BibTex RIS Kaynak Göster

The Effects of Project Based Training Applications to the Development of Scientific Process Skills of Pre-School Children

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 157 - 176, 10.10.2013

Öz

Project-based learning is an analysis method that helps to resolve the problems of complex life situations, questions and uncertainties, and the use of this in education. Project-based learning has been used in higher education since the 1980s, especially in the training of medicine, nursing and engineering. In recent years, it has been used in the education, and as a new in the preschool education. In this study, it was aimed to improve the level of using the scientific process skills of preschool children with project-based training applications. For this purpose, Scientific Process Skills Test (BSBT) and science projects have been developed for preschool children by the researchers. The study group was formed with a mean of 6 years of 13 children which were attending to the Pre-School Implementation Unit of Marmara University Atatürk Faculty of Education. In the study, the control group could not be formed because of the inadequate number of the children and the pre-test and post test were applied to the same group of children. The differences between these tests were evaluated by SPSS program, quantitatively. In addition, prior to the project, during the project and during the presentation of the project children’s responses were recorded and analyzed qualitatively. At the end of the study; a significant difference was found in the preschool children’s ability to use of scientific processes as a result of the application of projects with preschool children. Additionally, during the implementation and the presentation of the projects, it was realized that the children conducted these scientific processes with success.
Key words: Project-based training, pre-school education, scientific process skills

Kaynakça

  • Üstün,E., & Çakar, E (2006). Proje yaklaşımının okul öncesi dönem çocuklarının sosyal gelişimlerine ve öğrenme stillerine etkisinin incelenmesi. I. Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı- 30 Haziran-3 Temmuz 2004. I. cilt, s: 4451. İstanbul: Ya-Pa Yayınları
  • Wong, F., Kinzie, M.B., McGuine, P., & Pan, E. (2010). Applying technology to inquirybased learning in early childhood education. Early Childhood Education Journal. 37.381-389.

PROJE TABANLI EĞİTİM UYGULAMALARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINDA BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Yıl 2011, Cilt: 33 Sayı: 33, 157 - 176, 10.10.2013

Öz

Proje temelli öğrenme hayattaki karmaşık durumlarla ilgili sorunları, soruları,
bilinmezleri çözmeye yarayan araştırma, inceleme yöntemi ve bunun eğitimde
kullanılmasıdır. Proje tabanlı öğrenme 1980’lerden beri yüksek öğretimde özellikle tıp,
hemşirelik ve mühendislik eğitimlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Son yıllarda da eğitimde
ve yeni olarak da okul öncesi eğitimde kullanılmaya başlamıştır. Bu çalışmada okul
öncesi dönemdeki çocukların bilimsel süreçleri kullanma düzeylerini proje tabanlı eğitim
uygulamaları ile geliştirmek hedeflenmiştir. Bu amaçla araştırmacılar tarafından okul
öncesi çocuklarına yönelik Bilimsel Süreç Beceri Testi (BSBT) ve okul öncesi çocuklarına
uygun fen projeleri geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi
Atatürk Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Uygulama Birimi’nde anasınıfı eğitimi gören
6 yaş ortalamasına sahip 13 çocuk oluşturmuştur. Çalışmada çocuk sayısının az olması
nedeniyle deney kontrol grupları oluşturulamamış, aynı grup çocuklara uygulanan ön test
ve sontest arasındaki farklar nicel olarak SPSS programı ile değerlendirilmiştir. Ayrıca
proje öncesinde, proje sırasında ve proje sunumu sırasında çocukların cevapları kayıt altına
alınmış ve nitel olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda okul öncesi dönemdeki
çocukların projeler sonunda bilimsel süreçleri kullanma becerilerinde anlamlı bir farklılık
bulunmuştur. Ayrıca proje uygulama ve sunma sırasında çocukların bu süreçleri başarı ile
gerçekleştirdikleri görülmüştür.

Kaynakça

  • Üstün,E., & Çakar, E (2006). Proje yaklaşımının okul öncesi dönem çocuklarının sosyal gelişimlerine ve öğrenme stillerine etkisinin incelenmesi. I. Uluslararası Okul öncesi Eğitim Kongresi Bildiri Kitabı- 30 Haziran-3 Temmuz 2004. I. cilt, s: 4451. İstanbul: Ya-Pa Yayınları
  • Wong, F., Kinzie, M.B., McGuine, P., & Pan, E. (2010). Applying technology to inquirybased learning in early childhood education. Early Childhood Education Journal. 37.381-389.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Şahin Bu kişi benim

İlknur Güven Bu kişi benim

Mehtap Yurdatapan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 33 Sayı: 33

Kaynak Göster

APA Şahin, F., Güven, İ., & Yurdatapan, M. (2013). PROJE TABANLI EĞİTİM UYGULAMALARININ OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARINDA BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33(33), 157-176.