BibTex RIS Kaynak Göster

Leadership Styles of Music Teachers

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 41 - 58, 30.10.2013

Öz

The study was carried out to identify the leadership styles of music teachers
basing on Mc Gregor’s X-Y Theory. Music teachers’ leadership styles were also
investigated in relation to the type of (private/government) and the level of school they
work (primary/secondary), their field (music) efficacy, perceived musical environment of
the school and the level of satisfaction of being a music teacher. The population of the

study is the music teachers who work in İstanbul. The sample of the research is consisted
of 97 primary and secondary school teachers (72 women, 25 men) from the six different
districts of İstanbul. Teacher Leadership Styles Scale developed by Deniz and
Hasançebioğlu (2002) was used to measure the leadership styles of music teachers. The
major results of the study are as follows: (1) Music teachers are found to be semi
democratic, (2) Private school music teachers are more democratic than the public school
music teachers, (3) Significant differences are found between the leadership styles of
music teachers regard to their level of field efficacy, job satisfaction, having sufficient
materials for music education.
Key words: Leadership, music teacher, leadership scale, x-y theory

Kaynakça

 • Çelik, V. (2000). Eğitimsel Liderlik, Pegam A Yayınevi, 2.Baskı, Ankara.
 • Deniz, L. ve Hasançebioğlu, T. (2003). Öğretmen liderlik stillerini belirlemeye yönelik bir ölçek çalıșması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:17, s.55-62.
 • Koçel, T. (1999). İșletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ș., 7.Baskı, İstanbul.
 • Seçgel, N. (2005). Müzik öğretmenlerinin liderlik stilleri. Yayınlanmamıș Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı Düșünce, Evrim Yayınevi, 2.Baskı, İstanbul.
 • Șișman, M. (2002). Öğretim Liderliği, Pegem A Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Tevrüz, S., Artan İ. ve Bozkurt T. (1999). Davranıșlarımızdan Seçmeler, Beta Basın Dağıtım, İstanbul.

Müzik Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 41 - 58, 30.10.2013

Öz

Bu çalıșma ile Mc Gregor’un X-Y teorisine uygun olarak müzik öğretmenlerinin liderlik stillerinin belirlenmesi ve bu liderlik stilleri ile okul türü, öğretim kademesi, alan bilgisi yeterliliği, müzik eğitimi ortamı ve müzik öğretmeni olmaktan duyulan
memnuniyet gibi çeșitli değișkenler açısından farklılașma durumlarının araștırılması amaçlanmıștır. Araștırmanın evrenini İstanbul ilinde bulunan, Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında görev yapan müzik öğretmenleri olușturmaktadır. Araștırmanın örneklemini ise, İstanbul ili Anadolu yakasındaki 6 farklı ilçede bulunan 81 ilk ve orta öğretim kurumundan, ulașılabilenden elde edilen 97 (72’si kadın, 25’i erkek) müzik öğretmeni olușturmuștur. Müzik öğretmenlerinin liderlik stillerini ölçmek için Deniz ve Hasançebioğlu (2002) tarafından geliștirilen Öğretmen
Liderlik Stilleri Ölçeği (ÖLSÖ) kullanılmıștır. Araștırmadan elde edilen sonuçlara göre, müzik öğretmenlerinin liderlik stillerinin yarı demokratik olduğu tespit edilmiștir. Özel okulda öğretmenlik yapanların daha demokratik oldukları gözlenmiștir. Müzik öğretmenlerinin liderlik stilleri alan bilgilerinin yeterliliğine göre, yeterli araç gereç olup
olmamasına göre, mesleklerini severek yapmalarına göre anlamlı farklılıklar
göstermektedir.

Kaynakça

 • Çelik, V. (2000). Eğitimsel Liderlik, Pegam A Yayınevi, 2.Baskı, Ankara.
 • Deniz, L. ve Hasançebioğlu, T. (2003). Öğretmen liderlik stillerini belirlemeye yönelik bir ölçek çalıșması, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı:17, s.55-62.
 • Koçel, T. (1999). İșletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ș., 7.Baskı, İstanbul.
 • Seçgel, N. (2005). Müzik öğretmenlerinin liderlik stilleri. Yayınlanmamıș Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
 • Sungur, N. (1997). Yaratıcı Düșünce, Evrim Yayınevi, 2.Baskı, İstanbul.
 • Șișman, M. (2002). Öğretim Liderliği, Pegem A Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara.
 • Tevrüz, S., Artan İ. ve Bozkurt T. (1999). Davranıșlarımızdan Seçmeler, Beta Basın Dağıtım, İstanbul.
Toplam 7 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Jale Deniz Bu kişi benim

Nihal Seçgel Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 24 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Deniz, J., & Seçgel, N. (2013). Müzik Öğretmenlerinin Liderlik Stilleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24(24), 41-58.