BibTex RIS Kaynak Göster

Influence of School Administrators’ Ethic Behaviours on Teachers’ Job Satisfaction

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 21 - 38, 10.10.2013

Öz

School administrators are expected to behave ethically while performing their duties
by using their authorities. Internalising ethic principles will lead school administrators to
contribute a successful and happy culture in which staff is affected positively. The purpose of
this study is to determine how administrative and occupational ethic influence job satisfaction
of the teachers according to 1st and 2nd class teachers at the primary schools. 210 teachers
from 5 provinces of Istanbul constitute the sample group. “ School Administrators’
Administrative and Occupational Ethic Scale” (Pehlivan, 2001) and “Minnesota Job
satisfaction Scales” are used in the study.
 Percentage and Frequency values are given. Crosstab and One Way Anova Tests are
used in the analysis of the data. Pearson Correlation was conducted to determine whether there
was any significance between Ethic Scale and Ethic Sub scales. Recommendations were made
related to findings.
Key Words : Educational administration, ethic, job satisfaction.

OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 21 - 38, 10.10.2013

Öz

Eğitim yöneticilerinin, kendilerine verilen yetkileri kullanarak görevlerini yerine getirirken, etik ilkelere bağlı olmaları beklenmektedir. Okul yöneticilerinin etik ilkeleri içselleştirmeleri, okuldaki diğer çalışanları olumlu yönde etkileyerek görevlerinde daha başarılı ve mutlu olmalarına katkı sağlayacaktır. İlköğretim birinci ve ikinci kademesinde çalışan öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin yönetsel ve mesleki etik davranışlarının, öğretmenlerin iş doyumunu nasıl etkilediğini belirlemek amaçıyla yapılan bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul’un beş ilçesinden 210 öğretmen katılmıştır. Bilgi toplama aracı olarak “Okul Yöneticisinin Yönetsel ve Mesleki Etik ölçeği (Pehlivan, 2001:197-190) ve Minaseto İş Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde (%), frekans(f), Crosstabs, Tek Yönlü Varyans analizi Etik ölçeği ve etik alt ölçekleri ile iş doyumu ölçeği arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek amacıyla Pearson Corelasyon yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öneriler
geliştirilmiştir.
Anahtar sözcükler : Eğitim yönetimi, Etik, İş doyumu

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Münevver ÇETİN Bu kişi benim

Kenan ÖZCAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 20 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA ÇETİN, M., & ÖZCAN, K. (2013). OKUL YÖNETİCİLERİNİN ETİK DAVRANIŞLARININ ÖĞRETMENLERİN İŞ DOYUMUNA ETKİSİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(20), 21-38.