PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 71 - 86, 04.02.2014

Öz

The policy holders carry out insurance fraud, by misrepresenting the amount of damages, by claiming for a non-existing damage or by not declaring a pre-existing condition when the insurance contract is being signed. The negative impact of insurance fraud, which is an overall loss for the insurance sector, is usually offset by increasing the insurance premiums of all insured. This becomes a financial burden for especially the honest insured people. Most often insurance frauds are conducted through health care, life insurance, property, worker’s compensation, and automobile policies. The auto insurance fraud is carried out by abusing the policy and gaining an unfair profit as a result of such abuse. Auto insurance fraud is generally conducted by causing an intentional accident, gaining benefit due to a stolen claim, sabotaging the auto and by deliberately causing damage. Prevention and detection of insurance fraud mainly depends on the application of effective internal controls and techniques and creation of public awareness. Effectively employing risk based controls, applying governance principles, and conducting a high quality internal auditing function help insurance companies and agencies in preventing insurance fraud. Alertness of internal auditors, and constant education of and briefing to management will contribute to the success of such measures of controls. Furthermore, cooperation with authorities and measures taken by the government play a very important role in handling these types of fraudulent activities.

Kaynakça

 • ACFE (2013) Fraud Examiners Manuel, US Edition. ACFE (2012) Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse. USA: ACFE.
 • AIDMAN, Evan K. (2005) Winning Your Personel Injury Claim. 3rd edition, USA: Sphinx Publishing.
 • ALFORD Ron (1988) The Crime of The Century Insurance, New York: The Owners Action Plan.
 • ARTIS, Manuel ve AYUSO, Mercedes ve GILLEN, Montserrat.(2002) “Detection of Automobile Insurance Fraud with Discrete Choice Models and Misclassified Claims”, The Journal of Risk and Insurance, Vol 69, No 3. ss.325-340.
 • BOYER, Michael H.(2009) Property Investigation Checklists Uncovering Insurance Fraud, 10th edition, USA: West Thomson Reuters.
 • BOYER, M. Martin.(2000) “Centralizing Insurance Fraud Investigation”, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, Vol. 25, s. 159-178.
 • BOZKURT, Nejat. (2009) İşletmelerin Kara Deliği Hile - Çalışan Hileleri, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • BOZKURT, Nejat.(2000) Muhasebe Denetimi, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • BÖLÜKBAŞI, Ayşe; PAMUKÇU, Baturalp. (2010) Sigortacılıkta Risk Yönetimi, Genişletilmiş 2.Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • BROWN, J.J. (1964) Life Insurance-Benefit or Fraud?, Toronto:Longmans Canada Limited. Coalition Against Insurance Fraud (2006) Annual Report. USA: Coalition Against Insurance Fraud.
 • CÖMERT, Nuran (2013). Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, 2. Bölüm Denetimde Genel İlkeler ve Sorumluluklar, SAÜSEM, KGK, Bağımsız Denetim Standartları Eğitim Notları, Şubat, 2013.
 • ÇATIKKAŞ, Özgür ve ÇALIŞ, Yıldırım Ercan. (2007). “İşletmelerde Muhasebe Hilelerinin Önlenebilmesi İçin Hile Belirtileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt. 9, Sayı 2, ss.187-210.
 • DERRIG, Richard A.(2002) “Insurance Fraud”, The Journal of Risk and Insurance, Vol.69 No.3, ss.271-287.
 • DIONNE, Georges ve GAGNE, Robert. (2001). “Deductıble Contracts Against Fraudulent Claims:Evidence From Automobile Insurance”, The Review of Economics and Statistics, Vol.83, No.2, ss. 290-301.
 • GÜVEL, Enver Alper; GÜVEL, Afitap ÖNDAS. (2008) Sigortacılık, 4.Baskı, Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • KARAMAN, Davut (2010) Sigortacılık Yeni Mevzuat ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu İlaveli, (Editör:Ferudun Kaya) Beta Basım Yayım A.Ş.,İstanbul. ss.3-38.
 • Kaplan Financial (2006) Insurance Fraud Awareness, 3rd edition, USA: DF Institute Inc.
 • LINCOLN, Robyn ve WELLS, Helene ve PETHERICK, Wayne.(2003) “An Exploration of Automobile Insurance Fraud, Faculty of Humanities and Social Sciences, Humanities and Social Sciences Papers”, Paper 64, Bond University, Australia.
 • LOUGHRAN, David S. “Deterring Fraud: The Role of General Damage Awards in Automobile Insurance Settlements”, Journal of Risk and Insurance, Vol.72 No.4, ss.551-575.
 • LUNDY, Bill (2001) Auto Insurance Fraud , American Educational Institute, Inc, USA. MANES, Alfred. (1945) “Insurance Crimes”, Journal of Criminal Law and Criminology, Published by Northwestern University, Vol. 35, No. 1. ss.34-42.
 • ÖZBOLAT, Murat. (2009) Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete.
 • SUBELJ, Lovro ve FURLAN, Stephan ve BAJEC, Marko. (2011) “An Expert System for Detecting Automobile Insurance Fraud using Social Network Analysis”, Expert Systems with Applications, Vol 38, s.1039-1052.
 • TENNYSON, Sharon.(2008) “Moral, Social and Economic Dimensions of Insurance Claims Fraud” Social Research, Vol.75 No.4. ss.1181-1204.
 • TENNYSON, Sharon ve FORN, Pau Salsas.( 2002) “Claims Auditing in Automobile Insurance: Fraud Detection and Deterrence Objectives”, The Journal of Risk and Insurance, Vol.69, No.3, s.289-308.
 • TODD, Jerry D ve WELCH, Sandra T. ve WELCH, Orion J.ve HOLMES, Sarah A.(1999) “Insurer vs.Insurance Fraud: Chracteristics and Detection”, Journal of Insurance Issues, Vol. 22 No. 2. Ss.103-124.
 • The Health Insurance Association of America. (2002) Insurance Fraud In Key Products, Washington. Türk Ceza Kanunu (TCK) Md.157.
 • Türk Ceza Kanunu (TCK) Md.158.
 • ZEVNICK, Richard Wm. (2004) The Complete Book of Insurance, Sphinx Publishing, USA.
 • RUSSELL, Michael. “Fraud-Insurance Fraud” http://ezinearticles.com/?Fraud---Auto-InsuranceFraud&id=131998 (01.07.2011)
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, “Sigorta Tanımları”, http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/ sigorta-tanimlari#S10 (17.07.2011)
 • BARRETT, Stephen: “Insurance Fraud and Abuse”, http://www.quackwatch. com/02ConsumerProtection/insfraud.html, Erişim Tarihi: 27.06.2012.
 • http://www.budgetlife.com/blog/life-insurance-scams (29.06.2012)
 • http://www.wisegeek.com/what-is-life-insurance-fraud.htm (29.06.2012)
 • PICARD, Pierre: “Insurance Fraud: Theory”, http://nanna.u-cergy.fr/IMG/98-26Picard.pdf (03.01.2013)
 • DEVINE, Joseph: “Vehicle Arson and Insurance Fraud”, http://ezinearticles.com/?Vehicle-Arsonand-Insurance-Fraud&id=3405434 (10.01.2013)
 • http://www.insurancefraud.org/scam-alerts-workers-compensation.htm#.UP7v2idFXuQ (14.01.2013)
 • NICB “Staged Automobile Accident Fraud” https://www.nicb.org/theft_and_fraud_awareness/ brochures (14.01.2013)
 • “A Breakdown of Auto Insurance Fraud” http://www.theautoinsurance.com/A-BREAKDOWN-OFAUTO-INSURANCE-FRAUD_2010-05-03/ (14.01.2013)
 • http://www.tramer.org.tr/about2.php (20.01.2013) http://www.tramer.org.tr/taraflar.php (20.01.2013)

ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER

Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8, 71 - 86, 04.02.2014

Öz

Poliçe sahiplerince gerçekleştirilen sigorta hilesi, uğranılan zarar tutarı hakkında yanlış bildirimde bulunma, hiç gerçekleşmemiş bir zarar için bildirimde bulunma ya da bir sigorta poliçesinin başlangıcında konu ile ilgili bildirilmesi gereken bilgileri beyan etmeme yoluyla yapılan hilelerdir. Tüm sigorta sektörü için büyük kayıplara neden olan sigorta hilelerinin sebep olduğu zararlar ancak sigortalı kişilerin poliçe bedellerinin arttırılması ile kapatılabilmektedir. Bu durum dürüst davranan sigortalı kişilere finansal açıdan ciddi zararlar vermektedir. Sigorta hileleri, sigortalanan tüm varlıklar üzerinden gerçekleştirilebilir. Sağlık sigortaları, hayat sigortaları, eşya ve konut sigortaları, işçi tazminat sigortaları, araç sigortaları gibi. Araç sigortalarında gerçekleştirilen hileler, kişilerin araçlara ilişkin sigortalarını kötüye kullanmaları ve bundan haksız bir kazanç elde etmeleri temeline dayalıdır. Bu tür hileler genelde kazaya neden olarak haksız kazanç sağlama, hırsızlığa bağlı haksız kazanç sağlama, kundaklama ve zarar verme gibi yöntemler ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür hilelerin gerek önlenmesi gerek ortaya çıkarılmasında en önemli konu sigorta işletmelerinin geliştireceği etkili iç kontrol yöntemleri ve tekniklerinin uygulanması yanında toplumsal bilinç oluşturmaktır. Risk temelli etkili iç kontroller, iyi yönetişim ilkelerinin uygulanması ve iç denetim fonksiyonunun kaliteli bir şekilde yürütülmesi, sigorta işletmelerine ve acentelere bu tür hileleri önlemede yararlı olacak yöntemlerdir. Özellikle iç denetçilerin hile belirtilerine karşı uyanık olmaları ve işletme yönetimlerini bu konuda sürekli bilgilendirmeleri kontrollerin başarısına önemli katkıda bulunacaktır. Hiç şüphesiz toplumun önemli kesimini ilgilendiren bu tür hilelere karşı otoritelerle işbirliği ve kamu yönetimlerinin aldığı ve alacağı önlemler sorunun çözümünde diğer önemli noktayı oluşturmaktadır.

Kaynakça

 • ACFE (2013) Fraud Examiners Manuel, US Edition. ACFE (2012) Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse. USA: ACFE.
 • AIDMAN, Evan K. (2005) Winning Your Personel Injury Claim. 3rd edition, USA: Sphinx Publishing.
 • ALFORD Ron (1988) The Crime of The Century Insurance, New York: The Owners Action Plan.
 • ARTIS, Manuel ve AYUSO, Mercedes ve GILLEN, Montserrat.(2002) “Detection of Automobile Insurance Fraud with Discrete Choice Models and Misclassified Claims”, The Journal of Risk and Insurance, Vol 69, No 3. ss.325-340.
 • BOYER, Michael H.(2009) Property Investigation Checklists Uncovering Insurance Fraud, 10th edition, USA: West Thomson Reuters.
 • BOYER, M. Martin.(2000) “Centralizing Insurance Fraud Investigation”, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory, Vol. 25, s. 159-178.
 • BOZKURT, Nejat. (2009) İşletmelerin Kara Deliği Hile - Çalışan Hileleri, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • BOZKURT, Nejat.(2000) Muhasebe Denetimi, İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım.
 • BÖLÜKBAŞI, Ayşe; PAMUKÇU, Baturalp. (2010) Sigortacılıkta Risk Yönetimi, Genişletilmiş 2.Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • BROWN, J.J. (1964) Life Insurance-Benefit or Fraud?, Toronto:Longmans Canada Limited. Coalition Against Insurance Fraud (2006) Annual Report. USA: Coalition Against Insurance Fraud.
 • CÖMERT, Nuran (2013). Uluslararası Denetim Standartları Kapsamında Bağımsız Denetim, 2. Bölüm Denetimde Genel İlkeler ve Sorumluluklar, SAÜSEM, KGK, Bağımsız Denetim Standartları Eğitim Notları, Şubat, 2013.
 • ÇATIKKAŞ, Özgür ve ÇALIŞ, Yıldırım Ercan. (2007). “İşletmelerde Muhasebe Hilelerinin Önlenebilmesi İçin Hile Belirtileri”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt. 9, Sayı 2, ss.187-210.
 • DERRIG, Richard A.(2002) “Insurance Fraud”, The Journal of Risk and Insurance, Vol.69 No.3, ss.271-287.
 • DIONNE, Georges ve GAGNE, Robert. (2001). “Deductıble Contracts Against Fraudulent Claims:Evidence From Automobile Insurance”, The Review of Economics and Statistics, Vol.83, No.2, ss. 290-301.
 • GÜVEL, Enver Alper; GÜVEL, Afitap ÖNDAS. (2008) Sigortacılık, 4.Baskı, Ankara : Seçkin Yayıncılık.
 • KARAMAN, Davut (2010) Sigortacılık Yeni Mevzuat ve 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu İlaveli, (Editör:Ferudun Kaya) Beta Basım Yayım A.Ş.,İstanbul. ss.3-38.
 • Kaplan Financial (2006) Insurance Fraud Awareness, 3rd edition, USA: DF Institute Inc.
 • LINCOLN, Robyn ve WELLS, Helene ve PETHERICK, Wayne.(2003) “An Exploration of Automobile Insurance Fraud, Faculty of Humanities and Social Sciences, Humanities and Social Sciences Papers”, Paper 64, Bond University, Australia.
 • LOUGHRAN, David S. “Deterring Fraud: The Role of General Damage Awards in Automobile Insurance Settlements”, Journal of Risk and Insurance, Vol.72 No.4, ss.551-575.
 • LUNDY, Bill (2001) Auto Insurance Fraud , American Educational Institute, Inc, USA. MANES, Alfred. (1945) “Insurance Crimes”, Journal of Criminal Law and Criminology, Published by Northwestern University, Vol. 35, No. 1. ss.34-42.
 • ÖZBOLAT, Murat. (2009) Temel Sigortacılık, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 21.06.2008 tarih ve 26913 sayılı Resmi Gazete.
 • SUBELJ, Lovro ve FURLAN, Stephan ve BAJEC, Marko. (2011) “An Expert System for Detecting Automobile Insurance Fraud using Social Network Analysis”, Expert Systems with Applications, Vol 38, s.1039-1052.
 • TENNYSON, Sharon.(2008) “Moral, Social and Economic Dimensions of Insurance Claims Fraud” Social Research, Vol.75 No.4. ss.1181-1204.
 • TENNYSON, Sharon ve FORN, Pau Salsas.( 2002) “Claims Auditing in Automobile Insurance: Fraud Detection and Deterrence Objectives”, The Journal of Risk and Insurance, Vol.69, No.3, s.289-308.
 • TODD, Jerry D ve WELCH, Sandra T. ve WELCH, Orion J.ve HOLMES, Sarah A.(1999) “Insurer vs.Insurance Fraud: Chracteristics and Detection”, Journal of Insurance Issues, Vol. 22 No. 2. Ss.103-124.
 • The Health Insurance Association of America. (2002) Insurance Fraud In Key Products, Washington. Türk Ceza Kanunu (TCK) Md.157.
 • Türk Ceza Kanunu (TCK) Md.158.
 • ZEVNICK, Richard Wm. (2004) The Complete Book of Insurance, Sphinx Publishing, USA.
 • RUSSELL, Michael. “Fraud-Insurance Fraud” http://ezinearticles.com/?Fraud---Auto-InsuranceFraud&id=131998 (01.07.2011)
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, “Sigorta Tanımları”, http://www.tsrsb.org.tr/sayfa/ sigorta-tanimlari#S10 (17.07.2011)
 • BARRETT, Stephen: “Insurance Fraud and Abuse”, http://www.quackwatch. com/02ConsumerProtection/insfraud.html, Erişim Tarihi: 27.06.2012.
 • http://www.budgetlife.com/blog/life-insurance-scams (29.06.2012)
 • http://www.wisegeek.com/what-is-life-insurance-fraud.htm (29.06.2012)
 • PICARD, Pierre: “Insurance Fraud: Theory”, http://nanna.u-cergy.fr/IMG/98-26Picard.pdf (03.01.2013)
 • DEVINE, Joseph: “Vehicle Arson and Insurance Fraud”, http://ezinearticles.com/?Vehicle-Arsonand-Insurance-Fraud&id=3405434 (10.01.2013)
 • http://www.insurancefraud.org/scam-alerts-workers-compensation.htm#.UP7v2idFXuQ (14.01.2013)
 • NICB “Staged Automobile Accident Fraud” https://www.nicb.org/theft_and_fraud_awareness/ brochures (14.01.2013)
 • “A Breakdown of Auto Insurance Fraud” http://www.theautoinsurance.com/A-BREAKDOWN-OFAUTO-INSURANCE-FRAUD_2010-05-03/ (14.01.2013)
 • http://www.tramer.org.tr/about2.php (20.01.2013) http://www.tramer.org.tr/taraflar.php (20.01.2013)

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Banu TARHAN MENGİ>

Yayımlanma Tarihi 4 Şubat 2014
Başvuru Tarihi 4 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 4, Sayı 8

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufacd4567, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {4}, number = {8}, pages = {71 - 86}, title = {ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER}, key = {cite}, author = {Tarhan Mengi, Banu} }
APA Tarhan Mengi, B. (2014). ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 4 (8) , 71-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/502/4567
MLA Tarhan Mengi, B. "ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014 ): 71-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/502/4567>
Chicago Tarhan Mengi, B. "ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 (2014 ): 71-86
RIS TY - JOUR T1 - ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER AU - BanuTarhan Mengi Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 86 VL - 4 IS - 8 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER %A Banu Tarhan Mengi %T ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 4 %N 8 %R %U
ISNAD Tarhan Mengi, Banu . "ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 4 / 8 (Şubat 2014): 71-86 .
AMA Tarhan Mengi B. ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER. JFRS. 2014; 4(8): 71-86.
Vancouver Tarhan Mengi B. ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 4(8): 71-86.
IEEE B. Tarhan Mengi , "ARAÇ SİGORTASI HİLELERİ VE BU HİLELERE YÖNELİK ÖNLEMLER", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 4, sayı. 8, ss. 71-86, Şub. 2014