BibTex RIS Kaynak Göster

Factors Influencing University Students Communication Skills

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 59 - 72, 29.10.2013

Öz

The aim of this study is to determine the factors influencing communication skills of
university students. Descriptive method was used in this study. For this purpose 380 (190
females; 190 males) students are randomly recruited from Mugla University Faculty of
Education’s various departments. Main instruments are “Information Gathering Form”,
“Interpersonal Relationship Styles Scale”, “Relationship Scales Questionnaire”, “Rosenberg

Self-Esteem Inventory -Self-Esteem Subscale-” and “Communication Skills Inventory”.
SPSS for WINDOWS was used for data analysis. Multiple hierarchical regression
analysis was used for explaining students’ communication skills; correlational statistics
was also employed to search for relationships among all variables. The findings showed
that the interpersonal relationship styles -humanity and sensitivity subdimensions-,
attachment styles -secure and fearful subdimensions- and self-esteem important predictors
of communication skills. The results are discussed in the light of previous findings and
in the context of interpersonal relationship styles, attachment styles, self-esteem and
communication skills conducting future research for implications as well.
Key words: Interpersonal relationship styles, attachment styles, self-esteem,
communication skills and university students.

Kaynakça

  • Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma, Türk Psikoloji Dergisi, 14, 71-106.
  • Wright, D. E. (1999). Personal relationships: An interdisciplinary approach, Mayfield Publishing, California.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Yıl 2007, Cilt: 26 Sayı: 26, 59 - 72, 29.10.2013

Öz

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen faktörleri
belirlemektir. Bu çalışma betimsel yöntem kullanılarak yapılmıştır. Araştırma, amacına
uygun olarak Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören farklı gruplarda
tesadüfi seçimle 380 kişi üzerinde (190 kız; 190 erkek) gerçekleştirilmiştir. Araştırmada
“Bilgi Toplama Formu”, “Kişilerarası İlişki Tarzları Ölçeği”, “İlişki Ölçekleri Anketi”,
“Rosenberg Benlik Saygısı Envanteri” ile “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılmıştır.
Veri analizleri için SPSS/WINDOWS kullanılmıştır. Öğrencilerin iletişim becerilerini
açıklamak için “çok yönlü hiyerarşik regresyon analizi”; değişkenler arasındaki ilişkileri
belirlemek için “korelasyon” kullanılmıştır. Araştırma bulguları, üniversite öğrencileri için
kişilerarası ilişki tarzlarının alt boyutları olan “insan severlik”, ve “duyarlılığın”; bağlanma
stillerinin alt boyutları olan “güvenli” ve “korkulu” bağlanmanın; ve benlik saygısının
iletişim becerilerinin önemli yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları,
önceki bulgular ışığında kişilerarası ilişki tarzları, bağlanma stilleri, benlik saygısı ve
iletişim becerileri kapsamında başka araştırma ve uygulamalara da yol gösterecek bağlamda
tartışılmıştır.

Kaynakça

  • Sümer, N. ve Güngör, D. (1999). Yetişkin bağlanma stilleri ölçeklerinin türk örneklemi üzerinde psikometrik değerlendirmesi ve kültürlerarası bir karşılaştırma, Türk Psikoloji Dergisi, 14, 71-106.
  • Wright, D. E. (1999). Personal relationships: An interdisciplinary approach, Mayfield Publishing, California.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Atılgan Erözkan Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 29 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2007 Cilt: 26 Sayı: 26

Kaynak Göster

APA Erözkan, A. (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 26(26), 59-72.