Yıl 2020, Cilt 12 , Sayı 22, Sayfalar 213 - 227 2020-01-01

SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Mustafa ÖZTÜRK [1] , F. Bahar ŞANLI GÜLBAHAR [2]


Dünyanın hemen her bölgesinde iktisadi ve finansal konular üzerinde çalışmalar yapan araştırmacılar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Kanada gibi Anglosakson kökenli ülkelerin finans merkezli kalkınma başarılarını kapsamlı çalışmalarla incelemektedirler. Adı geçen finans merkezi ülkelerin kalkınma hususunda gösterdikleri başarıyı farklı bilim disiplinleri farklı bakış açıları ile ele almaktadırlar, örneğin finans kökenli araştırmacılar bu başarıda düşük fonlama maliyetlerinin etkili olduğunu düşünürken; İktisat temelli yaklaşım sergileyen yazarlar Shumpeteryan yenilikçi ekonomilere atıf yapmaktadırlar. Sosyologlar ise bir başka açıdan yaklaşarak iktisaden lider ülkelerdeki kalkınmanın toplumların zaman içinde evrimleşmesi ve gelişmesi sonucunda mümkün olabildiğini öne sürmektedirler. Nihayetinde bu görüşlerin hepsinin 20 YY’ da bir sepette disipline edilerek “sosyal sermaye olgusu” olarak öne çıktığı görülmektedir. 20 YY’da beliren söz konusu sosyal sermaye olgusu ışığında bu çalışma hem sosyolojik hem iktisadi hem de finansal dinamikleri etkileme gücüne sahip UFM’leri (Uluslararası finans merkezlerini) bir sosyal sermaye olgusu olarak ele almakta ve UFM’lerin ülkelerin kalkınma ve refahına olan potansiyel etkilerini incelemektedir.
Sosyal Sermaye Olgusu, UFM’ler, İktisadi Kalkınma
  • AYDIN Halil İbrahim: (2015) Sosyal Sermaye- Ekonomik Kalkınma İlişkisi Avrupa Birliği Ülkeleri Üzerine Panel Regresyon Analizi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, CASTİLLA, Emilio J. , HOKYU Hwang, ELLEN Granovetter, and MARK Granovetter: (2000) “Social Networks in Silicon Valley”, Standford University Press, 1-60 ÇETİN, Murat: (2016) "Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ağların Rolü: Silikon Vadisi Örneği". Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 21 / 1: 1-25. ERSELCAN, Feray. (2009) “Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma: Sivas, Kayseri, Yozgat Bölgesinde Bir Araştırma”, Doktora Tezi, Sivas. GÜNDOĞDU Nur: (2015) “İş Ağlarının Ve Sosyal Sermayenin Uluslararasılaşma Ve Yenilikçilik Üzerindeki Etkisi” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,
  • GRANATO, J., INGLEHART, R. and LEBLANG, D: (1996) ‘The Effect of Cultural Values on Economic Development: Theory, Hypotheses, and Some Empirical Test’, American Journal of Political Science 40: 607–31 IRAVANİ Mohammad Reza: (2010) “Role of Social Capital on Development” Journal of Alternative Perspectives in the Social Sciences” Vol 2, No 2, 966-978 JACKMAN, R.W. and MİLLER, R.A. (1996) ‘The Poverty of Political Culture’, American Journal of Political Science 40: 697–716. KNACK Stephen and KEEFER Philip: (1997) “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 4, pp. 1251-1288 Published by: The MIT Press ÖZCAN Burcu: (2011) “Sosyal Sermaye ve Ekonomik Kalkınma” İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. PATTON, Donald, KENNEY, Martin. (2003) “Innovation and social capital in Silicon Valley.” BRIE Working Paper 155 1-28 SCHNEİDER, Gerald., PLÜMPER, Thomas., & BAUMANN, Steffen. (2000) “Bringing Putnam to the European Regions. European Urban and Regional Studies”, 7-4, 307–317. SWANK, Duane: (1996) ‘Culture, Institutions, and Economic Growth: Theory, Evidence, and the Role of Communitarian Polities’, American Journal of Political Science 1996 40: 660–79 TARAKCIOĞLU Altınay, AKINCI Ayşenur,ÖZDEN Sevgi: (2018) "Sanayi Devriminden 1990’lara Dünyadaki Finansal Yapının Gelişimi Ve Bretton Woods Kurumlarının Ortaya Çıkış Süreci". Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi 2 / 5 1-18. TATOĞLU, Ferda Yerdelen: (2018a) “Panel Veri Ekonometrisi, İstanbul”, Beta Yayınevi,4. Baskı. TATOĞLU, Ferda Yerdelen: (2018b) “İleri Panel Veri Analizi, İstanbul”, Beta Yayınevi, 3. Baskı. TEKİN, Bilgehan , YENER, Erol : (2019) "Brıcs Ve G7 Ülkeleri İle Türkiye’de Hisse Senetleri Piyasaları Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik Ve Eşbütünleşme İlişkilerinin Karşılaştırmalı Analizi". Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 20 / 3: 535-559. TEMELLİ, Fatma , ŞAHİN, Dilek: (2018) "Apec Ülkelerinde Finansal Gelişme Ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi". Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 1: 305-324. THE ECONOMİST INTELLİGENCE UNİT (2013) “Industry Report Hong Kong Financial Services”, UK Press. TOBİN, James , CİCİOĞLU, Şükrü: (2004) "Finansal Küreselleşme". Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi / 9: 135-141. TOFFLER Alvin: (2008) “Üçüncü Dalga”, Çev. Selim Yeniçeri, Koridor Yayıncılık, İstanbul TOPRAK Aslı Okay: (2018) “Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme: Farklı Ekonomik Yapılar Açısından Ampirik Bir Araştırma”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Doktora Tezi. TUNA, Yusuf, Yumuşak, İbrahim. (2011) "Kalkınmışlık Göstergesi Olarak Beşeri Kalkınma İndeksi ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme". İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 52 / 1. TÜLÜCE Nadide Sevil Halıcı: (2013) “Sosyal Sermaye Faktörünün Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel Uygulaması”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi Kayseri. WHİTELEY, Paul: (1997) ‘Economic Growth and Social Capital’, paper presented at the ECPR workshop on Social Capital and Politico-economic Performance (April), University of Bern, Switzerland WOOLCOCK Mıchael: (1998) “Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework” Theory and Society 27: 151-208, Kluwer Academic Publishers YARCI, Selman: (2011) “Pierre Bourdieu’da Sosyal Sermaye Kavramı” Akademik İncelemeler Dergisi Cilt:6 Sayı:1 125-135. Z/YEN: “The Global Financial Centres Index” 24 september 2018 s 8 İnternet Kaynakları: WFE: https://www.world-exchanges.org/our-work/statistics, Erişim 03-01-2019 World Bank Group: “Uluslararası Borç İstatistikleri”: https://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=1276&series=DT.DOD.DSTC.PR.DS.US (Çevrimiçi) 10, 01, 2019 WJP: “Rule of Law Index” https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/documents/WJP-ROLI-2018-June-Online-Edition_0.pdf (Çevrimiçi) 29, 01, 2019 World Bank Group: “Doğrudan Yabancı Yatırım Net Sermaye Girişleri”, https://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD?locations=JP-US-GB-SG-HK&view=chart (Çevrimiçi) 05-02-2019 UNCTAD: “ Kalkınmış ve Kalkınma Yolundaki Ülkelere Sermaye Akışları” https://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx (Çevrimiçi) 12-02-2019 WİPO: “Endüstriyel Dizayn Verileri” ; https://www3.wipo.int/ipstats/IpsStatsResultvalue; : “WIPO Statistics Database” Erişim 10-04-2019 WİPO: “Patent Verileri”; https://www3.wipo.int/ipstats/IpsStatsResultvalue , : “WIPO Statistics Database” Erişim 10-04-2019 WİPO: “Trade Mark Verileri” ; https://www3.wipo.int/ipstats/IpsStatsResultvalue : “WIPO Statistics Database” Erişim 10-04-2019 World Bank Group: “Borsa Kapitalizasyonu Verileri” https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD?locations=BR-CN-MY-ID-TR-SG-MX-ZA-TH-AE&view=chart World Bank, Erişim 10-04-2019
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9431-0821
Yazar: Mustafa ÖZTÜRK
Kurum: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Bölümü Öğrencisi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1673-3519
Yazar: F. Bahar ŞANLI GÜLBAHAR
Kurum: İstanbul Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ocak 2020

Bibtex @araştırma makalesi { marufacd688413, journal = {Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi}, issn = {1309-1123}, eissn = {2529-0029}, address = {}, publisher = {Marmara Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {213 - 227}, doi = {10.14784/marufacd.688413}, title = {SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {ÖZTÜRK, Mustafa and ŞANLI GÜLBAHAR, F. Bahar} }
APA ÖZTÜRK, M , ŞANLI GÜLBAHAR, F . (2020). SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi , 12 (22) , 213-227 . DOI: 10.14784/marufacd.688413
MLA ÖZTÜRK, M , ŞANLI GÜLBAHAR, F . "SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 213-227 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/marufacd/issue/52462/688413>
Chicago ÖZTÜRK, M , ŞANLI GÜLBAHAR, F . "SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 (2020 ): 213-227
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA AU - Mustafa ÖZTÜRK , F. Bahar ŞANLI GÜLBAHAR Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.14784/marufacd.688413 DO - 10.14784/marufacd.688413 T2 - Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 213 EP - 227 VL - 12 IS - 22 SN - 1309-1123-2529-0029 M3 - doi: 10.14784/marufacd.688413 UR - https://doi.org/10.14784/marufacd.688413 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA %A Mustafa ÖZTÜRK , F. Bahar ŞANLI GÜLBAHAR %T SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA %D 2020 %J Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi %P 1309-1123-2529-0029 %V 12 %N 22 %R doi: 10.14784/marufacd.688413 %U 10.14784/marufacd.688413
ISNAD ÖZTÜRK, Mustafa , ŞANLI GÜLBAHAR, F. Bahar . "SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA". Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi 12 / 22 (Ocak 2020): 213-227 . https://doi.org/10.14784/marufacd.688413
AMA ÖZTÜRK M , ŞANLI GÜLBAHAR F . SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. JFRS. 2020; 12(22): 213-227.
Vancouver ÖZTÜRK M , ŞANLI GÜLBAHAR F . SOSYAL SERMAYE OLGUSU OLARAK ELE ALINAN UFM’LERİN İKTİSADİ KALKINMAYA VE REFAHA OLAN ETKİSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi. 2020; 12(22): 227-213.