BibTex RIS Kaynak Göster

The Relationship between Self-Efficacy Perceptions Achievements in Special Aptitude Tests and Academic Achievements of Music Teacher Candidates in relation to Their Musical Talent

Yıl 2011, Cilt: 34 Sayı: 34, 171 - 181, 11.10.2013

Öz

Self-efficacy is the belief of the subject to learn something or perform a skill. Studies have revealed that compared with the students who doubt their skills and capacities, those who have self-efficacy belief are more ready and willing to learn, work harder, are more stable in overcoming difficulties and achieve at a higher success rate. In the music education, the perception of adequate self-efficacy is important in addition to the presence of subject’s musical skills. In this study, the relationship between self-efficacy perceptions of musical abilities, special aptitude test achievements and academic achievements of the students studying in the Music Teacher Department was examined. The research group was formed by 44 students in their first year at the Music Teacher Department of Marmara University. Data of the study were obtained by the Perception of Self-efficacy Scale for Music Ability, special aptitude test grades of the 2010-2011 academic year, and fall semester final grades. The survey results revealed that students’ self-efficacy perceptions of musical abilities are good; there is no significant relationship between the self-efficacy perceptions of musical ability with special aptitude test success, or the self-efficacy perception of musical ability with academic success. It was confirmed that there is a positive, significant relationship between the students’ special aptitude test success with academic success.
Key words: Music education, self-efficacy perceptions of musical abilities, special aptitude test, academic success.

Kaynakça

  • Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, duygupiji@marmara.edu.tr

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARILARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2011, Cilt: 34 Sayı: 34, 171 - 181, 11.10.2013

Öz

Özyeterlik, kişinin öğrenme ya da bir beceri sergileme yeterliliğine ilişkin inancıdır. Yapılan çalışmalarda, öğrenmedeki yetenek ve yeterliklerinden şüphe duyan öğrencilere kıyasla özyeterlik inancına sahip olan öğrencilerin, öğrenmeye daha hazır ve istekli oldukları, daha fazla çalıştıkları, zorlukları aşmada daha kararlı oldukları ve daha yüksek bir başarı düzeyine ulaştıkları ortaya konmuştur. Müzik eğitiminde de, bireyin müzik yeteneğinin var olmasının yanında, kendi yeteneğinin yeterliğine ilişkin algısı da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören öğrencilerin müzik yeteneklerine ilişkin özyeterlik algıları, özel yetenek sınavı başarıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nın birinci sınıfında öğrenim gören 44 öğrenci oluşturmuştur. Çalışmanın verileri Müzik Yeteneğine Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeği, 2010-2011 öğretim yılı özel yetenek sınavı başarı notları ve güz yarıyılı dönem sonu sınavı başarı notları ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, öğrencilerin müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik algılarının iyi düzeyde olduğunu, müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik algısı ile özel yetenek sınavı başarısı arasında ve müzik yeteneğine ilişkin özyeterlik algısı ile akademik başarı arasında anlamlı bir ilişki olmadığını ortaya koymuştur. Öğrencilerin özel yetenek sınavı başarıları ile akademik başarıları arasında ise olumlu yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.

Kaynakça

  • Dr., Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, duygupiji@marmara.edu.tr

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Duygu KÜÇÜK Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 11 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2011 Cilt: 34 Sayı: 34

Kaynak Göster

APA KÜÇÜK, D. (2013). MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MÜZİK YETENEĞİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİK ALGILARI ÖZEL YETENEK SINAVI BAŞARILARI VE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 34(34), 171-181.