeki Çevre Sorunlarının İrdelenmesi”, Kent Akademisi Dergisi, S.12(1), ss.1-28.
 • ZENGİN, Ozan (2014), "Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi", Ankara Barosu Dergisi, S.72 (2), ss.91-116.
Toplam 34 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah Aydın 0000-0002-1785-4999

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Aydın, A. (2019). 6360 Sayılı Kanun Sonrası Yerel Siyasal Elitlerin Değişimi. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(2), 445-452. https://doi.org/10.33712/mana.613327