BibTex RIS Kaynak Göster

Examination of the Relationship between Hopelessness and Family Relations of High School Students according to Some Variables

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 11 - 26, 29.10.2013

Öz

The aim of this research is to explore the relationship between hopelessness and family
relations of high school students. The sample of the study is consisted of public and private
high school students in Anatolian side of İstanbul city, at the 2006-2007 academic year.
The sample has 353 high school students of 167 females and 186 males from 10th and 11th
class. The questionnaire which is developed by the researcher to collect information about
sociodemographic features of the students, ‘Beck Hopelessness Scale’(HS), ‘McMaster
Family Assessment Device’ are used as the type of this survey study. The results of the study show that there is not significant correlation between hopelessness of the high school

students and their family relations. Besides, the hopelessness scores of the students of the
public schools higher than private school’.
Key words: Hopelessness, family relations.

Kaynakça

  • Yu, S., Clemens, R., Yang, H., Li, X., Stanton, B., Deveaux, L., Lunn, S., Cottrell, L & Harris, C. (2006). Youth and parental perceptions of parental monitoring and parent-adolescent communication, youth depression, and youth risk behaviors. Social Behavior and Personality, 34 (10), 1297-1310.
  • Yurdakul, S. (1999). Ruhsal Hastalıklar ve Baş etme Yolları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DURUMLARI VE AİLE İŞLEVSELLİĞİ İLİŞKİSİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 11 - 26, 29.10.2013

Öz

Bu araştırma ile, ortaöğretim öğrencilerinin umutsuzluk durumları ile algıladıkları
aile işlevselliği arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini,
2006-2007 öğretim yılında İstanbul ili Anadolu yakasında, resmi ve özel lise 10 ve 11.
sınıflarında okumakta olan 167’ si kız, 186’ sı ise erkek olmak üzere, tesadüfi yöntemle
seçilmiş toplam 353 öğrenci oluşturmaktadır.Tarama modelindeki araştırmada veri toplama
aracı olarak öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri hakkında bilgi toplamak için
araştırmacı tarafından geliştirilmiş ‘Kişisel Bilgi Formu’ nun yanında ‘Beck Umutsuzluk
Ölçeği’ ile ‘Aile Değerlendirme Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin
umutsuzluk durumlarıyla, algılanan aile işlevsellikleri arasında anlamlı bir ilişki
görülmezken, devlet okulunda okuyan öğrencilerin, özel okulda okuyan öğrencilere göre
umutsuzluk düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

Kaynakça

  • Yu, S., Clemens, R., Yang, H., Li, X., Stanton, B., Deveaux, L., Lunn, S., Cottrell, L & Harris, C. (2006). Youth and parental perceptions of parental monitoring and parent-adolescent communication, youth depression, and youth risk behaviors. Social Behavior and Personality, 34 (10), 1297-1310.
  • Yurdakul, S. (1999). Ruhsal Hastalıklar ve Baş etme Yolları. Ankara: Nobel Tıp Kitapevleri.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yemliha Coşkun Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 26 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Coşkun, Y. (2013). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DURUMLARI VE AİLE İŞLEVSELLİĞİ İLİŞKİSİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26(26), 11-26.