PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 6, 1 - 7, 12.02.2014

Öz

-

Kaynakça

 • AKDİŞ Muhammet, BAYRAK Sabahat, (2000), ‘Türkiye’de KOBİ’lerin Genel Görünümü ve Finansal Krizlere
 • Dayanıklılığı’, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 6 AKIN Ahmet,(2001), KOBİ’lerle İlgili Konular ve Görüşler, Mersin, Yonca Ofset Matbaacılık.
 • ARSLAN Kahraman,(2007), Dağcılık Felsefesi ve Girişimcilik, Ankara, Baran Matbaacılık.
 • BAN Ünsal, YÖRÜK Nevin, (2003), KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Finansman Sorunlarının
 • Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Uygulama, Ankara, Gazi Kitapevi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006.
 • BOŞGELMEZ Alpaslan,’Küreselleşme Sürecinde KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, Yapısal Analizleri ve Isparta Örneği’, Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. BURLINGHAM Bo., Küçük Devler, (2007), İstanbul, Can Matbaacılık.
 • BÜKER Semih, (1995), Finansal Yönetim, Cilt 1, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Web – Ofset.
 • BÜKER Semih, AŞIKOĞLU Rıza, SEVİL Güven,(1997), Finansal Yönetim, 2.Baskı, Eskişehir, Anadolu Üniversite Basımevi.
 • CEYLAN Ali, (1998), İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF.
 • ÇEKÇEOĞLU Çiğdem, (2002). “Bir Finansman Modeli Olarak Risk Sermayesi ve Türkiye Uygulaması”, Maliye Postası, Sayı:530.
 • ÇELİK Adnan, AKGEMCİ Tahir,(1998), Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, Nobel Yayın Dağıtım.
 • ÇETİN C., (1996), Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi,
 • İstanbul, Der Yayınları. DEMİREL M. Mesut, SEZGİN Selime,(2006) ‘KOBİ’lerin Dış Pazarlara Açılma Problemleri’ İTÜ Dergisi
 • Mühendislik, İstanbul. İSLAMOĞLU A.Hamdi, (1992),’Küçük İşletmelerin Toplumsal Özellikleri’, Pazarlama Dünyası.
 • KARADAL Himmet, (2002), ‘Küreselleşme Sürecinde KOBİ Yöneticilerinin Profili Üzerine Bir Araştırma’,
 • Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi. KAYATÜRK, K.D., (1997) ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Problemlerinin AB ile Türkiye’de
 • Karşılaştırmalı Analizi’, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. KAYA Ali, (2007), Bilişim ve İletişim Işığında Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi, Konya.
 • KOÇ İdil Özlem, (2008), Türk KOBİ’leri Bugünü ve Geleceği, İstanbul.
 • KÜÇÜKÇOLAK R.A., (1998), ‘KOBİ’lerin Finansman Sorununun Sermaye Piyasası Yoluyla Çözümü’, İstanbul İMKB Yayını.
 • KÜÇÜK Orhan,(2005), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Ankara.
 • LUECKE Richard, (2008), Girişimcinin El Kitabı, Yaylacık Matbaacılık.
 • SARIARSLAN H., (1994), Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansman Sorunları, Ankara, TOBB Yayınları
 • STEVEN Solaman, (1986), Small Business, Crawn Publishers, New York.
 • TELİM Cem, (2002), ‘KOBİ Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara Sağlanan Kredi Desteği’, Yaklaşım Dergisi.
 • YÖRÜK Nevin, (2001), ‘KOBİ’lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir
 • Uygulama’, I.Orta Anadolu Kongresi–KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir.

KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 6, 1 - 7, 12.02.2014

Öz

Bu çalışmamızda günümüzde ülke ekonomisindeki iktisadi ve sosyal önemi üzerine KOBİ’lerin Türkiye’deki finansal sorunlarını ve çözüm önerilerini inceledik. KOBİ’lerin finansman sorunlarının temelinde yatan başlıca etkenler satışlarda meydana gelen dalgalanmalar, KOBİ’lerin finansal sorunlarına çözüm getirmekten uzak yasalar ve kararnameler, zorlu rekabet koşulları, çalıştırılan elemanlarla olan ilişkiler, artan sorumluluk, mevcut mali kayıplar ve başarısızlık riskidir. Türkiye’ de olduğu gibi birçok ülkede de bu işletmelerin kredilendirilmesine yönelik özel kurumlar ve bankalar faaliyet göstermektedir. Devlet, bu işletmelerin finansman sorunlarını kolaylaştırmak için çeşitli sübvansiyonlar ve teşvikler sağlamak suretiyle doğrudan etkili olmaktadır. Bağımsızlık ve sübvansiyon avantajlarının yanı sıra KOBİ’lerin başlıca dezavantajları; sermaye ve para piyasalarında fon sağlama imkânlarının yok denecek kadar az olması, kredi temininde karşılaşılan güçlükler, finansman bilgilerinin, finans tekniklerinin zayıf kalması ve özsermaye ile finansmanda yetersiz olmaları şeklinde de özetlenebilir.

Kaynakça

 • AKDİŞ Muhammet, BAYRAK Sabahat, (2000), ‘Türkiye’de KOBİ’lerin Genel Görünümü ve Finansal Krizlere
 • Dayanıklılığı’, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Dergisi, Sayı 6 AKIN Ahmet,(2001), KOBİ’lerle İlgili Konular ve Görüşler, Mersin, Yonca Ofset Matbaacılık.
 • ARSLAN Kahraman,(2007), Dağcılık Felsefesi ve Girişimcilik, Ankara, Baran Matbaacılık.
 • BAN Ünsal, YÖRÜK Nevin, (2003), KOBİ’lerin Finansman Sorunları ve Finansman Sorunlarının
 • Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Uygulama, Ankara, Gazi Kitapevi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılar Dergisi, Sayı 58, 2006.
 • BOŞGELMEZ Alpaslan,’Küreselleşme Sürecinde KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, Yapısal Analizleri ve Isparta Örneği’, Süleyman Demirel Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi. BURLINGHAM Bo., Küçük Devler, (2007), İstanbul, Can Matbaacılık.
 • BÜKER Semih, (1995), Finansal Yönetim, Cilt 1, Eskişehir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Web – Ofset.
 • BÜKER Semih, AŞIKOĞLU Rıza, SEVİL Güven,(1997), Finansal Yönetim, 2.Baskı, Eskişehir, Anadolu Üniversite Basımevi.
 • CEYLAN Ali, (1998), İşletmelerde Finansal Yönetim, Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF.
 • ÇEKÇEOĞLU Çiğdem, (2002). “Bir Finansman Modeli Olarak Risk Sermayesi ve Türkiye Uygulaması”, Maliye Postası, Sayı:530.
 • ÇELİK Adnan, AKGEMCİ Tahir,(1998), Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler, Nobel Yayın Dağıtım.
 • ÇETİN C., (1996), Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve Bunların Özendirilmesi,
 • İstanbul, Der Yayınları. DEMİREL M. Mesut, SEZGİN Selime,(2006) ‘KOBİ’lerin Dış Pazarlara Açılma Problemleri’ İTÜ Dergisi
 • Mühendislik, İstanbul. İSLAMOĞLU A.Hamdi, (1992),’Küçük İşletmelerin Toplumsal Özellikleri’, Pazarlama Dünyası.
 • KARADAL Himmet, (2002), ‘Küreselleşme Sürecinde KOBİ Yöneticilerinin Profili Üzerine Bir Araştırma’,
 • Yüzyılda KOBİ’ler: Sorunlar, Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi. KAYATÜRK, K.D., (1997) ‘Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Problemlerinin AB ile Türkiye’de
 • Karşılaştırmalı Analizi’, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi. KAYA Ali, (2007), Bilişim ve İletişim Işığında Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi, Konya.
 • KOÇ İdil Özlem, (2008), Türk KOBİ’leri Bugünü ve Geleceği, İstanbul.
 • KÜÇÜKÇOLAK R.A., (1998), ‘KOBİ’lerin Finansman Sorununun Sermaye Piyasası Yoluyla Çözümü’, İstanbul İMKB Yayını.
 • KÜÇÜK Orhan,(2005), Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Ankara.
 • LUECKE Richard, (2008), Girişimcinin El Kitabı, Yaylacık Matbaacılık.
 • SARIARSLAN H., (1994), Orta ve Küçük Ölçekli İşletmelerin Finansman Sorunları, Ankara, TOBB Yayınları
 • STEVEN Solaman, (1986), Small Business, Crawn Publishers, New York.
 • TELİM Cem, (2002), ‘KOBİ Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yatırımlara Sağlanan Kredi Desteği’, Yaklaşım Dergisi.
 • YÖRÜK Nevin, (2001), ‘KOBİ’lerin Kredi Yoluyla Finansmanında Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir
 • Uygulama’, I.Orta Anadolu Kongresi–KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları, Nevşehir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mehmet ATAY Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 12 Şubat 2014
Başvuru Tarihi 12 Şubat 2014
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2012, Cilt 3, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @ { marufacd4578, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {3}, number = {6}, pages = {1 - 7}, title = {KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ}, key = {cite}, author = {Atay, Mehmet} }
APA Atay, M. (2014). KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 3 (6) , 1-7 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/504/4578
MLA Atay, M. "KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" . Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3 (2014 ): 1-7 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/504/4578>
Chicago Atay, M. "KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3 (2014 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AU - MehmetAtay Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 3 IS - 6 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %A Mehmet Atay %T KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ %D 2014 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Atay, Mehmet . "KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 3 / 6 (Şubat 2014): 1-7 .
AMA Atay M. KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. JFRS. 2014; 3(6): 1-7.
Vancouver Atay M. KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2014; 3(6): 1-7.
IEEE M. Atay , "KOBİLERİN TÜRKİYE’DE BANKALARLA YAŞADIĞI FİNANSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, c. 3, sayı. 6, ss. 1-7, Şub. 2014