Kitap İncelemesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

İmam Müslim ve Kitâbü’t-Temyîz Adlı Eseri

Yıl 2018, Cilt: 54 Sayı: 54, 170 - 176, 15.06.2018
https://doi.org/10.15370/maruifd.452191

Öz

Mehmet Çilek’in İmam Müslim ve Kitâbü’t-Temyîz Adlı Eseri ismini taşıyan çalışması, hadis sahasında daha çok Sahîh’i ile gündeme gelen Müslim’in illet sahasında kaleme aldığı et-Temyîz’ini konu edinir. Son yıllarda ülkemizde illet sahasında bazı çalışmalar yapılsa da bunlar hala istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Çilek’in bu eseri ise et-Temyîz gibi önemli bir kitabı konu edinmesi bakımından önemlidir. Zira et-Temyîz oldukça erken bir dönemde kaleme alınan, hadis münekkitlerinin hadis tenkit yöntemini ortaya koyan ender eserlerden biridir. Çilek’in bu önemli eseri incelerken ne derece tutarlı ve başarılı olduğu ise bu yazıda ele alınacaktır. Aynı adla hazırlanmış bir yüksek lisans tezinin neşri olan eser iki ana bölümden oluşur. Birinci bölümde yazar Müslim’in hayatı ve eserlerine kısaca temas edip et-Temyîz’in nüsha ve neşirlerini tanıtır. Ardından eserin Müslim’e aidiyetini inceleyip kitabı Müslim’den nakleden Mekkî b. Abdân hakkında bilgi vererek bölümü sonlandırır (s. 15- 41). Eserin ikinci bölümünde ise ilk olarak et-Temyîz’de yer alan hadis ıstılahlarına değinir. Bunun ardından “hacim bakımından elverişli olduğu” gerekçesiyle et-Temyîz’deki rivayetleri tek tek inceler

Kaynakça

  • Kaynakça

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Notu
Yazarlar

Muhammet İkbal ASLAN

0000-0002-0645-6645

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 54 Sayı: 54

Kaynak Göster

Chicago
ASLAN, Muhammet İkbal. “İmam Müslim Ve Kitâbü’t-Temyîz Adlı Eseri”. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54, sy. 54 (Haziran 2018): 170-76. https://doi.org/10.15370/maruifd.452191.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi açık erişimli bir dergidir

Açık Erişim Politikası için tıklayınız.

 Creative Commons License