BibTex RIS Kaynak Göster

Effect of Case Study Method on Academic Achievement, Remembering and Metacognitive Skills With Regard to “A Voyage to Inner Structure of the Living Thing” Unit of Science Lesson

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 171 - 184, 28.10.2013

Öz

The method of case study is a tool for effective science teaching includes the events
from life and the problems we meet. The purpose of this study is to investigate if case study
method in teaching of “A voyage to inner structure of the living things” is effective on the
progression of success, remembering and metacognitive skills. The achievement test and
skill test administered to the experiment and control groups before the practice as a pre-test.
The lecture was taught to the experiment group using with the method of case study by the
researcher. The lecture taught to the control group with traditional method by the researcher.
At the end of this study the achievement test and skill test administered to the experiment and
control group as a post-test. To learn the effectiveness of the case studies on remembering,
the achievement test which the questions has been placed differently administered again
after 10 weeks as a remembering test. The result of the data analyzed with the program of
SPSS. The result of study is anberaumened positive effect to achievement, metacognitive
skills and remembering for case studies.
Key words: Science education, case study, metacognitive skills

Kaynakça

  • Allen, C. B., Herreid, C. F. (1998). “Is There Life on Mars?”, Journal of College Science Teaching, Cilt:27, N: 5, s.307-310
  • Arion, D. N., Crosby, M. K., Murphy, E. A. (2000). “Case Study Experiments in the Introductory Physics Curriculum”, The Physics Teacher, Cilt:38, N: 6, s.381-384.

FEN BİLGİSİ DERSİ “CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK” ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 171 - 184, 28.10.2013

Öz

İçerisinde yaşamdan örnek olaylar ve karşılaşılabilecek problemler barındıran “örnek
olay yöntemi” etkin bir fen öğretimi için geliştirilen araçlardan biridir. Bu çalışma fen
bilgisi dersi “Canlının İç Yapısına Yolculuk” ünitesinde örnek olay yöntemini kullanmanın
başarıya, hatırlamaya ve bilişüstü becerilerin gelişimine etkisinin olup olmadığını araştırmak
amacıyla yapılmıştır. Örneklem grubunu oluşturan deney ve kontrol grubu öğrencilerine
uygulamaya başlamadan önce hazırlanan başarı testi öntest olarak ve bilişüstü beceri ölçeği
uygulanmıştır. Araştırmada deney grubunda yer alan öğrencilere ünite, örnek olay yöntemi
kullanılarak kontrol grubunda bulunan öğrencilere ise geleneksel yöntemle yine araştırmacı
tarafından işlenmiştir. Uygulamanın sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerine başarı
testi sontest olarak ve bilişüstü beceri ölçeği tekrar verilmiştir. Örnek olayların hatırlamaya
etkisinin olup olmadığını öğrenmek için ise deney ve kontrol gruplarına uygulama
bitiminden 10 hafta sonra başarı testi sorularının yerleri değiştirilip hatırlama testi olarak
tekrar uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 10.00 paket programında
değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda örnek olayların başarı, hatırlama ve bilişüstü
becerilerin gelişiminde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Allen, C. B., Herreid, C. F. (1998). “Is There Life on Mars?”, Journal of College Science Teaching, Cilt:27, N: 5, s.307-310
  • Arion, D. N., Crosby, M. K., Murphy, E. A. (2000). “Case Study Experiments in the Introductory Physics Curriculum”, The Physics Teacher, Cilt:38, N: 6, s.381-384.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif Pehlivan Bu kişi benim

Fatma Şahin Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 25 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA Pehlivan, E., & Şahin, F. (2013). FEN BİLGİSİ DERSİ “CANLININ İÇ YAPISINA YOLCULUK” ÜNİTESİNDE ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN BAŞARIYA, HATIRLAMAYA VE BİLİŞÜSTÜ BECERİLERİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25(25), 171-184.