BibTex RIS Kaynak Göster

Views of the 4th and 5th Grade Students on Social Studies Course*

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 5 - 23, 10.10.2013

Öz

Primary education is quite important in terms of preparing children for life, and providing them with specific habits and skills. Students will reinforce, enrich, and use the skills and knowledge that acquired during primary education throughout their lives. Social Studies and Civic Education courses are quite important in teaching skills and knowledge to students that they use throughout their lives. Civic Education course is taught at the first, second and third grades, while Social Studies course is taught at the fourth and fifth grades of the primary school education. It is known that, with respect to their developmental characteristics children from first to fifth grade of the elementary level are in the concrete operational level. And beginning from the fifth grade, students pass into the formal operational period. These facts are also taken into consideration in preparation of relevant curricula. This research is a comparative case study utilizing survey method. Numerical values obtained with using quantitative and qualitative data collection techniques were used in the study. The population of the study consisted of 4th and 5th grade students studying at 8 primary education schools located in a number of towns of the Istanbul province. And the sample is composed of 559 students from total of 16 classrooms, 8 from among 4th grade and 8 from 5th grade, which were selected from the population using random sampling method, in the 2008-2009 school year. The quantitative data of the study were gathered through a questionnaire, while the qualitative data were obtained from open-ended questions that were asked to 40 students who selected randomly among students constituting the sample. Oral and written answers were obtained from open-ended questions. The data gathered through questionnaires were subjected to evaluation on computer environment. Percentage distributions of answers which were given to questionnaires were measured during the statistical analysis, and the data obtained from open-ended questions were subjected to content analysis. The data obtained from the content analysis were coded within the framework of specific categories. Then, the quantitative and qualitative data were tabularized and interpreted by comparison. It is also considered that this study, which aims to evaluate the Social Studies Curriculum that is based on constructivist approach on the fourth and fifth grade levels through views of students, will fill an important gap.
Key words: Social Studies, students views, primary education.

Kaynakça

 • Akengin, H., Sağlam, D. ve Dilek, A.(2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (16), 1-12.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 41-61.
 • Çalışkan, H. ve Turan, R. (2008). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler dersinde akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6 (4), 603-627.
 • Erden, M. (Tarihsiz), Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım yayınevi
 • Ersoy, A. F. ve Kaya, E. (2008). Sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin sosyal bilgiler dersi öğretim programına ilişkin (2004) yaklaşımları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 285-300.
 • Ersoy, A. Figen, Kaya, E. ( 2009). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının (2004) uygulama sürecine ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 71-86.
 • Kayalı, H. (2003). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (18), 79-92.
 • Öztürk, C. ve Baysal N. (1998) İlköğretim 4-5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 15-16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6), 13-21, Denizli, 1999.
 • Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Sağlam, H. İ. (2000). Sosyal bilgiler dersinin demokratik tutum geliştirmedeki rolü. Milli Eğitim Dergisi, (146)
 • Sönmez Ö. F. (2006). İlköğretim sosyal bilgiler 7. sınıf karadeniz bölgesi konusunun görsel araç – gereçlerle öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin değerlendirilmesi (Tokat örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yök/Dünya Bankası, (1997). İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi kaynak üniteler. Ankara.
 • Yüce, S. (2008). Taşımalı eğitim – öğretim yapan ilköğretim okullarındaki ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi (Sincan örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 5 - 23, 10.10.2013

Öz

İlköğretim, çocukları hayata hazırlamak, bir takım alışkanlıklar ve beceriler
kazandırmak bakımından oldukça önemlidir. Öğrenciler ilköğretimde kazandıkları bilgi ve
becerileri pekiştirerek ve zenginleştirerek hayatları boyunca kullanacaklardır. İlköğretim
1. ve 3. sınıflar arasında temel vatandaşlık becerisi Hayat Bilgisi dersi ile verilmeye
çalışılmaktadır. Öğrenci dördüncü sınıfa geldiğinde genişleyen program çerçevesinde,
günlük hayatı algılamasını sağlayan ve yakın çevresini öğreten, Hayat Bilgisi dersi
yerine Sosyal Bilgiler dersi ile karşılaşır. Sosyal Bilgiler dersi, Hayat Bilgisi dersi ile
kıyaslandığında, ağırlıklı olarak tarih, coğrafya ve temel yurttaşlık konularını içeren bir
derstir. Bu çerçevede içeriği genişleyen, öğrencileri yakın çevresinin dışındaki dünya
ile tanıştıran Sosyal Bilgiler dersini öğrencilerin nasıl değerlendirdiği, ders hakkında
öğrencilerin ne düşündüğünün önemli olduğu araştırmacılar tarafından düşünülmüştür.
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 4. ve 5. sınıflarda okuyan öğrencilerin, Sosyal Bilgiler
dersine ilişkin görüşlerini tespit etmek, programın beklentileri ile öğrencilerin ders
hakkındaki görüşlerini karşılaştırmaktır. Bu araştırma tarama modelli ve karşılaştırmalı
bir durum tespiti çalışmasıdır. Araştırmada nicel ve nitel veri toplama teknikleri ile elde
edilen sayısal değerler kullanılmıştır. Araştırmanın evreni İstanbul’un çeşitli semtlerindeki
8 ilköğretim okulunun 4. ve 5. sınıf öğrencileridir. Örneklem ise, bu evrenden 2008–2009
eğitim-öğretim yılında tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen 8’i 4. sınıf, 8’i 5. sınıf olmak
üzere toplam 16 sınıfta öğrenim gören, 559 öğrencidir. Araştırmanın nicel verileri anketle
toplanmış, nitel veriler ise örneklemden rastgele seçilen 40 öğrenciye yöneltilen açık uçlu
sorulardan elde edilmiştir. Açık uçlu sorulara yazılı ve sözlü cevap alınmıştır. Anketlerle
toplanan veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Yapılan istatistiksel analizde
anket sorularına verilen cevapların % dağılımları alınmış, açık uçlu sorularla toplanan
veriler ise içerik analizine tabii tutulmuştur. İçerik analizinden elde edilen veriler belli
kategoriler çerçevesinde kodlanmıştır. Daha sonra % dağılımları alınan nicel veriler ile
kategorilendirilen nitel veriler tablo haline getirilip karşılaştırılarak yorumlanmıştır.

Kaynakça

 • Akengin, H., Sağlam, D. ve Dilek, A.(2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (16), 1-12.
 • Arslan, M. (2007). Eğitimde yapılandırmacı yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40 (1), 41-61.
 • Çalışkan, H. ve Turan, R. (2008). Araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının sosyal bilgiler dersinde akademik başarıya ve kalıcılık düzeyine etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. 6 (4), 603-627.
 • Erden, M. (Tarihsiz), Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Alkım yayınevi
 • Ersoy, A. F. ve Kaya, E. (2008). Sınıf öğretmenlerine göre öğrencilerin sosyal bilgiler dersi öğretim programına ilişkin (2004) yaklaşımları. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (1), 285-300.
 • Ersoy, A. Figen, Kaya, E. ( 2009). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının (2004) uygulama sürecine ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (1), 71-86.
 • Kayalı, H. (2003). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumları. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, (18), 79-92.
 • Öztürk, C. ve Baysal N. (1998) İlköğretim 4-5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu, IV. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu 15-16 Ekim 1998, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6), 13-21, Denizli, 1999.
 • Öztürk, C. ve Otluoğlu, R. (2002). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Sağlam, H. İ. (2000). Sosyal bilgiler dersinin demokratik tutum geliştirmedeki rolü. Milli Eğitim Dergisi, (146)
 • Sönmez Ö. F. (2006). İlköğretim sosyal bilgiler 7. sınıf karadeniz bölgesi konusunun görsel araç – gereçlerle öğretiminin öğrencilerin akademik başarısına etkisinin değerlendirilmesi (Tokat örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yök/Dünya Bankası, (1997). İlköğretim sosyal bilgiler öğretimi kaynak üniteler. Ankara.
 • Yüce, S. (2008). Taşımalı eğitim – öğretim yapan ilköğretim okullarındaki ikinci kademe öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi (Sincan örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Toplam 13 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hamza Akengin Bu kişi benim

Mustafa Demirsoy Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 33 Sayı: 33

Kaynak Göster

APA Akengin, H., & Demirsoy, M. (2013). DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33(33), 5-23.