BibTex RIS Kaynak Göster

Career Developments of Research Assistants: Obstacles and Solutions

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 1 - 20, 10.10.2013

Öz

This research was designated with the aim of determining how the career
development of research assistants evolves. The measurement tool developed by the
researchers was applied to 117 research assistants, and the t-test related to the input data,
one way (Anova) and Tukey b tests were used. The purpose of this study is to determine
the benefits gained throughout the career development of research assistants and the
problems that they come across. The advantage of their progressing up to the desired
level for the university and science has also been clearly articulated. Research assistants
demonstrated an equal distribution in terms of sex, marital status and academic phases.
60 % of them were indicated to fall within the range of 24-27 age, and 59 % of them
have 1-3 years of experience; with a percentage of 30 % who never attended any
symposium. 38 % of them indicated to have no published articles, and 63 % of them
have not received any pedagogical formation education. % 76 of the research assistants
believed that being interested in private, -non professional tasks- has a negative impact
on the career development of academics and 80 % of them stated that the stage of their
professional life throughout which they learned the most was during the first years of
their career. Those who have 8 and above years of experience assumed that the problems
they face as research assistants will cease when they get their tittles as academics.
Research assistants at the age of 28 and above stated that economic problems force them
more to take on extra work when compared to other age groups. Some recommendations
have been introduced suggesting that there should be a ‘research based’ and ‘teaching
based’ restructuring in the universities, the task of training the research assistants should
be given to research universities, the economic conditions should be enhanced, job
descriptions should be clear and tangible, and there should be a serious monitoring
procedures on the evaluation entry criterion.
Key words: Research assistant, career development, university administration.

Araştırma Görevlilerinin Kariyer Gelişimleri: Engeller ve Çözümler

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 1 - 20, 10.10.2013

Öz

Bu araştırma, araştırma görevlilerinin kariyer gelişimlerinin ne şekilde gerçekleştiğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme aracı 117 araştırma görevlisine uygulanmış ve elde edilen verilere ilişkin t-testi, tek yönlü varyans analizi (Anova) ve Tukey b testleri kullanılmıştır. Çalışmada, araştırma görevlilerinin kariyer gelişimlerindeki kazanımları ve karşılaştıkları sorunlar belirlenmeye çalışılmış ve onların istenilen düzeyde yetişmelerinin üniversiteye ve bilime getirileri dile getirilmiştir. Araştırmaya katılan araştırma görevlileri cinsiyet, medenî durum ve akademik aşamaları açısından eşit dağılım göstermiştir. % 60’ı 24-27 yaş aralığında ve % 59’u 1-3 yıllık kıdeme sahip olup yaklaşık % 30’u hiçbir sempozyuma katılmamıştır. Ayrıca % 38’inin hiç makalesinin olmadığı ve % 63’ünün pedagojik formasyon eğitimi almadığı görülmüştür. Araştırma görevlilerinin % 76’sı öğretim üyelerinin özel -eğitim faaliyetleri dışındaki- işleriyle sürekli meşgul olmanın kariyer gelişimini olumsuz etkilediğini, % 80’i mesleklerinde en çok öğrendikleri evreninin ilk yıllar olduğunu belirtmiştir. 8 ve daha fazla yıl kıdeme sahip olanlar, öğretim üyesi olduğunda araştırma görevlisi olarak yaşadıkları sıkıntıların biteceği kanısını daha fazla taşımaktadır. 28 yaş ve üzerinde olan araştırma görevlileri, diğer yaş gruplarındakilere göre ekonomik sıkıntıların kendilerini ek iş yapmaya zorladığını belirtmiştir. Üniversitelerde ‘araştırma ağırlıklı’ ve ‘öğretim ağırlıklı’ olmak üzere yeniden yapılanmaya gidilmesi ve araştırma görevlilerinin eğitiminin araştırma üniversitelerine verilmesi, ekonomik koşulların iyileştirilmesi, görev tanımının açık/anlaşılır olması ve ‘giriş denetimi’nin daha ciddi yapılmasına ilişkin birtakım  öneriler getirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Araştırma görevlisi, kariyer gelişimi, üniversite yönetimi.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayşen Bakioğlu Bu kişi benim

Erkan Yaman Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 20 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Bakioğlu, A., & Yaman, E. (2013). Araştırma Görevlilerinin Kariyer Gelişimleri: Engeller ve Çözümler. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(20), 1-20.