BibTex RIS Kaynak Göster

Professional Burnout Levels of Music Teachers

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 125 - 148, 10.10.2013

Öz

This survey aims to determine the professional burnout levels of music teachers.
To this research, 100 music teachers have participated from 65 (10 private, 55 state-run )
elementary schools and 29 (11 private, 18 state-run) secondary schools, 94 schools in
total. In research, “Personel Information Form” and “Maslach Burnout Inventory” have
been used. In analysis of the data, independent grup“t” test, variance analysis and in case
of meaningful variance analysis scheffe test have been applied. Here are the main results
of this research :
1) It has been found that the music teachers have more (EE)- Emotional
Exhaustion and along with this they live more (PA)- Personal Accomplishment.
2) The scores that the music teachers took from sub-scales of (EE)- Emotional
Exhaustion, (DP)- Depersonalization ve (PA)- Personal Accomplishment vary according
to the type of school and social-economical environment where they’re in duty. The music
teachers working in state-run schools have more (EE)- Emotional Exhaustion and (DP)-
Depersonalization than the ones working in private schools. On the other hand, it has
been seen that the teachers working in private schools have more (PA)- Personal
Accomplishment than the ones working in state-run schools. Besides, the teachers
working in low-level social-economical environment have more (EE)- Emotional
Exhaustion and (DP)- Depersonalization than the ones working in medium and high level
social-economical environment. When inspected the teachers working in high level social
economical environment, they have more (PA)- Personal Accomplishment as compared
with the ones working in medium and low level social economical environment. The only
sub-scale that the burnout scores of music teachers differs is (DP)- Depersonalization
according to sexuality. It has been inspected that the female music teachers live more
(DP)- Depersonalization than the male ones. But no meaningful difference has been found
in between the scores that the teachers took from three sub-scales and marital status,
education rank, professional seniority and age.
Key words : Music teacher, burnout, “Maslach Burnout Inventory”

Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri

Yıl 2004, Cilt: 20 Sayı: 20, 125 - 148, 10.10.2013

Öz

Bu araştırma, müzik öğretmenlerinin mesleki tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 65(10 özel, 55 devlet) ilköğretim, 29(11 özel, 18 devlet) ortaöğretim olmak üzere genel toplamda 94 okulda görev yapan 100 müzik öğretmeni katılmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız grup“t” testi, varyans analizi ve varyans analizinin anlamlı çıktığı durumlarda scheffe testi uygulanmıştır. Elde edilen belli başlı sonuçlar şunlardır:
1) Müzik öğretmenlerinin daha fazla (EE)-Duygusal Tükenme ve bununla birlikte daha fazla (PA)-Kişisel Başarı yaşadıkları bulunmuştur. 2) Müzik öğretmenlerinin (EE)-Duygusal Tükenme, (DP)- Duyarsızlaşma ve (PA)- Kişisel Başarı alt ölçeklerinden aldıkları puanlar, okul türüne ve görev yaptıkları okulun bulunduğu sosyo-ekonomik çevreye göre farklılaşmaktadır. Devlet okullarında görev yapan müzik öğretmenlerinde, özel okullarda görev yapan müzik öğretmenlerine göre daha fazla (EE)-Duygusal Tükenme ve (DP)-Duyarsızlaşma yaşanmakta, özel okullarda görev yapan müzik öğretmenlerinde ise devlet okullarında görev yapan müzik öğretmenlerine göre daha fazla (PA)-Kişisel Başarı görülmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan çevrede görev yapan müzik öğretmenlerinde, sosyo-ekonomik düzeyi orta ve yüksek çevrelerde görev yapan müzik öğretmenlerine göre daha fazla (EE)-Duygusal Tükenme ve (DP)-Duyarsızlaşma yaşanmakta, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek olan çevrede görev yapan müzik öğretmenlerinde ise sosyo-ekonomik düzeyi düşük ve orta olan çevrelerde görev yapan müzik öğretmenlerine göre daha fazla (PA)-Kişisel Başarı görülmektedir. Müzik öğretmenlerinin tükenmişlik puanlarının cinsiyetlerine göre farklılaştığı tek alt ölçek (DP)-Duyarsızlaşma alt ölçeğidir. Kadın müzik öğretmenlerinin erkek müzik öğretmenlerine göre daha çok duyarsızlaşma yaşadıkları bulunmuştur. Müzik öğretmenlerinin üç alt ölçekten aldıkları puanlar ile medeni durum, görev yaptıkları  eğitim kademesi, mesleki kıdem ve yaş arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Anahtar Sözcükler : Müzik Öğretmeni, Tükenmişlik, Maslach Tükenmişlik
Ölçeği.

Toplam 0 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özlem Korkmaz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 10 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2004 Cilt: 20 Sayı: 20

Kaynak Göster

APA Korkmaz, Ö. (2013). Müzik Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 20(20), 125-148.