BibTex RIS Kaynak Göster

A Study on the Relationship between Lycee Types and Learning Styles

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 139 - 170, 28.10.2013

Öz

This study has been conducted to investigate the learning styles of high school students
differentiated in terms of their school types in Rize. The scale -Marmara Learning Styles
Scale (MLSS)- which was used in this study developed in Turkey by Otrar M. (2006). And
it has been used to determine learning styles. And in addition to this scale, a questionnaire
developed by the researchers was also used to collect the demographic data. The study
was performed in the second semester of 2006-2007 educational year and carried out on
828 high school students (339 female and 489 male; ages ranged from 15 to 18) participating
from 11 different high schools in Rize. For processes on data analyzing, descriptive
techniques (f, %) were used. Furthermore, to find out the differences between the groups,
independent samples t test, one-way anova, and LSD analysis were carried out. In this
respect, some of the major findings of the research are presented in the following: (a) there
are significant differences between school types for the sub-scales of social interaction,
tactility, visuality, illumination, authority, auditory, persistence of MLSS. (b) there are
significant differences between gender groups for the sub-scale of visuality of MLSS.
(c) there are significant differences between school types for the sub-scales of visuality,
authority, auditory of MLSS.
Key words: Cognitive learning, learning styles, secondary school, guidance

Kaynakça

  • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yong, F., & N. Ewing. (1992). A comparative study of the learning-style preferences among gifted African-American, Mexican-American and American born Chinese middlegrade students. Roeper Review Vol:14-3, 120-123.

FARKLI LİSE TÜRLERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (RİZE İLİ ÖRNEĞİ)

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 139 - 170, 28.10.2013

Öz

Araştırmanın amacı Rize İli’nde farklı türdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim
görmekte olan öğrencilerin öğrenme stillerinin incelenmesidir. Öğrencilerin öğrenme
stillerinin belirlenmesinde Otrar (2006) tarafından geliştirilen ve sekiz alt boyut içeren
Marmara Öğrenme Stilleri Ölçeği (ÖSÖ-M), demografik bilgiler için de araştırmacılar
tarafından geliştirilen bir form kullanılmıştır. Uygulamalar 2006-2007 eğitim öğretim
yılında gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmanın örneklemini Rize İli’nde küme örnekleme
yoluyla seçilen on bir farklı ortaöğretim kurumunda öğrenim görmekte olan öğrenciler
oluşturmaktadır. Örneklem yaşları 15 ila 18 arasında değişen 828 (339 kız, 489 erkek)
ortaöğretim öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmada verilerin analizi kapsamında
betimleyici analizlerin (f, %) yanı sıra bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans analizi
(ANOVA), LSD teknikleriyle de gruplar arasındaki farklılaşmalar sınanmıştır. Araştırma
sonucunda başlıca şu bulgular elde edilmiştir (a)sosyal etkileşim, dokunsallık, görsellik,
aydınlatma, otorite, işitsellik ve sebat alt boyutlarında alt boyutlarında okul türleri
arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. (b) Görsellik alt boyutu için cinsiyet
grupları arasında anlamlı farklılıklar olduğu saptanmıştır. (c) Görsellik, otorite, işitsellik
alt boyutları için sınıf tekrarı yapan ve yapmayan öğrenciler arasında anlamlı farklılıklar
olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonunda elde edilen sonuçlara bağlı olarak öğrenme
süreci ve rehberlik açısından bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

  • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  • Yong, F., & N. Ewing. (1992). A comparative study of the learning-style preferences among gifted African-American, Mexican-American and American born Chinese middlegrade students. Roeper Review Vol:14-3, 120-123.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cengiz Bayraktar Bu kişi benim

Mustafa Otrar Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 25 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA Bayraktar, C., & Otrar, M. (2013). FARKLI LİSE TÜRLERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (RİZE İLİ ÖRNEĞİ). Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25(25), 139-170.