BibTex RIS Kaynak Göster

An Experimental Study to Develop Parents’ Problem Solving Skills

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 231 - 244, 30.10.2013

Öz

The purpose of this study is to prepare an education program that develop parents
problem solving skill and to test its efficiency. In order to reach this goal, 20 for the
experiment and 20 for the control groups making a total of forty subjects from the

Istanbul have been analyzed. “Problem Solving Inventory”, “Family Life and Child
Rearing Attitudes Scale” were used for pre and post-test applications. The samples in
experiment and control groups were consisted of people between the ages of 20-to 40
years at least graduated from high school and have children in preschool period. The
developed program was applied in 10 sessions that took 90 minutes per week. In order to
analyze the data t-test and ANOVA 2x2 were used. Data, obtained from Problem Solving
Inventory scores and 4 scales of “Family Life and Child Rearing Attitudes Scale” (the
scales of Over Protective Motherhood, Refusing Being Housewife, Spouse
Incompatibility, Pressure and Discipline), excluding Democratic Act and Equality,
showed that subject group’s post test scores were significantly different from subject
group’s pre-test, control group’s pre and post test scores.
“Parent’s Problem Solving Skill Development Program” was found effective in
order to develop parent’s problem solving skill and this effect made positive changes on
parenthood life.
Key words: Problem, problem solving, parental attitudes

Kaynakça

  • Yavuzer, H. (1990) Ana- Baba Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
  • Yavuzer, H. (1996) Ana- Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi

Ebeveynin Sorun Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Deneysel Bir Çalışma

Yıl 2006, Cilt: 24 Sayı: 24, 231 - 244, 30.10.2013

Öz

Bu araștırmada, ebeveynin problem çözme becerisini geliștirecek bir eğitim programının hazırlanması ve bu programın etkiliğinin sınanması amaçlanmıștır. Bu amaç
doğrultusunda İstanbul ilinden seçilen 20 deney ve 20 kontrol grubunda olmak üzere toplam 40 denekle çalıșılmıștır. Araștırmada öntest-sontest uygulamaları için Problem
Çözme Envanteri, Aile Hayatı ve Çocuk Yetiștirme Tutumu Ölçeği kullanılmıștır. Deneklerde; yașlarının 20-40 arasında olması, en az lise mezunu ve okul öncesi dönemde
çocuğunun bulunması șartı aranmıștır. Eğitim programı haftada bir gün 90 dakika süre ile 10 oturumda gerçekleștirilmiștir. Veriler; çift yönlü varyans analizi ve t-testi teknikleriyle incelenmiștir. Bulgularda, Problem Çözme Envanteri puanlarının ve Demokratik Davranma ve Eșitlik Tanıma boyutu dıșında Aile Hayatı ve Çocuk Yetiștirme Tutumu Ölçeği’nin diğer 4 boyutu (Așırı Koruyucu Annelik Boyutu, Ev Kadınlığını Reddetme Boyutu, Karı&Koca Geçimsizliği Boyutu, Baskı ve Disiplin Boyutu) açısından deney
grubu sontest puanlarının, deney grubu öntest ve kontrol grubu öntest-sontest puanlarından anlamlı düzeyde farklılaștığı tespit edilmiștir.“Ebeveynin Problem Çözme
Becerisini Geliștirme Programı” nın problem çözme becerisinin geliștirilmesinde etkili olduğu ve bu etkinin anne-babalığa ilișkin yașantıya ve ebeveynliğin farklı boyutlarında
olumlu değișikliğe yol açtığı görülmüștür.

Kaynakça

  • Yavuzer, H. (1990) Ana- Baba Okulu. İstanbul: Remzi Kitabevi.
  • Yavuzer, H. (1996) Ana- Baba ve Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil en.
Bölüm Makaleler
Yazarlar

S. Armağan Yıldız Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 30 Ekim 2013
Yayımlandığı Sayı Yıl 2006 Cilt: 24 Sayı: 24

Kaynak Göster

APA Yıldız, S. A. (2013). Ebeveynin Sorun Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Deneysel Bir Çalışma. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 24(24), 231-244.