BibTex RIS Kaynak Göster

The Relationship Between Learned Resourcefulness and Locus of Control of High School Students

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 71 - 85, 20.12.2013

Öz

In this research, it is to determine the relationship between learned resourcefulness and
locus of control of high school students.
The population comprises the students of 10 th and 11 th classes of private and state
schools educating in the Anatolian side of İstanbul in the academic year of 2006-2007. 337
students from these schools were determined by randomly. 161 of them are females, 176
of them are males.

The questionnaire which is developed by the researcher to collect information about
sociodemographic features of the students, ‘Rotter’s İnternal-External Locus of Control
Scale’, Rosenbaum’s Learned Resourcefullness’ are used as the type of this survey study.
The results of this study show that there is significant correlation between learned
resourcefullness of the high school students and their locus of control. Also, the learned
resourcefullness scores of the female students are higher than the male students’; the learned
resourcefullness scores of the students of the public schools are higher than significantly
private school’.
Key words: Learned resourcefullness, locus of control.

Kaynakça

  • Tanrıdağ, R. (2000). Sigara İçme Davranışı Üzerinde Denetim Odağının Etkisinin İncelenmesi. Kriz Dergisi. 9(1), 21-26.
  • Yeşilyaprak, B. (1993). Kişilik Gelişiminde Ailesel Faktörlerin Etkisine İlişkin Bir Araştırma, Aile ve Toplum Dergisi, 3 (1), 20.02.2007 tarihinde http://www.sabem. saglik.gov.tr/kaynaklar/3572.pdf web adresinden alınmıştır.

LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE KONTROL ODAĞI ALGILAMA DÜZEYİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2007, Cilt: 25 Sayı: 25, 71 - 85, 20.12.2013

Öz

Bu araştırma ile, lise öğrencilerinin öğrenilmiş güçlülük ve kontrol odağı algılama
durumları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın örneklemini, 2006-2007 öğretim yılında İstanbul ili Anadolu yakasında,
resmi ve özel lise 10 ve 11. sınıflarında okumakta olan 161’ i kız, 176’ sı ise erkek olmak
üzere, tesadüfi yöntemle seçilmiş toplam 337 öğrenci oluşturmaktadır.
Tarama modelindeki araştırmada veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyodemografik
özellikleri hakkında bilgi toplamak için araştırmacı tarafından geliştirilmiş
‘Kişisel Bilgi Formu’ nun yanında ‘Rosenbaum’un Öğrenilmiş Güçlülük Ölçeği’ ile ‘Rotter’
in İç-Dış Kontrol Odağı Ölçeği’ kullanılmıştır.
Araştırma sonucunda, öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük düzeyleriyle, kontrol odakları
arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu görülürken, kız öğrencilerin öğrenilmiş güçlülük
düzeylerinin erkek öğrencilerinkinden ve devlet okulunda okuyan öğrencilerin öğrenilmiş
güçlülük düzeylerinin, özel okulda okuyan öğrencilerininkinden anlamlı düzeyde yüksek
olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • Tanrıdağ, R. (2000). Sigara İçme Davranışı Üzerinde Denetim Odağının Etkisinin İncelenmesi. Kriz Dergisi. 9(1), 21-26.
  • Yeşilyaprak, B. (1993). Kişilik Gelişiminde Ailesel Faktörlerin Etkisine İlişkin Bir Araştırma, Aile ve Toplum Dergisi, 3 (1), 20.02.2007 tarihinde http://www.sabem. saglik.gov.tr/kaynaklar/3572.pdf web adresinden alınmıştır.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yemliha Coşkun Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 25 Sayı: 25

Kaynak Göster

APA Coşkun, Y. (2013). LİSE ÖĞRENCİLERİNDE ÖĞRENİLMİŞ GÜÇLÜLÜK VE KONTROL ODAĞI ALGILAMA DÜZEYİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 25(25), 71-85.